Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prva familija” teška 167 miliona dolara * U biračkom spisku nema fantoma * Novi ostao bez vlasti * Ristić pušten poslije par sati * Slavili i po nevremenu * Odlazak eks-JU zvijezde * „Prva familija” teška 167 miliona dolara
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije:
Marković je jače udario na sirotinju nego njegov prethodnik Đukanović i zato treba organizovati proteste da se odupremo bezobrazluku sa jednim zahtjevom – ostavkom vlade koja je krenula đonom na svoj narod.

Vic Dana :)

Ide plavuša u dućan kupit televizor. Prodavač joj kaže:
- Žao mi je gospođice, ali ne prodajemo plavušama.
Ona se naljuti da kakva je to diskriminacija i ode doma. Sjutradan si ofarba kosu u smeđe i odluči opet probati. Uđe u dućan i pita prodavača za televizor, na što će on opet:
- Ne prodajemo plavušama.
- Pa dobro, kako ste znali da sam plavuša?
- Zato što mi prodajemo mikrotalasne pećnice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-01-13 NAKON PISANJA „DANA” I APELA BANKE HRANE DVA BESKUĆNIKA IZ PODGORICE VIŠE NIJESU BEZ KROVA NAD GLAVOM
Prostor u kojem su Vasić i Stijepović ranije boravili Vasić i Stijepović dobili stan Iz Glavnog grada i Ministarstva rada i socijalnog staranja za „Dan” je saopšteno da će sklonište za beskućnike biti otvoreno do kraja marta
Dan - novi portal
Glav­ni grad i Cen­tar za so­ci­jal­ni rad obez­bi­je­di­li su smje­štaj za na­red­na dva mje­se­ca bes­kuć­nici­ma Ži­vo­ti Va­si­ću i Zo­ra­nu Sti­je­po­vi­ću, sa­op­šte­no je ju­če za „Dan” iz tih in­sti­tu­ci­ja. Ta­ko­đe, oni će do­bi­ja­ti bes­plat­ni dnev­ni obrok iz Na­rod­ne ku­hi­nje.
„Dan” je ra­ni­je pi­sao da Va­sić i Sti­je­po­vić ži­ve u na­pu­šte­nom klo­ze­tu u par­ku u cen­tru Pod­go­ri­ce, gdje ne­ma­ju ni gri­ja­nje ni stru­ju.
– Se­kre­ta­ri­jat za rad, mla­de i so­ci­jal­no sta­ra­nje Glav­nog gra­da po­ma­že bes­kuć­ni­ci­ma kroz ostva­ri­va­nje pra­va na bes­pla­tan obrok u na­rod­noj ku­hi­nji, kao i kroz jed­no­krat­ne nov­ča­ne po­mo­ći. Bu­dže­tom Glav­nog gra­da za ovu go­di­nu pla­ni­ra­na su sred­stva u iz­no­su od 30 hi­lja­da eura za pro­ble­ma­ti­ku sklo­ni­šta za bes­kuć­ni­ke. S ob­zi­rom da po­sto­je kon­kret­na in­te­re­so­va­nja po­nu­đa­ča za za­kup nji­ho­vih obje­ka­ta za po­tre­be sklo­ni­šta za bes­kuć­ni­ke, re­al­na su oče­ki­va­nja da će u skla­du sa za­kon­skim pro­pi­si­ma po­me­nu­to sklo­ni­šte bi­ti u funk­ci­ji do kra­ja pr­vog kvar­ta­la – ka­za­li su za „Dan” iz PG bi­roa.
U Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja po­tvr­đu­ju da bi sklo­ni­šte za bes­kuć­ni­ke mo­glo da bu­de otvo­re­no u mar­tu. U tom re­so­ru na­vo­de da je za sa­da Va­si­ću i Sti­je­po­vi­ću obez­bi­je­đen ade­kva­tan smje­štaj u pri­vat­nom sta­nu.
– Sred­stva za jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć, od­no­sno sta­no­va­nje za je­dan mje­sec obez­bi­je­dio je Cen­tar za so­ci­jal­ni rad Pod­go­ri­ca, dok će za sle­de­ći mje­sec no­vac da­ti Se­kre­ta­ri­jat za rad, mla­de i so­ci­jal­no sta­ra­nje Glav­nog gra­da. Va­sić i Sti­je­po­vić se ni­ka­da ni­je­su obra­ća­li Cen­tru za so­ci­jal­ni rad Pod­go­ri­ca ra­di pru­ža­nja po­mo­ći, o če­mu po­sto­ji i pi­sa­na iz­ja­va ime­no­va­nih u pred­me­tu. U vi­še na­vra­ta je obi­la­že­na lo­ka­ci­ja na ko­joj su bo­ra­vi­li, ali tu ni­je­su za­te­če­ni. Ta­ko­đe, po­nu­đen im je i smje­štaj u jed­nom sta­nu, ko­ji je Ži­vo­ta Va­sić ob­i­šao, ali je od­bio smje­štaj u nje­mu, jer je sma­trao da je pre­vi­še uda­ljen od cen­tra gra­da. Na­rod­na ku­hi­nja Glav­nog gra­da po­če­la je da im obez­bje­đu­je to­pli obrok – sa­op­šte­no je za „Dan” iz Mi­ni­star­stva.
Ban­ka hra­ne ju­če je ape­lo­va­la na gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Sla­vo­lju­ba Sti­je­po­vi­ća, Cen­tar za so­ci­jal­ni rad, Se­kre­ta­ri­jat za so­ci­jal­ni rad i Omb­du­sma­na da hit­no po­mog­nu Va­si­ću i Sti­je­po­vi­ću, kao i osta­lim bes­kuć­ni­ci­ma u Pod­go­ri­ci. Na­kon in­te­re­so­va­nja „Da­na” nad­le­žni su sa­op­šti­li da su re­a­go­va­li i po­mo­gli dvo­ji­ci bes­kuć­ni­ka.
Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) po­zvao je nad­le­žne in­sti­tu­ci­je da hit­no pro­na­đu odr­ži­vo rje­še­nje za smje­štaj i zbri­nja­va­nje bes­kuć­ni­ka sa te­ri­to­ri­je Pod­go­ri­ce, i Cr­ne Go­re uop­šte, ima­ju­ći u vi­du kraj­nje ne­hu­ma­ne uslo­ve u ko­ji­ma bo­ra­ve na ni­skim tem­pe­ra­tu­ra­ma, bez gri­ja­nja i ade­kvat­ne is­hra­ne.
– Bes­kuć­ni­štvo je te­ško u sva­kom svom aspek­tu, a udru­že­no sa eks­trem­nim vre­men­skim ne­pri­li­ka­ma, pre­vla­đu­ju­ćom dru­štve­nom neo­sje­tlji­vo­šću i iz­o­stan­kom od­go­vor­no­sti nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja, ono do­bi­ja svo­ju naj­gru­blju di­men­zi­ju oli­če­nu u pri­či ko­ju smo ovih da­na mo­gli vi­dje­ti u me­di­ji­ma – o dvo­ji­ci bes­kuć­ni­ka ko­ji su u sr­cu Pod­go­ri­ce, u pod­zem­nom to­a­le­tu, osta­vlje­ni da se smr­za­va­ju i ti­ho umi­ru od gla­di. Ne tre­ba ži­vje­ti u ilu­zi­ji da su oni je­di­ni ko­ji ne­za­bi­lje­že­nu zi­mu pod­no­se na uli­ca­ma, a tre­ba na­gla­si­ti da u Cr­noj Go­ri ne po­sto­ji sta­ti­sti­ka o bes­kuć­ni­ci­ma, ni­ti prak­tič­ni od­raz ika­kvih si­stem­skih na­po­ra da se ovoj ugro­že­noj gru­pi po­mog­ne upr­kos po­sto­ja­nju nov­ca ko­ji nad­le­žne in­sti­tu­ci­je ne­ri­jet­ko ne­na­mjen­ski tro­še. Po­ra­zno je za sve nas kao gra­đa­ne da sa pat­nje lju­di oko se­be skre­će­mo po­gled če­sto obo­jen pred­ra­su­da­ma i ne­ra­zu­mi­je­va­njem pro­ble­ma bes­kuć­ni­štva – ka­že ko­or­di­na­tor pro­gra­ma u CGO Pe­tar Đu­ka­no­vić.
On na­vo­di da rje­ša­va­nje pro­ble­ma sa ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju bes­kuć­ni­ci mo­ra bi­ti sa­stav­ni dio so­ci­jal­ne po­li­ti­ke Vla­de. Na to se Cr­na Go­ra oba­ve­za­la i Evrop­skom so­ci­jal­nom po­ve­ljom, či­ji član 31 pro­pi­su­je da ze­mlje ugo­vor­ni­ce ra­de na spre­ča­va­nju i uma­nji­va­nje po­ja­ve bes­kuć­ni­ka, ka­ko bi se ona po­ste­pe­no eli­mi­ni­sa­la. Bes­kuć­ni­štvo tre­ba is­kor­je­nji­va­ti jer je pra­vo na sta­no­va­nje osnov­no ljud­sko pra­vo, ko­je je osno­va ostva­ri­va­nja i uži­va­nja svih osta­lih pra­va.
Ra­ni­je je i NVO Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va (HRA) tra­ži­la otva­ra­nje sklo­ni­šta za bes­kuć­ni­ke. To je je­di­na NVO ko­ja je i ima­la sklo­ni­šte za bes­kuć­ni­ke.M.S.


Tre­ba­lo im 40 da­na da re­a­gu­ju

Di­rek­to­ri­ca Ban­ke hra­ne Ma­ri­na Me­do­je­vić is­ta­kla je da su po­sled­njih da­na vr­ši­li pri­ti­sak na nad­le­žne da po­mog­nu Va­si­ću i Sti­je­po­vi­ću jer su tem­pe­ra­tu­re bi­le pre­ni­ske, te da su kre­nu­li sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no da pri­ku­plja­ju sred­stva i da im iz­naj­me stan.
– To­li­ko je bi­lo hlad­no da ni­šta ži­vo ni­je mo­glo na otvo­re­nom da iz­dr­ži. Od ka­da su me­di­ji po­kre­nu­li ovu pri­ču nad­le­žni­ma je tre­ba­lo 40 da­na da se sje­te ovih lju­di. Ko­nač­no, ju­če smo do­bi­li li­je­pu vi­jest da su oni smje­šte­ni i da ima­ju stan. Na­da­la sam se da će in­sti­tu­ci­je po­ka­za­ti ma­lo vi­še sen­zi­bi­li­te­ta za po­moć lju­di­ma ko­ji­ma je ona po­treb­na. Za­i­sta smo za­ču­đe­ni što smo 40 da­na če­ka­li da bu­de ne­kih no­vo­sti. Oni su u ja­ko lo­šem sta­nju – ka­za­la je Me­do­je­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"