Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2017-03-22 CRNOGORSKI REPREZENTATIVCI ODRADILI DRUGI TRENING UOČI MEČA SA POLJSKOM, SELEKTOR LJUBIŠA TUMBAKOVIĆ NAJAVIO
Zamka Levandovskom!
Dan - novi portal
Fud­bal­ska re­pre­zen­ta­ci­ja Cr­ne Go­re na­sta­vi­la je ju­če pri­pre­me za kva­li­fi­ka­ci­o­ni meč sa Polj­skom, ko­ji se igra u ne­dje­lju od 20.45 sa­ti u Pod­go­ri­ci. Dru­gi tre­ning „cr­ve­nih” do­nio je i ja­či ri­tam ra­da i ne­ma sum­nje da će u na­red­nih ne­ko­li­ko da­na struč­ni štab uči­ni­ti sve da igra­če što bo­lje spre­mi za pe­ti du­el u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Svjet­sko pr­ven­stvo 2018. u Ru­si­ji.
– Dr­ži­mo se usta­lje­nog si­ste­ma ra­da, na­kon tre­nin­ga opo­rav­ka ušli smo u ozbilj­ni­ju fa­zu. Na­rav­no, sva­ki od tre­nin­ga do po­čet­ka utak­mi­ce ima­će ne­ku svo­ju te­mu. Po­če­li smo i sa ana­li­zom na­še pret­hod­ne utak­mi­ce pro­tiv Jer­me­ni­je, jer ni­je­smo ima­li pri­li­ke da je za­jed­nič­ki po­gle­da­mo – re­kao je u raz­go­vo­ru sa no­vi­na­ri­ma Lju­bi­ša Tum­ba­ko­vić, se­lek­tor cr­no­gor­ske fud­bal­ske re­pre­zen­ta­ci­je.
Po­ku­ša­će­mo da sa­sta­vi­mo
naj­bo­lji tim
Ka­da je u pi­ta­nju re­pre­zen­ta­ci­ja Cr­ne Go­re vi­še ni­ka­kva no­vost ni­je da pred sva­ku utak­mi­cu ima po­vri­je­đe­nih. Ta­kav slu­čaj je i sa­da, pa struč­ni štab ne mo­že da ra­ču­na na kom­plet­nu od­bra­nu.
– Sve to sa po­vre­da­ma vi­še i ni­je pro­blem. Ima­mo gru­pu igra­ča sa ko­ji­ma tre­ba da pri­pre­mi­mo taktiku. Ta­kav je sti­caj okol­no­sti, za vr­lo krat­ko vri­je­me iz­gu­bi­li smo tri što­pe­ra, Si­mi­ća, Mi­ju­ško­vi­ća i To­ma­še­vi­ća, ko­ji je igrao i na po­zi­ci­ji li­je­vog be­ka. Sve su to ne­ki spolj­ni fak­to­ri na ko­je ne mo­že­mo da uti­če­mo. Mno­go je to pro­ble­ma, po­go­to­vo za na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju. Me­đu­tim, ne­ma oprav­da­nja, to ne smi­je da se osje­ti na pri­pre­mu utak­mi­ce, or­ga­ni­za­ci­ju tre­nin­ga i slič­no. Po­ku­ša­će­mo da sa­sta­vi­mo naj­bo­lji tim, onaj ko­ji mo­že da naj­bo­lje od­go­vo­ri tra­že­nim za­da­ci­ma.
Na pi­ta­nje da li utak­mi­ca sa Polj­skom naj­bit­ni­ja u ovim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, Tum­ba­ko­vić je od­go­vo­rio:
– Stal­no se vra­ćam na tu pri­ču o toj mi­ni li­gi od de­set utak­mi­ca, gdje prak­tič­no ne­ma­te pra­va na gre­šku. Ka­da bih re­kao da je ova pro­tiv Polj­ske naj­va­žni­ja, ne bih bio u pra­vu. U ta­ko ma­lom fon­du bo­do­va, sva­ki je va­žan. Sva­ki bod je isti, bi­lo da igra­te pro­tiv Ka­zah­sta­na, Dan­ske ili Jer­me­ni­je. Ovaj meč pro­tiv Polj­ske va­žan je i kao onaj sle­de­ći ko­ji do­la­zi.
Polj­ska je čvr­sta eki­pa

Me­di­ji u Polj­skoj već iz­vje­sno vri­je­me na­vo­de da će nji­ho­va re­pre­zen­ta­ci­ja bi­ti opre­zna na ovom go­sto­va­nju, tim pri­je jer im pret­hod­no ni­je osta­lo u li­je­pom sje­ća­nju (2:2).
– Mi­slim da ta­ko raz­mi­šlja i nji­hov se­lek­tor. To je vi­sok ni­vo pro­fe­si­o­nal­no­sti, nor­mal­no je da, ka­da že­liš da što pri­je ostva­riš cilj, a igraš pro­tiv eki­pe ko­ja je sa­vla­da­la Dan­sku u go­sti­ma, mo­raš da bu­deš opre­zan. Polj­ska je čvr­sta eki­pa, uz sve kva­li­te­te ko­je ima­ju po­je­din­ci kao što su Le­van­dov­ski, Mi­lik ili Kri­ho­vjak. To što pi­šu me­di­ji u Polj­skoj sa­mo je do­dat­ni mo­tiv za nas.
Da li spre­ma­te po­seb­nu tak­ti­ku za nji­ho­vog naj­bo­ljeg igra­ča Ro­ber­ta Le­van­dov­skog?
– Mno­gi tre­ne­ri su po­ku­ša­li da na­pra­ve po­seb­nu zam­ku za Le­van­dov­skog i ni­je im uspje­lo. Po­ku­ša­ću i ja, ali ne znam da li će mi to us­pje­ti.
Na kra­ju, se­lek­tor Tum­ba­ko­vić je po­ru­čio da ne­djelj­na utak­mi­ca ne­će bi­ti ni­ma­lo la­ka.
– Ni­jed­na utak­mi­ca ni­je la­ka ka­da ima­te vi­so­ke ci­lje­ve. Va­žno je da osta­ne­mo u to­nu­su do po­sled­njeg kva­li­fi­ka­ci­o­nog su­sre­ta. Či­ni mi se da su igra­či shva­ti­li po­u­ku iz utak­mi­ce sa Jer­me­ni­jom, gdje su se pot­kra­le ne­ke gre­ške. Sa­da će nam bi­ti mno­go te­že jer ima­mo od­go­vor­nost pre­ma na­vi­ja­či­ma, po­go­to­vo jer sam čuo da će tri­bi­ne bi­ti pu­ne. Na­dam se da će­mo bi­ti mo­bil­ni­ji i pro­fe­si­o­nal­ni­ji u od­no­su na utak­mi­cu sa Jer­me­ni­ma – is­ta­kao je cr­no­gor­ski se­lek­tor.D.P.


Ba­ša ne igra

Ono što se pret­po­sta­vlja­lo na­ko pr­vog da­na pri­pre­ma ju­če je po­tvr­dio i se­lek­tor Lju­bi­ša Tum­ba­ko­vić. Mar­ko Ba­ša ne­će bi­ti u kom­bi­na­ci­ji za meč sa Polj­skom.
– Svi ko­ji su pr­vog da­na pri­pre­ma bi­li na tre­nin­gu, ra­di­li su ju­če. Ba­ša ni­je ra­dio sa eki­pom, a na ras­po­la­ga­nju imam 22 igra­ča i tri gol­ma­na. To je to za ovu utak­mi­cu – re­kao je Tum­ba­ko­vić.


Vu­či­nić ni­je tre­ni­rao

Mir­ko Vu­či­nić ni­je si­noć tre­ni­rao, ali je se­lek­tor Lju­bi­ša Tum­ba­ko­vić za­do­vo­ljan fi­zič­kim sta­njem u ko­jem se na­la­zi ka­pi­ten „cr­ve­nih”.
–Vu­či­nić je u mno­go bo­ljem sta­nju ne­go što je to bio slu­čaj na ra­ni­jim oku­plja­nji­ma. Nje­gov pro­blem je što ni­je igrao utak­mi­ce, ali mi­slim da fi­zič­ki do­sta do­bro iz­gle­da. Vi­dje­će­mo ga i ka­kav je u pro­ce­su tre­nin­ga sa lop­tom i od­re­đe­nim za­da­ci­ma ko­je će ima­ti – re­kao je Tum­ba­ko­vić.


Le­va­ndov­ski: Že­li­mo po­bje­du

Pr­va zvi­je­zda re­pre­zen­ta­ci­je Polj­ske Ro­bert Le­van­dov­ski op­ti­mi­sta je pred du­el u Pod­go­ri­ci. Ta­mo­šnjim me­di­ji­ma je ot­krio da će pro­tiv Cr­ne Go­re igra­ti na po­bje­du i da ih sa­mo tri bo­da u ovom du­e­lu za­ni­ma­ju.
- Po­bje­de se ostva­ra­ju no­ga­ma i gla­vom. Mo­ra­mo da bu­de­mo pa­met­ni i ne bi tre­ba­li pre­vi­še da se osvr­će­mo na ri­va­la. Po­sta­vi­će­mo se ta­ko da mno­go vi­še to­ga za­vi­si od nas, ne­go od ri­va­la. Že­li­mo da po­bi­je­di­mo u Pod­go­ri­ci – po­ru­čio je Le­van­dov­ski.
Što­per Mo­na­ka Ka­mil Glik po­štu­je Cr­nu Go­ru i zna sve kva­li­te­te ri­va­la.
– Pret­hod­ni re­zul­ta­ti Cr­ne Gore uka­zu­ju na to da se ra­di o do­broj re­pre­zen­ta­ci­ji. Upo­zna­ti smo sa nji­ho­vim ma­na­ma i vr­li­na­ma, struč­ni štab nam je to ob­ja­snio i vje­ru­jem da će­mo is­ko­ri­sti pri­li­ku – is­ta­kao je Glik.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"