Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-01-20 ĐORĐE SEKULOVIĆ (30) PREMINUO NAKON EKSPLOZIJE, NA SAJTU NJEGOVE FIRME MISTERIOZNO UPOZORENJE
Sekulović Žrtvi ostavljena poruka: „Ćutanje je zlato” Na sajtu firme „Potrčko.me”, koji je najvjerovatnije hakovan, ostavljena je poruka „Silence is gold”, što znači ćutanje je zlato, a policija utvrđuje ko je tu poruku napisao Prije dva mjeseca, krajem oktobra prošle godine, Đorđe Sekulović donio je u redakciju „Dana” pismo Marija Miloševića, koga policija dovodi u vezu sa ubistvom Radomira Đuričkovića na Cetinju i koji se nalazi u bjekstvu
Dan - novi portal
Na saj­tu fir­me „Po­trč­ko.me” Pod­go­ri­ča­nina Đor­đa Se­ku­lo­vića (30), ko­ji je ju­če uju­tro pre­mi­nuo od po­vre­da za­do­bi­je­nih u eks­plo­zi­ji, neko je ostavio mi­ste­ri­o­znu po­ru­ku: „Si­len­ce is gold”, što zna­či ću­ta­nje je zla­to. Po­li­ci­ja pro­vje­ra­va ko­ je ovu po­ru­ku napisao, a sumnja se da je sajt njegove firme hakovan i da bi ovo mogao biti trag do ubica. Na saj­tu fir­me ne­ma ni­ka­kvih po­da­ta­ka osim ove po­ru­ke. Se­ku­lo­vić je bio bli­zak sa Pod­go­ri­ča­ni­nom Ma­ri­jom Mi­lo­še­vi­ćem. Pri­je dva mje­se­ca, kra­jem ok­to­bra prošle godine, do­nio je u re­dak­ci­ju „Da­na” pi­smo Mi­lo­še­vi­ća, ko­ga po­li­ci­ja do­vo­di u ve­zu sa ubi­stvom Ra­do­mi­ra Đu­rič­ko­vi­ća na Ce­ti­nju. On je, ka­ko je sam ta­da tvr­dio, u ku­mov­skim od­no­si­ma sa po­ro­di­com Mi­lo­še­vić, a u na­šu re­dak­ci­ju je do­la­zio i dva da­na pred No­vu go­di­nu i do­nio re­a­go­va­nje te po­ro­di­ce ve­za­no za op­tu­žbe ko­je po­li­ci­ja iz­no­si na Ma­ri­jov ra­čun. In­spek­to­ri vje­ru­ju da je upra­vo ve­za Se­ku­lo­vi­ća i Mi­lo­še­vi­ća, ko­ji je u bjek­stvu, mo­gu­ći mo­tiv su­ro­ve li­kvi­da­ci­je ko­ja se do­go­di­la u no­ći iz­me­đu sri­je­de i če­tvrt­ka.
U eks­plo­zi­ji ko­ja je bi­la pod­met­nu­ta pod vo­zi­lo Se­ku­lo­vi­ća te­ško je po­vri­je­đe­na Je­le­na Ko­rać (31).
Po­li­ci­ja vje­ru­je da i ovo ubi­stvo ima ve­ze sa ob­ra­ču­nom kri­mi­nal­nih kla­no­va, ko­ji je u Cr­noj Go­ri za­po­čeo pri­je ne­ko­li­ko go­di­na zbog po­slo­va oko dro­ge.
– Is­tra­ga ide u prav­cu pro­vje­ra ve­za iz­me­đu Se­ku­lo­vi­ća i Ma­ri­ja Mi­lo­še­vi­ća, ko­ji se te­re­ti za ubi­stvo Ra­do­mi­ra Đu­rič­ko­vi­ća pro­šle go­di­ne na Ce­ti­nju. Ina­če, Ra­do­mir Đu­rič­ko­vić je bli­ski ro­đak, ta­ko­đe ubi­je­nog, Go­ra­na Đu­rič­ko­vi­ća, kao i kum ubi­je­nog Go­ra­na Ra­do­ma­na. Sve te li­kvi­da­ci­je se do­vo­de u ve­zu sa ob­ra­ču­nom nar­ko-kla­no­va zbog ne­stan­ka ko­ka­i­na u Špa­ni­ji pri­je ne­ko­li­ko go­di­na – ka­že naš sa­go­vor­nik.
Ka­ko sa­zna­je­mo, po­li­ci­ja je ju­če uju­tro u Pod­go­ri­ci pro­na­šla i vo­zi­lo „rendž ro­ver”, vla­sni­štvo Đor­đa Se­ku­lo­vi­ća.
– U vo­zi­lu je bio pi­štolj, ko­ji je iz­u­zet i bi­će pred­met vje­šta­če­nja. Iz­vr­šen je i ATP pre­gled ovog vo­zi­la, ko­jim je usta­no­vlje­no da na nje­mu ni­je po­sta­vlje­na eks­plo­ziv­na na­pra­va – po­tvr­đe­no nam je u po­li­ci­ji.
Slu­žbe­ni­ci Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca u sa­dej­stvu sa slu­žbe­ni­ci­ma Sek­to­ra kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je in­ten­ziv­no ra­de na ra­svje­tlja­va­nju do­ga­đa­ja u ko­jem je pre­mi­nuo Se­ku­lo­vić, a po­vre­de za­do­bi­la Je­le­na Ko­rać.
– U no­ći iz­me­đu 18. i 19. ja­nu­a­ra 2017. go­di­ne, oko po­no­ći, u vo­zi­lu „re­no me­gan”, be­ran­skih re­gi­star­skih ozna­ka, ko­je je bi­lo par­ki­ra­no u Bu­le­va­ru re­vo­lu­ci­je u Pod­go­ri­ci do­šlo je do eks­plo­zi­je. U vo­zi­lu su se na­la­zi­li Se­ku­lo­vić i Ko­ra­će­va, ko­ji su od dej­stva eks­plo­zi­je za­do­bi­li te­ške tje­le­sne po­vre­de. Od­mah po oba­vje­šte­nju o do­ga­đa­ju, slu­žbe­ni­ci CB Pod­go­ri­ca su iza­šli na li­ce mje­sta. Oni su tran­spor­to­va­ni u Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re, gdje im je pru­že­na me­di­cin­ska po­moć i obo­je su na­kon to­ga smje­šte­ni na Odje­lje­nje in­ten­ziv­ne nje­ge. Se­ku­lo­vić je uju­tro, oko 9 ča­so­va i 20 mi­nu­ta pre­mi­nuo, dok je Ko­ra­će­va ži­vot­no ugro­že­na – is­ti­ču u Upra­vi po­li­ci­je.
Se­ku­lo­vić i Ko­ra­će­va su oko po­no­ći ušli u auto­mo­bil ko­ji je bio par­ki­ran na par­kin­gu. U mo­men­tu ka­da je Se­ku­lo­vić po­ku­šao da star­tu­je mo­tor vo­zi­la do­šlo je do eks­plo­zi­je. On je od si­li­ne eks­plo­zi­je iz­le­tio iz auta, dok su dje­voj­ku va­tro­ga­sci iz­vu­kli iz vo­zi­la. Vo­zi­lo je u eks­plo­zi­ji pot­pu­no uni­šte­no, a šo­fer­šajb­na je od si­li­ne eks­plo­zi­je od­le­tje­la vi­še de­se­ti­na me­ta­ra.
Vijest o smrti Đorđa Sekulovića, u nezapamćenoj tragediji, s nevjericom su juče primili njegove komšije, brojni prijatelji i poznanici, koji za ovog Podgoričanina imaju samo riječi hvale i koji je, kako ističu, bio omiljen među svima koji su ga poznavali.
Na­čel­nik Je­di­ni­ce in­ten­ziv­nog li­je­če­nja dr Zo­ran Jo­van­če­vić sa­op­štio je me­di­ji­ma da je Se­ku­lo­vić za­do­bio eks­plo­ziv­ne po­vre­de oba do­nja eks­tre­mi­te­ta sa te­škim kr­va­re­njem.
– Po­vred­na am­pu­ta­ci­ja de­sne nat­ko­lje­ni­ce. Te­ška po­vre­da li­je­ve pot­ko­lje­ni­ce zbog ko­je je am­pu­ti­ra­na li­je­va no­ga nat­ko­lje­no. Tra­u­mat­ska am­pu­ta­ci­ja če­tvr­tog pr­sta li­je­ve ša­ke. Me­đu­tim, upr­kos na­po­ri­ma lje­ka­ra da mu spa­su ži­vot, mla­dić je pod­le­gao po­vre­da­ma. Ko­ra­će­va je za­do­bi­la te­ške eks­plo­ziv­ne po­vre­de obje pot­ko­lje­ni­ce. Ura­đe­na je pot­ko­lje­na am­pu­ta­ci­ja de­sne no­ge. Li­je­va pot­ko­lje­ni­ca je, ta­ko­đe, ope­ra­tiv­no zbri­nu­ta. Ima te­šku po­vre­du li­je­vog oka i eks­plo­ziv­ne ra­ne de­sne ša­ke – ka­zao je Jo­van­če­vić.
Se­ku­lo­vić je u Pod­go­ri­ci pro­te­klih go­di­na kri­vič­nim pri­ja­va­ma pro­ce­su­i­ran vi­še pu­ta. On se 2009. go­di­ne te­re­tio za raz­boj­ni­štvo, a 2010. go­di­ne za ugro­ža­va­nje si­gur­no­sti i ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja. U Bu­dvi je iste go­di­ne pro­ce­su­i­ran kri­vič­nom pri­ja­vom za­jed­no sa još dva li­ca, Ma­ri­jom Mi­lo­še­vi­ćem i Go­ra­nom Bog­da­no­vi­ćem, zbog osno­va­ne sum­nje da su po­či­ni­li kri­vič­no dje­lo ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja, jer su kod njih ta­da pro­na­đe­ni pi­štolj i re­vol­ver. Ta­ko­đe, Se­ku­lo­vić je bio dvi­je go­di­ne i pet mje­se­ci u za­tvo­ru u Šved­skoj zbog dro­ge. Iz za­tvo­ra je iza­šao pro­šle go­di­ne i ta­da je iz Šved­ske de­por­to­van za Cr­nu Go­ru.D.Ž.-M.V.P.


Slav­ko i še­fo­vi da pod­ne­su ostav­ke

Biv­ši mi­ni­star po­li­ci­je i po­sla­nik De­mo­sa Go­ran Da­ni­lo­vić oci­je­nio je da neo­t­kri­va­nje ubi­ca i na­lo­go­da­va­ca hra­bri no­ve, mla­de pu­ca­če da su ta pri­je­ka „prav­da i raz­ra­čun” sa­svim do­zvo­lje­ni i oprav­da­ni.
– Mo­ra se dje­lo­va­ti pri­je pu­ca­nja, mo­ra se ra­di­ti str­plji­vo, stra­te­ški, pre­si­je­ca­ti i pre­sre­ta­ti sva­ka kri­mi­nal­na ak­tiv­nost, pra­ti­ti u sto­pu i mal­tre­ti­ra­ti do ne­iz­dr­ži­vo­sti sva­ki kri­mi­na­lac ko­je­ga ima­mo u „pla­vim i bi­je­lim knji­ga­ma”. Mo­ra se ra­di­ti ti­ho i vi­so­ko­pro­fe­si­o­nal­no da bi pu­ca­či utih­nu­li, a dr­ža­va odah­nu­la – na­pi­sao je on na svom fej­sbuk pro­fi­lu.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ni­je nam ne­po­zna­to da se kri­mi­nal­ci raz­li­či­tih vr­sta u raz­li­či­tim vre­me­ni­ma me­đu­sob­no „či­ste”.
– Ipak, no­va je ne­moć dr­ža­ve da go­ni i sti­že pu­ca­če, a go­to­vo ni­ka­kva ili sla­ba­šna moć da ih pred­u­hi­tri! Pi­šem ovo sa pu­nom od­go­vor­no­šću za na­pi­sa­no. Na sa­mom po­čet­ku svog man­da­ta u mi­nu­loj pre­la­znoj vla­di su­o­čio sam se sa „uza­vre­lo­šću Ko­to­ra” – sa ob­ra­ču­ni­ma „ška­ljar­skog” i „ka­vač­kog kla­na”! Tvr­dio sam da je to­li­ko za­pu­šten pro­blem or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la kod nas da se sa­mo krat­ko­roč­no li­je­či i kat­kad na mje­sec ili ne­dje­lju za­li­je­či ne­kom bru­tal­nom po­li­cij­skom ak­ci­jom. Ne mo­že ta­ko – na­veo je Da­ni­lo­vić, do­da­ju­ći da će bi­ti sve te­že na­ći po­li­caj­ce vi­so­ke pro­fe­si­o­nal­no­sti sprem­ne da ri­zi­ku­ju i žr­tvu­ju se za po­ziv jer se ša­lje po­ru­ka da se to ne is­pla­ti.
Iz te par­ti­je su oci­je­ni­li da po­li­cij­skim funk­ci­o­ne­ri­ma, na če­lu sa Slav­kom Sto­ja­no­vi­ćem, ne pa­da na pa­met da sno­se bi­lo ka­ka­vu od­go­vor­nost za sve uče­sta­li­je kri­mi­nal­ne ob­ra­ču­ne u ze­mlji.
– Po­što sum­nja­mo da po­sto­ji mo­guć­nost da po­li­cij­ski funk­ci­o­ne­ri na­pra­ve ot­klon i ras­ki­nu ve­ze sa sve vi­dlji­vi­jim kri­mi­nal­nim mi­lje­om u Cr­noj Go­ri, po­zi­va­mo ih da pod­ne­su ostav­ke i du­žnost bez­bjed­no­sti gra­đa­na pre­da­ju u ru­ke oni­ma ko­ji umi­ju, mo­gu i, što je ključ­no, že­le da sta­nu na kraj kri­mi­na­lu u Cr­noj Go­ri – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.


Škre­lji bom­ba­ški na­pa­di ni­je­su alar­mant­ni

– Tre­nut­na si­tu­a­ci­ja za­bri­nja­va, me­đu­tim, ne bih ni­je­dan slu­čaj, ko­li­ko god bio te­žak i emo­ti­van, po­ve­zi­vao sa alar­mant­nom si­tu­a­ci­jom. Ima­li smo i te­žih slu­ča­je­va, pa sta­nje ni­je bi­lo alar­mant­no. Da bi se do­šlo do alar­mant­ne si­tu­a­ci­je tre­ba­lo bi da na­sta­ju du­blje i te­že po­sle­di­ce – re­kao je po­sla­nik DPS-a i član skup­štin­skog Od­bo­ra za od­bra­nu i bez­bjed­nost Lu­iđ Škre­lja.
Upr­kos uče­sta­lim ubi­stvi­ma i kri­mi­nal­nim ob­ra­ču­ni­ma na pod­go­rič­kim uli­ca­ma, Škre­lja sma­tra da bez­bjed­nost u ze­mlji ni­je ugro­že­na.


DPS je po­li­tič­ko kri­lo ma­fi­je

– Or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal je mo­dus ope­ran­di funk­ci­o­ni­sa­nja Đu­ka­no­vi­će­ve pri­vat­ne tvo­re­vi­ne. DPS je sa­mo po­li­tič­ko kri­lo ma­fi­je. Po­li­ci­ja i ANB pru­ža­ju lo­gi­stič­ku po­dr­šku i za­šti­tu ma­fi­ji. Ključ­ni lju­di iz po­li­ci­je i ANB-a di­rekt­no uče­stvu­ju u šver­cu nar­ko­ti­ka, ci­ga­re­ta, oruž­ja, a dio tog nov­ca ide vr­hu vla­sti, dio ANB-u za ta­ko­zva­ne cr­ne ope­ra­ci­je, dio za ključ­ne ope­ra­tiv­ce slu­žbe ko­ji ne­po­sred­no vo­de ope­ra­ci­je šver­ca, dok dio ide za kam­pa­nju DPS-a – oci­je­nio je Ne­boj­ša Me­do­je­vić, funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta.
Gra­đa­ni Cr­ne Go­re, na­vo­di on, mo­ra­ju zna­ti da se go­di­na­ma sve ve­ći broj mla­dih lju­di uklju­ču­je u ozbilj­ni tran­sna­ci­o­nal­ni kri­mi­nal, po­sta­ju ku­ri­ri, ubi­ce.
-Se­ri­je li­kvi­da­ci­ja ko­je se de­ša­va­ju su ob­ra­ču­ni dr­žav­ne ma­fi­je ko­joj po­ma­žu ANB i po­li­ci­ja pro­tiv ne­za­vi­snih kla­no­va ko­ji ne pri­zna­ju auto­ri­tet re­ži­ma. Za­to su li­kvi­da­ci­je pre­ci­zne, pro­fe­si­o­nal­ne, žr­tve se pra­te ne­dje­lja­ma, ni­kad ne­ma svje­do­ka, tra­go­va, a ubi­ce i na­lo­go­dav­ci se ne ot­kri­va­ju. Ta­kvu lo­gi­sti­ku mo­gu da obez­bi­je­di sa­mo po­li­ci­ja i ANB. Za­to je nor­mal­no da su pro­bra­ni še­fo­vi po­li­ci­je mi­li­o­ne­ri, da se jav­no dru­že sa naj­o­pa­sni­jim kri­mi­nal­ci­ma, da su po­bra­ti­mi, ku­mo­vi. Su­ko­blje­ni kri­mi­nal­ni kla­no­vi i umi­je­ša­nost re­ži­ma, kao i dr­žav­nih slu­žbi pred­sta­vlja­ju re­al­nu opa­snost po mir i bez­bjed­nost gra­đa­na, ali i sta­bil­nost dr­ža­ve. Tran­sna­ci­o­nal­ni kri­mi­nal je opa­san sam po se­bi, a po­go­to­vo ka­da ima po­li­tič­ki uti­caj i ka­da za nje­ga ra­de po­li­ci­ja, ANB, tu­ži­o­ci, su­di­je – is­ti­če on.
Iz DPS-a su od­go­vo­ri­li Me­do­je­vi­ću na op­tu­žbe op­tu­živ­ši ga da ima „du­go­go­di­šnje is­ku­stvo sa­rad­ni­ka ra­znih ma­fi­ja­ških kla­no­va”
-Ka­ma­taš i ze­le­naš, još jed­nom se po­ka­zao kao iz­vr­stan po­zna­va­lac unu­tra­šnjeg funk­ci­o­ni­sa­nja kri­mi­nal­nih gru­pa. Ni­je ni ču­do što je po­sli­je to­li­ko vre­me­na ra­da za ze­mun­ski klan, a po­tom i za raz­ne dru­ge kla­no­ve, na­u­čio do de­ta­lja ka­ko se stva­ri od­vi­ja­ju, pa se sa­da sa ste­če­nim zna­njem pre­po­ru­ču­je ne­kim, vje­ro­vat­no pla­te­žni­jim, „kli­jen­ti­ma”, sa­op­šte­no je iz DPS-a.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"