Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prva familija” teška 167 miliona dolara * U biračkom spisku nema fantoma * Novi ostao bez vlasti * Ristić pušten poslije par sati * Slavili i po nevremenu * Odlazak eks-JU zvijezde * „Prva familija” teška 167 miliona dolara
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije:
Marković je jače udario na sirotinju nego njegov prethodnik Đukanović i zato treba organizovati proteste da se odupremo bezobrazluku sa jednim zahtjevom – ostavkom vlade koja je krenula đonom na svoj narod.

Vic Dana :)

Ide plavuša u dućan kupit televizor. Prodavač joj kaže:
- Žao mi je gospođice, ali ne prodajemo plavušama.
Ona se naljuti da kakva je to diskriminacija i ode doma. Sjutradan si ofarba kosu u smeđe i odluči opet probati. Uđe u dućan i pita prodavača za televizor, na što će on opet:
- Ne prodajemo plavušama.
- Pa dobro, kako ste znali da sam plavuša?
- Zato što mi prodajemo mikrotalasne pećnice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-01-03 ISTRAGOM O BJEKSTVU PRIPADNIKA KOTORSKIH KRIMINALNIH KLANOVA OBUHVAĆENA I SLUŽBENICA POLICIJE LJILJANA STIJOVIĆ
Odjeljenje bezbjednosti Kotor Inspektorka suspendovana zbog curenja informacija Usmeno joj je naređeno da vrati službeno oružje i značku i da do daljnjeg ne obavlja poslove u policiji
Dan - novi portal
In­spek­tor­ka za po­tra­ge u ko­tor­skoj po­li­ci­ji Lji­lja­na Sti­jo­vić po­sla­ta je na od­mor dok in­spek­to­ri ne is­pi­ta­ju ko je sve od po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka iz tog gra­da po­ve­zan sa kri­mi­nal­nim kla­no­vi­ma i bjek­stvom nji­ho­vih čla­no­va uoči pla­ni­ra­nih hap­še­nja. Ka­ko nam je ne­zva­nič­no po­tvr­đe­no, od nje je za­tra­že­no da raz­du­ži oruž­je i znač­ku i da ne do­la­zi na po­sao do dalj­njeg. Iz spe­ci­jal­nog is­tra­žnog ti­ma ni­je­su že­lje­li da ko­men­ta­ri­šu ovaj slu­čaj, uz obra­zlo­že­nje da je is­tra­ga u to­ku.
Ka­ko smo ne­zva­nič­no sa­zna­li, Sti­jo­vi­će­va je bi­la za­du­že­na za ras­pi­si­va­nje po­tjer­ni­ca i sa­slu­ša­va­nje bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca.
Iz ko­tor­ske po­li­ci­je nam je po­tvr­đe­no da je Sti­jo­vi­će­va u pe­tak, po na­lo­gu iz Pod­go­ri­ce, raz­du­ži­la slu­žbe­ni pi­štolj i znač­ku.
– Ona je eks­pre­sno ski­nu­ta sa du­žno­sti na­kon što je uoči No­ve go­di­ne u ko­tor­sku po­li­ci­ju sti­glo na­re­đe­nje iz cen­tra­le Upra­ve po­li­ci­je u Pod­go­ri­ci. Ona je vi­še od 20 go­di­na za­po­sle­na u po­li­ci­ji, a u po­sled­nje vri­je­me je oba­vlja­la du­žnost in­spek­to­ra u Odje­lje­nju za po­tra­ge u ko­tor­skoj po­li­ci­ji. Bi­la je za­du­že­na za ras­pi­si­va­nje po­tjer­ni­ca i sa­slu­ša­va­nje bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca – ka­zao nam je sa­go­vor­nik iz po­li­ci­je.
Isti iz­vor nam je re­kao da je Sti­jo­vi­će­va vi­še pu­ta sa­slu­ša­va­la pri­pad­ni­ke ko­tor­skih kla­no­va, uklju­ču­ju­ći i Jo­va­na Vu­ko­ti­ća, ko­jeg je po­li­ci­ja ozna­či­la kao vo­đu ta­ko­zva­nog ška­ljar­skog kla­na, što je on u me­di­ji­ma de­man­to­vao.
Raz­log nje­ne su­spen­zi­je još uvi­jek ni­je zva­nič­no po­znat, a pret­po­sta­vlja se da se do nje­nog ime­na do­šlo u is­tra­zi ko­ja se vo­di pro­tiv vi­še po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka zbog ve­za sa kla­no­vi­ma iz Ko­to­ra. Po­li­ci­ja utvr­đu­je ko je do­ja­vio po­je­di­nim pri­pad­ni­ci­ma kri­mi­nal­ne gru­pe iz Kav­ča da će bi­ti hap­še­ni i na taj na­čin im po­mo­gao da po­bjeg­nu i iz­bjeg­nu li­še­nje slo­bo­de.
Ina­če, Jo­van Vu­ko­tić ne­dav­no je u otvo­re­nom pi­smu jav­no op­tu­žio ne­ko­li­ko po­li­ci­ja­ca i biv­ših age­na­ta taj­ne slu­žbe da su na plat­nom spi­sku ma­fi­je, a is­tra­ga po tom pi­ta­nju je već otvo­re­na. On je sa­op­štio da je po­li­ci­ja pu­na kri­mi­na­la­ca sa znač­ka­ma ko­ji su na plat­nom spi­sku še­fo­va ma­fi­je. Na­vod­ni vo­đa ška­ljar­skog kla­na tvr­di da za­hva­lju­ći to­me u Cr­noj Go­ri sva­kog da­na gi­nu i ne­du­žni lju­di jer pr­lja­vi po­li­caj­ci či­ste te­ren sa­mo za nji­ho­ve pri­ja­te­lje.
Već ne­ko­li­ko mje­se­ci po­li­ci­ja vr­ši pro­vje­re na ko­ji na­čin su de­ve­to­ri­ca pri­pad­ni­ka ta­ko­zva­ne ka­vač­ke kri­mi­nal­ne gru­pe po­bje­gli iz ze­mlje ka­ko bi iz­bje­gli hap­še­nje.
Osim za Slo­bo­da­nom Ka­šće­la­nom, ko­ji je u po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma ozna­čen kao vo­đa „ka­vač­kog kla­na”, iz­dat je i na­log za li­še­nje slo­bo­de Alek­san­dra Đu­ri­ši­ća, Vla­di­mi­ra Bo­žo­vi­ća, Si­ni­še Vla­ho­vi­ća, Igo­ra Đu­ri­ši­ća, Da­vo­ra Pre­le­vi­ća i Mi­lo­ša Ra­do­nji­ća, ko­ji su ozna­če­ni kao čla­no­vi tog kla­na ili oso­be bli­ske toj gru­pa­ci­ji.
Na­log za nji­ho­vo hap­še­nje iz­dat je pro­šle go­di­ne na­kon što je po­li­ci­ja u Ko­to­ru uhap­si­la osam li­ca ko­ja se sum­nji­če da su po­ve­za­na sa ta­mo­šnjim kri­mi­nal­nim kla­no­vi­ma, me­đu ko­ji­ma i ta­da­šnjeg po­moć­ni­ka ko­man­di­ra u OB Ko­tor Zlat­ka Sa­mar­dži­ća. Osim Sa­mar­đi­ća, ko­ji se sum­nji­či da je „kav­ča­ni­ma“ oda­vao po­li­cij­ske in­for­ma­ci­je, po na­lo­gu spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca, zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da su iz­vr­ši­li vi­še kri­vič­nih dje­la – stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je, da­va­nje mi­ta, ze­le­na­štvo, iz­nu­da i dru­ga – slo­bo­de su ta­da li­še­ni i Pod­go­ri­ča­nin Ste­fan Br­no­vić, Đerđ Ca­maj, Alek­san­dar Bog­da­no­vić, Ni­ko­la i Igor An­drić, Tri­po Mo­škov, Ili­ja De­do­vić i Go­ran Lju­ba­to­vić.
Ka­šće­lan, ko­ji je u me­di­ji­ma ne­gi­rao da ima ika­ka­ve ve­ze sa kri­mi­na­lom, već du­že vri­je­me se ne na­la­zi u Cr­noj Go­ri. On je kra­jem ju­na pro­te­kle go­di­ne u No­vom Sa­du pre­ži­vio aten­tat, ka­da je na nje­ga i Her­ceg­no­vlja­ni­na Vla­di­mi­ra Vuč­ko­vi­ća pu­ca­no iz vo­zi­la u po­kre­tu.
D.Ž.–B.M.


Unu­tra­šnja kon­tro­la sve is­pi­tu­je

Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­din Nu­ho­džić na­ja­vio je da će Unu­tra­šnja kon­tro­la is­pi­ta­ti i pro­vje­ri­ti ko je od po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka ne­za­ko­ni­to po­stu­pao i da li je ne­ki po­li­ca­jac po­stu­pao mi­mo za­ko­na i svo­jih ovla­šće­nja.
Funk­ci­o­ner­ka SNP-a Sne­ža­na Jo­ni­ca ka­za­la je da dr­žva mo­ra pre­ki­nu­ti lin­ko­ve iz­me­đu di­je­la po­li­tič­kog i dr­žav­nog si­ste­ma sa li­de­ri­ma kri­mi­nal­nih gru­pa.
– Ova vlast je do­zvo­li­la da po­li­ca­jac pr­vo osi­ro­ma­ši do te mje­re da po­sta­ne pot­ku­pljiv, a s dru­ge stra­ne da ča­sne po­li­caj­ce osta­ve bez „le­đa“, to jest ap­so­lut­ne i bez­u­slov­ne po­dr­ške dr­ža­ve u nji­ho­voj bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la. Kao po­sle­di­cu to­ga ima­te ja­san upliv kri­mi­na­la­ca u ope­ra­tiv­na sa­zna­nja – ka­za­la je Jo­ni­ca me­di­ji­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"