Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-03-22 ČEKAJU OPOZICIJU DO KRAJA NEDJELJE
Front će i sam na proteste Svi su pokazali raspoloženje da se suprotstavimo jednopartijskoj vlasti u Nikšiću, ali nijesu dali jasan stav, saopštio je Janko Vučinić
Dan - novi portal
Od­bo­ri De­mo­krat­skog fron­ta (DF) i So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP) u Nik­ši­ću do kra­ja ove sed­mi­ce od ostat­ka opo­zi­ci­je oče­ku­ju ja­san od­go­vor da li će se pri­dru­ži­ti or­ga­ni­zo­va­nju pro­te­sta, ko­jim će tra­ži­ti po­ni­šta­va­nje nik­šić­kih lo­kal­nih iz­bo­ra, sa­op­šte­no na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je DF-a i SNP-a. Funk­ci­o­ner DF-a Jan­ko Vu­či­nić is­ta­kao je da su pre­go­va­ra­li sa Gra­đan­skim po­kre­tom URA i De­mo­kra­ta­ma, ali da se nji­ho­vom po­zi­vu ni­je­su oda­zi­va­li pred­stav­ni­ci nik­šić­ke So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP).
– Svi su po­ka­za­li ras­po­lo­že­nje da se su­prot­sta­vi­mo jed­no­par­tij­skoj vla­sti u Nik­ši­ću, ali ni­je­su da­li ja­san stav. Li­der SDP-a ne­dav­no je jav­no ka­zao da če­ka­ju pri­stu­pa­nje u Alijansu, De­mo­kra­te če­ka­ju stav te par­ti­je, a URA če­ka De­mo­kra­te i ta­ko u krug. Vre­me­na vi­še ne­ma­mo i ne smi­je­mo do­zvo­li­ti for­mi­ra­nje lo­kal­ne vla­sti u Nik­ši­ću. Ako ne od­go­vo­re do kra­ja ove ne­dje­lje, DF, SNP i osta­li su­bjek­ti ko­ji ne pri­zna­ju re­zul­ta­te iz­bo­ra u Nik­ši­ću po­če­će sa or­ga­ni­zo­va­njem pro­test­nih šet­nji i jav­nih tri­bi­na – po­ru­čio je ju­če Vu­či­nić.
Na pi­ta­nje za­što će opo­zi­ci­ja iza­ći na iz­bo­re u Her­ceg No­vom, a boj­ko­to­va­la je u Nik­ši­ću, Vu­či­nić je krat­ko od­go­vo­rio da je to stvar ta­mo­šnjih opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja ko­je par­ti­ci­pi­ra­ju u lo­kal­nom par­la­men­tu, a si­gu­ran je da će nji­ho­vu od­lu­ku, ka­kva god bi­la, po­dr­ža­ti cen­tra­le nji­ho­vih stra­na­ka. Cilj DF-a je, is­ta­kao je on, oču­va­nje je­din­stva onih 39 po­sla­ni­ka ko­ji boj­ko­tu­ju Skup­šti­nu Cr­ne Go­re.
Jan­ko Mi­la­to­vić, pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je, na­gla­sio je da se iz­bo­ri u Nik­ši­ću mo­ra­ju po­ni­šti­ti, a on­da u krat­kom ro­ku or­ga­ni­zo­va­ti no­vi. U su­prot­nom , po­ja­snio je, sle­de­ći re­dov­ni bi­će ta­ko­đe jed­no­par­tij­ski i ne­de­mo­krat­ski.
– Ako ne po­ni­šti­mo ove iz­bo­re, na sle­de­ćim opo­zi­ci­ja ne­će mo­ći da uče­stvu­je u ra­du bi­rač­kih od­bo­ra. Pred­sjed­ni­ci i čla­no­vi tih ti­je­la bi­ra­ju se na osno­vu ostva­re­nih re­zul­ta­ta pret­hod­nih lo­kal­nih iz­bo­ra, što zna­či da ne­će ima­ti ko da kon­tro­li­še iz­bor­ni pro­ces – ka­zao je Mi­la­to­vić, na­gla­ša­va­ju­ći da pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je u bi­rač­kim od­bo­ri­ma na mi­nu­lim iz­bo­ri­ma u Nik­ši­ću ni­je­su pot­pi­sa­li ni­ti je­dan za­pi­snik.
Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Nik­ši­ću 12. mar­ta od ukup­no upi­sa­nih bi­ra­ča iza­šlo je oko 45 od­sto Nik­ši­ća­na, dok je ne­va­že­ćih li­sti­ća bi­lo 11 pro­ce­na­ta. Na iz­bo­ri­ma su uče­stvi­o­va­le sa­mo De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) i So­ci­jal­de­mo­kra­te (SD). To go­vo­ri, ka­zao je ju­če Ar­se­ni­je La­la­to­vić iz nik­šić­kog Po­kre­ta za pro­mje­ne, o ne­za­ko­ni­to­sti­ma ko­je su vr­še­ne u vi­du pri­ti­ska na bi­ra­če.
– U Nik­ši­ću je 12. mar­ta, naoči­gled jav­no­sti, iz­vr­še­no kla­sič­no prav­no na­si­lje ili „državni udar 2”. Na opo­zi­ci­ji je sa­da da uči­ni sve ka­ko se to vi­še ni­ka­da ne bi po­no­vi­lo – is­ta­kao je La­la­to­vić.
Pred­sjed­ni­ca nik­šić­ke De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je (DNP) dr Ve­ra Bu­la­to­vić re­kla je da je dvi­je tre­ći­ne Nik­ši­ća­na na iz­bo­ri­ma po­ka­za­lo da ne po­dr­ža­va­ju DPS–SD vlast, a da ni­ko ne­ma pra­vo da gra­đa­ni­ma ne omo­gu­ći da se iz­bo­ri po­no­ve ka­ko bi na de­mo­krat­ski na­čin iza­šli na bi­ra­li­šta. SNP je, ka­zao je ju­če Vu­ji­ca La­lić, boj­ko­to­va­la nik­šić­ke iz­bo­re sa ostat­kom opo­zi­ci­je i smatraju da se mo­ra­ju pred­u­ze­ti ak­tiv­no­sti da se oni po­no­ve. B.B.


Da­nas šet­nja gra­đa­na

Gru­pa Nik­ši­ća­na će da­nas u pod­ne or­ga­ni­zo­va­ti pro­test­nu šet­nju gra­dom ka­ko bi, ka­ko su ne­zva­nič­no na­ja­vi­li, iz­ra­zi­li ne­za­do­volj­stvo lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, ali i da bi da­li po­dr­šku maj­ka­ma ko­je zbog sma­nje­nja na­kna­da pro­te­stu­ju is­pred zgra­de Skup­šti­ne.
Ne­zva­nič­no su is­ta­kli da je nji­ho­vo oku­plja­nje sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no, te da će po­če­ti sa glav­nog grad­skog tr­ga.
– Kre­nu­će­mo is­pred spome­ni­ka kra­lju Ni­ko­le na Tr­gu slo­bo­de mir­nom šet­njom do Bu­le­va­ra Vu­ka Mi­ću­no­vi­ća, gdje pla­ni­ra­mo da na krat­ko blo­ki­ra­mo sa­o­bra­ćaj. Na­kon to­ga pro­ći će­mo is­pred pro­sto­ri­ja DPS-a gdje će­mo im pa­ro­la­ma po­ka­za­ti ko­li­ko smo „za­do­volj­ni” sta­njem u gra­du i lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Pro­test­na šet­nja bi­će za­vr­še­na is­pred zgra­de Op­šti­ne – na­ja­vi­la je ju­če gru­pa Nik­ši­ća­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"