Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2017-01-21 U VAŠINGTONU INAUGURISAN 45. PREDSJEDNIK SAD
Tramp Oči svijeta uprte u Trampa Sjedinjene Države su vaša zemlja, ovo je vaš dan, 20. januar 2017. pamtiće se kao dan kada je narod postao vladar ove zemlje ponovo. Od ovog dana nova vizija će voditi našu zemlju. Amerika će biti na prvom mjestu, ponovo će početi da pobjeđuje, ne tražimo da nametnemo svoj način života nikom drugom, istrijebićemo islamski ekstremizam sa lica zemlje, istakao je Tramp
Dan - novi portal
VA­ŠING­TON – Do­nald Tramp i zva­nič­no je no­vi pred­sjed­nik SAD, na­kon što je na bal­ko­nu Ka­pi­to­la po­lo­žio za­kle­tvu. Tramp je pred­sjed­nič­ku funk­ci­ju pre­u­zeo od Ba­ra­ka Oba­me.
On je za­kle­tvu po­lo­žio dr­že­ći ru­ku na Bi­bli­ji ko­ju je ko­ri­stio Abra­ham Lin­koln ka­da je pre­u­zi­mao pred­sjed­nič­ku funk­ci­ju. Tramp je za­kle­tvu po­lo­žio dr­že­ći ru­ku na dvi­je Bi­bli­je – pr­va Bi­bli­ja je po­klon ko­ji je Tramp do­bio od maj­ke 1955. go­di­ne, a dru­ga je ona ko­ju je ko­ri­stio Abra­ham Lin­koln ka­da je po­la­gao pred­sjed­nič­ku za­kle­tvu. Bi­bli­je je pri­dr­ža­va­la nje­go­va su­pru­ga Me­la­ni­ja Tramp.
Pri­je Tram­pa za­kle­tvu je po­lo­žio Majkl Pens ko­ji je pre­u­zeo funk­ci­ju pot­pred­sjed­ni­ka Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va i pot­pred­sjed­ni­ka Se­na­ta. Na­kon po­la­ga­nja za­kle­tve Tramp je odr­žao go­vor, u ko­jem je is­ta­kao da se za­kleo svim Ame­ri­kan­ci­ma.
„Ima­mo jed­no sr­ce i je­dan dom, i za­jed­nič­ku svi­je­tlu bu­duć­nost. Ja sam se da­nas za­kleo svim Ame­ri­kan­ci­ma”, po­ru­čio je Tramp.
No­vi pred­sjed­nik SAD po­ru­čio je da na­rod do sa­da ni­je imao šta da sla­vi, te da je do sa­da esta­bli­šment šti­tio se­be, a ne gra­đa­ne.
„Obič­ni ži­te­lji ši­rom Ame­ri­ke ni­su ima­li šta da sla­ve, ali sve će se to pro­mi­je­ni­ti upra­vo sa­da, od mo­men­ta ove ce­re­mo­ni­je. To je mo­me­nat va­še po­bje­de, on pri­pa­da va­ma”, re­kao je Tramp.
On je, kao i u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji, po­no­vio da će fo­kus nje­go­ve po­li­ti­ke bi­ti na eko­nom­skom raz­vo­ju ze­mlje.
„Su­o­či­će­mo se s rad­nim te­ško­ća­ma, ali će­mo sa svim pro­ble­mi­ma iza­ći na kraj. Za­hva­lju­jem pred­sjed­ni­ku Oba­mi i Mi­šel Oba­mi što su se do­sto­jan­stve­no po­na­ša­li to­kom pre­da­je vla­sti. Mi, gra­đa­ni SAD, uje­di­nju­je­mo se da bi­smo ob­no­vi­li svo­ju za­mlju”, na­gla­sio je 45. pred­sjed­nik SAD.
Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve su va­ša ze­mlja, ovo je vaš dan, 20. ja­nu­ar 2017. pam­ti­će se kao dan ka­da je na­rod po­stao vla­dar ove ze­mlje po­no­vo. Od ovog da­na no­va vi­zi­ja će vo­di­ti na­šu ze­mlju. Ame­ri­ka će bi­ti na pr­vom mje­stu, po­no­vo će po­če­ti da po­bje­đu­je, ne tra­ži­mo da na­met­ne­mo svoj na­čin ži­vo­ta ni­kom dru­gom, is­tri­je­bi­će­mo islam­ski eks­tre­mi­zam sa li­ca ze­mlje”, is­ta­kao je Tramp.
Do­nald Tramp je gla­sno po­ru­čio da je vri­je­me za­tva­ra­nja fa­bri­ka u Ame­ri­ci. Jed­na za dru­gom fa­bri­ke su za­tva­ra­ne, a pro­iz­vod­nja je od­la­zi­la u ino­stran­stvo... Bo­gat­stvo sred­nje kla­se je ne­sta­lo i po­di­je­lje­no po dru­gim ze­mlja­ma svi­je­ta. Sve je to sa­da pro­šlost, gle­da­će­mo sa­mo u bu­duć­nost. Ame­ri­ka će bi­ti u pr­vom pla­nu... Ame­ri­ka će po­no­vo po­če­ti da po­bje­đu­je ka­ko ni­ka­da do sa­da ni­je po­bje­đi­va­la... Vra­ti­će­mo naš san”.
On je obe­ćao da će se za ze­mlju bo­ri­ti do po­sljed­njeg da­ha, te po­ru­čio da „će sa­tri­je­ti islam­ski eks­tre­mi­zam”.
„Uklo­ni­će­mo ga s li­ca ze­mlje”, po­ru­čio je Tramp. On je go­vor za­vr­šio ri­je­či­ma: „Ne­ka Bog ču­va Ame­ri­ku”.
„Ni­je­dan iza­zov ne mo­že da po­bi­je­di sr­ce, rad i sna­gu Ame­ri­ke... Svim Ame­ri­kan­ci­ma po­ru­ču­jem da ni­ka­da vi­še ne­će bi­ti ig­no­ri­sa­ni. Va­še na­de, sno­vi, hra­bro­sti i lju­bav će nas vo­di­ti, uči­ni­će­mo Ame­ri­ku ja­kom i bo­ga­tom, po­no­snom i bez­bjed­nom, po­no­vo ve­li­kom”, za­klju­čio je Tramp.
On je ina­u­gu­ra­ci­o­ne ak­tiv­no­sti sa su­pru­gom Me­la­ni­jom po­čeo u Cr­kvi Sve­tog Jo­va­na ko­ja se na­la­zi pre­ko pu­ta Bi­je­le ku­će.
Cr­kvu su na­pu­sti­li ju­če oko 15.30 po na­šem vre­me­nu. Tramp je u cr­kvi pri­su­stvo­vao cr­kve­noj slu­žbi sa svo­jom po­ro­di­com, pot­pred­sjed­ni­kom SAD Maj­kom Pen­som i nje­go­vom po­ro­di­com, čla­no­vi­ma Ka­bi­ne­ta i pri­ja­te­lji­ma, pre­no­si CNN.
Po­tom se u Bi­je­loj ku­ći sa­stao sa do­sa­da­šnjim pred­sjed­ni­kom Ba­ra­kom Oba­mom i od­la­ze­ćom pr­vom da­mom Mi­šel Oba­mom, sa ko­ji­ma je za­jed­no kre­nuo ka Ka­pi­to­lu na po­la­ga­nje za­kle­tve. Ba­rak i Mi­šel Oba­ma su Tram­po­ve do­če­ka­li na ula­zu u Bi­je­lu ku­ću, a Me­la­ni­ja Tramp je za Mi­šel do­ni­je­la po­klon.
No­vo­i­za­bra­ni i biv­ši pred­sjed­nik su se po­tom fo­to­gra­fi­sa­li sa svo­jim su­pru­ga­ma i ušli u Bi­je­lu ku­ću. Na­kon pri­je­ma u Bi­je­loj ku­ći, no­vo­i­za­bra­ni pred­sjed­nik je kre­nuo ka Ka­pi­to­lu. Me­đu za­ni­mlji­vo­sti­ma ina­u­gu­ra­ci­o­nog da­na iz­dva­ja se to što je pre­ma Usta­vu za po­la­ga­nje za­kle­tve do­zvo­lje­no 35 ri­je­či, ali ne­ki pred­sjed­ni­ci to po­ve­ća­ju na 39 do­da­ju­ći: „Ta­ko mi Bog po­mo­gao”, što je i Tramp ura­dio.
Me­di­ji su fo­to­gra­fi­sa­li biv­šeg pred­sjed­ni­ka Ba­ra­ka Oba­mu to­kom ne­ko­li­ko nje­go­vih po­sled­njih tre­nu­ta­ka u Oval­noj so­bi Bi­je­le ku­će. Na iz­la­sku, na pi­ta­nje no­vi­na­ri­ma ko­ja mu je po­sled­nja po­ru­ka gra­đa­ni­ma, re­kao je: „Hva­la vam”.
Pri­sta­li­ce Do­nal­da Tram­pa su ra­no po lo­kal­nom vre­me­nu po­če­le da sti­žu u cen­tar Va­šing­to­na i do zgra­de Kon­gre­sa. Po­li­cij­ska vo­zi­la, pri­pad­ni­ci Na­ci­o­nal­ne gar­de i va­šing­ton­ska po­li­ci­ja kon­tro­li­sa­li su uli­ce i spre­ča­va­li kre­ta­nje auto­mo­bi­la u bli­zi­ni Ne­še­nel mo­la, par­ka kod Ka­pi­to­la gdje je Tramp po­lo­žio za­kle­tvu.
Tim no­vo­i­za­bra­nog pred­sjed­ni­ka SAD pri­ku­pio je za ce­re­mo­ni­ju ina­u­gu­ra­ci­je re­kord­nih 90 mi­li­o­na do­la­ra, sa­op­štio je Aso­ši­je­ted pres. Pri­ku­plje­na su­ma znat­no je ve­ća od do­na­ci­ja za ina­u­gu­ra­ci­ju ko­je su uspi­je­va­li da pri­ku­pe pret­hod­ni pred­sjed­ni­ci. Za pr­vu i dru­gu ina­u­gu­ra­ci­ju Ba­ra­ka Oba­me, na pri­mjer, pri­ku­plje­no je 55 i 43 mi­li­o­na do­la­ra. Za pje­ša­ke je bi­lo do­sta pro­sto­ra, ta­ko da su gra­đa­ni s kar­ta­ma za re­zer­vi­sa­na mje­sta u par­ku mo­gli da do­đu do Ka­pi­to­la.
Ulaz za gra­đa­ne s kar­ta­ma je otvo­ren još u zo­ru, ta­ko da su oni po hlad­no­ći sta­ja­li u re­du s ka­pa­ma „Na­pra­vi­mo Ame­ri­ku opet ve­li­kom” i dru­gim obi­ljež­ji­ma po­ve­za­nim s Tram­pom.RTS–Tan­jug


Iz Cr­ne Go­re Me­do­je­vić i Ka­lu­đe­ro­vić

Ina­u­gu­ra­ci­ji ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Tram­pa od po­li­ti­ča­ra iz Cr­ne Go­re pri­su­stvo­vao je je­di­no li­der Po­kre­ta za pro­mje­ne i član Pred­sjed­ni­štva De­mo­krat­skog fron­ta Ne­boj­ša Me­do­je­vić. Nje­mu je po­ziv za ina­u­gu­ra­ci­ju pred­sjed­ni­ka SAD uru­čen to­kom ne­dav­nih sa­sta­na­ka sa ame­rič­kim zva­nič­ni­ci­ma.
Iz cr­no­gor­ske vla­de ra­ni­je je sa­op­šte­no da će ina­u­gu­ra­ci­ji pri­su­stvo­va­ti am­ba­sa­dor Ne­boj­ša Ka­lu­đe­ro­vić.


Ot­pu­stio sve am­ba­sa­do­re

Čim je Do­nald Tramp po­lo­žio za­kle­tvu za pred­sjed­ni­ka SAD ot­pu­stio je sve am­ba­sa­do­re ko­je je ime­no­vao Ba­rak Oba­ma, ali ni­je ob­ja­vio ime­na svih nji­ho­vih na­sled­ni­ka. Tramp je na­re­dio da svi am­ba­sa­do­ri u ame­rič­kim pred­stav­ni­štvi­ma u svi­je­tu na­pu­ste svo­je funk­ci­je. To je uka­za­no u član­ku ko­ji je pre­nio bri­tan­ski list „In­de­pen­dent”.
Tran­zi­cij­ski tim je na­ja­vio da ne­će bi­ti iz­u­ze­ta­ka, te da će svi am­ba­sa­do­ri mo­ra­ti da na­pu­ste svo­je funk­ci­je.


Vri­je­me pra­zne pri­če je za­vr­še­no

SAD su, do­dao je Tramp, po­tro­ši­le hi­lja­de mi­li­jar­di do­la­ra u ino­stran­stvu dok je ame­rič­ka in­fra­struk­tu­ra pa­la u očaj­no sta­nje ko­je se go­to­vo ne mo­že po­pra­vi­ti, a bo­gat­stvo, sna­ga i sa­mo­u­vje­re­nost SAD se ra­su­lo i mi­li­o­ni ame­rič­kih rad­ni­ka osta­li za­bo­ra­vlje­ni dok su dru­ge ze­mlje po­sta­le bo­ga­te.
„Gra­di­mo ze­mlju ame­rič­kim ru­ka­ma i ra­dom. Po­što­va­će­mo dva jed­no­stav­na pra­vi­la: ku­puj­te ame­rič­ko i za­po­šlja­vaj­te Ame­ri­kan­ce”, na­gla­sio je no­vi pred­sjed­nik.
„Ne tre­ba da bu­de stra­ha, za­šti­će­ni smo i uvi­jek će­mo bi­ti, šti­ti­će nas na­ša voj­ska i or­ga­ni re­da, i što je naj­va­žni­je, šti­ti­će nas Bog”.
„Mo­ra­mo raz­mi­šlja­ti o ve­li­kim stva­ri­ma, da sa­nja­mo o još ve­ćim. Ame­rič­ka na­ci­ja ži­vi ono­li­ko ko­li­ko te­ži ka ne­če­mu. Ne­će­mo vi­še po­li­ti­ča­re ko­ji se sa­mo ža­le, a ni­šta po tom pi­ta­nju ne ra­de. Vri­je­me pra­zne pri­če je za­vr­še­no, do­la­zi vre­ij­me ak­ci­je”, re­kao je Tramp, po­ru­čiv­ši su­na­rod­ni­ci­ma da ni­ko­me ne do­zvo­le da im ka­že da se to ne mo­že ura­di­ti.


Su­kob po­li­ci­je i de­mon­stra­na­ta

Pro­te­sti u Va­šing­to­nu, ne­da­le­ko od mje­sta ina­u­gu­ra­ci­je no­vog pred­sjed­ni­ka SAD Do­nal­da Tram­pa, po­sta­li su na­sil­ni.
Po­li­ci­ja je ba­ci­la su­za­vac da otje­ra de­mon­stran­te. Vi­še sto­ti­na de­mon­stra­na­ta ma­ski­ra­nih i ob­u­če­nih u cr­no iza­zva­li su in­ci­den­te u cen­tru Va­šing­to­na, ba­ca­li su ka­me­nje i lo­mi­li sta­kla na iz­lo­zi­ma. Ne­po­sred­no pri­je po­la­ga­nja za­kle­tve no­vog ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka, oko 500 de­mon­stra­na­ta pro­te­stu­je u cen­tru Va­šing­to­na, raz­bi­ja­ju­ći „sim­bo­le ka­pi­ta­li­zma” u Ame­ri­ci. Me­đu me­ta­ma de­mon­stra­na­ta su pro­zo­ri ba­na­ka, re­sto­ra­ni br­ze hra­ne „Mek­Do­nalds” i ka­fei „Star­baks”.
Zbog na­sil­nih de­mon­stra­na­ta po­li­ci­ja je za­tvo­ri­la jed­nu uli­cu kroz ko­ju se do­la­zi do mje­sta oda­kle se pra­ti ce­re­mo­ni­ja za po­la­ga­nje za­kle­tve. Re­por­ter „Ra­ša tu­dej Ame­ri­ka” uhap­šen je sa osta­li­ma i od­ve­den u pri­tvor, iako je po­li­ci­ji po­ka­zao akre­di­ta­ci­ju.


Pe­skov: Ni­je „ru­ski čo­vjek”

Port­pa­rol Kre­mlja Dmi­trij Pe­skov re­kao je da je po­gre­šno sma­tra­ti no­vog ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Tram­pa „ru­skim čo­vje­kom”.
„Ni­je on naš čo­vjek, on je ame­rič­ki čo­vjek. On je pred­sjed­nik Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va”, re­kao je Dmi­trij Pe­skov za te­le­vi­zij­ski pro­gram Vi­je­sti ko­ji će bi­ti emi­to­van u su­bo­tu, ali či­ji je deo emi­to­van na te­le­vi­zi­ji Ro­si­ja 1, pre­no­si Tas.
Pe­skov na­vo­di da je „naj­ve­ća gre­ška za­pad­nih ana­li­ti­ča­ra i ne­kih ru­skih po­li­tič­kih ana­li­ti­ča­ra to što Tram­pa sma­tra­ju ru­skim čo­vje­kom”.
Nju­jork tajms je u če­tvr­tak pi­sao da „ame­rič­ke oba­vje­štaj­ne slu­žbe i slu­žbe za spro­vo­đe­nje za­ko­na is­pi­tu­ju pre­sret­nu­te ko­mu­ni­ka­ci­je i fi­nan­sij­ske tran­sak­ci­je u okvi­ru ši­ro­ke is­tra­ge o mo­gu­ćim ve­za­ma iz­me­đu ru­skih zva­nič­ni­ka i sa­rad­ni­ka no­vo­i­za­bra­nog pred­sed­ni­ka Do­nal­da Tram­pa”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"