Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-03-14 EKSKLUZIVNO: „DAN” OBJAVLJUJE PRISLUŠKIVANE RAZGOVORE ŠARIĆEVOG KLANA O POSLOVIMA U CRNOJ GORI
Soković i Đukanović Aco dao tri miliona i dere sa deset odsto kamate U spisima je 16 prisluškivanih razgovora između Gorana Sokovića i Zorana Ćopića, u periodu od maja do avgusta 2009. godine Da napravimo neki dogovor sa onim Acom (Aco Đukanović) iz Podgorice, dao mu je tri miliona, ali ga deru sa 10 posto, to nema veze sa poštenjem – kaže Soković u jednom telefonskom razgovoru Sve snimljene razgovore možete preslušati na www.dan.co.me
Dan - novi portal
Plje­vljak Go­ran So­ko­vić, naj­bli­ži sa­rad­nik Dar­ka Ša­ri­ća, u pri­slu­ški­va­nim raz­go­vo­ri­ma to­kom 2009. go­di­ne, go­vo­ri o fi­nan­sij­skim tran­sak­ci­ja­ma ko­je taj klan oba­vlja u Cr­noj Go­ri i ulo­zi Aca Đu­ka­no­vi­ća, bra­ta biv­šeg pre­mi­je­ra i li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Raz­go­vor ko­ji je pri­slu­ški­van, oba­vljen je iz­me­đu So­ko­vi­ća i bi­zni­sme­na Zo­ra­na Ćo­pi­ća, ko­ji je u me­đu­vre­me­nu osu­đen na vi­še­go­di­šnju ro­bi­ju kao sa­rad­nik Ša­ri­će­ve gru­pe. U tom raz­go­vo­ru na­vo­di se da su Aco Đu­ka­no­vić i Bla­žo De­dić, vla­snik ho­te­la „Me­di­te­ran“ iz Bu­dve, da­li nje­go­vom or­ta­ku tri mi­li­o­na eura. So­ko­vić se u raz­go­vo­ru ža­li da ga Aco Đu­ka­no­vić de­re de­set po­sto i da to ne­ma ve­ze sa po­šte­njem.
U 16 pri­slu­ški­va­nih raz­go­vo­ra, ko­ji su sni­mlje­ni u pe­ri­o­du iz­me­đu ma­ja i av­gu­sta 2009. go­di­ne, So­ko­vić i Ćo­pić go­vo­re o nov­ča­nim tran­sak­ci­ja­ma ko­je tre­ba da idu pre­ko plje­valj­ske kom­pa­ni­je Mat, ko­ja je ta­da bi­la u vla­sni­štvu Ša­ri­ća.
So­ko­vić 5. ma­ja 2009. go­di­ne pi­ta Ćo­pi­ća da li mo­že da zo­ve onog Aca (Aco Đu­ka­no­vić) iz Pod­go­ri­ce, da mu ka­že da će ga zva­ti Dar­kov drug (Dar­ko Ša­rić), ve­za­no za Bla­ža (Bla­žo De­dić).
– Ho­ću da na­pra­vim sa­sta­nak ne­ki sa njim, znaš, u ve­zi jed­nog na­šeg dru­ga. On je nji­ma du­žan ne­ke pa­re, a mi bi ga tu ne­što va­di­li, sa­mo da vi­di­mo ka­ko sa nji­ma mo­že­mo da na­pra­vi­mo ne­ki do­go­vor, sa ovim Acom i sa ovim – ka­že So­ko­vić, a Ćo­pić ga pi­ta da li je čuo ko­li­ko su oni nje­mu da­li pa­ra. So­ko­vić od­go­va­ra da su u pi­ta­nju dva i po mi­li­o­na, a Ćo­pić do­da­je „ako ni­je tri“.
– Da­li su mu ma­nje, ali oni ga de­ru de­set po­sto, bra­te, to ne­ma ve­ze sa po­šte­njem. Mi­slim, do­bro, to je nji­ho­va stvar, ali za­mi­sli to, bra­te!? – ka­že So­ko­vić.
Ćo­pić mu od­go­va­ra da za nje­ga Bla­žo ni­je nor­ma­lan, a So­ko­vić do­da­je: „Pa, ka­ko nor­ma­lan, bu­da­la bra­te“.
– Da mu ja, da im mi ka­že­mo da je to sve na nas pre­pi­sa­no, pa da vi­dim mo­že­mo li sa nji­ma da se na­go­di­mo za ne­ku lo­vu da to sma­nji, da to ne bu­de ta­ko, ne­go da im da­mo mi ne­ke pa­re, a da ne bu­de ta­ko, shva­taš ono, mi­slim ja ra­zu­mi­jem njih, ali ne znam ka­kvi su oni za pre­go­va­ra­nje i to? – ka­že So­ko­vić.
Nje­gov sa­go­vor­nik od­go­va­ra „Ma, lo­ši bre, čo­ve­če“.
– On­da su glu­pi, bra­te, mo­gu da osta­nu bez ni­šta, jeb*** – ko­men­ta­ri­še So­ko­vić u tom te­le­fon­skom raz­go­vo­ru.
To­kom raz­go­vo­ra Ćo­pić pred­la­že So­ko­vi­ću da oni, mi­sle­ći na Aca Đu­ka­no­vi­ća i Bla­ža De­di­ća, tre­ba da ju­re So­ko­vi­ća da se do­go­vo­re sa njim, ali da će ugo­vo­ri­ti sa­sta­nak.
– Ti re­ci to su mom­ci znaš, ma mi­slim da zna­ju oni, ču­li su. Ti sa­mo re­ci zva­će te – su­ge­ri­še So­ko­vić Ćo­pi­ću, ko­ji mu ka­že da ne tre­ba da bri­ne i da će on kon­tak­ti­ra­ti sa nji­ma.
Bla­žo De­dić je u to vri­je­me bio vla­snik ho­te­la „Me­di­te­ran“, a osum­nji­čen je da je za gru­pu Dar­ka Ša­ri­ća prao no­vac. Sr­bi­ja je tra­ži­la nje­go­vo iz­ru­če­nje ka­ko bi mu su­di­la, ali je Cr­na Go­ra od­bi­la da ga iz­ru­či i tre­nut­no se na­la­zi u Bu­dvi.
Go­ran So­ko­vić je tre­nut­no u bjek­stvu, a u fe­bru­a­ru 2010. go­di­ne je uhap­šen u Cr­noj Go­ri po po­tjer­ni­ci Sr­bi­je. Me­đu­tim, če­ti­ri da­na ka­sni­je je pu­šten jer ta­da ni­je po­sto­jao ugo­vor o iz­ru­če­nju iz­me­đu dvi­je dr­ža­ve. Iz cr­no­gor­skog tu­ži­la­štva ta­da su od srp­skih ko­le­ga tra­ži­li da im do­sta­ve sve do­ka­ze, na šta su do­bi­li od­go­vor da bi do­sta­vlja­nje svih do­ka­za u toj ra­noj fa­zi ugro­zi­lo da­lju is­tra­gu.
So­ko­vić se do­bro­volj­no pre­dao cr­no­gor­skoj po­li­ci­ji, a pri­li­kom hap­še­nja tvr­dio je da je ne­vin i da je spre­man na fer su­đe­nje iz­van Sr­bi­je. Jed­no vri­je­me na­kon to­ga bio je u Cr­noj Go­ri, a za­tim mu se gu­bi sva­ki trag.
Spe­ci­jal­ni sud u Be­o­gra­du osu­dio je 2014. go­di­ne u od­su­stvu na šest go­di­na za­tvo­ra srp­sko-bo­san­skog bi­zni­sme­na Zo­ra­na Ćo­pi­ća kao or­ga­ni­za­to­ra gru­pe ko­ja je ošte­ti­la In­du­stri­ju ko­tr­lja­ju­ćih le­ža­je­va (IKL) iz Be­o­gra­da za 736 mi­li­o­na di­na­ra. Ćo­pić je i u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni osu­đen na če­ti­ri i po go­di­ne za­tvo­ra zbog pra­nja vi­še od če­ti­ri mi­li­o­na eura za nar­ko-klan Dar­ka Ša­ri­ća.
Nje­mu se pred Spe­ci­jal­nim su­dom u Be­o­gra­du su­di za pra­nje Ša­ri­će­vog nov­ca ko­ji po­ti­če od tr­go­vi­ne ko­ka­i­nom u gru­pi sa no­vo­sad­skim advo­ka­tom Ra­do­va­nom Štrb­cem.
D.ŽIV­KO­VIĆ


Po­mi­njao no­vac u ban­ci

To­kom vi­še pri­slu­ški­va­nih raz­go­va­ra iz­me­đu So­ko­vi­ća i Ćo­pi­ća po­mi­nje se no­vac ko­ji tre­ba da se obez­bi­je­di pre­ko ban­ke. So­ko­vić uvje­ra­va Ćo­pi­ća da će pa­re kre­nu­ti si­gur­no, da se na­la­ze u ban­ci.
– Kre­nu­će pa­re, mi­li­on od­sto – tvr­di So­ko­vić, ali dan ka­sni­je oba­vje­šta­va Ćo­pi­ća da pa­ra još ne­ma.
– Ja bih gla­vu dao, di­je­te bih dao, ka­ko obe­ća­va­ju. Ka­kvi su to la­žo­vi, bra­te. Ne bri­ni za ono iz Cr­ne Go­re, ono ide si­gur­no – ka­že So­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"