Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prva familija” teška 167 miliona dolara * U biračkom spisku nema fantoma * Novi ostao bez vlasti * Ristić pušten poslije par sati * Slavili i po nevremenu * Odlazak eks-JU zvijezde * „Prva familija” teška 167 miliona dolara
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije:
Marković je jače udario na sirotinju nego njegov prethodnik Đukanović i zato treba organizovati proteste da se odupremo bezobrazluku sa jednim zahtjevom – ostavkom vlade koja je krenula đonom na svoj narod.

Vic Dana :)

Ide plavuša u dućan kupit televizor. Prodavač joj kaže:
- Žao mi je gospođice, ali ne prodajemo plavušama.
Ona se naljuti da kakva je to diskriminacija i ode doma. Sjutradan si ofarba kosu u smeđe i odluči opet probati. Uđe u dućan i pita prodavača za televizor, na što će on opet:
- Ne prodajemo plavušama.
- Pa dobro, kako ste znali da sam plavuša?
- Zato što mi prodajemo mikrotalasne pećnice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-01-13 „PRVA FAMILIJA” UČVRŠĆUJE POSLOVNE VEZE SA KONTROVERZNIM BIZNISMENOM
Đukanović i Subotić Aco garantovao za Canetove poslove u Crnoj Gori Preko firme Dulv D-trejd Subotić ušao u posao distribucije inostranih vina u Crnoj Gori, a garanciju da razvija taj biznis izdala mu je Prva banka Subotićevom biznisu, organizovanjem salona vina, podršku davalo i Ministarstvo poljoprivrede
Dan - novi portal
Pr­va ban­ka Cr­ne Go­re, či­ji je ve­ćin­ski ak­ci­o­nar Aco Đu­ka­no­vić, brat do­sko­ra­šnjeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, iz­da­la je ban­kar­sku ga­ran­ci­ju fir­mi Dulv D-Trejd iz Pod­go­ri­ce, ko­ju je osno­va­lo pred­u­ze­će kon­tro­verz­nog bi­zni­sme­na Stan­ka Ca­ne­ta Su­bo­ti­ća. Pre­ma po­da­ci­ma iz re­gi­stra Pri­vred­nog su­da, fir­mu Dulv D-Trejd osno­va­la je Emer­ging Mar­kets In­vest­ments APS iz Dan­ske, ili skra­će­no EMI. Nju kon­tro­li­še Stan­ko Su­bo­tić, na­sta­njen u Že­ne­vi.
Do­ku­ment Upra­ve ca­ri­na Cr­ne Go­re po­tvr­đu­je da je Đu­ka­no­vi­će­va ban­ka iz­da­la ban­kar­sku ga­ran­ci­ju fir­mi Dulv D-Trejd. Kom­pa­ni­ja Dulv D-Trejd iz Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de Cr­ne Go­re pred­sta­vlje­na je jav­no kao di­stri­bu­ter ino­stra­nih vi­na. Zva­nič­no, dje­lat­nost fir­me je „ne­spe­ci­ja­li­zo­va­na tr­go­vi­na na ve­li­ko”.
In­te­re­sant­no je da je na jed­nom od in­ter­na­ci­o­nal­nih sa­lo­na vi­na „Mon­te vi­no Pod­go­ri­ca” uče­stvo­va­la i Dulv D-Trejd. Pri tom je sa­lon otvo­rio po­moć­nik mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja Bla­go­ta Ra­du­lo­vić, ra­ni­je po­mi­njan u afe­ri pro­da­je imo­vi­ne FK Mo­gren, či­ji je ak­ter bio i Dar­ko Ša­rić. Ta­ko je Su­bo­ti­će­vom bi­zni­su, or­ga­ni­zo­va­njem sa­lo­na vi­na, ra­ni­jih go­di­na po­dr­šku da­va­lo i Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de.
Re­gi­star za­lo­ga po­tvr­đu­je da je Pr­va ban­ka Cr­ne Go­re vr­lo če­sto za­lo­go­pri­mac, a za­lo­go­da­vac je Dulv D-Trejd. Vri­jed­nost za­lo­že­ne imo­vi­ne je bli­zu mi­li­on eura, što do­dat­no uka­zu­je na po­slov­ne ve­ze Đu­ka­no­vi­će­ve ban­ke i Su­bo­ti­će­ve fir­me.
Be­o­grad­ski me­di­ji obje­lo­da­ni­li su ra­ni­je da je Su­bo­tić pre­ko svo­je fir­me Emer­ging Mar­kets In­vest­ments APS iz Ko­pen­ha­ge­na pre­nio oko osam mi­li­o­na eura u svo­je ćer­ke-kom­pa­ni­je u Sr­bi­ji. Ina­če, EMI je osno­van 2003. go­di­ne i do ta­da fir­me u Sr­bi­ji, po­put D-Trejd i Dulv D-Trejd iz Cr­ne Go­re, dje­lo­va­le su u sklo­pu Bo­na­reks Ltd s Ki­pra.
Pre­ma po­slov­nom re­gi­stru Ki­pra na če­lu Bo­na­reks Ltd bio je Ni­ko­la Mi­lo­še­vić, ko­ji je če­sto po­mi­njan kao Su­bo­ti­ćev sa­rad­nik. Po­me­nu­ta mre­ža kom­pa­ni­ja ka­sni­je je po­ve­za­na sa Dan­skom. Kao prav­ni pred­stav­nik dan­ske kom­pa­ni­je EMI po­ja­vlji­vao se advo­kat To­mas Nig, ta­ko­đe ra­ni­je po­ve­zi­van sa Su­bo­ti­ćem.
U iz­vje­šta­ju iz 2007. go­di­ne ko­ji se od­no­si na sta­nje ka­pi­ta­la Emer­ging Mar­kets In­vest­ments APS, na­vo­di se da fir­mu u cje­lo­sti kon­tro­li­še Stan­ko Su­bo­tić iz Že­ne­ve.
Su­bo­tić, kon­tro­verz­ni bi­zni­smen, de­ce­ni­ja­ma je u fo­ku­su ov­da­šnje jav­no­sti, a po­seb­no na­kon afe­re „Na­ci­o­nal” iz 2001. go­di­ne.
Dok mu se u Sr­bi­ji i Ita­li­ji su­di­lo zbog šver­ca du­va­na, on je ži­vio i ra­dio u Švaj­car­skoj, či­je za­ko­no­dav­stvo ni ne pri­zna­je kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, za ko­je je Su­bo­tić op­tu­žen po srp­skom za­ko­nu. Ita­li­jan­ski sud ni­ka­da ni­je tra­žio nje­go­vo iz­ru­če­nje, već je na jed­nom od ro­či­šta pri­je ne­ko­li­ko go­di­na tu­ži­la­štvo sa­op­šti­lo da od­u­sta­je od svih op­tu­žbi, či­me je po­stu­pak ob­u­sta­vljen.
Su­bo­tić je tr­go­vi­nu ci­ga­re­ta­ma po­čeo pri­je vi­še od dvi­je de­ce­ni­je a iz­mje­stio je 1997. go­di­ne u Cr­nu Go­ru. To se po­klo­pi­lo sa su­ko­bom iz­me­đu Đu­ka­no­vi­ća i re­ži­ma SPS-a u Sr­bi­ji.
Po­sao sa ci­ga­re­ta­ma išao je ta­ko da su fir­me ko­je su bi­le „re­gi­stro­va­ne” za tu dje­lat­nost na­ru­či­va­le ci­ga­re­te od pro­iz­vo­đa­ča, one su avi­o­ni­ma i na dru­ge na­či­ne do­pre­ma­ne u Pod­go­ri­cu, tu su pre­pro­da­va­ne, kup­ci bi ih uto­va­re­ne u ka­mi­o­ne uz prat­nju cr­no­gor­ske po­li­ci­je vo­zi­li u Sr­bi­ju, Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu, Ma­ke­do­ni­ju i Al­ba­ni­ju, od­no­sno gli­se­ri­ma u Ita­li­ju.
Sve se pla­ća­lo u go­to­vi­ni i de­vi­za­ma, dr­ža­va Cr­na Go­ra je za svo­je uslu­ge uzi­ma­la pro­vi­zi­ju po sva­kom bok­su ci­ga­re­ta, a za­ra­da je de­po­no­va­na na ra­ču­ne of­šor kom­pa­ni­ja na Ki­pru. O to­me se de­talj­no go­vo­ri u ita­li­jan­skoj op­tu­žni­ci za šverc ci­ga­re­ta pre­ko Cr­ne Go­re, ko­ja je i da­lje u ra­du pred su­dom u Ba­ri­ju. M.V.


U za­log i mi­li­on­ska imo­vi­na

U re­gi­stru za­lo­ga Cr­ne Go­re evi­den­ti­ra­na je i pri­ja­va R-12060700016, ko­ja se od­no­si na Pr­vu ban­ku i fir­mu Dulv D-Trejd, ko­ju je osno­va­lo pred­u­ze­će kon­tro­verz­nog bi­zni­sme­na Stan­ka Ca­ne­ta Su­bo­ti­ća.
– Pred­met za­lo­ge su po­kret­ne stva­ri, ko­je su svo­ji­na za­lo­go­dav­ca, na­ve­de­ne u la­ger li­sta­ma broj 09-1/2016, 09-2/2016, 09-3/2016, od 16. ma­ja 2016. go­di­ne(shod­no is­toj ko­ju vam do­sta­vlja­mo u pri­lo­gu), a či­ja ukup­na vri­jed­nost iz­no­si 908.450,49 eura, na dan 16. maj 2016. go­di­ne – na­vo­di se u pri­ja­vi, ko­ja je ob­ja­vlje­na u re­gi­stru.
Kao ovla­šće­no li­ce na­vo­di se Mi­lo­rad Pa­vlek, je­dan od ru­ko­vo­di­la­ca Pr­ve ban­ke.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"