Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-01-25 SUSPENDOVANI KOMANDANT SAJ-A OSUĐEN ZBOG POMAGANJA U MUČENJU I ZLOSTAVLJANJU DEMONSTRANATA
Pet mjeseci zatvora za skrivanje batinaša Sud je prilikom izricanja kazne kao olakšavajuće okolnosti uzeo u obzir da okrivljeni ranije nije osuđivan i njegove porodične prilike. Otežavajuća okolnost bila je ta što su njegovom odgovornošću ostali neidentifikovani službenici MUP-a koji su nanijeli povrede nekolicini građana, saopštila je sudija Željka Jovović
Dan - novi portal
Su­spen­do­va­ni ko­man­dant Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce Ra­do­sav Lje­ško­vić osu­đen je na pet mje­se­ci za­tvo­ra jer je svje­sno sa­krio iden­ti­tet sa­jo­va­ca ko­ji su bru­tal­no pre­bi­li gra­đa­ne na ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja u Pod­go­ri­ci na­kon raz­bi­ja­nja pro­te­sta DF-a. Pre­su­du je ju­če iz­re­kla su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Želj­ka Jo­vo­vić. Ona je Lje­ško­vi­ća ogla­si­la kri­vim za kri­vič­no dje­lo po­moć uči­ni­o­cu po­sli­je iz­vr­še­nog kri­vič­nog dje­la.
U obra­zlo­že­nju pre­su­de su­di­ja je na­ve­la da je Lje­ško­vić ne pred­u­zi­ma­ju­ći rad­nje ko­je je bio du­žan da oba­vi sa­krio ime­na slu­žbe­ni­ka SAJ-a ko­ji su na tri lo­ka­ci­je pre­tu­kli gra­đa­ne Mi­lo­ra­da Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća, An­dri­ju Ra­či­ća, Mar­ka Ra­ko­če­vi­ća, Dar­ka Šće­pa­no­vi­ća, Bra­ni­mi­ra Vuk­če­vi­ća i Mom­či­la Ba­ra­ni­na.
Su­di­ja Jo­vo­vić je ob­ja­sni­la da je Lje­ško­vić znao da su sa­jov­ci pre­ma gra­đa­ni­ma ne­za­ko­ni­to pri­mi­je­ni­li sred­stva pri­nu­de, a da je on dao la­žne po­dat­ke o okol­no­sti­ma iz­vr­še­nja tog kri­vič­nog dje­la. Na­i­me, su­prot­no za­kon­skim pro­pi­si­ma, Lje­ško­vić je do­zvo­lio da 54 pri­pad­ni­ka SAJ-a sa­či­ne za­jed­nič­ki iz­vje­štaj o pri­mje­ni sred­sta­va pri­nu­de nad Mar­ti­no­vi­ćem. On je ta­kav iz­vje­štaj, sa ne­tač­nim i ne­pot­pu­nim in­for­ma­ci­ja­ma, pot­pi­sao i pre­dao na­čel­ni­ku Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca. Me­đu­tim, shod­no pro­pi­si­ma, sa­jov­ci su tre­ba­li da sa­či­ne po­seb­ne iz­vje­šta­je sa svim de­ta­lji­ma o pri­mje­ni sred­sta­va pri­nu­de, a Lje­ško­vić je kao nad­re­đe­ni tre­ba­lo da se iz­ja­sni o nji­ma i oci­je­ni da li je pri­mje­na si­le bi­la oprav­da­na.
Osim to­ga, ka­ko je ka­za­la su­di­ja Jo­vo­vić, sa­jov­ci u za­jed­nič­kom iz­vje­šta­ju ni­je­su na­ve­li de­ta­lje o pri­mje­ni sred­sta­va pri­nu­de pre­ma svim gra­đa­ni­ma za ko­je je utvr­đe­no da su ih pre­tu­kli u no­ći iz­me­đu 24. i 25. ok­to­bra 2015. go­di­ne.
Ona je na­ve­la da je za sud ne­pri­hva­tlji­va tvrd­nja op­tu­že­nog da ni­je pri­krio ime­na slu­žbe­ni­ka ko­ji su pri­mi­je­ni­li ne­za­ko­ni­tu si­lu pre­ma gra­đa­ni­ma, te da je iz me­di­ja sa­znao da je Mar­ti­no­vić pre­tu­čen. Jo­vo­vi­će­va je pod­sje­ti­la da su o ovom do­ga­đa­ju svi me­di­ji iz­vje­šta­va­li, ali i da je Lje­ško­vić kao ko­man­dant bio du­žan da zna o ak­tiv­no­sti­ma je­di­ni­ce na či­jem če­lu se na­la­zi. Ta­ko­đe, iz­ja­va mu je kon­tra­dik­tor­na, jer je tvr­dio da spor­ne no­ći ni­je znao da su nje­go­vi slu­žbe­ni­ci ba­ti­na­li gra­đa­ne, ali je iz­ja­vio i da su iste no­ći odr­ža­li sa­sta­nak na ko­jem je tra­žio da sa­jov­ci­ma ka­žu ko je od njih pri­mje­nji­vao sred­stva pri­nu­de.
Kri­vi­ca Lje­ško­vi­ća, ka­za­la je su­di­ja, po­tvr­đe­na je i iz­ja­vom nje­go­vog za­mje­ni­ka Mir­ka Ba­no­vi­ća, ko­ji je svje­do­če­ći na su­du re­kao da je na­ve­de­ni sa­sta­nak or­ga­ni­zo­van po­što su sa­zna­li da su gra­đa­ni pre­bi­je­ni od stra­ne pri­pad­ni­ka SAJ-a. Na tom sa­stan­ku, ka­zao je Ba­no­vić, is­pi­ti­va­ni su na okol­no­sti ba­ti­na­nja Mar­ti­no­vi­ća i mla­di­ća u Zla­tar­skoj uli­ci, za šta Lje­ško­vić na­vod­no ni­je ni znao.
Su­di­ja se osvr­nu­la i na na­vo­de od­bra­ne, ko­ja je po­ten­ci­ra­la i da je ko­man­dant Po­seb­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je Dra­gan Bla­go­je­vić re­kao da je i nje­go­va slu­žba sa­či­ni­la za­jed­nič­ki iz­vje­štaj o po­stu­pa­nju na­kon pro­te­sta.
– U ovom pred­me­tu mo­že se su­di­ti sa­mo okri­vlje­nom pro­tiv ko­jeg se vo­di po­stu­pak – ka­za­la je Jo­vo­vi­će­va.
Ona je ka­za­la i da je sud pri­li­kom iz­ri­ca­nja ka­zne uzeo u ob­zir olak­ša­va­ju­će okol­no­sti po okri­vlje­nog, da ra­ni­je ni­je osu­đi­van i nje­go­ve po­ro­dič­ne pri­li­ke. Ote­ža­va­ju­ća okol­nost bi­la je ta što su nje­go­vom od­go­vor­no­šću ne­i­den­ti­fi­ko­va­ni slu­žbe­ni­ci MUP-a ko­ji su na­ni­je­li po­vre­de ne­ko­li­ci­ni gra­đa­na.
Po­sla­nik DF-a Bran­ka Bo­šnjak ka­za­la je da je pre­su­da ko­jom je Lje­ško­vić osu­đen na pet mje­se­ci sram­na i da je na­mjer­no sra­ču­na­ta ka­ko bi se po od­slu­že­nju ka­zne mo­gao vra­ti­ti na funk­ci­ju ko­ju je oba­vljao.
– Pre­su­da od sa­mo pet mje­se­ci za­tvo­ra Đu­ka­no­vi­će­vom i Mar­ko­vi­će­vom pr­vom pre­to­ri­jan­cu Lje­ško­vi­ću sa­mo je far­sa ka­ko bi se za­ma­za­le oči me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci i ka­ko bi se sa­ču­va­li od od­go­vor­no­sti svi osta­li kri­mi­nal­ci sa­kri­ve­ni iza ma­ski i uni­for­mi Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce za zlo­čin ko­ji su spro­ve­li nad ne­du­žnim gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re, ko­ji su želj­ni slo­bo­de i pro­mje­na uče­stvo­va­li na pro­test­nom sku­pu De­mo­krat­skog fron­ta – ka­za­la je Bo­šnjak.
Na­ve­la je i da ni­je slu­čaj­no što je ovu pre­su­du do­ni­je­la su­di­ja Želj­ka Jo­vo­vić, ko­ja je od­bor­ni­ka DF-a i pred­sjed­ni­ka Mre­že mla­dih DF-a Ni­ko­lu Baj­če­ti­ća osu­di­la na sko­ro istu ka­znu, „a ko­ji je mla­da­lač­ki im­pul­siv­no, sa­mo po­ku­šao da spri­je­či Lje­ško­vi­će­ve kri­mi­nal­ce sa­kri­ve­ne iza uni­for­mi po­li­ci­je i SAJ-a da ozli­je­de nje­go­ve ko­le­ge, nad ko­ji­ma su se „ju­nač­ki” iza ma­ski bru­tal­no iži­vlja­­va­li, na­vod­no po­ma­žu­ći ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji u ukla­nja­nju ša­tor­skog na­se­lje sa slo­bod­ne te­ri­to­ri­je”.
– Ova­kve sram­ne pre­su­de, sram­nih re­žim­skih slu­ga za­gr­nu­tih odo­ra­ma su­di­ja, sa­mo su mo­gu­će u za­ro­blje­noj dr­ža­vi u ko­joj, po na­lo­gu vla­sti, in­sti­tu­ci­je šti­te kri­mi­nal­ce, ina­če kuć­ne pri­ja­te­lje i ku­mo­ve onih na vr­hu vla­sti i onih ko­ji tre­ba da ih po slu­žbe­noj du­žno­sti go­ne, dok ne­du­žne gra­đa­ne Cr­ne Go­re osta­vlja­ju pot­pu­no ne­za­šti­će­nim. Da li po­sto­ji iko nor­ma­lan, iz­u­zev su­di­je Jo­vo­vić, ko vje­ru­je u to da Lje­ško­vić ni­je znao ko ga vo­zi u „ha­me­ru”, ko je od čla­no­va nje­go­ve je­di­ni­ce na ko­joj lo­ka­ci­ji, a ni­je is­klju­če­no da je i on sam bio je­dan od onih ko­ji se ne­po­sred­no iži­vlja­vao nad ne­du­žnim gra­đa­ni­ma – do­da­la je Bo­šnjak.
Ona tvr­di i da je 17. i 24. ok­to­bra 2015. po­ka­za­no pra­vo li­ce ovog re­ži­ma i bru­tal­nost ovih kri­mi­na­la­ca.
– Pe­ri­od ko­ji je usli­je­dio na­kon to­ga, od po­li­tič­kih pro­ce­sa pro­tiv li­de­ra DF-a, pre­su­de Baj­če­ti­ču, ču­ve­nog sce­na­ri­ja zva­nog „dr­žav­ni udar”, pa do blo­ka­de fi­nan­sij­skih sre­da­ta­va ko­ja za­kon­ski sle­du­ju DF, sa­mo je jav­no­sti još vi­še ogo­li­lo mon­stru­zno li­ce ovog re­ži­ma, ko­me je iz­gle­da DF je­di­ni po­li­ti­či su­bje­kat od ko­ga cvi­ka, te ne bi­ra sred­stva da ga dis­kre­di­tu­je, is­cr­pi i uni­šti. Ali ži­la­vi­ji smo mi mno­go, ne­go što oni mi­sle. Slo­bo­da je u na­ma i to nam ne mo­gu uni­šti­ti ni hi­lja­de Lje­ško­vi­ća – ka­že Bo­šnjak.
M.V.P.


Do­ka­za­na kri­vi­ca

Su­di­ja Jo­vo­vić ka­za­la je da je to­kom po­stup­ka ne­sum­nji­vo utvr­đe­no da su sa­jov­ci po­či­ni­li kri­vič­na dje­la mu­če­nje i zlo­sta­vlja­nje, a da je Lje­ško­vić uči­nio da osta­nu neo­t­kri­ve­ni. Kri­vi­ca Lje­ško­vi­ća do­ka­za­na je na osno­vu is­ka­za gra­đa­na ko­je su sa­jov­ci pre­tu­kli, kao i na osno­vu svje­do­če­nja oče­vi­da­ca. Da su sa­jov­ci pre­bi­li gra­đa­ne po­tvr­di­li su i na­la­zi lje­ka­ra me­di­cin­ske stru­ke, u ko­ji­ma su na­ve­de­ne po­vre­de še­sto­ri­ce ošte­će­nih, na­la­zi vje­šta­ka sa­o­bra­ćaj­ne stru­ke o šte­ti ko­ja je pri­či­nje­na na auti­ma Mar­ti­no­vi­ća i Ra­či­ća, kao i snim­ci sa mje­sta de­ša­va­nja.
– Od­bra­na okri­vlje­nog je, pre­ma ocje­ni su­da, neo­bjek­tiv­na, sra­ču­na­ta i kon­tra­dik­tor­na – ka­za­la je su­di­ja.


Kom­pro­mi­sna ka­zna

Tea Gor­janc Pre­le­vić iz Ak­ci­je za ljud­ska pra­va ka­za­la je za TV Vi­je­sti da je osu­đu­ju­ća pre­su­da va­žan ko­rak u bor­bi pro­tiv po­li­cij­ske tor­tu­re i da je va­žno da od­go­va­ra­ju i oni ko­ji su sprem­ni da šti­te ba­ti­na­še.
– To je kom­pro­mi­sna vi­si­na ka­zne, ima­ju­ći u vi­du da rad­ni od­nos pre­sta­je u slu­ča­ju osu­de na šest mje­se­ci. Ako ova pre­su­da po­sta­ne pra­vo­sna­žna, ne­ma osno­va da Lje­ško­vi­ću pre­sta­ne rad­ni od­nos po si­li za­ko­na. Me­đu­tim, po­sta­vlja se pi­ta­nje nje­go­ve do­stoj­no­sti, da ra­di u po­li­ci­ji oso­ba ko­ja šti­ti mu­či­te­lje – ka­za­la je Gor­janc Pre­le­vić.
Is­ta­kla je i da je va­žno da se is­tra­je u utvr­đi­va­nju od­go­vor­no­sti
pri­pad­ni­ka SAJ-a i dru­gih dje­lo­va po­li­ci­je ko­ji su one­mo­gu­ći­li
iden­ti­fi­ka­ci­ju li­ca iz po­li­ci­je ko­ja su spro­vo­di­la tor­tu­ru nad
gra­đa­ni­ma.


Od­bra­na iz­ne­na­đe­na

Lje­ško­vić ju­če ni­je do­šao na iz­ri­ca­nje pre­su­de, a nje­gov bra­ni­lac advo­kat Zdrav­ko Be­go­vić ka­zao je da je iz­ne­na­đen pre­su­dom.
– Sva­ko ima pra­vo na svo­ju od­lu­ku. Tu­ži­lac je pi­sao op­tu­žni­cu, ja sam po­ku­šao da pred­sta­vim su­du da moj bra­nje­nik ni­je iz­vr­šio kri­vič­no dje­lo ko­je mu je sta­vlje­no na te­ret. Sud je na­šao da je tu­ži­lac bio u pra­vu i mom bra­nje­ni­ku je iz­re­kao ka­znu za­tvo­ra pet mje­se­ci. Du­go sam u sud­ni­ca­ma, objek­tiv­no i iskre­no, ja sam iz­ne­na­đen. Iz­ja­vi­ću žal­bu Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci, ko­ji će re­ći ko je bio u pra­vu – ka­zao je Be­go­vić.


Od­lu­ka ne­pri­hva­tlji­va, SAJ tre­ba ras­for­mi­ra­ti

Mi­lan Ra­do­vić iz ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Gra­đan­ska ali­jan­sa ka­zao je da je ka­zna na ko­ju je osu­đen Lje­ško­vić ne­pri­hva­tlji­va i da se na­da da će tu­ži­la­štvo ulo­ži­ti žal­bu.
– Na ovaj na­čin se abo­li­ra­ju svi oni ko­ji su vr­ši­li zlo­sta­vlja­nje gra­đa­na. Tre­ba ras­for­mi­ra­ti ova­kvu je­di­ni­cu jer je či­ne lju­di ko­ji su po­či­ni­li uža­sne tor­tu­re i svi su se za­vje­to­va­li na ću­ta­nje, što je ap­so­lut­no ne­pri­hva­tlji­vo za slu­žbe­ni­ke po­li­ci­je, či­me se na­no­si ogrom­na šte­ta in­te­gri­te­tu po­li­ci­je. Na­po­mi­njem da su svi gra­đa­ni ko­ji su li­še­ni slo­bo­de te no­ći oslo­bo­đe­ni, ta­ko­đe, broj­ni od onih ko­ji su pre­bi­je­ni na uli­ci ni­su uhap­še­ni i pro­tiv njih ni­je pod­ni­je­ta pri­ja­va – ka­zao je Ra­do­vić za „Dan”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"