Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-03-21 SRĐAN MILIĆ U INTERVJUU ZA „DAN“ POVODOM 19 GODINA OD OSNIVANJA SNP-A NAJAVIO KADROVSKA OSVJEŽENJA
Milić Na listi u Novom biće novi ljudi Pozivam Duška Markovića da, kao moralni čin, podnese ostavku jer ni u jednom segmentu ništa nije uradio, već je samo dodatno pogoršao životni standard većine građana i učinio našu zemlju nestabilnom – kaže Srđan Milić
Dan - novi portal
S
o­ci­ja­li­stič­koj na­rod­noj par­ti­ji po sve­mu pri­pa­da da po­bi­je­di u Her­ceg No­vom i na nje­noj iz­bor­noj li­sti bi­će no­vih mla­dih lju­di, do­ka­za­nih i struč­nih, ko­ji­ma je in­te­res gra­đa­na na pr­vom mje­stu, sa­op­štio je u in­ter­vjuu za „Dan“ po­vo­dom 19 go­di­na od osno­va­nja SNP-a li­der te par­ti­je Sr­đan Mi­lić.
On je po­ru­čio da ta par­ti­ja ni ubu­du­će ne­će sa­gi­nja­ti gla­vu pred ma­fi­jom, ni­ti ću­ta­ti dok se dr­ža­va pre­tva­ra u fe­u­dal­ni po­sjed.
– Po­zi­vam pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća da pod­ne­se ostav­ku jer ni u jed­nom seg­men­tu ni­je ura­dio ni­šta da se po­pra­vi stan­dard gra­đa­na.
SNP obi­lje­ža­va 19 go­di­na od osni­va­nja. Za to vri­je­me su iz nje na­sta­le broj­ne no­ve par­ti­je. Ko­li­ko je to osla­bi­lo SNP i ka­ko vi­di­te par­ti­ju u na­red­nom pe­ri­o­du?
– Vje­ru­jem, a svje­dok mi je ogro­man broj gra­đa­na Cr­ne Go­re, da je SNP svih ovih go­di­na mno­go vi­še pre­po­zna­tljiv po za­la­ga­nju za so­ci­jal­nu prav­du, po bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je i po in­si­sti­ra­nju na po­što­va­nju na­rod­ne vo­lje ne­go po ono­me što na­vo­di­te u pi­ta­nju. SNP je na­rod Cr­ne Go­re. To ni­je fra­za, jer je SNP go­di­na­ma bio, je­ste i bi­će tač­ka oslon­ca za sve one ko­ji se za­la­žu da Cr­na Go­ra bu­de ze­mlja pri­stoj­nih gra­đa­na, a ne po­da­ni­ka. Ako je naš gri­jeh to što ne­će­mo da ću­ti­mo dok se Cr­na Go­ra pre­tva­ra u fe­u­dal­ne po­sje­de ra­znih fa­mi­li­ja, što ne­će­mo da sa­gi­nje­mo gla­vu pred ma­fi­jom, što se bo­ri­mo pro­tiv to­ga da ne­ko ži­vi u stra­hu, a ne­ko stra­hom da vla­da, što sma­tra­mo da svi ima­mo jed­na­ka pra­va na ži­vot i da ne mo­že ne­ko sa­mo da pre­ži­vlja­va, a ne­ko dru­gi da bu­de iz­nad ži­vo­ta, što in­si­sti­ra­mo da za­kon mo­ra da va­ži za sva­kog i svu­da i što tra­ži­mo da sud su­di po prav­di, a ne po dik­ta­tu par­ti­je ili kri­mi­na­la­ca – on­da pri­zna­jem kri­vi­cu. A ako kod ne­kog i po­sto­ji di­le­ma da li će­mo od­u­sta­ti od to­ga da Cr­na Go­ra po­sta­ne bo­lja, ljep­ša i sta­bil­ni­ja, od­no­sno si­gu­ran i bo­gat dom za sve nje­ne gra­đa­ne, moj od­go­vor je ja­san – ne­će­mo. Ma ko­li­ko nam pod­me­ta­li no­gu i sa­pli­ta­li nas na tom pu­tu. Zna­mo da smo DPS-u kost u gr­lu, ali i ne­kim dru­gi­ma ko­ji­ma ne od­go­va­ra pro­mje­na si­ste­ma vla­da­nja u Cr­noj Go­ri. Po­ru­ka za sve njih je­ste – Cr­na Go­ra je i na­ša ze­mlja. Ona ni­je ni­či­je igra­li­šte, a mi ni­je­smo igrač­ke. SNP ima čist obraz i to ne­će uka­lja­ti ne­či­sta sa­vjest onih ko­ji ne že­le do­bro ni Cr­noj Go­ri ni SNP-u. Da su dru­gi ura­di­li ono­li­ko ko­li­ko je SNP uči­nio za Cr­nu Go­ru, da­nas bi na­ša dr­ža­va bi­la mo­der­na, otvo­re­na, de­mo­krat­ska ze­mlja rav­no­prav­nih, do­bro­sto­je­ćih i po­no­snih lju­di. Vje­ru­jem u bo­lje sju­tra i za SNP i za Cr­nu Go­ru, jer, ka­ko je to li­je­po za­pi­sao ve­li­ki Pa­u­lo Ko­e­ljo, „po­sto­je ne­ke stva­ri u ži­vo­tu za ko­je se vri­je­di bo­ri­ti do kra­ja, po­sto­je i po­ra­zi, ali njih ni­ko ne mo­že iz­bje­ći, za­to je bo­lje da iz­gu­bi­te ne­ko­li­ko bi­ta­ka u bor­bi za svo­je sno­ve ne­go da bu­de­te po­ra­že­ni, a pri­tom čak i ne zna­te za šta ste se bo­ri­li“.
Sli­je­de iz­bo­ri u Her­ceg No­vom. Da li će SNP sa­mo­stal­no na­stu­pi­ti na tim iz­bo­ri­ma i ka­ko gle­da­te na ne­ke ocje­ne da bi opo­zi­ci­ja tre­ba­lo da ih boj­ko­tu­je kao nik­šić­ke iz­bo­re?
– So­ci­ja­li­stič­koj na­rod­noj par­ti­ji po sve­mu pri­pa­da da po­bi­je­di u Her­ceg No­vom, ne zbog se­be, već zbog tog svje­ti­o­ni­ka 14-go­di­šnje slo­bo­de. SNP će, kao i uvi­jek, bi­ti po­sve­ćen in­te­re­si­ma gra­đa­na Her­ceg No­vog, pa će i od­lu­ka o na­či­nu na­stu­pa na iz­bo­ri­ma bi­ti u skla­du sa ta­kvim opre­dje­lje­njem. Her­ceg No­vi, pri­je sve­ga, tre­ba vra­ti­ti gra­đa­ni­ma tog gra­da. SNP ne­će do­pu­sti­ti da DPS vi­še upra­vlja tim gra­dom jer su po­ka­za­li da je­di­no zna­ju da ga tre­ti­ra­ju kao pli­jen, ko­ji tre­ba oče­ru­pa­ti, osi­ro­ma­ši­ti i de­gra­di­ra­ti. Po­ka­za­lo se još jed­nom da je vri­je­me maj­stor­sko re­še­to i da smo bi­li u pra­vu ka­da smo upo­zo­ra­va­li ka­kve će sve štet­ne po­sle­di­ce po Her­ceg No­vi ima­ti upra­va DPS-a. Iz­bo­ri 7. ma­ja su pri­li­ka da se ka­že – do­sta je bi­lo. SNP mo­že, zna i umi­je da vra­ti sta­ri sjaj, ali i sla­vu Her­ceg No­vog, kao jed­nog od naj­ljep­ših dra­gu­lja na Ja­dra­nu. Do­kaz za to bi­će li­sta SNP-a, ko­ju će či­ni­ti do­ka­za­ni, mla­di, struč­ni i od­go­vor­ni lju­di, ko­ji­ma će in­te­res Her­ceg No­vog bi­ti na pr­vom mje­stu.
Ka­ko ocje­nju­je­te do­sa­da­šnji raz­voj si­tu­a­ci­je ve­za­no za ra­svje­tlja­va­nje na­vod­nog dr­žav­nog uda­ra?
– Od po­čet­ka je ja­san stav SNP-a po tom pi­ta­nju, a to je da u naj­kra­ćem ro­ku tre­ba utvr­di­ti pu­no prav­no i po­li­tič­ko ra­zr­je­še­nje afe­re „Dr­žav­ni udar“. Svje­do­ci smo, me­đu­tim, da to pre­du­go tra­je, od­no­sno da ne­ko­me od­go­va­ra sta­nje hro­nič­nog dr­žav­nog uda­ra u Cr­noj Go­ri. Tre­ba, s jed­ne stra­ne, po­što­va­ti pre­sump­ci­ju ne­vi­no­sti, od­no­sno da ni­ko ne smi­je bi­ti kriv bez pre­su­de su­da ko­ji mo­ra da su­di po prav­di, a ne po dik­ta­tu bi­lo ko­je par­ti­je ili po­je­din­ca. S dru­ge stra­ne, ni­ko ne­ma ta­pi­ju da od­re­đu­je ko je ju­nak, a ko iz­daj­nik Cr­ne Go­re. Po­seb­no na to ne­ma­ju pra­vo oni ko­ji su dr­ža­vu pre­tvo­ri­li u pri­vat­no vla­sni­štvo. Ja­sno je da je Cr­na Go­ra na­kon 16. ok­to­bra upa­la u mno­go du­blji po­nor, po svim pi­ta­nji­ma, u od­no­su na pe­ri­od pri­je tih iz­bo­ra.
Po­li­tič­ku kri­zu do­dat­no uslo­žnja­va sve te­ža so­ci­jal­na si­tu­a­ci­ja. Ka­ko ocje­nju­je­te vla­di­nu po­li­ti­ku u tom seg­men­tu?
– Da­nas je ve­ćin­ska Cr­na Go­ra u stra­hu, po­ni­že­na i eko­nom­ski obes­pra­vlje­na. Umje­sto ze­mlje in­ve­sti­ci­ja i no­vih rad­nih mje­sta, po­sta­je­mo dr­ža­va svje­do­ka sa­rad­ni­ka. Od 23 op­šti­ne sa­mo u tri ima vi­še za­po­sle­nih nego pen­zi­o­ne­ra i ko­ri­sni­ka so­ci­jal­nih na­kna­da. Obe­ća­ni „Si­gu­ran ko­rak“ br­zo se, sa­svim oče­ki­va­no, pre­tvo­rio u jef­ti­ni blef DPS-a, ko­ji, me­đu­tim, gra­đa­ne Cr­ne Go­re ko­šta sku­po, u sva­kom po­gle­du. Umje­sto da svo­ju eko­nom­sku po­li­ti­ku fo­ku­si­ra na pri­hod­nu stra­nu bu­dže­ta ta­ko što će se ade­kvat­no su­prot­sta­vi­ti ko­rup­ci­ji i si­voj eko­no­mi­ji, te efi­ka­sni­je na­pla­ti­ti ogrom­ni po­re­ski dug, vlast se ustre­mi­la na so­ci­jal­no naj­u­gro­že­ni­je ka­te­go­ri­je sta­nov­ni­štva. Ta­ko se tre­nut­na Vla­da Cr­ne Go­re, umje­sto uvo­đe­njem po­re­za na eks­tra­pro­fit, od­lu­či­la za sma­nje­nje na­kna­da maj­ka­ma sa tro­je i vi­še dje­ce i za­ki­da­nje dječ­jih do­da­ta­ka, dok su, s dru­ge stra­ne, po­šte­đe­ni taj­ku­ni bli­ski vla­sti, ko­ji su za­dr­ža­li sve pri­vi­le­gi­je. Ak­tu­el­na vlast sva­kog da­na za­du­žu­je Cr­nu Go­ru za sko­ro dva mi­li­o­na eura, ali za­to ima­mo sko­ro 4.000 slu­žbe­nih vo­zi­la, što je du­plo vi­še ne­go što Šav­nik ima sta­nov­ni­ka. Cr­na Go­ra je po­sta­la mje­sto iz­ne­vje­re­nih oče­ki­va­nja.
Pod upra­vom DPS-a, Cr­na Go­ra je osu­đe­na na lu­ta­nje u mra­ku. Ne mo­že­mo ni­gdje glad­ni, so­ci­jal­no i eko­nom­ski po­ni­že­ni, ras­tu­re­nih in­sti­tu­ci­ja i sa ma­fi­ja­škim ob­ra­ču­ni­ma na sva­kom ćo­šku. Ja­sno je da ak­tu­el­na vlast ne ra­di ni­šta na rje­ša­va­nju na­go­mi­la­nih pro­ble­ma, osim što nas sva­ko­dnev­no do­dat­no za­du­žu­je i go­mi­la afe­re. Vri­je­me je da sta­vi­mo tač­ku na to. Do­sta je bi­lo ne­prav­di. Cr­noj Go­ri je nu­žno i br­zo po­tre­ban dis­kon­ti­nu­i­tet iz­vr­šne vla­sti ko­ja se do­mi­nant­no pre­po­zna­je po po­hlep­nim i ra­sip­nič­kim ma­ni­ri­ma. Tre­ba nam struč­na, ozbilj­na, efi­ka­sna, do­ma­ćin­ska i, pri­je sve­ga, le­gi­tim­na vlast. Dr­ža­va po­sto­ji da bi­smo u njoj ima­li nor­ma­lan i pri­sto­jan ži­vot, a ne da bi ne­ko imao vlast. Za­to po­zi­vam Du­ška Mar­ko­vi­ća da, kao mo­ral­ni čin, pod­ne­se ostav­ku jer ni u jed­nom seg­men­tu ni­šta ni­je ura­dio, već je sa­mo do­dat­no po­gor­šao ži­vot­ni stan­dard ve­ći­ne gra­đa­na i uči­nio na­šu ze­mlju ne­sta­bil­nom, a ne­sta­bil­na Cr­na Go­ra ni­ko­me ne mo­že bi­ti od ko­ri­sti.
Gra­đa­ni Cr­ne Go­re ima­ju pra­vo da ži­ve u ure­đe­noj dr­ža­vi, bez stra­ha i na do­sto­jan­stven na­čin.
V.RA­DE­NO­VIĆ


Ne­le­gi­tim­ni par­la­ment ne mo­že od­lu­či­va­ti o ula­sku u NA­TO

Ra­ti­fi­ka­ci­ja pro­to­ko­la o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO po­no­vo je blo­ki­ra­na u ame­rič­kom se­na­tu. Vaš ko­men­tar?
– Ako po­gle­da­te sa­op­šte­nja iz Vla­de Cr­ne Go­re, vi­dje­će­te da se sva ak­tiv­nost sve­la na uzi­ma­nje kre­di­ta od Pr­ve ban­ke i osta­lih ba­na­ka, kao i na na­ga­đa­nja o to­me da li će, i ka­da, do­đi do ra­ti­fi­ka­ci­je pro­to­ko­la o ula­sku u NA­TO u ame­rič­kom se­na­tu. Po­sled­nji put su oče­ki­va­li da će se to de­si­ti 15. mar­ta, pa su čak spre­mi­li i va­tro­met, sla­vo­do­bit­ne iz­ja­ve i dru­ge na­či­ne pro­sla­ve, i sve to u tre­nut­ku ka­da ni­je­dan dru­gi seg­ment vla­sti ne funk­ci­o­ni­še. Još skan­da­lo­zni­je je što je tre­nut­na vla­da u li­ku pre­mi­je­ra po­nu­di­la Lu­ku Bar NA­TO-u, što po­ka­zu­je ko­li­ko su bi­le ne­is­kre­ne ra­ni­je iz­ja­ve vr­ha dr­ža­ve i DPS-a da se ta­ko ne­što ni­kad ne­će de­si­ti. Za raz­li­ku od ne­do­sled­nih sta­vo­va DPS-a, uka­zao bih na ini­ci­ja­ti­vu prof. dr Dra­ga­na Haj­du­ko­vi­ća o Ja­dra­nu bez rat­nih bro­do­va, či­je bi ostva­re­nje do­ni­je­lo svjet­ski imidž i eko­nom­sku ko­rist či­ta­vom ja­dran­skom re­gi­o­nu.
S dru­ge stra­ne, neo­d­go­vor­no bi bi­lo iz­bje­ga­va­nje ne­po­sred­nog kon­sul­to­va­nja gra­đa­na Cr­ne Go­re o to­me da li nji­ho­va dr­ža­va tre­ba da uđe u NA­TO ili ne. Stav SNP-a je ja­san i ne­pro­mi­je­njen: gra­đa­ni na re­fe­ren­du­mu, kao te­melj­nom de­mo­krat­skom in­sti­tu­tu, uz pret­hod­nu objek­tiv­nu ras­pra­vu o svim ar­gu­men­ti­ma i po­slje­di­ca­ma, tre­ba da od­lu­če da li že­le pri­stu­pa­nje NA­TO-u. Sve dru­go bi­lo bi opa­san sce­na­rio, ko­ji bi sa­mo pro­du­bio i ra­di­ka­li­zo­vao po­dje­le u Cr­noj Go­ri. Ja­sno je da ne­le­gi­tim­ni par­la­ment ne mo­že da tre­ti­ra jed­no ta­ko va­žno pi­ta­nje.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"