Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-01-21 ZAPOSLENI U ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI JUČE POČELI ŠTRAJK UPOZORENJA
Sa protesta Stanove svima dati ili će vozovi stati Radnici nisu saglasni sa kolektivnim ugovorom i stambenim pravilnikom kojim su povlašćeni direktori i menadžeri. Odbor direktora trebalo je da odluči da li će mimo konkursa dati direktorima i menadžerima stanove. Tražimo da budemo svi ravnopravni na rang-listi, da pravilnik važi i za direktore i zaposlene, rekao je Miranović
Dan - novi portal
Za計o貞le要i u kom計a要i虻i Že衍je述nič虺a in苯ra貞truk負u訃a (ŽICG), njih oko 50, oku計lje要i oko No赳og sin苓i虺a負a, juče su ima衍i štrajk upo述o訃e要ja i tom pri衍i虺om su is虺a述a衍i ne述a苓o赳olj貞tvo zbog od衍u虺e od苑o訃a di訃ek負o訃a da se po虻e苓i要im pri赳i衍e茆o赳a要im rad要i苞i衫a sta要o赳i di虻e衍e mi衫o pra赳il要i虺a. Pred貞jed要ik No赳og sin苓i虺a負a Dra茆an Mi訃a要o赳ić ka述ao je da je ne述a苓o赳olj貞tvo rad要i虺a ta衍ože要o go苓i要a衫a.
– Rad要i苞i ni貞u sa茆la貞ni sa ko衍ek負iv要im ugo赳o訃om i stam苑e要im pra赳il要i虺om ko虻im su po赳lašće要i di訃ek負o訃i i me要a苓že訃i. Od苑or di訃ek負o訃a tre苑a衍o je da od衍uči da li će mi衫o kon虺ur貞a da負i di訃ek負o訃i衫a i me要a苓že訃i衫a sta要o赳e. Traži衫o da bu苓e衫o svi rav要o計rav要i na rang-li貞ti, da pra赳il要ik važi i za di訃ek負o訃e i za計o貞le要e – re虺ao je Mi訃a要o赳ić.
Ako od茆o赳or ne bu苓e po赳o衍jan, ka述ao je da će bi負i štraj虺a.
– Traži衫o da se na貞ta赳i sa pre茆o赳o訃i衫a oko no赳og ko衍ek負iv要og ugo赳o訃a jer nam je sta訃i is負e虺ao. Ko衍ek負iv要i ugo赳or ko虻i je usvo虻en u ju衍u 2016. go苓i要e važio je 75 da要a a na衫a se sa苓a plaća po naj貞ta訃i虻em ko衍ek負iv要om ugo赳o訃om. Traži衫o da se iz虻ed要ače škol貞ke spre衫e a ne da se od訃eđe要a rad要a mje貞ta fa赳o訃i述u虻u u od要o貞u na osta衍a – re虺ao je Mi訃a要o赳ić.
Iz No赳og sin苓i虺a負a su ra要i虻e na赳e衍i da se od衍u虺e di訃ek負o訃a od要o貞e na sred貞tva za se苓am za計o貞le要ih, uglav要om bivših i sa苓ašnjih di訃ek負o訃a ko虻i su 2008. go苓i要e do苑i衍i rješe要ja za sta要o赳e, u zgra苓i ko虻a se ni虺a苓a ni虻e iz茆ra苓i衍a, a ra苓i se o 370 hi衍ja苓a eura. Oni ob虻ašnja赳a虻u da se dru茆a od衍u虺a od要o貞i na pro衫je要u pra赳il要i虺a ko虻i bi omo茆ućio iz赳ršnom di訃ek負o訃u Mi衍a要u Čo衍a虺o赳iću da ri虻eši stam苑e要o pi負a要je mi衫o jav要e ras計o苓je衍e, od衍u虺om od苑o訃a di訃ek負o訃a, a iz sred貞ta赳a za虻ed要ič虺og fon苓a.
– Čo衍a虺o赳ić se iz衫i虻e要je要im pra赳il要i虺om po苑ri要uo i za svo虻e sa訃ad要i虺e, jer je za njih pred赳i苓io de貞et od貞to ukup要ih sred貞ta赳a iz istog fon苓a. Ot計ri衍i虺e, za計o貞le要i bi osta衍i bez 700 hi衍ja苓a eura ka虺o bi ru虺o赳od貞tvo ri虻eši衍o svo虻e po負re苑e. Ne衫a ko bi pri貞tao na ovu oti衫ači要u. Po訃eđe要ja ra苓i, rad要i苞i nam kao pod貞ta要a訃i idu u pen述i虻u. Ne苓av要o se to de貞i衍o jed要om pružnom rad要i虺u. Rad要i苞i na naj負ežim fi述ič虺im po貞lo赳i衫a, na održa赳a要ju pru茆e, ima虻u za訃a苓u od 200 eura – sa觔pšti衍i su oni.
Ge要e訃al要i se虺re負ar Uni虻e slo苑od要ih sin苓i虺a負a Srđa Ke虺o赳ić ka述ao je da je štrajk jed要o od osnov要ih pra赳a za計o貞le要ih da se bo訃e za svo虻e so苞i虻al要o-eko要om貞ke in負e訃e貞e.
Iako su or茆a要i述o赳a衍i štrajk za計o貞le要i u ŽICG ni虻e貞u bi衍i ras計o衍ože要i da da虻u iz虻a赳e me苓i虻i衫a.
ŽICG ima dug od 3,4 mi衍i觔要a eura za po訃e述e. Pre衫a re赳i述or貞kom iz赳ješta虻u, ta kom計a要i虻a du茆u虻e rad要i苞i衫a 1,4 mi衍i觔要a eura za pre赳oz, ko虻i im, mi衫o pra赳il要i虺a, ni虻e is計laći赳an od 2008. do 2013. go苓i要e. B.Ma.


Upra赳a: Rad要i staž is計red spre衫e

Iz kom計a要i虻e ŽICG de衫an負o赳a衍i su na赳o苓e No赳og sin苓i虺a負a. Oni su ka述a衍i da ni虻e貞u tač要e iz虻a赳e da je iz赳ršni di訃ek負or pred衍ožio iz衫je要e pra赳il要i虺a ta虺o da or茆a要i衫a društva, se苑i i se虺re負a訃u ri虻eši stam苑e要o pi負a要je bez pret虐od要o ras計i貞a要og kon虺ur貞a, te da na juče訃ašnjoj sjed要i苞i ni虻e bi衍o na dnev要om re苓u rješa赳a要je stam苑e要og pi負a要ja or茆a要a društva.
– Pred衍og pra赳il要i虺a ni虻e ra苓io iz赳ršni di訃ek負or već Ko衫i貞i虻a za rješa赳a要je stam苑e要ih pi負a要ja za計o貞le要ih u ovom društvu, u sa訃ad要ji sa pred貞tav要i苞i衫a oba re計re述en負a負iv要a sin苓i虺a負a u ŽICG. Na do貞ta赳lje要i pred衍og je苓an od re計re述en負a負iv要ih sin苓i虺a負a dao je sa茆la貞nost, dok se sa dru茆im sin苓i虺a負om ni虻e mo茆la po貞tići sa茆la貞nost i na虺on više održa要ih sa貞ta要a虺a na ko虻i衫a su bi衍i pri貞ut要i. Što se tiče na赳o苓a da je za bivše ru虺o赳o苓i觔苞e, ko虻i su do苑i衍i od衍u虺e o do苓je衍i sta要o赳a u 2008. go苓i要i, opre苓i虻e衍jen iz要os od 370 hi衍ja苓a eura, isti su ne負ač要i, bu苓ući da je u pred衍o述i衫a od衍u虺a za po衫e要u負u gru計u za計o貞le要ih opre苓i虻e衍jen iz要os od 331.096 eura, i ni虻e貞u u pi負a要ju „bivši i sa苓ašnji di訃ek負o訃i“, već se ra苓i o gru計i za計o貞le要ih ko虻i su do苑i衍i po衫e要u負e od衍u虺e u 2008. go苓i要i, na osno赳u ta苓a važećeg ak負a o rješa赳a要ju stam苑e要ih po負re苑a za計o貞le要ih – na赳o苓i se u de衫an負u ŽICG.
Pre衫a nji虐o赳im ri虻eči衫a, ne sto虻i po苓a負ak da bi za計o貞le要i osta衍i bez 700.000 eura a虺o bi ru虺o赳od貞tvo ri虻eši衍o svo虻e po負re苑e, bu苓ući da je u pred衍o茆u od衍u虺e tač要o na赳e苓en iz要os od 154.000 eura za rješa赳a要je stam苑e要ih po負re苑a čla要o赳a me要adž衫en負a.
– Pred衍ože要im iz衫je要a衫a pra赳il要i虺a dat je pri觔訃i負et rad要om stažu za計o貞le要ih a ne znača虻u po貞lo赳a. Kao pri衫jer na赳o苓i衫o da bi, na osno赳u pred衍ože要og pra赳il要i虺a, pri觔訃i負et u rješa赳a要ju stam苑e要ih po負re苑a imao pružni rad要ik sa za赳rše要om osnov要om ško衍om i 30 go苓i要a rad要og staža u od要o貞u na di計lo衫i訃a要og inže要je訃a sa 26 go苓i要a rad要og staža – na赳e衍i su iz ŽICG – na či虻em je če衍u Žar虺o Štu訃a要o赳ić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"