Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2017-01-22 EVROPSKI MEDIJI O TRAMPOVIM PORUKAMA Zatvaranje u nacionalizam „Evropa prosto sleđena” očiglednom namjerom Trampa da Ameriku snažno okrene svojim interesima, na uštrb ekonomske i bezbjednosne saradnje sa Evropom
Dan - novi portal
Me­di­ji u Evro­pi su po­ru­ke no­vog ame­rič­kog pred­sed­ni­ka Do­nal­da Tram­pa ma­hom oci­je­ni­li kao „za­tva­ra­nje u na­ci­o­na­li­zam i po­pu­li­zam”, na­gla­siv­ši da je „Evro­pa pro­sto sle­đe­na” oči­gled­nom na­mje­rom Tram­pa da Ame­ri­ku sna­žno okre­ne svo­jim in­te­re­si­ma, na uštrb eko­nom­ske i bez­bjed­no­sne sa­rad­nje sa Evro­pom.
Po­li­ti­ča­ri na vla­sti u Evrop­skoj uni­ji su još vi­še za­bri­nu­ti i u ne­do­u­mi­ci oko bu­du­ćih od­no­sa u svi­je­tu, a po­seb­no Ame­ri­ke i Evro­pe, po­sle ono­ga što je po­ru­čio Tramp, bu­du­ći da no­vi šef Bi­je­le ku­će ni­je ni­šta re­kao o kon­kret­nom pro­gra­mu svo­je vla­da­vi­ne u idu­ćih 100 da­na što su po pra­vi­lu či­ni­li svi ame­rič­ki pred­sjed­ni­ci po stu­pa­nju na du­žnost.
Upa­dlji­vo je bi­lo od­su­stvo pa­žnje pre­ma Tram­po­vom ina­u­gu­ra­ci­o­nom go­vo­ru u pe­tak, a upa­dljiv je i ni­ka­kav ko­men­tar nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel ko­ju je od evrop­skih li­de­ra Tramp naj­vi­še okri­vio za evrop­ske, a i svjet­ske ne­da­će, na­ro­či­to re­kav­ši da je ona na­pra­vi­la „gre­šku sa imi­gra­ci­jom” i da Nje­mač­ka vla­da Evro­pom, po­seb­no eko­nom­ski.
Pro­ble­me imi­gra­ci­je Tramp po­ve­zu­je i s islam­skim te­ro­ri­zmom i eks­tre­mi­zmom, i tu su evrop­ski ko­men­ta­to­ri pre­po­zna­li nje­go­vu sprem­nost da uđe u sa­vez s Ru­si­jom ra­di uni­šte­nja Islam­ske dr­ža­ve Ira­ka i Si­ri­je kao ža­ri­šta opa­sno­sti po ci­vi­li­zo­van svi­jet.
Tramp je, ka­ko je pri­mi­je­će­no, po­ru­čio da će Ame­ri­ka ula­zi­ti u no­ve sa­ve­ze, a ži­go­sao je NA­TO kao za­sta­re­lu or­ga­ni­za­ci­ju iz vre­me­na blo­ko­va, re­kav­ši već ra­ni­je da NA­TO ni­šta ni­je ura­dio za bit­ku pro­tiv sa­da­šnje pra­ve pri­jet­nje, islam­skog te­ro­ri­zma.
A u sa­mom ina­u­gu­ra­ci­o­nom go­vo­ru, što je vid­no za­pa­že­no, no­vi ame­rič­ki pred­sjed­nik uop­šte ni­je spo­me­nuo ni NA­TO, ni­ti Evro­pu.
Di­rek­tor Fo­ru­ma „Ri­čard Hol­bruk” u Ber­li­nu, Jan Te­hau sma­tra da, ako se is­po­sta­vi da Ame­ri­ka vi­še ne­će bez­u­slov­no bez­bjed­no­sno sta­ja­ti iza Evro­pe, on­da je i NA­TO pred ras­pa­dom, što mo­že uz­dr­ma­ti i EU i euro.
Za­sad ne­ma po­tvr­de da bi Tramp do­pu­stio ras­pad NA­TO, već je pri­je za nje­go­vo pre­u­stroj­stvo, tra­že­ći ve­ći fi­nan­sij­ski do­pri­nos evrop­skih sa­ve­zni­ka.
Sve to bi, pri­mje­ću­je se, mo­glo zna­či­ti da mo­že do­ći i do ne­kih no­vih sa­gle­da­va­nja i na­god­bi o dru­gim svjet­skim ža­ri­šti­ma su­ko­ba, mo­žda i u Ukra­ji­ni, gdje su Evro­plja­ni, uz sna­žan pri­ti­sak pret­hod­ne ame­rič­ke ad­mi­ni­stra­ci­je, pot­pu­no sta­li iza po­li­ti­ke Va­šing­to­na i te­ško na­ru­ši­li od­no­se sa Ru­si­jom.
Tramp je već ra­ni­je ja­sno sta­vio do zna­nja da mo­že do­ći do pre­u­stroj­stva od­no­sa s Ru­si­jom, a u mno­gim ana­li­za­ma je is­ti­ca­no da će no­va ame­rič­ka ad­mi­ni­stra­ci­ja glav­nu spolj­no­po­li­tič­ku oštri­cu usmje­ri­ti na Ki­nu ko­ju vi­di kao glav­nog eko­nom­skog, a po­ten­ci­jal­no i stra­te­gij­skog pro­tiv­ni­ka u svi­je­tu.
Sa iz­u­zet­kom me­di­ja ko­ji su odu­še­vlje­ni do­la­skom Tram­pa na vlast, naj­ve­ći strah iz ko­men­ta­ra i iz­ja­va evrop­skih po­li­ti­ča­ra, do­la­zi od to­ga šta će se de­si­ti u Evro­pi gdje ja­ča­ju pro­tiv­ni­ci Evrop­ske uni­je, ja­ča­ju i na­ci­o­na­li­stič­ke i po­pu­li­stič­ke sna­ge, a ove go­di­ne se odr­ža­va­ju va­žni iz­bo­ri u Fran­cu­skoj, Nje­mač­koj, Ho­lan­di­ji, Ita­li­ji.
Ne­ki evrop­ski po­li­ti­ča­ri su ozlo­je­đe­ni, te vo­đa li­be­ra­la u Evrop­skom par­la­men­tu, Gij Ver­hof­stat, ve­li­ki pro­tiv­nik zbli­ža­va­nja Evro­pe i Ru­si­je, ocje­nju­je da je „Tram­pov ina­u­gu­ra­ci­o­ni go­vor bio ne­pri­ja­telj­ski i za­to Evro­pa svo­ju bu­duć­no­sti i sud­bi­nu mo­ra uze­ti u svo­je ru­ke”.
Nje­mač­ki vi­ce­kan­ce­lar Zig­mar Ga­bri­jel je mi­šlje­nja da Tram­po­ve po­ru­ke „uz­ne­mi­ru­ju­će pod­sje­ća­ju na po­li­tič­ku re­to­ri­ku kon­zer­va­ti­va­ca i re­ak­ci­o­na­ra iz 1920. go­di­na, a on je tu ozbi­ljan i mi se mo­ra­mo pri­pre­mi­ti”. Šte­fen Zaj­bert, port­pa­rol kan­ce­lar­ke Mer­kel ko­ja se ni­je ogla­si­la, je­di­no je sa­op­štio da će „Tram­pov go­vor bi­ti pa­žlji­vo pro­u­čen”.(RTS)


Tramp mo­že po­sta­ti no­vi Mu­so­li­ni

Ita­li­jan­ski list Re­pu­bli­ka sma­tra Tram­po­ve po­ru­ke „iz­ra­zi­to na­ci­o­na­li­stič­kim i po­pu­li­stič­kim” i da­je vi­dan pro­stor biv­šem sa­vjet­ni­ku fran­cu­skog pred­sjed­ni­ka Fran­soa Mi­te­ra­na, Ža­ku Ata­li­ju ko­ji ka­že da „Tramp mo­že po­sta­ti no­vi Mu­so­li­ni”.
Ata­li ob­ja­šnja­va da je „Mu­so­li­ni bio Kej­nzi­ja­nac (pri­sta­li­ca na­ci­o­nal­ne, di­je­lom dr­žav­ne eko­no­mi­je i jav­nih ra­do­va) mno­go pri­je Ru­zvel­ta”, ali uka­zu­je da ta­kva po­li­ti­ka da­je re­zul­tat u po­čet­ku, a ka­sni­je po­su­sta­je, stva­ra de­fi­ci­te i in­fla­ci­ju, i po­ga­đa­ju upra­vo sred­nju kla­su, ko­ju Tramp ka­že da že­li da opo­ra­vi.
Ata­li, biv­ši di­rek­tor i osni­vač Evrop­ske ban­ke za ob­no­vu i raz­voj, sma­tra da glo­ba­li­za­ci­ja kao si­stem svjet­ske tr­go­vi­ne i eko­nom­skih od­no­sa, ni­je sa­ma po se­bi ra­zor­na za pri­vre­de i dru­štva što na­gla­ša­va Tramp ko­ji ame­rič­ku po­li­tič­ku eli­tu okri­vlju­je da se obo­ga­ti­la na glo­ba­li­za­ci­ji, a na­rod osi­ro­ma­šio, dok Ki­na svo­jom ro­bom neo­me­ta­no pro­di­re u Ame­ri­ku i gu­ši nje­nu pri­vre­du.
„Pro­blem je što po­sto­ji glo­ba­li­za­ci­ja tr­ži­šta, a ne­do­sta­je glo­ba­li­za­ci­ja de­mo­kra­ti­je”, ob­ja­šnja­va Ata­li, na­gla­siv­ši da „glo­ba­li­za­ci­ja tr­ži­šta bez pra­vi­la vo­di u mno­ge pro­pa­sti, pa je otud nu­žno da se u svjet­skoj rav­ni us­po­sta­vi jed­na glo­bal­na vlast, pra­vi­la, jer će ina­če tr­ži­šta i da­lje vla­da­ti”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"