Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2017-01-22 U NOVIM STAMBENIM KVARTOVIMA SVE JE MANJE ZELENILA
Drveće postaje muzejski eksponat
Dan - novi portal
Sta­ri­je ge­ne­ra­ci­je ko­je su u Pod­go­ri­ci po 40 ili 50 i vi­še go­di­na, Pod­go­ri­cu pam­te kao ljep­še mje­sto za ži­vot. Ka­žu da je ta­da bi­la lje­po­ta iza­ći sa dje­com. Da­nas sa unu­ča­di­ma ne­ma­ju gdje. Ne­ma­ju gdje da ih iz­ve­du, a ni oni sa­mi ne­ma­ju gdje da iza­đu. Klu­pa ne­ma, a i gdje ima, po­lo­mlje­ne su. Psi su na sve stra­ne, pa i kroz ri­jet­ka dječ­ja igra­li­šta, iako im tu ni­je mje­sto. Gdje god kre­ne­te, ka­ko ka­žu, svu­da as­falt i be­ton. Oko­li­na zgra­da bit­no uti­če na imidž gra­da. Gra­đa­ni sma­tra­ju da Pod­go­ri­ca po­la­ko po­sta­je grad be­to­na i as­fal­ta.
-Ne da je grad be­to­na, ne­go ne­ma vi­še ni sta­bla. Na uštrb svih ze­le­nih po­vr­ši­na, ima­mo be­ton­ske mon­stru­me ko­ji ni ne li­če na zgra­de. Po­gle­daj­te sa­mo ovo grad­sko ru­glo, i to usred cen­tra, sra­mo­ta – ka­že Slo­bo­dan Pe­ro­vić, ko­men­ta­ri­šu­ći zgra­du ne­ka­da­šnje Rob­ne ku­će.
On sma­tra da je ma­njak ze­le­nih po­vr­ši­na ite­ka­ko evi­den­tan.
-Bo­jim se da će do­ći vri­je­me ka­da će­mo po­ka­zi­va­ti dje­ci dr­ve­će i go­vo­ri­ti, ovo je sta­blo i ono ni­je vje­štač­ko. Pro­tiv sam ži­vje­nja u kvar­to­vi­ma ka­kav je kod Del­te. Sve je go­li, sil­ni be­ton, ni­gdje sta­bla, još sa­mo da se unu­tar onih zi­do­va sta­vi vo­da i do­bi­li bi ve­li­ki ba­zen. Be­ton, be­ton, sa­mo be­ton – ka­zao je Pe­ro­vić.
Ze­le­nih po­vr­ši­na oko stam­be­nih zgra­da, po­put par­ko­va, sport­sko-re­kre­a­tiv­nih po­vr­ši­na kao i dječ­jih igra­li­šta, ite­ka­ko fa­li Pod­go­ri­ci. Da­nas se pri ku­po­vi­ni stam­be­nog objek­ta, ve­ći­na vo­di ti­me da li je zgra­da li­je­pa, ima li par­king, da li je kvart po­pu­la­ran, da li je u bli­zi­ni po­pu­lar­nog lo­ka­la, šo­ping cen­tra... Ma­lo ko­ga za­ni­ma da li je okru­že­nje ure­đe­no, da li ima ze­le­ni­la, a još ma­nje se raz­mi­šlja o to­me da li u bli­zi­ni ima ško­la, vr­tić, pi­ja­ca, sa­o­bra­ća li u tom di­je­lu grad­ska li­ni­ja...
-Di­na­mi­čan i brz stil ži­vo­ta opre­di­je­lio je kup­ce za lo­ka­ci­je na ko­ji­ma se na­la­ze tr­žni cen­tri, ban­ke, re­sto­ra­ni, ka­fi­ći, su­per­mar­ke­ti, pum­pe... Kup­ci­ma je va­žna ma­te­ri­ja­li­za­ci­ja i kva­li­tet iz­grad­nje, ras­po­red i ve­li­či­na pro­sto­ri­ja unu­tar stam­be­ne je­di­ni­ce, ure­đe­nje kvar­ta, iga­ra­li­šta za dje­cu, ali i par­king mje­sta – ka­za­la je Ma­ja Kr­sta­jić Ra­do­man, ru­ko­vo­di­lac pi ar-mar­ke­ting sek­to­ra gra­đe­vin­ske fir­me „Če­le­bić”.
Ona je is­ta­kla da se kom­pa­ni­ja „Če­le­bić” pri­li­kom iz­grad­nje pr­vog blo­ka Si­ti kvar­ta vo­di­la vi­zi­jom da gra­đa­ni ima­ju una­tra­šnje pla­toe i dječ­ja igra­li­šta i do­volj­nu ko­li­či­nu ze­le­ni­la. U dru­gom blo­ku su ka­ko je ka­za­la, obez­bi­je­di­li do­vo­ljan broj par­king mje­sta. Ka­da je u pi­ta­nju stam­be­na iz­grad­nja, već sa­da su, ka­že ona, po­sta­vlje­ni do­bri stan­dar­di, ali kon­cept ure­đe­nog kvar­ta još mo­že da se una­pri­je­di.
-Ka­da bi kup­ci usvo­ji­li na­vi­ke da ku­pu­ju ili ren­ti­ra­ju par­king mje­sta u pod­zem­nim ga­ra­ža­ma, ure­đe­nje kvar­to­va bi bi­lo zna­čaj­no dru­ga­či­je i kva­li­tet­ni­je za nas i dje­cu. Bu­duć­nost Pod­go­ri­ce je u va­lo­ri­za­ci­ji Ska­dar­skog je­ze­ra, u re­kon­struk­ci­ji i va­lo­ri­za­ci­ji svih kul­tur­nih do­ba­ra u gra­du, u ur­ba­nom pla­ni­ra­nju pri­grad­skih na­se­lja i onih lo­ka­li­zo­va­nih da­lje od je­zgra gra­da, do­brim sa­o­bra­ćaj­ni­ca­ma i u in­du­strij­skim zo­na­ma ko­je bi mo­gle da se raz­vi­ja­ju na pe­ri­fe­ri­ji. Svi ozbilj­ni gra­do­vi su pro­iz­vod­nju iz­mje­sti­li van je­zgra gra­da, a opet do­volj­no bli­zu da bi funk­ci­o­ni­sa­nje bi­lo bes­pre­kor­no. Ru­žnu sli­ku na­šeg gra­da či­ne i ne­le­gal­ni objek­ti ko­ji su ne­plan­ski iz­gra­đe­ni. Tu vi­di­mo ve­li­ke mo­guć­no­sti za ur­ba­no pla­ni­ra­nje sa do­sta ze­le­nih po­vr­ši­na, sport­skih sa­dr­ža­ja kao i obje­ka­ta za po­tre­be škol­stva, zdrav­stva ili kul­tu­re – re­kla je Kr­sta­jić-Ra­do­man.
Ona is­ti­če da bi Pod­go­ri­ca usko­ro mo­gla do­bi­ti i skejt park, ali i pro­stor za pse, jer to fa­li glav­nom gra­du. Ali, ka­ko ka­že, ta­kvi pro­jek­ti su vi­še oba­ve­za Upra­ve gra­da.
-Mi­slim da će­mo se vi­še skon­cen­tri­sa­ti da za­do­vo­lji­mo pri­mar­ne po­tre­be ku­pa­ca ko­je se ti­ču lo­ka­ci­je, ma­te­ri­ja­li­za­ci­je i kva­li­te­ta, ener­get­ske efi­ka­sno­sti, ze­le­nih po­vr­ši­na... Mi će­mo raz­vi­ja­ti kon­cept ve­će udob­no­sti i bo­ljeg kva­li­te­ta za ra­zum­nu ci­je­nu ne­kret­ni­ne – ka­za­la je Kr­sta­jić-Ra­do­man.
Igra­nje fud­ba­la u par­ku, u okvi­ru stam­be­nog objek­ta, iz­gle­da će po­sta­ti isto­ri­ja, a ne­kad je bi­lo če­sta i li­je­pa sli­ka.
-Da je vi­še ure­đe­nih pro­sto­ra oko stam­be­nih je­di­ni­ca, ne bi dje­ca vi­si­la na uli­ca­ma i po ka­fi­ći­ma sva­ko­dnev­no, igra­la igri­ce na ta­ble­ti­ma. Tre­ba nam vi­še igra­li­šta, klu­pa, ne­kih li­je­pih fon­ta­na, da uži­va­ju sve ge­ne­ra­ci­je – ka­že Mi­le­na Ćet­ko­vić.M.R.


Sta­na­ri sa­mi pra­ve oaze

Pod­go­ri­ci fa­li li­je­po ure­đe­nih kvar­to­va. Ri­jet­ki su slu­ča­je­vi da se sta­na­ri kvar­to­va sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no or­ga­ni­zu­ju ka­ko bi se­bi stvo­ri­li ljep­še uslo­ve za ži­vot. Ta­ko su ne­dav­no na Za­bje­lu, sta­na­ri zgra­de „De­vet Ju­go­vi­ća” pro­stor ople­me­ni­li naj­mo­der­ni­jom LED ra­svje­tom, a pla­ni­ra­li su da usko­ro kvart obo­ga­te oazom za naj­mla­đe, te da po­sta­ve fon­ta­nu.
-Po­sao je kom­pli­ko­van, ali na­da­mo se da će­mo u naj­kra­ćem mo­gu­ćem ro­ku na­pra­vi­ti igra­o­ni­cu za dje­cu i u okvi­ru to­ga fon­ta­nu, a pla­ni­ra­li smo mo­bi­li­jar sa klu­pa­ma – re­kao je No­vi­ca Sto­ja­no­vić, član or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra sta­na­ra zgra­de „De­vet Ju­go­vi­ća”.


Še­ge i po­ža­ri na­pra­vi­li go­le­ti

Ne­ko bi re­kao da Pod­go­ri­ca ima do­volj­no ze­le­ni­la jer ima­mo ne­ko­li­ko park šu­ma. Me­đu­tim, one se ne nje­gu­ju već se uni­šta­va­ju. Pri­mjer je Će­mov­sko po­lje ko­je če­sto po­sje­ću­ju lju­di ko­ji sje­ku sta­bla. Po­seb­no su po­ža­ri na te­ri­to­ri­ji gra­da u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na uni­šti­li ogrom­ne po­vr­ši­ne šu­ma o če­mu ni­ko ne go­vo­ri. Ta­ko su ne­ki pred­je­li po­sta­le go­le­ti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"