Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-03-13 NA BIRALIŠTA U NIKŠIĆU IZAŠLO SVEGA 45 ODSTO GLASAČA
Bojkot uspio Na birališta je izašlo manje od 50 odsto birača i pravo glasa ostvarilo je 44,99, odnosno 26.297 Nikšićana. Od toga je 2.871 nevažeći listić, odnosno 11 odsto izašlih birača Više je bilo nevažećih listića (2.871) u odnosu na broj glasova koje je SD osvojio (2.317) Izborna lista DPS-a osvojila 21.047 ili 37 odborničkih mjesta u nikšićkom parlamentu, a SD 2.317 glasova, odnosno četiri mandata Na izborima u Tivtu glavni argument DPS-a i SD-a bio je da bojkot opozicije nije uspio, jer je izlaznost birača bila iznad 50 odsto
Dan - novi portal
Boj­kot opo­zi­ci­je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Nik­ši­ću ju­če je uspio jer je na bi­ra­li­šta iza­šlo ma­nje od po­lo­vi­ne upi­sa­nih bi­ra­ča. Pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma, gla­sač­ko pra­vo is­ko­ri­sti­lo je 44,98 od­sto Nik­ši­ća­na, od­no­sno 26.307 bi­ra­ča od ukup­no upi­sa­nih 58.486 gra­đa­na. Pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma iz šta­ba opo­zi­ci­je, od to­ga je 2.871 ne­va­že­ći li­stić, od­no­sno 11 od­sto iza­šlih bi­ra­ča, što je vi­še u od­no­su na broj gla­so­va ko­ji je osvo­ji­la li­sta SD-a.
Na iz­bo­ri­ma se gla­sa­lo sa­mo za dvi­je iz­bor­ne li­ste, i De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta, či­ji je no­si­lac li­ste Ve­se­lin Gr­bo­vić, osvo­ji­la je 21.047 ili 37 od­bor­nič­kih mje­sta u nik­šić­kom par­la­men­tu ili man­da­ta u lo­kal­nom par­la­men­tu. DPS je na ovim iz­bo­ri­ma u Nik­ši­ću ostva­rio lo­ši­ji re­zul­tat ne­go na par­la­men­tar­nim u ok­to­bru pro­šle go­di­ne za 265 gla­so­va ma­nje. So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja, ko­ju je pred­vo­dio Spa­so­je Vu­ko­tić, do­bi­la je 2.317 gla­so­va, od­no­sno če­ti­ri man­da­ta.
Uoči iz­bor­ne šut­nje pred­sjed­nik DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić, ko­men­ta­ri­šu­ći od­lu­ku opo­zi­ci­je da boj­ko­tu­je iz­bo­re, po­ru­čio je da svi oni ko­ji ne iza­đu da gla­sa­ju pred­sta­vlja­ju iz­daj­ni­ke Cr­ne Go­re. To prak­tič­no zna­či da su 55 od­sto bi­ra­ča u Nik­ši­ću „iz­daj­ni­ci” jer su se od­lu­či­li za boj­kot i ni­je­su is­ko­ri­sti­li pra­vo gla­sa.
U opo­zi­ci­o­nom iz­bo­rom šta­bu si­noć su, ta­ko­đe, sla­vi­li jer je, ka­ko is­ti­ču, po­bi­je­dio boj­kot, a gra­đa­ni ko­ji su pod pri­ti­skom mo­ra­li da iza­đu na iz­bo­re li­stić su uči­ni­li ne­va­že­ćim. Iz­la­znost na svim bi­rač­kim mje­sti­ma bi­la je ma­nja u od­no­su na par­la­men­tar­ne iz­bo­re, kao i lo­kal­ne odr­ža­ne mar­ta 2013. go­di­ne. DPS je, re­kao je si­noć Dra­go­ljub Ra­du­lo­vić iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA, po­naj­vi­še „pao” u Žu­pi nik­šić­koj.
U OIK-u si­noć su ka­za­li da ne­ma­ju pri­ja­vlje­nu ni­ti jed­nu ne­re­gu­lar­nost te da je iz­bor­ni dan pro­šao u de­mo­krat­skoj at­mos­fe­ri ko­joj su do­pri­ni­je­li svi čla­no­vi bi­rač­kih od­bo­ra u op­šti­ni. Me­đu­tim, si­noć oko 19.35 na bi­rač­kom mje­stu 124 u Kli­če­vu do­šlo je do „gur­ka­nja” iz­me­đu pred­sjed­ni­ka tog bi­rač­kog mje­sta Ma­rin­ka Ko­pri­vi­ce, ko­ji je iz DF-a, i Nik­ši­ća­ni­na Ra­da Mar­ko­vi­ća ko­ji je do­šao da gla­sa, ali se ne­ko­rekt­no po­na­šao i ni­je uva­žio upo­zo­re­nja iz bi­rač­kog od­bo­ra. Mar­ko­vić sa još ne­ko­li­ko mla­di­ća vri­je­đa­li su čla­no­ve bi­rač­kog od­bo­ra, na­kon če­ga je Ko­pri­vi­ca po­zvao po­li­ci­ju. Ko­pri­vi­ca je si­noć ka­zao da je po­li­ci­ji dao iza­vu, ali da ne­će pod­no­si­ti pri­ja­vu pro­tiv Mar­ko­vi­ća. Na bi­rač­kom mje­stu broj 24, ko­je je ta­ko­đe u Kli­če­vu, po­ni­šten je je­dan glas jer je bi­rač na oči­gled čla­no­va bi­rač­kog od­bo­ra gla­sao, a li­stić po­ku­šao da fo­to­gra­fi­še mo­bil­nim te­le­fo­nom.Bi­lja­na BRA­ŠNjO


Pri­ti­sak na bi­ra­če

Po­ja­ča­na iz­la­snost bi­ra­ča za­bi­lje­že­na je tek u po­sli­je­po­dnev­nim sa­ti­ma, od­no­sno ne­što po­sli­je 16 ča­so­va. Sve do ta­da pro­ce­nat iz­la­zno­sti je bio da­le­ko ma­nji od onog na par­la­men­tar­nim ok­to­bra pro­šle ili na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Nik­ši­ću mar­ta 2013. go­di­ne. Do 9 ča­so­va iz­la­snost je bi­la ne­što oko de­vet od­sto, a u 13 ča­so­va oko 31 pro­ce­nat. To­kom po­sli­je­po­dne­va vi­še Nik­ši­ća­na je po­zva­lo re­dak­ci­ju „Da­na” tvr­de­ći da ih pred­stav­ni­ci DPS-a uz­ne­mi­ra­va­ju, ucje­nju­ju i tje­ra­ju da iza­đu na bi­ra­li­šta. Ne­ko­li­ko njih ko­ji su nas po­zva­li za­po­sle­ni su u op­štin­skim or­ga­ni­ma, nje­nim pred­u­ze­ći­ma i jav­nim usta­no­va­ma, ali o pro­ble­mu sa ko­jim se su­o­ča­va­ju, ka­ko su po­ja­šnja­va­li, ne smi­ju jav­no da go­vo­re jer im je „za­pri­je­će­no da će, ako ne gla­sa­ju, osta­ti bez po­sla”. Slič­ne ano­nim­ne do­ja­ve sti­za­le su i iz ne­ko­li­ko pri­vat­nih fir­mi u Nik­ši­ću gdje su po­slo­dav­ci, ka­ko su us­tvr­di­li rad­ni­ci, vo­di­li evi­den­ci­ju sa bi­rač­kih od­bo­ra ko je od nji­ho­vih za­po­sle­nih is­ko­ri­stio bi­rač­ko pra­vo, a ko ne. Oni ko­ji ni­je­su do po­sli­je­pod­ne iza­šli na bi­ra­li­šta na­vod­no su po­zi­va­ni te­le­fon­ski da is­pu­ne „tu gra­đan­sku du­žnost”.


Opo­zi­ci­ja ni­je pot­pi­sa­la za­pi­sni­ke

Opo­zi­ci­o­ni pred­sjed­ni­ci bi­rač­kih od­bo­ra ni­je­su pot­pi­sa­li za­pi­sni­ke sa bi­rač­kih mje­sta. Ti­me je sta­vlje­no do zna­nja da opo­zi­ci­ja ne­će pri­zna­ti iz­bo­re u Nik­ši­ću.


De­mo­kra­te: DPS po­bi­je­đen. Đu­ka­no­vić no­ka­u­ti­ran

– De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta je po­bi­je­đe­na, a Mi­lo Đu­ka­no­vić no­ka­u­ti­ran u svom rod­nom gra­du – naj­tač­ni­ji je za­klju­čak ko­ji se iz­vo­di iz re­zul­ta­ta da­na­šnjih lo­kal­nih iz­bo­ra u Nik­ši­ću. Ka­ko dru­ga­či­je pro­ko­men­ta­ri­sa­ti či­nje­ni­cu da je – i po­red svih pri­ti­sa­ka, pri­jet­nji ot­ka­zi­ma, ku­po­vi­ne ljud­skih du­ša i ucje­na, i po­red pre­bro­ja­va­nja krv­nih zr­na­ca ko­ji­ma su bi­li iz­lo­že­ni gra­đa­ni Nik­ši­ća po­sled­njih mje­se­ci, i po­red svih po­lu­ga mo­ći ko­je su DPS-u i or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­nal­nim gru­pa­ma bi­le na ras­po­la­ga­nju – od zlo­u­po­tre­ba re­sur­sa na dr­žav­nom ni­vou do onih tra­gi­ko­mič­nih na lo­kal­nom, i po­red kre­i­ra­nja at­mos­fe­re pre­ko svo­jih gla­si­la ka­ko su oni ko­ji osta­nu do­ma iz­daj­ni­ci i dr­žav­ni ne­pri­ja­te­lji – na iz­bo­re iza­šlo ne vi­še od 45 od­sto gra­đa­na sa pra­vom gla­sa – sa­op­šti­la je si­noć De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra.


Bra­jo­vić: Sja­jan re­zul­tat

So­ci­jal­de­mo­kra­te su ostva­ri­le sja­jan re­zul­tat na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Nik­ši­ću, oci­je­nio je na­kon pr­vih pre­li­mi­nar­nih re­zul­ta­ta Ivan Bra­jo­vić, pred­sjed­nik SD-a. U šta­bu SD-a se uve­li­ko sla­vio iz­bor­ni re­zul­tat, a Bra­jo­vić je oci­je­nio da su „gu­bit­ni­ci opo­zi­ci­o­ne par­ti­je ko­je su boj­ko­to­va­le iz­bo­re”.
– Ostva­ri­li smo tri pu­ta bo­lji re­zul­tat ne­go na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma u ok­to­bru, i to sa­da kad je iz­la­znost 45 od­sto – na­veo je Bra­jo­vić.


Iz­bor­ni dan po­čeo s pro­ble­mi­ma

Na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne sva bi­rač­ka mje­sta tre­ba­la su da bu­du otvo­re­na u 7 ča­so­va, ali je na njih ne­ko­li­ko bi­lo ka­šnje­nja. Bi­rač­ko mje­sto broj 6 u OŠ „Lu­ka Si­mo­no­vić” otvo­re­no je sa sat vre­me­na za­ka­šnje­nja jer je u nje­go­voj ne­po­sred­noj bli­zi­ni, a što je su­prot­no za­ko­nu, bio po­sta­vljen ve­li­ki bil­bord DPS-a. Na za­htjev pred­sjed­ni­ka tog bi­rač­kog od­bo­ra Spa­so­ja To­mi­ća, ko­ji je iz re­do­va DF-a, OIK je po­zvao Ko­mu­nal­nu po­li­ci­ju ko­ja je uklo­ni­la pla­kat vla­da­ju­će par­ti­je sa bil­bor­da ko­ji je od bi­rač­kog mje­sta uda­ljen dva­de­se­tak me­ta­ra. U Dra­go­voj Lu­ci, na bi­rač­kom mje­stu broj 117, od­mah na­kon otva­ra­nja do­šlo je do ma­njeg ne­spo­ra­zu­ma me­đu čla­no­vi­ma od­bo­ra. DPS je u taj bi­rač­ki od­bor kao svog čla­na ime­no­vao Dra­go­ja Ka­sa­li­cu, ina­če pri­pad­ni­ka po­li­ci­je, ko­ji je na za­htjev opo­zi­ci­je od­mah za­mi­je­njen dru­gim čla­nom, a gla­sa­nje je po­če­lo sa za­ka­šnje­njem od ne­kih po­la sa­ta. Na ne­ko­li­ko bi­rač­kih mje­sta u uda­lje­ni­jim mje­snim za­jed­ni­ca­ma gla­sa­nje je po­če­lo sa za­ka­šnje­njem u pro­sje­ku od po pet­na­e­stak mi­nu­ta, jer u tim mje­sti­ma ni­je bi­lo stru­je, pa je iden­ti­fi­ka­ci­ja bi­ra­ča bi­la mo­gu­ća sa­mo vi­zu­el­no.


U Tiv­tu uspjeh bio iz­la­znost od pre­ko 50 od­sto

Pri­je ma­nje od go­di­nu da­na DPS-u i SDP-u je pro­past boj­ko­ta opo­zi­ci­je na iz­bo­ri­ma u Tiv­tu 18. apri­la zna­čio iz­la­zak od pre­ko 50 od­sto upi­sa­nih bi­ra­ča, ka­da je gla­sa­lo 69 od­sto gra­đa­na s pra­vom gla­sa.
Ar­gu­ment da je iz­la­znost od pre­ko 50 znak da je boj­kot pro­pao, sa­op­štio je pred­sjed­nik SD-a Ivan Bra­jo­vić.
– Iz­la­zak bi­ra­ča od čak 70 od­sto po­ka­zao je da je od­lu­ka o boj­ko­tu iz­bo­ra bi­la pro­ma­še­na i pri­ča ko­ja je pa­la u vo­du sa to­li­kom iz­la­zno­šću – ka­zao je Bra­jo­vić.


DF: DPS ni­je uspio da osvo­ji grad pod Tre­bje­som

De­mo­krat­ski front sa­op­štio je si­noć da po­da­tak da je na iz­bo­ri­ma u Nik­ši­ću gla­sa­lo ma­nje od 50 od­sto upi­sa­nih bi­ra­ča zna­či da DPS ni­je uspio da osvo­ji grad pod Tre­bje­som.
– DPS je ostva­rio lo­ši­ji re­zul­tat ne­go na po­sled­njim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, jer po­da­tak da je na gla­sa­nje iza­šlo 45 od­sto bi­ra­ča go­vo­ri da DPS ni­je uspio da osvo­ji Nik­šić. Od­ziv ma­nji od 50 od­sto do­volj­no go­vo­ri o iz­bor­nom pro­ce­su i re­zul­ta­tu DPS-a – na­veo je Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić (DF).


Si­mo­vić: No­vi po­raz po­ra­že­nih

Funk­ci­o­ner DPS-a Mi­lu­tin Si­mo­vić sa­op­štio je si­noć da je is­hod ju­če­ra­šnjih iz­bo­ra no­vi po­raz onih ko­ji su po­ra­že­ni u ok­to­bru.
Opo­zi­ci­ja je, ka­ko je na­veo no­si­lac li­ste DPS-a Ve­se­lin Gr­bo­vić, da­la le­gi­ti­mi­tet iz­bo­ri­ma uče­stvo­va­njem u bi­rač­kim od­bo­ri­ma.


Na par­la­men­tar­nim iz­la­znost 80 od­sto

Pre­ma ko­nač­nim re­zul­ta­ti­ma Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je (DIK), na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, odr­ža­nim 16. ok­to­bra, u Nik­ši­ću je iz­la­snost bi­la oko 80 od­sto od ukup­no 58.605 ta­da upi­sa­nih bi­ra­ča. Na bi­rač­kom mje­stu gla­sa­lo je 45.407, a pu­tem pi­sma 1.361, što zna­či da je ukup­no gla­sa­lo 46.768 Nik­ši­ća­na. Ne­va­že­ćih li­sti­ća bi­lo je 550, a va­že­ćih 46.218.
Li­sta DPS-a „Si­gur­nim ko­ra­kom” na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma u Nik­ši­ću osvo­ji­la je 21.349, a li­sta SD-a „Do­sljed­no” 798 gla­so­va. Opo­zi­ci­ja, ko­ja je sa­da boj­ko­to­va­la lo­kal­ne iz­bo­re u Nik­ši­ću, na par­la­men­tar­nim u tom gra­du, pre­ma po­da­ci­ma DIK-a, ukup­no je osvo­ji­la 23.336 gla­so­va Nik­ši­ća­na, što je za 1.189 gla­so­va vi­še ne­go što su osvo­ji­li za­jed­no DPS i SD.


U Ras­to­ci­ma ve­ći­na ni­je za Mi­la

Na bi­rač­kom mje­stu 121, Dječ­ji vr­tić MZ Ras­to­ci, rod­no mje­sto li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, na ju­če­ra­šnje iz­bo­re iza­šlo je ne­što vi­še od po­lo­vi­ne upi­sa­nih bi­ra­ča. Ta­ko je od 481 upi­sa­nog, gla­sa­lo 288 bi­ra­ča, od če­ga je 25 bi­lo ne­va­že­ćih li­sti­ća. DPS je osvo­jio 228, a SD 35 gla­so­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"