Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-03-22 ISTRAŽIVANJE AGENCIJE DEFAKTO UOČI IZBORA U HERCEG NOVOM
Podaci su u procentima Opozicija ima sigurnu većinu Prema istraživanju, DPS i Demokrate imaju po 25,6 odsto podrške građana, a slijede DF sa 22,1, SNP 5,3, Demos 4,6, Novska lista 3,7, SD 3,2, Izbor 2,4, Grupa građana Obrad Gojković 0,5, Građanski pokret URA 2,7, Crnogorska 0,8, SDP 2,1 i Građanski savez Nikola Nikša Gojković 1,3 odsto
Dan - novi portal
Opo­zi­ci­o­ne par­ti­je ima­ju ubje­dlji­vu ve­ći­nu u su­sret pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Her­ceg No­vom, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje agen­ci­je De­fak­to. Pre­ma is­tra­ži­va­nju spro­ve­de­nom od 8. do 16. mar­ta, od vla­da­ju­ćih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta sa dr­žav­nog ni­voa De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta bi po­dr­ža­lo 25,6 od­sto, a So­ci­jal­de­mo­kra­te 3,2. Za De­mo­kra­te bi gla­sa­lo 25,6 od­sto gra­đa­na, De­mo­krat­ski front 22,1, So­ci­ja­li­stič­ku na­rod­nu par­ti­ju 5,3, De­mos 4,6, Nov­sku li­stu 3,7 od­sto gra­đa­na Her­ceg No­vog. Za Gru­pu gra­đa­na Iz­bor – Du­šan Ra­do­vić Kru­šo na iz­bo­ri­ma bi gla­sa­lo 2,4 od­sto gra­đa­na, za Gru­pu gra­đa­na Ob­rad Goj­ko­vić 0,5, Gra­đan­ski po­kret URA bi za­o­kru­ži­lo 2,7, Cr­no­gor­sku 0,8, So­ci­jal­de­mo­krat­sku par­ti­ju 2,1 a Gra­đan­ski sa­vez Ni­ko­la Nik­ša Goj­ko­vić 1,3 od­sto bi­ra­ča.
U po­re­đe­nju sa re­zul­ta­ti­ma par­la­men­tar­nih iz­bo­ra iz ok­to­bra pro­šle go­di­ne na ni­vou Her­ceg No­vog, DPS bi­lje­ži zna­ča­jan pad, kao i De­mo­krat­ski front dok je rej­ting De­mo­kra­ta u bit­nom po­ra­stu. Na tim iz­bo­ri­ma DPS je osvo­jio 35,1 od­sto gla­so­va, DF 27,91, De­mo­kra­te 14,04 a So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja, De­mos i Gra­đan­ski po­kret URA kao čla­ni­ce Ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ 12,63 od­sto. So­ci­jal­de­mo­kra­te su na ni­vou Her­ceg No­vog u ok­to­bru pro­šle go­di­ne ima­le 1,99 od­sto gla­so­va, a So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja 4,22 pro­cen­ta. Is­ka­za­no u broj­ka­ma, De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta je ta­da osvo­ji­la 5.918 gla­so­va, De­mo­krat­ski front 4.677, De­mo­kra­te 2.352, Ko­a­li­ci­ja Ključ 2.116, a SDP 707. Opo­zi­ci­ja je na ok­to­bar­skim iz­bo­ri­ma osvo­ji­la 9.852 gla­sa u Her­ceg No­vom, a DPS 5.918, što ­je raz­li­ka od 3.934 gla­sa u ko­rist opo­zi­ci­je.
Pre­ma re­zul­ta­ti­ma is­tra­ži­va­nja, na iz­bo­re u Her­ceg No­vom iza­ći će 78,6 od­sto gra­đa­na. Si­gur­no će iza­ći na bi­ra­li­šta 46,1, vje­ro­vat­no ho­će 32,5. Da vje­ro­vat­no ne­će iza­ći na gla­sa­nje od­go­vo­ri­lo je 4,5 od­sto an­ke­ti­ra­nih, si­gur­no ne­će gla­sa­ti 11 pro­ce­na­ta dok 5,6 od­sto ne zna, od­no­sno ni­je si­gur­no da li će is­ko­ri­sti­ti bi­rač­ko pra­vo.
Gra­đa­ni­ma Her­ceg No­vog u is­tra­ži­va­nju je po­sta­vlje­no i pi­ta­nje za ko­ju stran­ku bi gla­sa­li u slu­ča­ju da iz bi­lo ko­jeg raz­lo­ga ne bi mo­gli da po­dr­že onu ko­ju su pr­vo na­ve­li kao svoj iz­bor. Naj­vi­še an­ke­ti­ra­nih – 25,8 od­sto opre­di­je­li­lo se za De­mo­kra­te, a 18,5 pro­ce­na­ta bi kao dru­gu op­ci­ju oda­bra­lo De­mo­krat­ski front. Za DPS bi, pre­ma re­zul­ta­ti­ma an­ke­te, u tom slu­ča­ju gla­sa­lo 13,8 od­sto gra­đa­na Her­ceg No­vog. Za De­mos kao dru­gu op­ci­ju opre­di­je­li­lo se 7,1 od­sto an­ke­ti­ra­nih, za So­ci­jal­de­mo­kra­te se­dam od­sto, 6,2 bi za­o­kru­ži­lo Nov­sku li­stu, a 5,1 pro­ce­nat SNP. Gra­đan­ski po­kret URA bi bio dru­gi iz­bor za 4,7 od­sto gra­đa­na, Cr­no­gor­ska za 4,5, SDP 2,9, li­stu Ni­ko­le Goj­ko­vi­ća bi oda­bra­lo 2,2 od­sto a Ob­ra­da Goj­ko­vi­ća i Du­ša­na Ra­do­vi­ća Kru­ša bi u toj va­ri­jan­ti po­dr­žao po 1,1 pro­ce­nat bi­ra­ča.
Ka­da je u pi­ta­nju rej­ting po­li­ti­ča­ra, ubje­dlji­vo naj­ve­ću po­volj­nu ocje­nu do­bio je li­der De­mo­kra­ta Alek­sa Be­čić – čak 69,6 od­sto. Sli­je­de li­der De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić (55,4), pot­pred­sjed­nik GP URA Dri­tan Aba­zo­vić (55,2), pred­sjed­nik No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je An­dri­ja Man­dić (50,9). Sa dru­ge stra­ne, naj­ve­ću ne­ga­tiv­nu ocje­nu do­bio je li­der BS-a Ra­fet Hu­so­vić – 65,4 od­sto, a sli­je­de li­der DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić sa 61,9, pr­vi čo­vjek SD-a Ivan Bra­jo­vić sa 60,5, pred­sjed­nik SNP-a Sr­đan Mi­lić 60,1 i li­der GP URA Žar­ko Rak­če­vić sa 51,2 od­sto an­ke­ti­ra­nih ko­ji su o nje­mu is­ka­za­li ne­po­vo­ljan stav.
Lo­kal­ni iz­bo­ri u Her­ceg No­vom bi­će odr­ža­ni 7. ma­ja.
V.RA­DE­NO­VIĆ


Mi­loš Ko­nje­vić naj­po­pu­lar­ni­ji na lo­kal­nom ni­vou

Od po­li­ti­ča­ra sa lo­kal­nog ni­voa u Her­ceg No­vom, pre­ma is­tra­ži­va­nju agen­ci­je De­fak­to, naj­bo­lju ocje­nu – 63,5 do­bio je Mi­loš Ko­nje­vić (Nov­ska li­sta). Sli­je­de Sa­vo Ma­rić iz Nov­ske li­ste (63,2), De­mo­kra­ta Ste­van Ka­tić (62,4), Jo­van Su­bo­tić iz Nov­ske li­ste (56,3), Bo­ris Se­fe­ro­vić iz DF-a (54,3), Ob­rad Goj­ko­vić (53,6) i Slo­bo­dan Ra­do­vić Kru­šo ko­me je po­volj­nu ocje­nu da­lo 50,1 od­sto an­ke­ti­ra­nih gra­đa­na Her­ceg No­vog. Isto­vre­me­no, naj­ve­ću ne­ga­tiv­nu ocje­nu od lo­kal­nih po­li­ti­ča­ra do­bio je,pre­ma re­zul­ta­ti­ma is­tra­ži­va­nja jav­nog mnje­nja, čel­nik Iz­bo­ra Du­šan Ra­do­vić Kru­šo – 57,7 od­sto. Sli­je­de Dra­gan Ši­mrak iz SDP-a sa 54,9, Da­ni­je­la Đu­ro­vić iz SNP-a (50,4) i Ta­tja­na Fan­fa­ni iz SD-a 50,3 od­sto.


An­ke­ta ob­u­hva­ti­la sva bi­rač­ka mje­sta

Kvan­ti­ta­tiv­no is­tra­ži­va­nje agen­ci­je De­fak­to ra­đe­no je od 8. do 16. mar­ta na re­pre­zen­ta­tiv­nom uzor­ku od 800 is­pi­ta­ni­ka za op­šti­nu Her­ceg No­vi. Is­tra­ži­va­njem jav­nog mnje­nja po­kri­ve­na su sva bi­rač­ka mje­sta u No­vom, pro­por­ci­o­nal­no bro­ju bi­ra­ča. Gre­ška mje­re­nja je plus – mi­nus 3,41 od­sto, in­ter­val po­vje­re­nja 95 pro­ce­na­ta.
Is­tra­ži­va­nje je ura­đe­no me­to­dom li­cem u li­ce, od­no­sno raz­go­vo­rom sa is­pi­ta­ni­ci­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"