Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2017-01-22 PRVI GOVOR, PA PRVA ODLUKA NOVOG AMERIČKOG PREDSJEDNIKA
Tramp na novoj dužnosti Obamaker na udaru Trampa Tramp je proglasio i Nacionalni dan patriotizma, a potpisivanju su prisustvovali članovi njegovog tima i porodica
Dan - novi portal
No­vi ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Tramp je sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti po­sle ina­u­gu­ra­ci­je pred­u­zeo pr­ve ko­ra­ke. On je pot­pi­sao iz­vr­šnu na­red­bu ko­ja se ti­če iz­mje­ne me­di­cin­skog pro­gra­ma Oba­ma­ke­ra. Po­tvr­đe­no je da će no­vi mi­ni­star od­bra­ne bi­ti Džejms Ma­tis, a se­kre­tar za unu­tra­šnju bez­bjed­nost Džon Ke­li.
U na­red­bi Do­nal­da Tram­pa se tra­ži od nad­le­žnih agen­ci­ja da ubla­že re­gu­la­tor­ne od­red­be ve­za­ne za pro­gram Oba­ma­ker za ko­je ame­rič­ki pred­sjed­nik sma­tra da su op­te­re­će­nje. Isto­vre­me­no, ame­rič­ki kon­gres ras­pra­vlja ka­ko da se uki­ne i za­mije­ni taj za­kon o zdrav­stve­noj za­šti­ti.
Tramp je pro­gla­sio i Na­ci­o­nal­ni dan pa­tri­o­ti­zma, a pot­pi­si­va­nju su pri­su­stvo­va­li čla­no­vi nje­go­vog ti­ma i po­ro­di­ca.
Šef oso­blja Bi­je­le ku­će Rajns Pri­bus po­slao je prek­si­noć svim fe­de­ral­nim agen­ci­ja­ma do­pis da za­mr­znu svu no­vu, ili re­gu­la­ti­vu na če­ka­nju, ka­ko bi no­va ad­mi­ni­stra­ci­ja ima­la vre­me­na da ih pre­gle­da, pre­no­si Si-En-En.
Upo­re­do sa for­mal­nom pre­da­jom mo­ći ko­ja se do­go­di­la na Ka­pi­tol hi­lu, pro­mi­je­njen je i sajt Bi­je­le ku­će.
Ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je Tramp pre­u­zeo pred­sjed­nič­ku funk­ci­ju, sa saj­ta Bi­je­le ku­će uklo­nje­na je stra­ni­ca o LGBT po­pu­la­ci­ji, a umje­sto nje po­sta­vlje­na je stra­ni­ca na ko­joj mo­že­te da se pri­ja­vi­te ka­ko bi­ste na mejl adre­su do­bi­ja­li no­vo­sti o pred­sjed­ni­ku, pi­še Si-Bi-Es njuz.
Na saj­tu Bi­je­le ku­će po­sta­vlje­ni su i pla­no­vi o tr­go­vi­ni, spolj­noj po­li­ti­ci, spro­vo­đe­nju za­ko­na.
Bi­je­la ku­ća je u sa­op­šte­nju ob­ja­vlje­nom u pr­vim mi­nu­ti­ma na­kon Tram­po­ve ina­u­gu­ra­ci­je na­ve­la da no­va ad­mi­ni­stra­ci­ja pla­ni­ra da raz­vi­je ra­ket­ni od­bram­be­ni si­stem, ko­ji bi tre­ba­lo da je za­šti­ti od na­pa­da Ira­na i Sje­ver­ne Ko­re­je.
Tramp je pro­mi­je­nio i iz­gled Oval­nog ka­bi­ne­ta, vra­tiv­ši bi­stu Vin­sto­na Čer­či­la ko­ju je Oba­ma pret­hod­no pre­nio u svo­ju pri­vat­nu re­zi­den­ci­ju.
Na­kon ina­u­gu­ra­ci­je, odr­ža­ni su i sve­ča­na ve­če­ra i bal. Na Li­ber­ti ba­lu Tramp je sa su­pru­gom ple­sao uz Si­na­trin „Maj vej”.
„Ovo je za nas bio iz­u­zet­ni dan, čak i mo­ji pro­tiv­ni­ci to tvr­de. Mr­ze što su to mo­ra­li da ka­žu i ja to po­štu­jem. Za­di­vljen sam što je to­li­ko lju­di pri­su­stvo­va­lo ina­u­gu­ra­ci­ji upr­kos ki­ši. Sa­da po­či­nje na­po­ran po­sao”, re­kao je Tramp.
„Hva­la vam za va­šu slu­žbu. Po­ča­stvo­va­na sam što sam va­ša pr­va da­ma. Bo­ri­će­mo se, po­bi­je­di­će­mo i po­no­vo će­mo uči­ni­ti da Ame­ri­ka bu­de ve­li­ka”, re­kla je Me­la­ni­ja Tramp.
Do­nald Tramp je sa po­ro­di­com po­sma­trao pa­ra­du ko­ja je odr­ža­na is­pred Bi­je­le ku­će. U po­vor­ci su bi­li raz­li­či­ti or­ke­stri a me­đu nji­ma i onaj iz nju­jor­ške voj­ne aka­de­mi­je či­ji je Tramp kao ka­det bio član. Ipak, dru­ga­či­ja je bi­la sli­ka u dru­gim di­je­lo­vi­ma Va­šing­to­na.
Odr­ža­ni su pro­te­sti na vi­še mje­sta zbog no­vog pred­sjed­ni­ka a po­li­ci­ja je mo­ra­la da upo­tri­je­bi i su­za­vac. Uhap­še­no je vi­še od 200 lju­di. U su­ko­bi­ma sa sna­ga­ma re­da uče­stvo­va­lo je od 400 do 500 de­mon­stra­na­ta. De­mon­stra­ci­ja pro­tiv Tram­pa bi­lo je i u Austra­li­ji i Ja­pa­nu, a slič­no je bi­lo i u ne­kim evrop­skim gra­do­vi­ma.
(RTS)


Tramp Evro­pi: Ne ra­ču­naj­te na nas

Naj­ve­ći strah evrop­skih po­li­ti­ča­ra je da će no­vi pred­sjed­nik SAD Do­nald Tramp po­sti­ći spo­ra­zum s Ru­si­jom ko­ji bi izo­lo­vao Evro­pu, pi­še por­tal Po­li­ti­ko.
Po­ru­ka Do­nal­da Tram­pa sa­ve­zni­ci­ma u Evro­pi bi­la je ja­sna i jed­no­stav­na: Ne ra­ču­naj­te na nas, pi­še Po­li­ti­ko, a pre­no­si Ju­tar­nji list.
„Mno­go de­ce­ni­ja smo obo­ga­ći­va­li stra­nu in­du­stri­ju na ra­čun ame­rič­ke, po­ma­ga­li voj­ske dru­gih dr­ža­va i do­pu­šta­li tu­žno sla­blje­nje na­še. Bra­ni­li smo gra­ni­ce dru­gih dr­ža­va, umje­sto da bra­ni­mo svo­je. I po­tro­ši­li smo mi­li­jar­de do­la­ra u ino­stran­stvu, dok je za­ne­ma­re­na ame­rič­ka in­fra­struk­tu­ra pro­pa­da­la”, re­kao je Tramp u svom ina­u­gu­ra­ci­o­nom go­vo­ru.
I pri­je pre­u­zi­ma­nja du­žno­sti, Tramp je iz­ja­vio da je NA­TO za­sta­rio, hva­lio je ru­skog pred­sjed­ni­ka Pu­ti­na i jav­no iz­ja­vio da mu ni­je bit­no ho­će li EU pre­ži­vje­ti.
U svom go­vo­ru ni­jed­nom ri­ječ­ju ni­je ubla­žio stra­ho­ve ko­ji se ši­re Evro­pom, a ni­je po­me­nuo ni NA­TO, ni EU. Ka­ko se na­vo­di, naj­ve­ći strah evrop­skih po­li­ti­ča­ra je da će Tramp po­sti­ći spo­ra­zum s Ru­si­jom ko­ji bi izo­lo­vao Evro­pu.


Kremlj: Bi­će još raz­li­ka

MO­SKVA -Mo­skva je iz­ra­zi­la na­du da će bi­ti kon­struk­tiv­nog di­ja­lo­ga sa ad­mi­ni­stra­ci­jom no­vog ame­rič­kog predsjednika Do­nal­da Tram­pa, ali je i uka­za­la da će raz­li­ke osta­ti.
Port­pa­rol ru­skog predsjednika Vla­di­mi­ra Pu­ti­na Dmi­trij Pe­skov re­kao je u in­ter­vjuu za dr­žav­nu te­le­vi­zi­ju ob­ja­vlje­nom ju­če da bi, me­đu­tim, bi­la „ilu­zi­ja” oče­ki­va­ti da će ame­rič­ko-ru­ski od­no­si bi­ti li­še­ni ne­su­gla­si­ca. Pe­skov je me­đu iza­zo­vi­ma uka­zao na slo­že­na pi­ta­nja kon­tro­le na­o­ru­ža­nja i kom­plek­snu si­tu­a­ci­ju u Si­ri­ji.
Od­no­si Ru­si­je i SAD za­hlad­nje­li su to­kom man­da­ta biv­šeg ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Ba­ra­ka Oba­me, a ten­zi­je su kul­mi­ni­ra­le po­sle pri­pa­ja­nja Kri­ma 2014. go­di­ne i iz­bi­ja­nja su­ko­ba ukra­jin­ske voj­ske i pro­ru­skih po­bu­nje­ni­ka na is­to­ku Ukra­ji­ne. Ta­ko­đe je na kra­ju Oba­mi­nog man­da­ta iz­bio skan­dal oko na­vo­da o ru­skom mi­je­ša­nju u ame­rič­ke iz­bo­re.
„Uspje­šan raz­voj bi­la­te­ral­nih od­no­sa za­vi­si­će od na­še spo­sob­no­sti da se ri­je­še ove raz­li­ke kroz di­ja­log”, re­kao je Pe­skov. On je do­dao da će Pu­tin usko­ro po­zva­ti Tram­pa da mu če­sti­ta. (Be­ta-AP)


Opo­zvao sve am­ba­sa­do­re u svi­je­tu

Ubr­zo po­što je po­lo­žio za­kle­tvu i po­stao 45. pred­sjed­nik SAD, Do­nald Tramp je opo­zvao sve am­ba­sa­do­re u mi­si­ja­ma SAD ko­je je ime­no­va­la ad­mi­ni­stra­ci­ja biv­šeg pred­sjed­ni­ka Ba­ra­ka Oba­me, bez pri­pre­mlje­nih za­mje­na, pi­še „In­de­pen­dent”.
Tramp je za­tra­žio da se svim am­ba­sa­do­ri­ma u ze­mlja­ma ši­rom svi­je­ta ko­je je ime­no­vao Oba­ma, ka­že da na­pu­ste svo­je funk­ci­je do pod­ne 20. ja­nu­a­ra i to bez od­la­ga­nja, pi­še bri­tan­ski list.
Nje­gov tran­zi­ci­o­ni tim je sa­op­štio 23. de­cem­bra da „ne­će bi­ti iz­u­ze­ta­ka” za am­ba­sa­do­re ko­ji tra­že pro­du­že­tak man­da­ta, što se raz­li­ku­je od prak­se u vri­je­me dru­gih pred­sjed­ni­ka, čak i za am­ba­sa­do­re sa mla­đom dje­com.
Ova od­lu­ka od­no­si se na 80 am­ba­sa­do­ra po­sta­vlje­nih u ze­mlja­ma, agen­ci­ja­ma ili u spe­ci­jal­nim mi­si­ja­ma, na­vo­di bri­tan­ski list.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"