Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-03-18 SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO VEĆ MJESEC KRŠI ZAKON NEOBJAVLJIVANJEM GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU
Stanković i Katnić Dok Katnić godinama izviđa, tajkuni odnose milione Godinama su u fazi izviđaja državne garancije za KAP, Željezaru i Melgoniju – Primorku Bar, afere „Bazar”, „Carine”, „Delta”, Kamp na Zlatici”, „Limenka”, „Listing”, „Telekom”, „Domen.me”, „Verige”... a većina se odnosi na radnje kojima je nanijeta šteta javnom interesu od više desetina i stotina miliona eura – navodi se u pismu koje je Ivici Stankoviću uputio Aleksa Bečić
Dan - novi portal
Ne­po­što­va­nje za­ko­na od po­je­di­na­ca ko­ji oba­vlja­ju iz­u­zet­no zna­čaj­ne dr­žav­ne funk­ci­je no­si po­seb­nu opa­snost za sva­ko de­mo­krat­sko dru­štvo. Ne­pri­hva­tlji­vo je što glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac, Mi­li­vo­je Kat­nić, već pu­nih mje­sec da­na ig­no­ri­še za­ko­nom pro­pi­sa­nu oba­ve­zu da go­di­šnji iz­vje­štaj o ra­du Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva za pro­šlu go­di­nu uči­ni do­stup­nim jav­no­sti, nje­go­vim ob­ja­vlji­va­njem na saj­tu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva, upo­zo­rio je li­der De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić. On je to na­veo u pi­smu ko­je je upu­tio vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću.
Be­čić je pod­sje­tio da je za­kon­ska oba­ve­za do­sta­ve ovog iz­vje­šta­ja vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu i Tu­ži­lač­kom sa­vje­tu i nje­go­vog ob­ja­vlji­va­nja na saj­tu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva is­te­kla 10. fe­bru­a­ra ove go­di­ne.
– De­mo­kra­te, a vje­ru­jem i ukup­na de­mo­krat­ska jav­nost, ve­o­ma su za­in­te­re­so­va­ni da u tom iz­vje­šta­ju pro­či­ta­ju ko­jom to ar­gu­men­ta­ci­jom Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo i Kat­nić prav­da­ju či­nje­ni­ce da su, i po­red pro­te­ka vi­še go­di­na, i da­lje u fa­zi iz­vi­đa­ja pred­me­ti kao što su dr­žav­ne ga­ran­ci­je za KAP, Že­lje­za­ru i Mel­go­ni­ju Pri­mor­ku Bar, „Ba­zar”, „Ca­ri­ne”, i „Del­ta”, afe­ra pro­da­je kam­pa na Zla­ti­ci, afe­re „Li­men­ka”, „Li­sting (pa­hu­lji­ca)”, „Te­le­kom”, „Do­men.me”, „Ve­ri­ge”, i dru­ge – na­vo­di se u pi­smu ko­je je Be­čić upu­tio Stan­ko­vi­ću.
Ka­ko je re­kao, u ve­ći­ni na­ve­de­nih afe­ra, rad­nje ko­je bu­de sum­nju da pred­sta­vlja­ju kri­vič­na dje­la ko­ja su na­ni­je­la šte­tu jav­nom in­te­re­su od vi­še de­se­ti­na i sto­ti­na mi­li­o­na eura iz­vr­še­ne su pri­je vi­še od po­la de­ce­ni­je. Na­vo­di da se na broj­na pi­ta­nja De­mo­kra­ta o sud­bi­ni ovih pred­me­ta po­na­vlja isti od­go­vor – iz­vi­đaj je u to­ku.
– Pred­met „Du­van­ski kom­bi­nat Pod­go­ri­ca AD”, u ste­ča­ju, po­sli­je ne­ko­li­ko go­di­na tra­ja­nja iz­vi­đa­ja, u apri­lu 2016. go­di­ne pre­šao je u fa­zu is­tra­ge. Kat­nić je u go­di­šnjem iz­vje­šta­ju o ra­du za 2015. go­di­nu na­veo po­da­tak da su is­tra­ge u Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u pro­sje­ku tra­ja­le dva mje­se­ca i 22 da­na. Pi­tam – za­što u slu­ča­ju DKP AD u ste­ča­ju, na­kon vi­še go­di­na tra­ja­nja iz­vi­đa­ja, is­tra­ga tra­je već pu­nih de­set mje­se­ci, a i da­lje ne­ma epi­log. Ka­ko to da ni obim­na do­ku­men­ta­ci­ja ko­ja ja­sno do­ka­zu­je ne­za­ko­ni­tu i štet­nu pro­da­ju imo­vi­ne DKP u ste­ča­ju, a što je, na­kon vi­še­mje­seč­nog ra­da, po­tvr­dio i An­ket­ni od­bor Sku­šti­ne Cr­ne Go­re u svom iz­vje­šta­ju, ni­je do­volj­na za po­di­za­nje op­tu­žni­ce pro­tiv neo­d­go­vo­r­nih po­je­di­na­ca – na­veo je Be­čić.
Ka­ko je na­gla­sio, zar do­dat­nu po­tvr­du da je u slu­ča­ju DKP A.D. u ste­ča­ju ca­ro­va­lo be­za­ko­nje Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo ne na­la­zi i u či­nje­ni­ci da su, po tu­žba­ma Udru­že­nja ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra DKP-a, Ape­la­ci­o­ni i Vr­hov­ni sud Cr­ne Go­re po­ni­šti­li sve ak­te o ras­po­la­ga­nju imo­vi­nom DKP AD u ste­ča­ju.
– Pi­ta­nja su vr­lo jed­no­stav­na ako šti­ti­te jav­ni in­te­res – da li su ne­po­kret­no­sti Du­van­skog kom­bi­na­ta u ste­ča­ju, ze­mlji­šte i po­slov­ne zgra­de, pro­da­te pro­tiv­no Za­ko­nu o in­sol­vent­no­sti pri­vred­nih dru­šta­va. Za­što je Cen­tral­na ko­mi­si­ja pro­ci­je­ni­la na­ve­de­nu imo­vi­nu na 25.562.058 eura, a ste­čaj­ni uprav­nik ras­pi­sao ten­der za pro­da­ju iste po ci­je­ni od 13.215.617. Ka­ko je „Ze­ta­grad­nja” ku­pi­la po­me­nu­tu imo­vi­nu za 13.216.000 eura i ko je omo­gu­ćio skla­pa­nje ze­le­na­škog ugo­vo­ra sa po­me­nu­tim su­bjek­tom, su­prot­no uslo­vi­ma iz ten­de­ra i za­ko­nu, a ko­jim je već prak­tič­no pre­po­lo­vlje­na ku­po­pro­daj­na ci­je­na na šte­tu dr­ža­ve – na­gla­sio je Be­čić u pi­smu vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu.
Li­der De­mo­kra­ta pi­ta ka­ko se šti­ti dr­ža­va ako dr­ža­va kao pro­da­vac pla­ća kup­cu ka­ma­tu na nje­go­vo kre­dit­no za­du­že­nje, uma­nju­je mu ci­je­nu za tro­ško­ve ru­še­nja obje­ka­ta i pri­zna­je mje­seč­nu šte­tu od 98.000 eura već du­ži niz go­di­na, za­to što mu ni­je oslo­bo­di­la pred­met­nu lo­ka­ci­ju. Pi­ta i za­što su Glav­ni grad i Vla­da spo­ra­zu­mom ga­ran­to­va­li pri­vat­nom part­ne­ru da će mu plan­skom do­ku­men­ta­ci­jom pred­vi­dje­ti iz­grad­nju po­slov­no-stam­be­nih kom­plek­sa na pred­met­nom ze­mlji­štu.
– Od­go­vo­ri na ova pi­ta­nja su ja­sni, na osno­vu obi­lja do­ka­za ko­je je nad­le­žnom tu­ži­la­štvu do­sta­vlje­no. Ovo je je­dan od naj­dra­stič­ni­jih pri­mje­ra ka­ko se u ime jav­nog šti­ti pri­vat­ni in­te­res, a na šte­tu jav­nog. Ta­ko­đe, iz­vo­zom ne­ko­li­ko sto­ti­na mi­li­o­na pa­kli­ca ci­ga­re­ta pro­iz­ve­de­nih u DKP-u na­kon otva­ra­nja ste­ča­ja po ci­je­ni ko­ja je sa­mo jed­na tre­ći­na tr­ži­šne ci­je­ne, u pri­vat­ne dže­po­ve od­la­zi naj­ma­nje 40-ak mi­li­o­na eura na šte­tu DKP-a. Na­dam se da to što pret­hod­no po­me­nu­to i do­ku­men­ta­ci­ja u ve­zi sa pro­da­jom imo­vi­ne uka­zu­je da iza ovih ne­za­ko­ni­tih i štet­nih po­slo­va sto­je ključ­ni lju­di iz vla­sti ni­je raz­log što u slu­ča­ju DKP ni do da­nas ne­ma op­tu­že­nja – po­ru­čio je Be­čić.
On je sa­op­štio da De­mo­kra­ta­ma ni­je ja­sno za­što u na­ve­de­nim slu­ča­je­vi­ma po­sle pro­te­ka to­li­ko vre­me­na i da­lje ne­ma op­tu­žni­ca.
– Ne­pri­hva­tlji­vo je da glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac ne po­štu­je Za­kon o Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu i svoj go­di­šnji iz­vje­štaj o ra­du ne ob­ja­vlju­je na in­ter­net stra­ni­ci SDT-a. Kat­ni­ću je oči­gled­no in­sti­tut pri­zna­nja kri­vi­ce omi­lio. Mi­slim da su se ste­kli uslo­vi da i sam pri­zna kri­vi­cu zbog ne­po­što­va­nja za­ko­na i ne­pri­hva­tlji­vo du­gog tra­ja­nja iz­vi­đa­ja i is­tra­ga u ta­ko va­žnim pred­me­ti­ma, ko­ji go­di­na­ma sa raz­lo­gom za­o­ku­plja­ju pa­žnju de­mo­krat­ske jav­no­sti, ko­ja oče­ku­je da ru­ka prav­de stig­ne od­go­vor­ne – za­klju­čio je Be­čić. M.V.


Po­stup­ci tra­ju i po pet go­di­na

Alek­sa Be­čić je u pi­smu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću ka­zao da su se u ve­ći­ni afe­ra rad­nje ko­je bu­de sum­nju da pred­sta­vlja­ju kri­vič­na dje­la ko­ja su na­ni­je­la šte­tu jav­nom in­te­re­su od vi­še de­se­ti­na i sto­ti­na mi­li­o­na eura do­go­di­le pri­je vi­še od po­la de­ce­ni­je.
– Pri­bli­žno to­li­ko tra­je i iz­vi­đaj nad­le­žnog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u tim pred­me­ti­ma ko­ji ni­ka­ko da se okon­ča po­di­za­njem op­tu­žni­ce ili even­tu­al­nim od­u­stan­kom od kri­vič­nog go­nje­nja. Na na­ša broj­na pi­ta­nja o sud­bi­ni ovih pred­me­ta, po­na­vlja se isti od­go­vor – iz­vi­đaj je u to­ku. I ta­ko već go­di­na­ma – na­veo je Be­čić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"