Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2017-01-22 Politizacija Univerziteta Intelektualci, probudite se i reagujte, još uvijek nije kasno, jer kako reče Dositej Obradović, nema gorih ljudi od onih koji se protive prosvjećenju i obrazovanju naroda
Dan - novi portal
Pi­še: Ste­fan Je­lić


Po­li­ti­za­ci­ja Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re i uni­ver­zi­tet­skih je­di­ni­ca, pro­blem je či­jem rje­ša­va­nju tre­ba što hit­ni­je po­sve­ti­ti pa­žnju i s ko­jim tre­ba upo­zna­ti ši­ru jav­nost. Ovaj pro­blem vo­di jed­nom ci­lju – do­dat­nom uru­ša­va­nju već uru­še­nog si­ste­ma vi­so­kog obra­zo­va­nja. Ob­li­ci po­li­ti­za­ci­je re­flek­tu­ju se po­seb­no pri oda­bi­ru upra­vljač­kog ka­dra na uni­ver­zi­tet­skim je­di­ni­ca­ma. Na ovaj na­čin na ru­ko­vo­de­ća mje­sta, u za­mje­nu za po­dr­šku i bla­go­na­klo­nost ak­tu­el­nom re­ži­mu, bi­ra­ju se lju­di ko­ji ne po­sje­du­ju na­uč­ni i upra­vljač­ki kre­di­bi­li­tet, ali ko­ji će spro­ve­sti „kva­li­tet­ne re­for­me“ ko­je će do­dat­no sro­za­ti Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re, i pre­u­smje­ri­ti sred­njo­škol­ce na pri­vat­ne uni­ver­zi­te­te. Ve­o­ma ja­sno!
Po­slu­šnost vs. kva­li­tet i struč­nost! U ovom slu­ča­ju, po­slu­šnost je bit­ni­ja!
Na­uč­na i in­te­lek­tu­al­na eli­ta či­ja se ri­ječ ci­je­ni i po­štu­je ka­ko na na­ci­o­nal­nom ta­ko i na me­đu­na­rod­nom ni­vou tre­ba da se pro­bu­di iz zim­skog sna i sta­ne u od­bra­nu si­ste­ma obra­zo­va­nja. Kon­ta­mi­ni­ra­nost obra­zov­nog si­ste­ma ogle­da se i kroz ne­struč­nost i ne­ga­tiv­nu ka­drov­sku se­lek­ci­ju, ko­rup­ci­ju, eks­pe­ri­men­ti­sa­nje, kao i kroz pro­li­fe­ra­ci­ju vi­so­ko­ško­la­ca ne­kon­ku­rent­nih na tr­ži­štu ra­da.
Mo­di­fi­ka­ci­ja i uki­da­nje stu­dij­skih pro­gra­ma na uni­ver­zi­tet­skim je­di­ni­ca­ma u ko­rist pri­vat­nih uni­ver­zi­te­ta, ko­ji su di­rekt­no po­ve­za­ni s vla­da­ju­ćom eli­tom, do­sti­ći će vr­hu­nac na­red­ne go­di­ne, ka­da će i for­mal­no po­če­ti im­ple­men­ta­ci­ja Stra­te­gi­je raz­vo­ja vi­so­kog obra­zo­va­nja usvo­je­ne u ju­lu 2016.go­di­ne.
Usvo­je­na stra­te­gi­ja vi­še pred­sta­vlja ana­li­zu po­sto­je­ćeg - lo­šeg sta­nja, ne­go kon­kre­tan ak­ci­o­ni plan ka­ko po­bolj­ša­ti i po­di­ći kva­li­tet vi­so­kog obra­zo­va­nja na ve­ći ni­vo. Sve ovo uka­zu­je da Vla­da ne po­sje­du­je ja­snu vi­zi­ju raz­vo­ja vi­so­kog obra­zo­va­nja u skla­du sa iza­zo­vi­ma bu­duć­no­sti.
Jed­na od mje­ra za po­bolj­ša­nje si­ste­ma vi­so­kog obra­zo­va­nja pred­vi­đe­nih stra­te­gi­jom gla­si: „U ci­lju bo­ljeg uskla­đi­va­nja obra­zo­va­nja sa tr­ži­štem ra­da, osim uvo­đe­nja prak­tič­nog obra­zo­va­nja, iz­u­ča­va­nja stra­nih je­zi­ka na vi­šem ni­vou i raz­vo­ja tzv. me­kih vje­šti­na, pred­la­žu se i slje­de­će ak­tiv­no­sti: MO­DER­NI­ZO­VA­NjE STU­DIJ­SKIH PRO­GRA­MA U SKLA­DU SA PO­TRE­BA­MA TR­ŽI­ŠTA RA­DA“.
„Mo­der­ni­zo­va­nje stu­dij­skih pro­gra­ma“ u ovom slu­ča­ju pod­ra­zu­mi­je­va ga­še­nje po­je­di­nih stu­dij­skih pro­gra­ma na dr­žav­nom uni­ver­zi­te­tu, pr­ven­stve­no onih ko­ji su pri­vla­či­li pa­žnju svr­še­nih sred­njo­ško­la­ca i nji­ho­vo pre­u­smje­ra­va­nje na pri­vat­ne uni­ver­zi­te­te ko­ji po­sje­du­ju iste.
Na­rod­ski re­če­no, dok jed­nom ne smrk­ne – dru­gom ne sva­ne!
S ob­zi­rom na lo­šu eko­nom­sku si­tu­a­ci­ju i te­žak ma­te­ri­jal­ni po­lo­žaj sa ko­ji­ma se su­sre­ću gra­đa­ni Cr­ne Go­re, Vla­da na ovaj na­čin vr­ši atak na ro­di­te­lje ko­ji ne mo­gu svo­joj dje­ci da obez­bi­je­de sku­pe ško­la­ri­ne i do­vo­di ih u ne­za­vi­dan po­lo­žaj, da ne mo­gu is­pu­ni­ti osnov­nu ro­di­telj­sku du­žnost, a to je obra­zo­va­nje i pro­fe­si­o­nal­no usa­vr­ša­va­nje svog dje­te­ta!
● Ka­ko po­bolj­ša­ti si­tu­a­ci­ju i stvo­ri­ti pred­u­slo­ve za na­pre­dak?
Na­kon si­ste­mat­skog uru­ša­va­nja vi­so­kog obra­zo­va­nja, pri­sut­nog već ne­ko­li­ko go­di­na i uzro­ko­va­nog pri­je sve­ga po­li­ti­za­ci­jom cje­lo­kup­nog obra­zov­nog si­ste­ma, ne mo­že­mo oče­ki­va­ti mo­men­tal­nu pro­mje­nu si­tu­a­ci­je, ali se sva­ka­ko mo­gu stvo­ri­ti pred­u­slo­vi, ko­ji će uz ja­snu vi­zi­ju i po­sve­ćen pri­stup do­pri­ni­je­ti po­bolj­ša­nju obra­zov­ne po­li­ti­ke.
Neo­p­hod­no je, pri­je sve­ga, u rad Di­rek­to­ra­ta za vi­so­ko obra­zo­va­nje uklju­či­ti emi­nent­ne, me­đu­na­rod­no afir­mi­sa­ne struč­nja­ke, u pot­pu­no­sti de­po­li­ti­zo­va­ti Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re i Sa­vjet za vi­so­ko obra­zo­va­nje, po­di­ći ni­vo in­for­mi­sa­no­sti i kroz si­stem sti­pen­di­ra­nja pod­sti­ca­ti mo­bil­nost stu­de­na­ta i uni­ver­zi­tet­skog ka­dra, osmi­sli­ti pod­sti­caj­ne mje­re za raz­voj na­uč­no - is­tra­ži­vač­ke dje­lat­no­sti i kroz uče­šće u du­go­roč­nim pro­jek­ti­ma obez­bi­je­di­ti pri­mje­nu uspje­šnih prak­si.
Na ovaj na­čin će se, uz ja­snu i kon­ci­znu obra­zov­nu po­li­ti­ku u či­je bi kre­i­ra­nje tre­ba­lo da bu­du uklju­če­ni struč­ni i kom­pe­tent­ni lju­di, stvo­ri­ti pred­u­slo­vi za kva­li­te­tan raz­voj vi­so­kog obra­zo­va­nja u bu­duć­no­sti. In­te­lek­tu­al­ci, pro­bu­di­te se i re­a­guj­te, još uvi­jek ni­je ka­sno, jer ka­ko re­če Do­si­tej Ob­ra­do­vić, ne­ma go­rih lju­di od onih ko­ji se pro­ti­ve pro­svje­će­nju i obra­zo­va­nju na­ro­da.
Na­ši vla­sto­dr­šci to ra­de na ve­o­ma smi­šljen na­čin! Ne do­zvo­li­mo im!
Jer ta­kvi, da mo­gu, i sun­ce bi uga­si­li!

(Autor je di­plo­mi­ra­ni
po­li­ti­ko­log)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"