Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-01-18 VELIZAR KALUĐEROVIĆ TVRDI DA SPECIJALNO TUŽILAŠTVO NE SMIJE DA PROCESUIRA BIVŠEG GRADONAČELNIKA PODGORICE I PORODICU MILA ĐUKANOVIĆA
Mugoša i Đukanović Zahvaljujući Mugoši, Acu isplaćeno 10 miliona Sve ovo urađeno je spregnutim i usaglašenim aktivnostima najmoćnijih ljudi u izvršnoj vlasti, na čelu sa Milom Đukanovićem i uz koordinaciju sa Glavnim gradom i Miomirom Mugošom, a za račun privilegovanog pojedinca, rođenog brata tadašnjeg premijera Crne Gore, smatra Kaluđerović
Dan - novi portal
Funk­ci­o­ner De­mo­kra­ta i du­go­go­di­šnji po­sla­nik Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić oci­je­nio je da je Aco Đu­ka­no­vić, za­hva­lju­ju­ći Mi­o­mi­ru Mu­go­ši, ne­ka­da­šnjem gra­do­na­čel­ni­ku Pod­go­ri­ce, uspio da u afe­ri „Li­men­ka” na­pla­ti pre­ko 10 mi­li­o­na dr­žav­nog nov­ca. On na­vo­di da je Đu­ka­no­vić pre­ko Mu­go­še omo­gu­ćio da se na pro­sto­ru gdje se na­la­zi Li­men­ka ucr­ta stam­be­no-po­slov­ni pro­stor od 27.000 me­ta­ra kva­drat­nih i da je brat do­sko­ra­šnjeg cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra, za­hva­lju­ju­ći toj či­nje­ni­ci, sta­vio u svoj džep po­me­nu­ti iz­nos. Ka­lu­đe­ro­vić ka­že da je Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo od­u­sta­lo od is­tra­ge u tom pred­me­tu, „jer pro­cje­nju­ju da je dru­štve­na zbi­lja u Cr­noj Go­ri pod pot­pu­nom kon­tro­lom po­ro­di­ce Đu­ka­no­vić, pa im se ne is­pla­ti da ra­de svoj po­sao i pro­ce­su­i­ra­ju one ko­ji su naj­od­go­vor­ni­ji”.
– Aco Đu­ka­no­vić je ko­ri­stio ve­ze u dr­žav­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji, u kon­kret­nom slu­ča­ju u ad­mi­ni­stra­ci­ji Glav­nog gra­da. Ta­ko je i obez­bi­je­dio da na toj lo­ka­ci­ji, gdje je Li­men­ka, ta­da­šnji gra­do­na­čel­nik Mi­o­mir Mu­go­ša ucr­ta stam­be­no-po­slov­ni obje­kat po­vr­ši­ne 27.000 me­ta­ra kva­drat­nih. Ovo je po­seb­no zna­čaj­no, jer da to ni­je ucr­ta­no iz­nos iz­gu­blje­ne do­bi­ti ne bi bio pre­ko 10 mi­li­o­na, ko­li­ko je Đu­ka­no­vić na­pla­tio od dr­ža­ve, ne­go znat­no ma­nji. Vje­šta­ci eko­nom­ske i gra­đe­vin­ske stru­ke su upra­vo na osno­vu to­ga što je to bi­lo ucr­ta­no na po­me­nu­toj lo­ka­ci­ji ba­ra­ta­li sa tim pri­li­kom vje­šta­če­nja ko­li­ka je šte­ta na­ni­je­ta Acu Đu­ka­no­vi­ću što se Li­men­ka ni­je ise­li­la na vri­je­me. Oni su se u svo­jim na­la­zi­ma vo­di­li tom či­nje­ni­com da je iz­gra­đen taj stam­be­no-po­slov­ni obje­kat i da je sve to pro­da­to, pa su pro­ci­je­ni­li da je Đu­ka­no­vić pre­tr­pio mi­li­on­sku šte­tu. Za me­ne ne­ma ni­ka­k­ve di­le­me da je sve ovo ura­đe­no spreg­nu­tim i usa­gla­še­nim ak­tiv­no­sti­ma naj­moć­ni­jih lju­di u iz­vr­šnoj vla­sti, na če­lu sa Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem i uz ko­or­di­na­ci­ju sa Glav­nim gra­dom i Mi­o­mi­rom Mu­go­šom, a za ra­čun pri­vi­le­go­va­nog po­je­din­ca, ro­đe­nog bra­ta ta­da­šnjeg pre­mi­je­ra Cr­ne Go­re – ka­zao je Ka­lu­đe­ro­vić za „Dan”.
On na­vo­di da je Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo oci­je­ni­lo da u ovom slu­ča­ju ne­ma ele­me­na­ta kri­vič­nog dje­la na or­ga­ni­zo­van na­čin i pred­met je vra­ćen u Osnov­no tu­ži­la­štvo. Me­đu­tim, do­da­je on, i od ka­da je pred­met vra­ćen osnov­nom tu­ži­la­štvu, sve i da­lje sto­ji na mr­tvoj tački.
Bo­jim se da tu­ži­la­štvo u cje­li­ni ima jed­na­ko neo­d­go­vo­ran od­nos pre­ma ovom pi­ta­nju. Da bi se pre­ki­nu­la ova prak­sa i spri­je­či­la da­lja pljač­ka dr­žav­ne imo­vi­ne tu­ži­la­štvo mo­ra da po­zna­ni­ju pra­va pri­ve­de one ko­ji kr­še za­kon. Na­ža­lost, či­ni mi se da se ja­sno ma­ni­fe­stu­je da kod tu­ži­la­štva ne­ma ni pro­fe­si­o­nal­ne i ne znam ka­ka­ve dru­ge vo­lje da se uhva­te u ko­štac sa kri­mi­na­lom. Bo­jim se da pro­cje­nju­ju da je dru­štve­na zbi­lja u Cr­noj Go­ri pod pot­pu­nom kon­tr­o­lom po­ro­di­ce Đu­ka­no­vić i da im se ne is­pla­ti da ra­de svoj po­sao, pa se na prag­ma­ti­čan na­čin, na­ža­lost ne­pro­fe­si­o­nal­no, od­no­se pre­ma ovom i slič­nim pred­me­ti­ma – sma­tra Ka­lu­đe­ro­vić.
Aco Đu­ka­no­vić je ze­mlji­šte u pod­go­rič­kom na­se­lju Mo­mi­ši­ći ste­kao kao naj­bo­lji po­nu­đač na li­ci­ta­ci­ji 22. apri­la 2008. go­di­ne. Na osno­vu pot­pi­sa­nog ugo­vo­ra, slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je i MUP-a su bi­li du­žni da se ise­le iz tog objek­ta do kra­ja 2010. go­di­ne. Do­go­vor je is­po­što­va­la je­di­no Upra­va po­li­ci­je, ko­ja se pre­se­li­la u no­vu zgra­du, a osta­li su šal­te­ri Sek­to­ra za uprav­no-unu­tra­šnje po­slo­ve MUP-a.
Opo­zi­ci­ja je ra­ni­je upo­zo­ra­va­la da Vla­da, MUP i Upra­va po­li­ci­je svje­sno ula­ze u vi­še­go­di­šnje ka­šnje­nje da oslo­bo­de „Li­men­ku” no­vom vla­sni­ku i ti­me bra­tu pre­mi­je­ra, u stva­ri, pra­ve ar­gu­men­ta­ci­ju da za­tra­ži vi­še­mi­li­on­sku od­šte­tu od dr­ža­ve. Od­lu­kom Vr­hov­nog su­da to je i ostva­re­no, na osno­vu če­ga je pre­mi­je­rov brat ste­kao vi­še­mi­li­on­sku ko­rist.
D.Ž.


Na­pla­tio iz­gu­blje­nu do­bit

Ukup­na šte­ta po dr­žav­ni bu­džet na­sta­la is­pla­tom nov­ca pre­mi­je­ro­vom bra­tu Acu Đu­ka­no­vi­ću u slu­ča­ju „Li­men­ka” iz­no­si 10.598.610 eura. Ta­ko je po pra­vo­sna­žnim i iz­vr­šnim pre­su­da­ma nad­le­žnih su­do­va u slu­ča­ju „Li­men­ka” u pe­ri­o­du od 2013. go­di­ne do­sad Đu­ka­no­vi­ću ukup­no is­pla­će­no 13.988.610 eura. Od ukupno na­ve­de­nog is­pla­će­nog iz­no­sa iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re gra­đa­ni­nu–tu­ži­o­cu Acu Đu­ka­no­vi­ću is­pla­će­no je po osno­vu po­vra­ća­ja upla­će­nih sred­sta­va 3.390.000 eura, po osno­vu iz­gu­blje­ne do­bi­ti 7.057.820 eura, po osno­vu po­ve­ća­ne vri­jed­no­sti ze­mlji­šta 667.268 eura, po osno­vu ka­ma­ta 2.861.218 eura, po osno­vu sud­skih tro­ško­va 10.875 eura i po osno­vu pro­vi­zi­ja ban­ci 1.426 eura. Iz na­ve­de­nih po­da­ta­ka ja­sno je da di­rekt­na šte­ta ko­ja je na­stu­pi­la po dr­ža­vu i ko­ja je is­pla­će­na iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re u pe­ri­o­du od 2013. do 2016. go­di­ne iz­no­si 10.598.610 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"