Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-01-21 ZARADE NOSILACA VLASTI UMANJENE U PROSJEKU ZA SVEGA 150 EURA
Sjednica Administrativnog odbora Funkcionerima smanjili plate koje su bile povećane i do 1.000 Ministri će primati zarade koje su umanjene za oko 149,06. Predsjedniku Skupštine Ivanu Brajoviću plata će biti manja za 170,59 eura, potpredsjednicima parlamenta za 144,68, a poslanicima za 139,33
Dan - novi portal
Funk­ci­o­ne­ri­ma i dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma, ko­ji­ma su od mar­ta pro­šle go­di­ne za­ra­de po­ra­sle i do 1.000 eura, sa­da će bi­ti ma­nje od 100 do 195 eura, usled mje­ra šted­nje ko­je je uve­la Vla­da. Iako su i pri­je pro­šlo­go­di­šnjeg uve­ća­nja za­ra­de funk­ci­o­ne­ra bi­le naj­ma­nje dva pu­ta ve­će od pro­sječ­ne u Cr­noj Go­ri, pred­lo­gom Vla­de one su po­ra­sle sko­ro dvo­stru­ko. Sma­nje­njem ko­je je ju­če utvr­dio skup­štin­ski Ami­ni­stra­tiv­ni od­bor, na ušte­du će oti­ći ot­pri­li­ke pe­ti­na od onog iz­no­sa ko­ji je pred­sta­vljao po­ve­ća­nje pla­ta funk­ci­o­ne­ra.
U su­šti­ni, za­ra­de ko­ji su funk­ci­o­ne­ri ima­li pri­je po­ve­ća­nja ap­so­lut­no su ne­pro­mi­je­nje­ne, te će nji­hov „do­pri­nos ušte­di” bi­ti sa­mo dio pro­šlo­go­di­šnjeg po­ve­ća­nja. S dru­ge stra­ne, Vla­da je od­lu­či­la da naj­vi­še ušte­di na maj­ka­ma i dje­ci ne­za­po­sle­nih ro­di­te­lja, sma­nje­njem na­kna­da ostva­re­nih po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce i od­la­ga­njem pri­mje­ne za­ko­na ko­ji pro­pi­su­je dje­či­ji do­da­tak. Za raz­li­ku od pri­ma­nja funk­ci­o­ne­ra, za­kon ne pre­vi­đa mo­guć­nost ra­sta na­kna­da za maj­ke.
Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor je jed­no­gla­sno, bez ras­pra­ve, po­dr­žao pred­log da funk­ci­o­ne­ri­ma bu­du uma­nje­ne za­ra­de. Šest po­sla­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS), So­ci­jal­de­mo­kra­ta (SD) i Hr­vat­ske gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve (HGI) po­dr­ža­lo je pred­log da za­ra­de do 31. de­cem­bra 2018. bu­du uma­nje­ne osam odo­sto.
– Shod­no Za­ko­nu o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, ko­ji se pri­mje­nju­je od 1. ja­nu­a­ra 2017, Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor je oba­ve­zan da do­ne­se no­va rje­še­nja o za­ra­di za sve funk­ci­o­ne­re iz ka­te­go­ri­je A, B i C za­ko­na. Ko­e­fi­ci­jent za­ra­de uma­njen je osam od­sto do 31. de­cem­bra 2018 – na­veo je pred­sjed­nik od­bo­ra Lu­iđ Škre­lja.
Do­dao je da se za­ra­de ne­će uve­ća­va­ti za go­di­ne rad­nog sta­ža ostva­re­ne u pe­ri­o­du od 31. mar­ta 2017. do 31. de­cem­bra 2018.
Pred­sjed­ni­ku dr­ža­ve Fi­li­pu Vu­ja­no­vi­ću no­mi­nal­ni iz­nos za­ra­de bi­će uma­njen za 195,46 eura. Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić pri­ma­će 174,79 eura ma­nje, a mi­ni­stri pro­sječ­no oko 149,06. Pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne Iva­nu Bra­jo­vi­ću pla­ta će bi­ti ma­nja za 170,59 eura, pot­pred­sjed­ni­ci­ma par­la­men­ta za 144,68, a po­sla­ni­ci­ma za 139,33. Sa­vjet­ni­ci pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne ima­će 107,08 eura ni­že za­ra­de.
Na­kon stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, u mar­tu pro­šle go­di­ne pred­sjed­ni­ku Cr­ne Go­re Fi­li­pu Vu­ja­no­vi­ću pla­ta je po­ve­ća­na za 738 eura. Pred­sjed­ni­ko­va pla­ta pri­je stu­pa­nja na sna­gu no­vog za­ko­na iz­no­si­la je 1.685, a na­kon stu­pa­nja na sna­gu po­me­nu­tog ak­ta pri­ho­do­vao je 2.423 eura.
Ta­da­šnjem pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću pla­ta je po­ve­ća­na za 1.021 euro. No­vi pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić ni­je jav­no­sti pri­ka­zao ko­li­ko mu iz­no­si pla­ta na no­voj funk­ci­ji.
Mi­ni­stri­ma su ta­da pla­te po­ve­ća­ne na pro­sječ­no 1.800 eura, što pred­sta­vlja zna­čaj­no uve­ća­nje, s ob­zi­rom da su ra­ni­je pri­ma­li od 850 do 1.100 eura. Ko­e­fi­ci­jen­ti za za­ra­de mi­ni­sta­ra uve­ća­ni su sa 11,50 na 26.
Ve­će pla­te do­bi­li su i po­sla­ni­ci ko­ji­ma je ko­e­fi­ci­jent sa 11,5 po­ve­ćan na 26.
Za­kon o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru ob­ja­vljen je u Slu­žbe­nom li­stu 8. mar­ta, a na sna­gu je stu­pio osam da­na ka­sni­je. Pla­te naj­vi­šim dr­žav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma po­ve­ća­ne su za pre­ko 1.000, dok su za­po­sle­ni­ma u ad­mi­ni­stra­ci­ji za­ra­de po­ra­sle od 20 do 50 eura, u pro­sje­ku sve u za­vi­sno­sti od go­di­na rad­nog sta­ža.
Pla­te jav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma sma­nje­ne su za osam od­sto, dok su na­kna­de maj­ka­ma sa tro­je i vi­še dje­ce uma­nje­ne za 25 pro­cen­ta.
Vla­da pla­ni­ra da sma­nje­njem na­kna­da za maj­ke ušte­di oko 15 mi­li­o­na eura. Sma­nje­njem svo­jih pri­ma­nja, funk­ci­o­ne­ri su is­pla­ni­ra­li ušte­du od ne­pu­na dva mi­li­o­na.
Od­bor je ju­če dao sa­gla­snost na pra­vil­nik o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji Agen­ci­je za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka i slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma.
A.O.


De­fi­ni­sa­li pri­ma­nja

Sma­nje­ne za­ra­de utvr­đe­ne su i za pred­sjed­ni­ka i se­kre­ta­ra Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je, pred­sjed­ni­ka i čla­no­va Se­na­ta Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je, Za­štit­ni­ka i za­mje­ni­ka Za­štit­ni­ka ljud­skih pra­va i slo­bo­da, su­di­ja Ustav­nog su­da, vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca, po­moć­ni­ce ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Skup­šti­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"