Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-01-16 UPRKOS KRIZI U CRNOJ GORI, SINU BIVŠEG PREMIJERA CVJETA BIZNIS
Blažu poslovi od 20 miliona Firma BB Solar, čiji je jedan od vlasnika Blažo Đukanović, objavila je da učestvuje u realizaciji 13 projekata od kojih se većina finansira iz državne kase. Samo sedam poslova u koje je Đukanovićeva firma bila ili je i sada uključena vrijedni su 20,2 miliona eura, dok za ostalih šest nema preciznih podataka
Dan - novi portal
Fir­ma pre­mi­je­ro­vog si­na, ko­ja ima 26 za­po­sle­nih, do­bi­ja­la je po­slo­ve u Pod­go­ri­ci, Ko­to­ru, Tiv­tu, Her­ceg No­vom...
BB So­lar na­kon sa­mo pet go­di­na po­sto­ja­nja ostva­ru­je mi­li­on­ske po­slov­ne pri­ho­de na go­di­šnjem ni­vou, za­hva­lju­ju­ći pr­ven­stve­no po­slo­vi­ma ko­je do­bi­ja od dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja

Fir­ma BB So­lar, či­ji je je­dan od vla­sni­ka Bla­žo Đu­ka­no­vić, sin biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ob­ja­vi­la je da je an­ga­žo­va­na za 13 pro­je­ka­ta mi­li­on­ske vri­jed­no­sti ko­ji su re­a­li­zo­va­ni ili se re­a­li­zu­ju. Sa­mo se­dam od 13 na­ve­de­nih pro­je­ka­ta vri­jed­ni su oko 20,2 mi­li­o­na eura, a uglav­nom su po­slo­vi po­vje­re­ni od dr­ža­ve, te ih pla­ća­ju po­re­ski ob­ve­zni­ci. BB So­lar je uklju­čen u po­slo­ve pre­ko part­ne­ra, pri­je sve­ga kon­tro­verz­ne fir­me „Be­maks”.
Na svo­joj in­ter­net pre­zen­ta­ci­ji, BB So­lar je na­veo da po­sto­je pet go­di­na, ima­ju 26 za­po­sle­nih i 56 kli­je­na­ta.
BB So­lar je bio za­du­žen za is­po­ru­ku i po­la­ga­nje 4.500 me­ta­ra ka­bla 12/20kV, kao i ugra­đi­va­nje svih elek­tro-in­sta­la­ci­ja ja­ke i sla­be stru­je za po­stro­je­nje za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da Ti­vat–Ko­tor. To po­stro­je­nje, vri­jed­no­sti 10,25 mi­li­o­na eura, ra­dio je „Be­maks” na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Ti­vat. Po­stro­je­nje je otvo­re­no u ju­lu 2016, ka­pa­ci­te­ta je 72.000 ekvi­va­lent-sta­nov­ni­ka, a za 16 mje­se­ci od po­la­ga­nja ka­me­na te­melj­ca, iz­gra­di­le su ga nje­mač­ka kom­pa­ni­ja „WTE“ i njen lo­kal­ni po­di­zvo­đač „Be­maks“.Iz­grad­nja je fi­nan­si­ra­na kre­di­tom nje­mač­ke KfW ban­ke ko­ga će vra­ća­ti op­šti­na Ti­vat, od­no­sno Ko­tor.
BB So­lar je an­ga­žo­van bio i za de­mon­ta­žu sta­rih i mon­ta­žu no­vih li­ra, kao i po­sto­je­ćih svje­tilj­ki za jav­nu ra­svje­tu i po­sta­vlja­nje no­vih LED svje­tilj­ki za jav­nu ra­svje­tu u op­šti­ni Her­ceg No­vi. Pre­ma saj­tu Upra­ve za jav­ne na­bav­ke taj po­sao vri­je­dan 2,68 mi­li­o­na do­bi­la je fir­ma „He­Sa­Light A/S Ro­skil­de 4000” iz Dan­ske. Na saj­tu BB So­la­ra pi­še da ih je za ra­do­ve oko ra­svje­te an­ga­žo­va­la fir­ma „Ra­mel”. Po­sao je fi­nan­si­ra­la Op­šti­na Her­ceg No­vi.
Đu­ka­no­vi­će­va fir­ma an­ga­žo­va­na je i za na­bav­ku ma­te­ri­ja­la i opre­me i ra­do­va na elek­tro-in­sta­la­ci­ja­ma ja­ke i sla­be stru­je na zgra­di biv­šeg Ru­skog po­slan­stva u pre­sto­ni­ci Ce­ti­nje. BB So­la­ru je taj po­sao po­vje­ri­la fir­ma Teh­no-grad­nja, a za kom­plet­nu re­kon­struk­ci­ju objek­ta iz­dvo­je­no je oko 2,4 mi­li­o­na.
BB So­lar bio je uklju­čen i u iz­grad­nju dvi­je uli­ce u Za­go­ri­ču u Pod­go­ri­ci, gdje je ukup­na vri­jed­nost po­sla bi­la 148.000 eura. Glav­ni iz­vo­đač ra­do­va je bio Teh­no­put MNE. Sa kom­pa­ni­jom „To­ško­vić”, Đu­ka­no­vić je gra­dio uli­cu na Za­bje­lu u Pod­go­ri­ci, ko­ja je ko­šta­la oko 80.000 eura. BB So­lar je odr­ža­va­la elek­tro-ra­do­ve i pri­li­kom re­kon­struk­ci­je ma­gi­stral­nog pu­ta M-2 Pe­tro­vac – Pod­go­ri­ca, ras­kr­sni­ca sa obi­la­zni­com Go­lu­bov­ci. Glav­ni iz­vo­đač ra­do­va je bi­la fir­ma „Be­maks”, a po­sao je vri­je­dio 4,69 mi­li­o­na eura. Ovi po­slo­vi po­vje­re­ni su od dr­ža­ve.
Za po­je­di­ne po­slo­ve ne zna se tač­na vri­jed­nost. U pi­ta­nju su ra­do­vi za po­tre­be Elek­tro­pri­vre­de u Ba­ru, gdje je BB So­lar do­bio za­du­že­nje da iz­gra­di ka­blov­ski vod. Ta­ko­đe, od Elek­tro­pri­vre­de su u Plje­vlji­ma do­bi­li po­sao ko­ji se od­no­si na iz­grad­nju pod­zem­nog vo­da 0,4 Kv-„Na­se­lje Po­tr­li­ca“ po si­ste­mu „ključ u ru­ke“.
BB So­la­ru je fir­ma „To­ško­vić” po­vje­ri­la is­po­ru­ku i iz­vo­đe­nje svih elek­tro- in­sta­la­ci­ja ja­ke i sla­be stru­je na po­slov­nom objek­tu na Sta­rom aero­dro­mu u Pod­go­ri­ci. Isti po­sao ra­de za jed­no „fi­zič­ko li­ce” u Mo­mi­ši­ći­ma u glav­nom gra­du. Pri­vat­no li­ce ih je an­ga­žo­va­lo i za elek­tro-opre­ma­nje zgra­de u Ko­to­ru.
Fir­ma „In­te­gra­ted EE hol­dings” an­ga­žo­va­la je BB So­lar za ure­đe­nje elek­tro in­sta­la­ci­ja ja­ke i sla­be stru­je, BMS i EMP pri opre­ma­nju ho­te­la u la­me­li PC2 u „Atlas ka­pi­tal cen­tru” u Pod­go­ri­ci.
„Dan” je ra­ni­je ob­ja­vio da BB So­lar na­kon sa­mo pet go­di­na po­sto­ja­nja ostva­ru­je po­slov­ne pri­ho­de od pre­ko mi­li­on eura na go­di­šnjem ni­vou, za­hva­lju­ju­ći pr­ven­stve­no po­slo­vi­ma ko­je do­bi­ja od dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja. Fi­nan­sij­ski iz­vje­šta­ji BB So­la­ra, u ko­je je „Dan” imao uvid, po­ka­zu­ju da su po­slov­ni pri­ho­di Đu­ka­no­vi­će­ve fir­me u 2011. bi­li oko 20.000, da bi na kra­ju 2015. go­di­ne iz­no­si­li 1,1 mi­li­on. Pre­ma tom do­ku­men­tu, go­di­nu ra­ni­je Đu­ka­no­vi­će­va fir­ma pri­ho­dova­la je 1,5 mi­li­o­na eura.
Biv­ši pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić iz­ja­vio je u no­vem­bru 2015. go­di­ne, to­kom pre­mi­jer­skog sa­ta u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re, da si­na ni­je ško­lo­vao za „po­sao ko­ji pla­ća dr­ža­va, ne­go za ne­što uno­sni­je”, ali je pri to­me pro­pu­stio da ka­že da su upra­vo vla­di­ne in­sti­tu­ci­je, ko­je je kon­tro­li­sao kao pre­mi­jer, glav­ni po­slov­ni part­ne­ri nje­go­vog si­na i da su nov­cem iz dr­žav­ne ka­se fi­nan­si­ra­ni mno­gi nje­go­vi po­slo­vi.
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih dru­šta­va, BB So­lar su sre­di­nom 2011. go­di­ne osno­va­li mla­đi Đu­ka­no­vić i nje­gov po­slov­ni part­ner Ivan Bur­za­no­vić, ko­ji ima­ju po pe­de­set od­sto vla­sni­štva. Bur­za­no­vić je ime­no­van i za iz­vr­šnog di­rek­to­ra, a fir­ma je re­gi­stro­va­na za kon­sul­tant­ske uslu­ge.
M.S.


Po­mi­nju po­šte­nje
Na pre­zen­ta­ci­ji kom­pa­ni­je BB So­lar pi­še da se ona ba­vi svim al­ter­na­tiv­nim iz­vo­ri­ma ener­gi­je sa po­seb­nim ak­cen­tom na so­lar­nim si­ste­mi­ma. Ide­ja im je, ka­ko tvr­de, da pri­mje­nju­ju vi­so­ko efi­ka­sne si­ste­me sa pri­stu­pač­nim ci­je­na­ma i do­pri­ne­su raz­vo­ju ob­no­vlji­vih iz­vo­ra ener­gi­je.
– Za vr­lo krat­ko vri­je­me po­sta­li smo part­ne­ri vo­de­ćih svjet­skih kom­pa­ni­ja iz obla­sti al­ter­na­tiv­nih iz­vo­ra ener­gi­je, elek­tro i ma­šin­ske opre­me. Cilj nam je da pri­je sve­ga po­bolj­ša­mo fi­nan­sij­ske re­zul­ta­te po­slo­va­nja, una­pri­je­di­mo i po­ve­ća­mo kon­stan­tan rast kom­pa­ni­je. Po­red ak­tiv­no­sti usmje­re­nih na po­bolj­ša­nju re­zul­ta­ta fi­nan­sij­skog po­slo­va­nja pr­ven­stve­no te­ži­mo ka sma­nje­nju tro­ško­va i gu­bi­ta­ka. Naš cilj je da obez­bi­je­di­mo is­pla­ti­va, pro­fe­si­o­nal­na, ino­va­tiv­na rje­še­nja i pro­iz­vo­de ko­je pra­te vi­sok stan­dard i kva­li­tet uslu­ga. Mi že­li­mo da se zna za po­šte­nje, in­te­gri­tet i vi­so­ko ob­u­če­ne ka­dro­ve – ka­žu u BB So­la­ru.

Ku­pi­li još če­ti­ri po­slov­na pro­sto­ra
Me­di­ji su sep­tem­bru pro­šle go­di­ne ob­ja­vi­li da je fir­ma BB So­lar ku­pi­la još če­ti­ri po­slov­na pro­sto­ra ukup­ne po­vr­ši­ne 214 kva­dra­ta u zgra­di Kro­lin­ga u Pod­go­ri­ci. U zgra­di, u ko­joj nje­go­va tet­ka Ana Đu­ka­no­vić ima stan, fir­ma mla­đeg Đu­ka­no­vi­ća kra­jem pro­šle go­di­ne raz­mje­nom je do­šla u po­sjed po­slov­nog pro­sto­ra od 186 kva­dra­ta. Na če­ti­ri po­slov­na pro­sto­ra hi­po­te­ku je upi­sa­la Pr­va ban­ka zbog du­ga od 359.832 eura

Dvi­je fir­me, dva sta­na, po­slov­ni pro­stor...
Bla­žo Đu­ka­no­vić je su­vla­snik i fir­me BB Hi­dro. Vla­snik je po­slov­nog pro­sto­ra od 459 kva­dra­ta u Pod­go­ri­ci, ko­ji je do­bio od stri­ca Aca Đu­ka­no­vića, kao i dva sta­na na Ža­blja­ku od oko 200 kva­dra­ta. BB Hi­dro će da gra­di mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­ne i pro­iz­vo­di ob­no­vlji­vu elek­trič­nu ener­gi­ju, ko­ju pla­ća­ju gra­đa­ni pre­ko ra­ču­na za stru­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"