Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-01-21 NAKON OSTAVKI MILOVANA PAVIĆEVIĆA I PREDRAGA AŠANINA SLIJEDE I DRUGE ZNAČAJNE PROMJENE U UPRAVI POLICIJE
Stojanović i Radulović Radulovića smjenjuju, čistke i u Kotoru i Podgorici Milovan Pavićević podnio je zahtjev da bude razriješen sa mjesta pomoćnika, a konačnu odluku o tome donijeće direktor policije i ministar unutrašnjih poslova Predrag Ašanin ostavku je podnio iz ličnih razloga, nevezano sa bezbjednosnom situacijom u državi
Dan - novi portal
Po­moć­ni­ci di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Mi­lo­van Pa­vi­će­vić i Pre­drag Aša­nin pod­ni­je­li su ostav­ke na te funk­ci­je. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, to je tek po­če­tak zna­čaj­nih pro­mje­na u Upra­vi po­li­ci­je, a to­kom na­red­ne sed­mi­ce bi­će smi­je­njen i Mi­loš Ra­du­lo­vić, na­čel­nik Cen­tra bez­bjed­no­sti Bar. On će bi­ti smi­je­njen naj­vje­ro­vat­ni­je ka­da se vra­ti sa go­di­šnjeg od­mo­ra.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, na nje­go­vo mje­sto bi­će po­sta­vljen Dra­go Spi­ča­no­vić, do­sa­da­šnji šef Odje­lje­nja za unu­tra­šnju kon­tro­lu Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va i ne­ka­da­šnji slu­žbe­nik Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost.
Zbog lo­še bez­bje­d­no­sne si­tu­a­ci­je, smje­ne se oče­ku­ju i u ko­tor­skom Odje­lje­nju bez­bjed­no­sti i u cen­tri­ma bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca i Her­ceg No­vi.
Mi­lo­van Pa­vi­će­vić pod­nio je za­htjev da bu­de raz­ri­je­šen, a ko­nač­nu od­lu­ku o to­me do­ni­je­će di­rek­tor po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić i mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­din Nu­ho­džić. Oni su ju­če pri­hva­ti­li Aša­ni­no­vu ostav­ku, a na nje­go­vo mje­sto po­sta­vljen je do­sa­da­šnji ko­man­dant Po­seb­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je Dra­gan Bla­go­je­vić. Nje­ga će u PJP-u za­mi­je­ni­ti Ve­sko Ma­gov­če­vić.
Ka­ko sa­zna­je­mo, po­moć­nik di­rek­to­ra Sek­to­ra za obez­bje­đe­nje lič­no­sti i obje­ka­ta Pre­drag Aša­nin ostav­ku ni­je pod­nio zbog bez­bjed­no­sne si­tu­a­ci­je u dr­ža­vi, već iz lič­nih raz­lo­ga.
Aša­nin je za „Dan” po­tvr­dio da je pod­nio ostav­ku, ali ni­je že­lio da iz­no­si raz­lo­ge za to.
– Da ne bi bi­lo spe­ku­la­ci­ja, ostav­ka je moj lič­ni čin. Po­sao sam ra­dio ča­sno i po­šte­no. Ne­mam šta vi­še da ka­žem o to­me – ka­zao je Aša­nin.
Nje­gov do­ju­če­ra­šnji ko­le­ga Pa­vi­će­vić jav­no je op­tu­ži­van od stra­ne po­ro­di­ce sa­da po­koj­nog Ne­ma­nje Be­ča­no­vi­ća da šti­ti in­spek­to­re ko­ji su tom mla­di­ću nu­di­li da ra­di sa dro­gom. Pa­vi­će­vić je od­mah po ob­ja­vlji­va­nju tih na­vo­da ka­te­go­rič­no od­ba­cio tvrd­nje po­ro­di­ce Be­ča­no­vić.
Iz­ne­nad­ne smje­ne i ostav­ke u Upra­vi po­li­ci­je do­go­di­le su se dva da­na po­slije stra­vič­nog bom­ba­škog na­pa­da u Pod­go­ri­ci. U no­ći iz­me­đu sri­je­de i če­tvrt­ka ak­ti­vi­ra­na je eks­plo­ziv­na na­pra­va is­pod vo­zi­la „re­no me­gan” be­ran­skih re­gi­star­skih ozna­ka, ko­je je bi­lo par­ki­ra­no na Bu­le­va­ru re­vo­lu­ci­je u Pod­go­ri­ci. U tom auto­mo­bi­lu su se na­la­zi­li Pod­go­ri­ča­ni Đor­đe Se­ku­lo­vić (30) i Je­le­na Ko­rać. Ju­tro na­kon na­pa­da, Se­ku­lo­vić je u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re pod­le­gao po­vre­da­ma ko­je je za­do­bio pri­li­kom eks­plo­zi­je. Ko­ra­će­va je za­do­bi­la te­ške tje­le­sne po­vre­de i na­la­zi se na li­je­če­nju.
Upra­vo je taj do­ga­đaj naj­vje­ro­vat­ni­je uzro­ko­vao pro­mje­ne u po­li­ci­ji, do ko­jih će sle­de­će ne­de­lje do­ći i u pod­go­rič­kom Cen­tru bez­bjed­no­sti.
Do smje­na u Odje­lje­nju bez­bjed­no­sti Ko­tor do­ći će zbog uče­sta­lih ob­ra­ču­na ta­mo­šnjih kri­mi­nal­nih kla­no­va. Rat „ška­ljar­skog” i „ka­vač­kog” kla­na, ko­ji je od­nio vi­še ži­vo­ta, pre­se­lio se u Pod­go­ri­cu i dru­ge cr­no­gor­ske gra­do­ve, ali i u Sr­bi­ju.M.V.P.–D.Ž.


Ostav­ku da pod­ne­se i Sto­ja­no­vić

Ostav­ke ko­je su da­nas pod­ne­se­ne u Upra­vi po­li­ci­je naj­o­bič­ni­ja su la­ki­rov­ka i u su­šti­ni ne zna­če ni­šta. To je oči­gled­no po­ku­šaj mar­ke­tin­škog tri­ka vr­ha vla­sti u Cr­noj Go­ri da oprav­da­no ne­za­do­volj­stvo naj­ši­re jav­no­sti zbog uče­sta­lih stra­vič­nih ob­ra­ču­na kri­mi­nalnh kla­no­va sa smrt­nim po­sle­di­ca­ma, ko­ji uz to osta­ju i ne­ra­svi­je­tlje­ni, po­ku­ša re­lak­si­ra­ti na­vod­nim osje­ća­jem od­go­vor­no­sti i ostav­ka­ma. Zbog ova­kvih na­go­mi­la­nih pro­ble­ma, i mno­go če­ga još, ostav­ku je dav­no mo­rao da pod­ne­se di­rek­tor po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić, sma­tra Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić, du­go­go­di­šnji član skup­štin­skog od­bo­ra za bez­bjed­nost.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pod­ne­se­ne ostav­ke su­štin­ski ne zna­če ni­šta zbog to­ga što je bez­bjed­no­sni si­stem u Cr­noj Go­ri, kao iz­u­zet­no slo­žen i zna­ča­jan si­stem, že­sto­ko uru­šen.
– Po­ten­ci­ra­ću ocje­nu Vi­je­ća za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost još od pri­je du­že od go­di­nu da­na, ko­ja je isti­na, za­šti­će­na naj­ve­ćim ste­pe­nom taj­no­sti i naj­vje­ro­vat­ni­je je sa­mo zbog to­ga iskre­no sa­op­šte­na. A ta ocje­na go­vo­ri da je pri­mje­tan i ka­drov­ski i teh­nič­ki de­fi­cit u slu­žba­ma bez­bjed­no­sti i da upra­vo zbog to­ga ja­ča or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal u Cr­noj Go­ri. Iza tih ocje­na su sta­li i ta­da­šnji pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić i vi­ce­pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić, kao pr­vi i dru­gi čo­vjek tog vi­je­ća. Da­na­šnja ocje­na pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća da je bez­bjedo­no­sna si­tu­a­ci­ja u Cr­noj Go­ri od­lič­na, ko­ja je, uz­gred, da­ta uz osmi­jeh, mo­žda naj­bo­lje po­tvr­đu­je ko­li­ki je ste­pen neo­d­go­vor­no­sti u vr­hu vla­sti u po­gle­du od­no­sa pre­ma bez­bjed­no­snoj pro­ble­ma­ti­ci. Upra­vo su naj­od­go­vor­ni­ji lju­di u vla­sti di­rekt­no od­go­vor­ni, i su­bjek­tiv­no i objek­tiv­no, za uru­ša­va­nje bez­bjed­no­snog si­ste­ma i ja­ča­nja or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa u Cr­noj Go­ri. Oni su, na­ža­lost, ta­kvo sta­nje pro­iz­ve­li jer im u pot­pu­no­sti od­go­va­ra – za­klju­čio je Ka­lu­đe­ro­vić.
Pred­stav­nik ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Gra­đan­ska ali­jan­sa Bo­ris Ra­o­nić sma­tra da di­rek­tor UP Slav­ko Sto­ja­no­vić tre­ba da pod­ne­se ostav­ku zbog ukup­nog sta­nja u po­li­ci­ji.
– On je bi­rao sa­rad­ni­ke i ru­ko­vo­dio or­ga­nom ko­ji ima iz­u­zet­no lo­še re­zul­ta­te. Ostav­ku je tre­ba­lo da pod­ne­se odav­no, a sa­da tre­ba da bu­de smi­je­njen. Na taj na­čin bi se otvo­ri­la mo­guć­nost za mla­de pro­fe­si­o­nal­ce ko­jih ima u po­li­ci­ji. Uz to, na taj na­čin no­va vla­da ne bi no­si­la ovo ogrom­no bre­me na le­đi­ma – ka­zao je Ra­o­nić.


Mar­ko­vić: Bez­bjed­no­sna si­tu­a­ci­ja je od­lič­na
Opo­zi­ci­ja: Pre­mi­je­ro­va iz­ja­va ne­pri­mje­re­na i ne­pri­hva­tlji­va

Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić ka­zao je na­kon sa­stan­ka sa pred­stav­ni­ci­ma NVO sek­to­ra da je za­do­vo­ljan bez­bjed­no­snom si­tu­a­ci­jom u ze­mlji.
– Bez­bjed­no­sna si­tu­a­ci­ja u ze­mlji je od­lič­na – krat­ko je iz­ja­vio Mar­ko­vić, ko­ji ni­je od­go­va­rao na pi­ta­nja no­vi­na­ra.
Pre­ma ocje­ni opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja, iz­ja­va pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća da je bez­bjed­no­sna si­tu­a­ci­ja u dr­ža­vi od­lič­na ne­pri­mje­re­na je i ne­pri­hva­tlji­va
Iz SNP-a su upi­ta­li ka­ko bi tek iz­gle­da­lo da je bez­bjed­no­sna si­tu­a­ci­ja lo­ša ako je tre­nut­no sta­nje, po pre­mi­je­ro­vim ri­je­či­ma, od­lič­no.
– Uko­li­ko je sta­nje sjaj­no, za­što su on­da čel­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je da­nas pod­ni­je­li ostav­ke? Sva­ko­dnev­na ubi­stva, ne­vi­ne žr­tve, ne­si­gur­nost i kon­tro­li­sa­ni ha­os ključ­ni su ele­men­ti sa­da­šnjeg sta­nja u Cr­noj Go­ri. Bez pro­mje­ne tre­nut­ne vla­sti, ne­ma ele­men­tar­ne si­gur­no­sti za sve gra­đa­ne na­še dr­ža­ve – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju SNP- a ko­je je pot­pi­sa­la port­pa­rol­ka Sla­đa­na Ka­lu­đe­ro­vić.
Pot­pred­sjed­nik GP URA Dri­tan Aba­zo­vić oci­je­nio je da Mar­ko­vi­će­va iz­ja­va do­ka­zu­je da on ne­ma osje­ćaj za osje­ćaj ugro­že­no­sti ko­ji je pri­su­tan kod gra­đa­na.
– To go­vo­ri da pre­mi­jer ne­ma ni­ka­kvih do­dir­nih ta­ča­ka sa re­al­nim ži­vo­tom i sa onim osje­ća­jem gra­đa­na ko­ji se sva­kog da­na osje­ća­ju ne­be­zbjed­no – ka­zao je Aba­zo­vić za Te­le­vi­zi­ju Cr­ne Go­re.
Mir­ko Sta­nić iz SDP-a ka­že da je u pr­vi mah po­mi­slio da je Mar­ko­vi­će­va iz­ja­va pre­ne­se­na po­gre­šno.
– Ne mo­gu da vje­ru­jem da je pre­mi­jer to iz­ja­vio. Ne znam u po­re­đe­nju sa kim je od­lič­na si­tu­a­ci­ja?! Mo­žda sa Ira­kom ili sa Si­ri­jom? Sva­ka­ko ni sa jed­nom nor­mal­nom ze­mljom – re­kao je Sta­nić.
Iz al­ban­ske ko­a­li­ci­je FOR­CA ni­je­su htje­li de­talj­ni­je da ko­men­ta­ri­šu Mar­ko­vi­će­vu iz­ja­vu, na­vo­de­ći da je ona va­lid­na.
– Mar­ko­vić je kao pre­mi­jer dao tu iz­ja­vu na osno­vu ope­ra­tiv­nih i funk­ci­o­nal­nih sa­zna­nja i ja je ne bih ko­men­ta­ri­sao – ka­zao je Gen­ci Ni­man­be­gu za RTCG.
Iz DPS-a su Te­le­vi­zi­ji Cr­ne Go­re sa­op­šti­li da je stav pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća i stav te stran­ke.
Alek­san­dar De­do­vić iz Al­fa cen­tra na­veo je da u od­re­đe­nim na­se­lji­ma u cr­no­gor­skim gra­do­vi­ma gra­đa­ni da­ju ak­ti­van do­pri­nos u smi­slu pre­ven­ci­je i oba­vje­šta­va­nja in­sti­tu­ci­ja i je­di­ni­ca ko­je su spe­ci­ja­li­zo­va­ne za te slu­ča­je­ve.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"