Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-03-19 DRŽAVA POMORSKE POSLOVE PRODALA FIRMI KOJA JE DOVOĐENA U VEZU SA SUMNJIVIM POSLOVIMA
Vitić Vladini partneri saslušavani oko šverca 250 kilograma kokaina Nela Vitić, izvršna direktorka firme Interlog koja je od Vlade kupila Pomorske poslove, saslušavana je u policiji jer je ova firma bila i agent za transport kontejnera iz Ekvadora kada je u Baru 2014. godine zaplijenjeno 250 kilograma kokaina Nela Vitić svjedočila je i 2004. godine na suđenju Berancu Vuksanu Cemoviću i Momčilu Peciću iz Beograda, koji su osuđeni za šverc 200 kilograma kokaina, a njena firma je i tada bila agent za transport kontejnera u kojem se nalazila droga
Dan - novi portal
Vi­še­go­di­šnje po­slov­ne part­ne­re Vla­de Cr­ne Go­re policija je sa­slu­ša­va­la to­kom is­tra­ge u pred­me­tu šver­ca 250 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na ot­kri­ve­nog u lu­ci Bar, u ju­nu 2014. go­di­ne.
Ra­di se o bar­skoj kom­pa­ni­ji In­ter­log, či­ji su pred­stav­ni­ci da­li iz­ja­vu u sklo­pu is­tra­ge ko­ju je vo­di­lo Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (SDT) u po­ku­ša­ju da se ot­kri­je šver­cer­ska mre­ža dro­ge. Ta fir­ma bi­la je agent za transport kon­tej­ne­ra sa ba­na­na­ma iz Ekva­do­ra u ko­jem se na­la­zio ko­ka­in. Pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­je In­ter­log ne­gi­ra­li su inspektorima da su zna­li da se u kon­tej­ne­ru na­la­zi dro­ga. Po­li­ci­ja je sa­slu­ša­la i iz­vr­šnu di­rek­tor­ku te fir­me, Ba­ran­ku Ne­lu Vi­tić. Ona ni­je že­lje­la da ko­men­ta­ri­še pre­ko te­le­fo­na sa­slu­ša­nje po­li­ci­je, tra­že­ći da joj no­vi­nar pro­sli­je­di pi­ta­nja na mejl. Sa­op­šti­la je da će pi­ta­nja da po­gle­da i even­tu­al­no na njih da od­go­vo­ri na­kon kon­sul­ta­ci­je sa advo­ka­tom. Od­go­vor od Vi­ti­će­ve do ob­ja­ve tek­sta ni­je sti­gao.
Nje­na kom­pa­ni­ja je u kon­zor­ci­ju­mu sa ita­li­jan­skom fir­mom „Ocean srl“, na­kon od­lu­ke Vla­de Cr­ne Go­re, pri­va­ti­zo­va­la 2010. go­di­ne dr­žav­nu fir­mu „Po­mo­r­ski po­slo­vi”. Do­bi­li su i kon­ce­si­ju u po­mor­skim po­slo­vi­ma na 30 go­di­na, ko­ju dr­ža­vi pla­ća­ju fik­sno go­di­šnje 27.500 eura. Na ten­de­ru se ja­vio ta­da i „Ni­mont“ iz Ba­ra. Me­đu­tim, po­nu­da te kom­pa­ni­je bi­la je za 1.500.000 eura ni­ža od po­nu­de kon­zor­ci­ju­ma „Ocean srl – In­ter­log“. Knji­go­vod­stve­na vri­jed­nost pred­u­ze­ća „Po­mor­ski po­slo­vi“ u tre­nut­ku pro­da­je iz­no­si­la je 710.336 eura, ta­ko da je Lu­ka Bar od pro­da­je pri­ho­do­va­la 1.408.163 eura.
Di­rek­to­ri­ca fir­me In­ter­log Ne­la Vi­tić u ok­to­bru 2004. go­di­ne bi­la je svje­dok na su­đe­nju Be­ran­cu Vuk­sa­nu Ce­mo­vi­ću i Mom­či­lu Pe­ci­ću iz Be­o­gra­da, ko­ji su osu­đe­ni za šverc ko­ka­i­na iz Ve­ne­cu­e­le u Cr­nu Go­ru, Sr­bi­ju...
Po­li­ci­je Ita­li­je i Sr­bi­je te go­di­ne su za­pli­je­ni­le sko­ro 200 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na, ko­ji je iz Ju­žne Ame­ri­ke, pre­ko Lu­ke Bar išao ka No­vom Sa­du. Na­kon vi­še­go­di­šnjeg su­đe­nja Ce­mo­vić i Pe­cić osu­đe­ni su na po se­dam i po go­di­na za­tvo­ra.
Vi­tić je na su­đe­nju Ce­mo­vi­ću i Pe­ci­ću svje­do­či­la o po­šilj­ci u ko­joj je bio ko­ka­in, jer je i ta­da nje­na fir­ma „In­ter­log“ bi­la agent za transport kon­tej­ne­ra u ko­jem se na­la­zi­la dro­ga.
Ce­mo­vić i Vi­ti­će­va da­li su ta­da raz­li­či­te iz­ja­ve u ve­zi kon­tej­ne­ra sa as­falt­nom po­kriv­kom, u ko­ji­ma se na­la­zio ko­ka­in. Ona je tvr­di­la da se Ce­mo­vić in­te­re­so­vao kod nje za pred­met­ne kon­tej­ne­re, a on je to ne­gi­rao, na­vo­de­ći da se in­te­re­so­vao za dru­gu po­ru­če­nu ro­bu i da ni­je po­ru­čio po­šilj­ku as­falt­ne po­kriv­ke.
Vi­ti­će­va je, iz­me­đu osta­log, is­pri­ča­la za­što su kon­tej­ne­ri sa as­falt­nom po­kriv­kom u ko­ji­ma je bi­la i dro­ga ta­da če­ka­li du­že u lu­ci i ka­ko je bio or­ga­ni­zo­van tran­sport.
Sa­vjet­ni­ca u po­stup­ku pri­va­ti­za­ci­je „Po­mor­skih po­slo­va“ bi­la je Zo­ri­ca Đu­ka­no­vić, advo­kat udo­vi­ce Dra­ga­na Du­di­ća Fri­ca, Zo­je Du­dić. Kon­zor­ci­jum „Ocean srl – In­te­r­log“ pla­tio je 2.150.000 za 100 od­sto udje­la u fir­mi „Po­mor­ski po­slo­vi“. U ugo­vo­ru pi­še da je od tog nov­ca advo­ka­tu Zo­ri­ci Đu­ka­no­vić pri­pa­lo 10.000 eura.
Vl.O.


„Pao” sa­mo Ko­lum­bi­jac

Za raz­li­ku od cr­no­gor­ske po­li­ci­je i tu­ži­la­štva epi­log is­tra­ge al­ban­skih dr­žav­nih or­ga­na je je­dan pro­ce­su­i­ra­ni.
U ju­nu 2014. zbog šver­ca 250 kg ko­ka­i­na blo­ki­ra­nih u Ba­ru kon­tro­li­sa­na je fir­ma „Rra­paj Com­pany“, ali al­ban­ska po­li­ci­ja ni­je pro­na­šla ni­šta ne­za­ko­ni­tio. Sa dru­ge stra­ne, ta­da je uhap­šen Ko­lum­bi­jac sa špan­skim dr­ža­vljan­stvom Ce­sar Augu­sto Pe­la­ez. Pre­ma pi­sa­nju me­di­ja on je pri­znao da je član mre­že ko­ja je šver­co­va­la ko­ka­in. Tvr­dio je da je u Al­ba­ni­ju do­šao da bi,ka­da stig­ne po­šilj­ka dro­ge, pre­u­zeo od 600.000 do mi­li­on eura i da ih pre­ko po­sred­ni­ka iz Bar­se­lo­ne pre­ko ra­ču­na u ban­ci pre­ba­ci u Ko­lum­bi­ju. Tu­ži­la­štvo je za Pe­la­e­za tra­ži­lo ka­znu 15 go­di­na za­tvo­ra.


Kritike EK

Tu­ži­la­štvo je na­kon is­tra­ge za­klju­či­lo da ne po­sto­ji sum­nja da je ne­ko sa te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re umi­je­šan u šverc 250 kg ko­ka­i­na.
– Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u ovom pred­me­tu ni­je na­šlo da po­sto­ji osnov sum­nje da je bi­lo ko­je li­ce sa te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re iz­vr­ši­lo kri­vič­no dje­lo za ko­je se go­nje­nje pred­u­zi­ma po slu­žbe­noj du­žno­sti, pa je isti kao re­zul­tat me­đu­na­rod­no prav­ne sa­rad­nje ustu­pljen pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma Al­ba­ni­je – sa­op­šti­li su iz SDT Mre­ži za is­tra­ži­va­nje or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je – Lu­pa.
Iz Evrop­ske ko­mi­si­je 2015. go­di­ne kri­ti­ko­va­li su nad­le­žne u Iz­vje­šta­ju o na­pret­ku Cr­ne Go­re jer to­kom is­tra­ge ni­je­su ot­kri­li ko su šver­ce­ri ko­ka­i­na ot­kri­ve­nog u Lu­ci Bar. Iz SDT su ustu­pi­li pred­met al­ban­skoj stra­ni jer je to­kom is­tra­ge utvr­đe­no da je po­ši­lja­lac kon­tej­ne­ra u ko­jem se na­la­zi­la dro­ga kom­pa­ni­ja „Vimt­corp“ iz Ekva­do­ra, dok je kao pri­ma­lac u pa­pi­ri­ma na­ve­de­na fir­ma iz Al­ba­ni­je „Rra­po com­pany“, vla­sni­ka Na­zi­ke Ra­pa­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"