Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-03-16 BAHAT ODNOS PREMA NOVCU GRAĐANA
Marković izlazi iz službenog vozila Za vozni park Vlade 4,3 miliona Ministarstva i Generalni sekretarijat troše 4,3 miliona na kupovinu novih i održavanje postojećih automobila, kao i za otplatu ranije kupljenih vozila Ministarstvo vanjskih poslova ne žali novac za kupovinu novih četvorotočkaša, pa će u te svrhe ove godine izdvojiti 225.000 eura MUP je rekorder što se tiče potrošnje za vozni park, za koji će izdvojiti čak 1,7 miliona novca poreskih obveznika
Dan - novi portal
Vla­da Cr­ne Go­re, od­no­sno mi­ni­star­stva u nje­nom sa­sta­vu i Ge­ne­ral­ni se­kre­ta­ri­jat, to­kom ove go­di­ne po­tro­ši­će čak 4,3 mi­li­o­na eura za na­bav­ku no­vih auto­mo­bi­la, ot­pla­tu već ku­plje­nih, re­gi­stra­ci­je i odr­ža­va­nje vo­znog par­ka. Oči­to je da iz­vr­šna vlast ne šte­di ka­da je u pi­ta­nju vo­zni park, dok, s dru­ge stra­ne, te­ret kri­ze pre­ba­cu­je na gra­đa­ne.
Ge­na­ral­ni se­kre­ta­ri­jat Vla­de, ko­ji bri­ne i o na­bav­ka­ma ka­bi­ne­ta pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, za odr­ža­va­nje vo­znog par­ka pla­ni­ra iz­da­tak od 91.500 eura.
Naj­vi­še će ko­šta­ti odr­ža­va­nje slu­žbe­nih „mer­ce­desa” i to 31.000 eura, dok će za dru­ga bi­ti po­tro­še­no 5.000.
Uslu­ge pra­nja slu­žbe­nih vo­zi­la ko­šta­će po­re­ske ob­ve­zni­ke 5.000 eura, no­ve gu­me 10.000, isto ko­li­ko i osi­gu­ra­nje, dok će re­gi­stra­ci­ja sta­ja­ti 14.000 eura. Ge­ne­ral­ni se­kre­ta­ri­jat pla­ni­ra da ku­pi i no­vi auto­mo­bil za koji će iz­dvo­ji­ti 16.500 eura.
Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­di­na Nu­ho­dži­ća je me­đu re­kor­de­ri­ma što se ti­če po­tro­šnje, jer će taj re­sor u te svr­he da­ti oko 1,7 mi­li­o­na. MUP će, kao i osta­li, bri­nu­ti i o vo­zi­li­ma slu­žbi ko­je su pod nje­go­vom nad­le­žno­šću.
Pre­ma pla­nu jav­nih na­bav­ki, MUP će na auto-dje­lo­ve, mo­tor­na ulja, aku­mu­la­to­re i an­ti­friz po­tro­ši­ti 250.000 eura, za gu­me 50.000, li­zing za ku­plje­ne auto­mo­bil 1,5 mi­li­o­na, ser­vis 150.000, pra­nje 5.000 i za teh­nič­ki pre­gled 15.000 eura. MUP ima 67 vo­zi­la, a Upra­va po­li­ci­je vi­še sto­ti­na.
Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va, ko­jim ru­ko­vo­di Sr­đan Dar­ma­no­vić, za ku­po­vi­nu no­vih auta po­tro­ši­će 225.000, za pra­nje auto­mo­bi­la da­će 3.000, za uslu­ge teh­nič­kog pre­gle­da 7.000, par­king 1.500 i za go­ri­vo 22.850 eura.
Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja Osma­na Nur­ko­vi­ća za odr­ža­va­nje vo­znog par­ka, ko­ji bro­ji 17 vo­zi­la, pla­ni­ra da utro­ši 56.600 eura, za re­gi­stra­ci­je 16.378, a za go­ri­vo auto­mo­bi­la, spa­si­lač­kih i pa­trol­nih ča­ma­ca 127.946 eura.
Mi­ni­star­stvo pro­svje­te po­sje­du­je če­ti­ri vo­zi­la i za nji­ho­vo odr­ža­va­nje pla­ni­ra iz­da­tak od 4.000 eura, za po­prav­ke 5.000, go­ri­vo 20.000, gu­me 3.000 i za re­gi­stra­ci­ju 3.000 eura. Mi­ni­star pro­svje­te je Da­mir Še­ho­vić.
Mi­ni­star­stvo spor­ta, ko­jim ru­ko­vo­di Ni­ko­la Ja­no­vić, za osi­gu­ra­nje li­ca i osi­gu­ra­nje mo­tor­nih vo­zi­la is­pla­ni­ra­lo je iz­da­tak od 5.000 eura, za ser­vis 3.000 i za go­ri­vo 10.000 eura.
Mi­ni­star­stvo kul­tu­re, mi­ni­stra Jan­ka Lju­mo­vi­ća, za re­gi­stra­ci­ju vo­zi­la da­će 6.000 eura, za ka­sko osi­gu­ra­nje 4.000, odr­ža­va­nje 8.000, gu­me 1.500, re­zer­vne dje­lo­ve 10.000, a za go­ri­vo 42.000 eura. Mi­ni­star­stvo kul­tu­re ima 11 slu­žbe­nih vo­zi­la.
Re­sor od­bra­ne Pre­dra­ga Bo­ško­vi­ća za re­zer­vne dje­lo­ve za mo­tor­na vo­zi­la pla­ni­ra iz­da­tak od 140.000 eura, po­tro­šni i re­pro ma­te­ri­jal za TMS i pra­te­ću opre­mu za mo­tor­na vo­zi­la 38.000, za teh­nič­ki pre­gled i re­gi­stra­ci­ju 30.000, za gu­me 140.500 i za go­ri­vo 110.000 eura. Mi­ni­star­stvo od­bra­ne, pre­ma zva­nič­nom saj­tu, ima 30 vo­zi­la.
Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća bri­nu­će se i o vo­znom par­ku in­sti­tu­ci­ja pod nje­go­vim okri­ljem, što će po­re­ske oba­ve­zni­ke ko­šta­ti oko 330.000 eura.
Re­sor za­du­žen za bri­gu o po­što­va­nju ljud­skih i ma­njin­skih pra­va, mi­ni­stra Meh­me­da Zen­ke, ove go­di­ne će ku­pi­ti no­vo vo­zi­lo za ko­je će iz­dvo­ji­ti 20.000 eura, za osi­gu­ra­nje mo­tor­nih vo­zi­la iz­dvo­ji­će 1.200, a za go­ri­vo 4.640 eura. Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va ima če­ti­ri slu­žbe­na auto­mo­bi­la.
Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja, na či­jem je če­lu Dar­ko Ra­du­no­vić, na odr­ža­va­nje i ob­no­vu vo­znog par­ka po­tro­ši­će pre­ko 570.000 eura. Naj­ve­će iz­dat­ke fi­nan­sij­ski re­sor ima­će na ime po­prav­ki i odr­ža­va­nja mo­tor­nih vo­zi­la i to 101.850 eura, za na­bav­ku no­vih auto­mo­bi­la 92.000 i za go­ri­vo 275.105 eura.
Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve, na či­jem je če­lu Su­za­na Pri­bi­lo­vić, za slu­žbe­na vo­zi­la pla­ni­ra da obez­bi­je­di sa­mo go­ri­vo i to u vri­jed­no­sti od 13.350 eura.
Mi­ni­star­stvo evrop­skih po­slo­va, na če­lu sa Alek­san­drom Pe­jo­vi­ćem, za te­ku­će odr­ža­va­nje, ser­vis, re­gi­stra­ci­ju i pra­nje slu­žbe­nih vo­zi­la po­tro­ši­će 4.000, a za go­ri­vo 7.500 eura.
Mi­ni­star­stvo na­u­ke, Sa­nje Da­mja­no­vić, za go­ri­vo slu­žbe­nih vo­zi­la ko­ja su na ras­po­la­ga­nju tom re­so­ru iz­dvo­ji­će 8.225 eura, za osi­gu­ra­nje 2.000, a za odr­ža­va­nje i po­prav­ke 1.300 eura. Po­me­nu­ti re­sor ima sve­ga dva slu­žbe­na vo­zi­la.
Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, na či­jem je če­lu Ke­nan Hra­po­vić, ima 22 auto­mo­bi­la za či­ji ser­vis pla­ni­ra da po­tro­ši 13.500 eura, za osi­gu­ra­nje 10.000, a za go­ri­vo 23.750 eura.
Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je, ko­jim ru­ko­vo­di Dra­gi­ca Se­ku­lić, ras­po­la­že sa 42 auto­mo­bi­la za či­ju će se re­gi­stra­ci­ju pla­ti­ti 3.600 eura, odr­ža­va­nje 10.000, dok će go­ri­vo ko­šta­ti 30.651 euro.
Re­sor ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­ma­la Pu­ri­ši­ća za uslu­ge re­gi­stra­ci­je i pra­nja vo­zi­la iz­dvo­ji­će 4.950 eura, i za go­ri­vo 23.904. To mi­ni­strat­svo ima de­vet slu­žbe­nih vo­zi­la.
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, ko­jim upra­vlja Dar­ko Ra­du­lo­vić, za re­gi­stra­ci­ju slu­žbe­nih mo­tor­nih vo­zi­la pla­ni­ra da po­tro­ši 4.663 eura, za po­pra­va­ke i odr­ža­va­nje 8.000, a za go­ri­vo 25.000 eura. Taj re­sor ima oko 60 slu­žbe­nih vo­zi­la.
M.S.


Računali i taksu za Sozinu

Re­sor prav­de Zo­ra­na Pa­ži­na će za po­prav­ke slu­žbe­nih vo­zi­la po­tro­ši­ti 9.000 eura, za re­gi­stra­ci­ju 11.000, go­di­šnju tak­su za tu­nel So­zi­na 1.800, za gu­me 6.000 i za go­ri­vo 59.937 eura. Mi­ni­star­stvo prav­de sa je­di­ni­ci­ma u okvi­ru nje­ga (Agen­ci­ja za an­ti­ko­rup­ci­ju, Za­vod za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja – ZIKS...) ras­po­la­že sa 46 dr­žav­nih vo­zi­la.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"