Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-01-15 OBJELODANJENA DOKUMENTA KOME JE SLAVOLJUB STIJEPOVIĆ KAO MINISTAR PROSVJETE NEZAKONITO DAVAO DRŽAVNI NOVAC
Stijepović Bogatima, a bliskim DPS-u dijelio socijalu do 1.000 eura Pomoć, uz obrazloženje da su u teškoj materijalnoj situaciji, od Ministarstva prosvjete dobili viceguverner CBCG Nikola Fabris, penzionisani šef SDB-a Vladimir Keković (prima državnu penziju), direktori škola Marijana Papić i Vjera Vuković, te zaposleni u medijima Goran Sekulović i Bogić Rakočević
Dan - novi portal
Sa­da­šnji pod­go­rič­ki gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić (DPS) kao mi­ni­star pro­svje­te 2014. go­di­ne di­je­lio je so­ci­jal­nu po­moć fi­nan­sij­ski imuć­nim po­jed­in­ci­ma, od ko­jih su ne­ki po­ve­za­ni sa De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta i na če­lu su va­žnih dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja. Do­ku­men­ta­ci­ju o tim zlo­u­po­tre­ba­ma ob­ja­vio je ju­če De­mo­krat­ski front, iz ko­jeg uka­zu­ju da je ovo još je­dan do­kaz da je re­žim Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i DPS-a ogre­zao u ko­rup­ci­ji, ne­mo­ra­lu i zlo­u­po­tre­bi dr­žav­nih re­sur­sa.
Fi­nan­sij­sku po­moć, uz obra­zlo­že­nje da su u te­škoj ma­te­ri­jal­noj si­tu­a­ci­ji, od Mi­ni­star­stva pro­svje­te Cr­ne Go­re u iz­no­si­ma od 300, 500 i 1.000 eura do­bi­li su vi­ce­gu­ver­ner CBCG Ni­ko­la Fa­bris, pen­zi­o­ni­sa­ni šef Slu­žbe dr­žav­ne bez­bjed­no­sti Vla­di­mir Ke­ko­vić (ko­ji pri­ma dr­žav­nu pen­zi­ju u iz­no­su pre­ko 800 eura), di­rek­to­ri ško­la Ma­ri­ja­na Pa­pić i Vje­ra Vu­ko­vić, te za­po­sle­ni u me­di­ji­ma Go­ran Se­ku­lo­vić i Bo­gić Ra­ko­če­vić.
Iz No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je, ko­ja je kon­sti­tu­ent DF-a, tvr­de da je Sla­vo­ljub Mi­go Sti­je­po­vić kao mi­ni­star pro­svje­te to­kom 2014. go­di­ne zlo­u­po­tri­je­bio slu­žbe­ni po­lo­žaj di­je­le­ći dr­žav­ni no­vac na ime ma­te­ri­jal­ne po­mo­ći do­bro si­tu­i­ra­nim po­je­din­ci­ma ko­ji slu­že še­fu re­ži­ma Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću.
Šef klu­ba od­bor­ni­ka DF-a u pod­go­rič­kom par­la­men­tu Ra­doš Ze­če­vić sa­op­štio je na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je da je Sti­je­po­vić do­dje­lji­vao dr­žav­ni no­vac u iz­no­su od 300 do 1.000 eura za­po­sle­ni­ma u dr­žav­nom apa­ra­tu, do­ku­men­tu­ju­ći to kon­kret­nim rje­še­nji­ma. On je uka­zao da na ovaj na­čin iz­o­sta­je po­moć oni­ma ko­ji­ma je zbog te­škog ma­te­ri­jal­nog sta­nja za­i­sta po­treb­na.
– Taj čo­vjek (Sti­je­po­vić) je zlo­u­po­tre­blja­vao funk­ci­ju mi­ni­stra i ras­po­la­gao nov­cem gra­đa­na na šte­tan i neo­d­go­vo­ran na­čin, a oče­ku­je­mo usko­ro no­va do­ku­men­ta ko­ja će po­svje­do­či­ti da se slič­no po­na­ša i na mje­stu gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce. Sti­je­po­vić je kla­si­čan pri­mjer is­tak­nu­tog funk­ci­o­ne­ra re­ži­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća ko­ji je ogre­zao u ko­rup­ci­ji, ne­mo­ra­lu i zlo­u­po­tre­bi dr­žav­nih re­sur­sa – ka­zao je Ze­če­vić.
Po nje­go­vim na­vo­di­ma, iz ma­te­ri­ja­la ko­ji je DF do­bio od lju­di za­po­sle­nih u dr­žav­nom apa­ra­tu la­ko se mo­že uoči­ti du­bi­na po­sr­ta­nja dru­štva i sprem­nost na sva­ku vr­stu iz­mi­šljo­ti­ne i po­ma­ga­nja ta­ko­zva­nih ugled­nih gra­đa­na ka­ko bi se iz dr­žav­ne ka­se „ukrao no­vac”.
– Ši­ro­ke ru­ke od na­rod­nih pa­ra Sti­je­po­vić pod for­mu­la­ci­jom „te­ška ma­te­ri­jal­na si­tu­a­ci­ja” na­gra­đu­je ve­o­ma bo­ga­te i do­bro si­tu­i­ra­ne po­je­din­ce ko­ji su bo­gat bak­šiš u Mi­ni­star­stvu pro­svje­te za­ra­di­li slu­že­ći po­tre­ba­ma še­fa re­ži­ma. Ob­ja­vi­ću sa­da sa­mo ne­ke od „te­ško ma­te­ri­jal­no ugro­že­nih” ko­ji­ma je Sti­je­po­vić uru­čio vri­jed­ne do­na­ci­je – Vla­di­mir Ke­ko­vić, biv­ši šef Ud­be, ko­ri­snik jed­ne od naj­vi­ših pen­zi­ja, ve­o­ma bo­ga­ti gra­đa­nin Cr­ne Go­re i do­ka­za­ni pro­go­ni­telj opo­zi­ci­je – 500 eura. Ni­ko­la Fa­bris, vi­ce­gu­ver­ner Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re, ko­ri­snik jed­ne od naj­ve­ćih pla­ta u ze­mlji, pro­fe­sor na Be­o­grad­skom uni­ver­zi­te­tu, a na jav­noj sce­ni po­zna­ti za­štit­nik Pr­ve ban­ke – 500 eura – ka­zao je Ze­če­vić.
On je re­kao da je Go­ran Se­ku­lo­vić, du­go­go­di­šnji ured­nik Po­bje­de, pi­sac knji­ge „Pre­mi­jer po­bjed­nič­kog du­ha”, do­bio 300 eura.
– Bo­gić Ra­ko­če­vić, biv­ši ured­nik RTCG, di­rek­tor JU Na­ci­o­nal­na bi­bli­o­te­ka Cr­ne Go­re – 500 eura. Ma­ri­ja­na Pa­pić, du­go­go­di­šnja di­rek­to­ri­ca OŠ „Pa­vle Ro­vin­ski” 1.000 eura, Vje­ra Vu­ko­vić – zna Sti­je­po­vić za­što – 500 eura – na­veo je Ze­če­vić.
De­mo­krat­ski front će, ka­ko je na­ja­vio, na­red­nih da­na na­sta­vi­ti sa pre­zen­ta­ci­jom slič­nih rje­še­nja i do­ku­me­na­ta ko­ja uvjer­lji­vo go­vo­re o to­me na ka­kvim ko­rup­tiv­nim ele­men­ti­ma po­či­va vlast Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Vi­ce­gu­ver­ner Cen­tral­ne ban­ke za fi­nan­sij­sku sta­bil­nost i plat­ni pro­met Ni­ko­la Fa­bris to­kom 2014. go­di­ne po­stao vla­snik ne­kret­ni­na u Be­o­gra­du i Bu­dvi, a iste te go­di­ne je od Sla­vo­lju­ba Sti­je­po­vi­ća, ta­da mi­ni­stra pro­svje­te, do­bio jed­no­krat­nu po­moć od 500 eura zbog te­ške ma­te­ri­jal­ne si­tu­a­ci­je. Vi­ce­gu­ver­ner je u ta­da­šnjem iz­vje­šta­ju na­veo i da je ku­pio stan u Bu­dvi, po­vr­ši­ne 37 me­ta­ra kva­drat­nih. Tvr­dio je da o svim ne­kret­ni­na­ma ima ugo­vo­re o po­klo­nu ili ku­po­vi­ni. Ni­ko­la Fa­bris je ta­da bio i vla­snik sta­na u Pod­go­ri­ci od 70 kva­dra­ta i u Be­o­gra­du od 57 kva­dra­ta.
U ta­da­šnjim iz­vje­šta­ji­ma se ne po­mi­nje stan u Pod­go­ri­ci od 50 kva­dra­ta, a za ko­ji je tvr­dio da po­sto­ji ugo­vor o za­ku­pu od apri­la 2014. go­di­ne. Po ta­da­šnjem iz­vje­šta­ju, Fa­bris je to­kom 2014. go­di­ne pri­mao 2.438 eura mje­seč­no, što je za 500 eura vi­še u od­no­su na 2013. go­di­nu.
Ni­je to sve, jer je kao pro­fe­sor na be­o­grad­skom Eko­nom­skom fa­kul­te­tu ta­da za­ra­đi­vao 1.210 eura. Kao član Cen­tral­ne de­po­zi­tar­ne agen­ci­je (CDA) pri­mao je na­kna­du od 479 eura.
M.V.


Sti­je­po­vić: Sve je či­sto i po zakonu

Iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te su ka­za­li da su jed­no­krat­ne po­mo­ći ko­je je odo­brio Sti­je­po­vić u vri­je­me ka­da je bio na funk­ci­ji mi­ni­stra pro­svje­te do­di­je­lje­ne u skla­du sa Za­ko­nom o bu­dže­tu za 2014. go­di­nu i in­ter­nom pro­ce­du­rom o is­pla­ta­ma po­mo­ći za tu go­di­nu.
– Za­ko­nom o bu­dže­tu za 2014. go­di­nu, u okvi­ru bu­dže­ta Mi­ni­star­stva pro­svje­te, na pro­gra­mu „ad­mi­ni­stra­ci­ja” pla­ni­ra­na su sred­stva za jed­no­krat­nu so­ci­jal­nu po­moć. Pre­ma in­ter­noj pro­ce­du­ri o is­pla­ta­ma po­mo­ći od 31. ja­nu­a­ra 2014. go­di­ne (broj 01-492/2) re­gu­li­san je mak­si­ma­lan iz­nos po­mo­ći do 1.000 eura. U skla­du sa po­me­nu­tom pro­ce­du­rom, po­moć se mo­že do­di­je­li­ti za ško­lo­va­nje, stu­di­ra­nje, usa­vr­ša­va­nje, li­je­če­nje i slič­no, što je u po­me­nu­tim slu­ča­je­vi­ma i uči­nje­no – na­ve­li su iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te za „Dan”.
Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić je ka­zao ka­ko je sve či­sto u po­stup­ku di­je­lje­nja dr­žav­nog nov­ca na ime ma­te­ri­jal­ne po­mo­ći za vri­je­me dok je bio na če­lu Mi­ni­star­stva pro­svje­te.
– Sve je či­sto, jav­nost će na vri­je­me bi­ti oba­vi­je­šte­na po­vo­dom ovog slu­ča­ja – sa­op­štio je Sti­je­po­vić, a pre­no­si por­tal „Vi­je­sti”.
Fa­bris je „Da­nu” re­kao da mu je no­vac upla­ćen zbog po­ma­ga­nja u iz­da­va­nju knji­ge „Umi­je­će upra­vlja­nja nov­cem”.
– Ni­je ri­ječ o pri­ma­nju ma­te­ri­jal­ne po­mo­ći, već je Mi­ni­star­stvo pro­svje­te sa 500 eura po­mo­glo iz­da­va­nje knji­ge „Umi­je­će upra­vlja­nja nov­cem” – tvr­di Fa­bris.
Osim Fa­bri­sa, autor te knji­ge je i iz­vr­šni di­rek­tor CBCG Ra­do­ji­ca Lu­bu­rić.
Di­rek­tor OŠ „Pa­vle Ro­vin­ski” iz Pod­go­ri­ce Ma­ri­ja­na Pa­pić, ko­joj je pre­ma na­vo­di­ma iz do­ku­men­ta ko­ji je ob­ja­vio DF iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te da­to 1.000 eura, sa­op­šti­la je da je po­moć tra­ži­la zbog li­je­če­nja užeg čla­na po­ro­di­ce, te da je Mi­ni­star­stvo pro­svje­te Cr­ne Go­re uvi­jek po­ma­ga­lo svi­ma ko­ji su se obra­ti­li zbog slič­nih pro­ble­ma.
Biv­ši ured­nik RTCG Bo­gić Ra­ko­če­vić, ko­ji je po na­vo­di­ma iz do­ku­men­ta­ci­je ko­ju je ob­ja­vio DF do­bio 500 eura, re­kao je da je no­vac od Mi­ni­star­stva pro­svje­te do­bio za dio ti­ra­ža jed­ne svo­je knji­ge. Re­kao je da ne­ma ko­men­tar u ve­zi obra­zlo­že­nja da je tu po­moć do­bio zbog te­ške ma­te­ri­jal­ne si­tu­a­ci­je.
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) saopštila je da je jasno da je ovo novi slučaj kri­mi­nal­nih ak­tiv­no­sti­ NSD jer je ne­mo­gu­će ne po­ve­za­ti ne­sta­nak do­ku­me­na­ta sa pres kon­fe­ren­ci­jom DF-a na ko­joj su se „po­hva­li­li” pa­pi­ri­ma iz mi­ni­star­stva.
- Ja­sno je kao dan da su u di­rekt­noj ve­zi sa pljač­ka­ši­ma ili da su oni sa­mi, na­kon što su ne­ko­li­ko pu­ta sa uli­ce bez­u­spje­šno po­ku­ša­li da ru­še in­sti­tu­ci­je si­ste­ma, po­če­li da obi­ja­ju nji­ho­ve kan­ce­la­ri­je - tvrdi podgorički DPS.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"