Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-03-22 MAGAZIN „POLITIKO” O RATIFIKACIJI CRNOGORSKOG PRIJEMA U NATO U AMERIČKOM SENATU
Protokol odlažu za ljeto? Lider republikanske većine Mič Mekonel, vođa Demokrata Čak Šumer i senator Rend Pol nijesu se dogovorili i protokol o prijemu Crne Gore može lako skliznuti na ljeto ako Pol bude i dalje protiv ratifikacije – piše „Politiko”
Dan - novi portal
Iz­ja­šnja­va­nje o cr­no­gor­skom pro­to­ko­lu za pri­jem u NA­TO mo­že da bu­de od­lo­že­no za lje­to ove go­di­ne, pre­nio je ma­ga­zin „Po­lit­ko”. Ka­ko su na­ve­li, li­der re­pu­bli­kan­ske ve­ći­ne Mič Me­ko­nel, vo­đa De­mo­kra­ta Čak Šu­mer i se­na­tor iz Ken­ta­ki­ja Rend Pol nijesu bi­li u mo­guć­no­sti da do­đu do do­go­vo­ra – i pro­to­kol o pri­je­mu Cr­ne Go­re mo­že la­ko skli­znu­ti na lje­to ako Pol bu­de i da­lje pro­tiv ra­ti­fi­ka­ci­je – s ob­zi­rom na vr­lo zgu­snut ka­len­dar.
– Cr­na Go­ra je pri­je vi­še od se­dam go­di­na pod­ni­je­la za­htjev za član­stvo u NA­TO i ve­li­ka ve­ći­ne ze­ma­lja čla­ni­ca NA­TO-a s odo­bre­njem pri­hva­ta za­htjev ove dr­ža­ve da bu­de dio Alijanse. Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve su jed­na od ri­jet­kih ze­ma­lja ko­je su pre­o­sta­le da ga po­dr­že. Pri­stu­pa­nje NA­TO-u osta­je ve­o­ma kon­tro­verz­na te­ma unu­tar sa­me Cr­ne Go­re. Jed­na an­ke­ta ko­ja je spro­ve­de­na u de­cem­bru 2016. go­di­ne po­ka­za­la je da po­sto­ji sa­mo 39,5 od­sto gra­đa­na Cr­ne Go­re ko­ji se iz­ja­šnja­va­ju u ko­rist član­stva u NA­TO-u, a 39,7 je pro­tiv – na­veo je svjet­ski po­zna­ti ma­ga­zin „Po­lit­ko”.
Ovaj ma­ga­zin na­vo­di da ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Tramp mo­že blo­ki­ra­ti pri­stu­pa­nje Cr­ne Go­re NA­TO-u po­što je po pra­vi­lu po­treb­na jed­no­gla­sna po­dr­ška svih čla­ni­ca, a sam Tramp je ra­ni­je is­ka­zi­vao re­zer­ve pre­ma funk­ci­o­ni­sa­nju Ali­jan­se. Na­ve­de­no je da po­je­di­ne pri­sta­li­ce NA­TO-a u Cr­noj Go­ri i da­lje stra­hu­ju da će se pred­sjed­nik SAD pro­ti­vi­ti da Ali­jan­sa pru­ža bez­bjed­nost još jed­noj ma­loj evrop­skoj dr­ža­vi.
Se­na­tor iz Ken­ta­ki­ja Rend Pol već dva pu­ta je blo­ki­rao ras­pra­vu o Cr­noj Go­ri u Se­na­tu SAD, a tvr­di da ne­ma po­tre­be da se NA­TO ši­ri sa­da, kao i da pri­dru­ži­va­nje Cr­ne Go­re ni­šta ne do­pri­no­si ame­rič­koj bez­bjed­no­sti.
Da će ame­rič­ki Se­nat ubr­zo ra­ti­fi­ko­va­ti Pro­to­kol o pri­stu­pa­nju Cr­ne Go­re NA­TO-u, me­đu­tim, tvr­di An­drea Tomp­son sa­vjet­ni­ca za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost pot­pred­sjed­ni­ka Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va (SAD) Maj­ka Pen­sa. Iz Vla­de je sa­op­šte­no da je mi­ni­star vanj­skih po­slo­va Sr­đan Dar­ma­no­vić, na po­čet­ku rad­ne po­sje­te SAD, raz­go­va­rao sa Tomp­son.
– Tomp­son je na­gla­si­la po­sve­će­nost i sna­žnu po­dr­šku Sje­di­nje­nih Dr­ža­va Cr­noj Go­ri i s tim u ve­zi na­gla­si­la uvje­re­nje da će ame­rič­ki Se­nat ubr­zo ra­ti­fi­ko­va­ti Pro­to­kol o pri­stu­pa­nju NA­TO-u – sa­op­šte­no je iz cr­no­gor­skog mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va.
Dar­ma­no­vić je za­hva­lio na part­ner­skom od­no­su Sje­di­nje­nih Dr­ža­va to­kom cje­lo­kup­nog pro­ce­sa evro­a­tlant­ske in­te­gra­ci­je i, ka­ko se na­vo­di, pod­sje­tio i na do­sa­da­šnji pro­ces ra­ti­fi­ka­ci­je u osta­lim čla­ni­ca­ma NA­TO, ko­ja se, ka­ko je oci­je­nio, od­vi­ja u skla­du sa pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom.
– Kon­sta­to­va­no je da Cr­na Go­ra pred­sta­vlja po­zi­ti­van pri­mjer na za­pad­nom Bal­ka­nu te da će član­stvo u Ali­jan­si do­dat­no do­pri­ni­je­ti re­gi­o­nal­noj bez­bjed­no­sti i sta­bil­no­sti. Raz­mi­je­nje­na su i mi­šlje­nja o si­tu­a­ci­ji u re­gi­o­nu, uz ocje­nu da je neo­p­ho­dan da­lji ak­ti­van an­ga­žman i kon­ti­nu­i­ra­na pa­žnja Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va i EU pre­ma za­pad­nom Bal­ka­nu – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
U pr­vom u ni­zu oče­ki­va­nih su­sre­ta sa čla­no­vi­ma Se­na­ta i Pred­stav­nič­kog do­ma ame­rič­kog kon­gre­sa, mi­ni­star Dar­ma­no­vić je raz­go­va­rao sa se­na­to­rom Kri­som Mar­fi­jem.
– Mar­fi ga je upo­znao sa pla­ni­ra­nim za­jed­nič­kim ak­tiv­no­sti­ma se­na­to­ra u ci­lju do­vr­šet­ka pro­ce­sa ra­ti­fi­ka­ci­je u naj­sko­ri­jem pe­ri­o­du u Se­na­tu SAD i na­gla­sio va­žnost cr­no­gor­skog član­stva u NA­TO za sta­bil­nost re­gi­o­na u cje­li­ni – pi­še u sa­op­šte­nju.
Tvr­di se da je Dar­ma­no­vić po­no­vio va­žnost ne­u­pit­ne dvo­par­tij­ske po­dr­ške Kon­gre­sa po­li­ti­ci pro­ši­re­nja NA­TO-a, ko­ja će, ka­ko je sa­op­šte­no, i kroz ra­ti­fi­ka­ci­ju Pro­to­ko­la o član­stvu Cr­ne Go­re bi­ti po­no­vo po­tvr­đe­na.
M.V.


Po­či­nje rok za re­fe­ren­dum

Ho­lan­di­ja je ra­ti­fi­ko­va­la Pro­to­kol o član­stvu Cr­ne Go­re u NA­TO, či­me je par­la­men­tar­na pro­ce­du­ra u toj dr­ža­vi okon­ča­na, sa­op­šte­no je iz Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va. Okon­ča­nje ra­ti­fi­ka­ci­je oče­ku­je se još u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma (SAD). Dar­ma­no­vić je re­kao da Ho­lan­di­ja ima spe­ci­fič­nu pro­ce­du­ru.
– Ho­land­ski Se­nat gla­sa o na­šoj ra­ti­fi­ka­ci­ji, ali on­da po­či­nje da te­če ustav­ni rok u ko­jem te­o­ret­ski mo­že da se tra­ži re­fe­ren­dum. Mi ima­mo po­vje­re­nja u de­mo­krat­ske pro­ce­du­re u svim ze­mlja­ma, ta­ko da ne vi­di­mo da po­sto­ji ni­ka­kav ozbilj­ni­ji pro­blem – ka­zao je Dar­ma­no­vić za Glas Ame­ri­ke.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"