Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-12-08 U BUDVI UBIJENI ĐORĐE BORETA I LJEKAR DRAGAN NENO ZEČEVIĆ
Uviđaj na mjestu ubistva Ubice nijesu gledale u koga pucaju Meta napada bio je Boreta, što policija dovodi u vezu sa nastavkom obračuna kriminalnih organizacija u zemlji i regionu Ljekar Dragan Neno Zečević bio je slučajna žrtva napada pošto je napadač nasumice pucao po lokalu, a ranjen je i gost lokala Ivo Stanišić, koji je u teškom stanju
Dan - novi portal
Ljekar Dra­gan Ne­no Ze­če­vić (69) i Đor­đe Bo­re­ta (32) ubi­je­ni su ju­če, oko 11 ča­so­va, u puc­nja­vi u lo­ka­lu Tro­fej u Be­či­ći­ma. Tom pri­li­kom ra­njen je Ivo Sta­ni­šić, ko­ji je za­do­bio te­ške tje­le­sne po­vre­de i lje­ka­ri se bo­re za nje­gov ži­vot. Ka­ko nam je po­tvr­đe­no u po­li­ci­ji, me­ta na­pa­da bio je Bo­re­ta, dok su Ze­če­vić i Sta­ni­šić sje­dje­li za su­sjed­nim sto­lom i slu­čaj­ne su žr­tve na­pa­da. Đor­đe Bo­re­ta je brat od stri­ca Sa­še Bo­re­te, ko­ji se na­la­zi u spu­škom za­tvo­ru zbog uče­šća u li­kvi­da­ci­ji po­li­cij­skog funk­ci­o­ne­ra Sla­vo­lju­ba Šće­ki­ća.
Na njih su pu­ca­li ma­ski­ra­ni na­pa­da­či, ko­ji su bi­li na mo­to­ru. Sum­nja se da je ova li­kvi­da­ci­ja na­sta­vak ra­ta u cr­no­gor­skom pod­ze­mlju za pre­vlast na nar­ko-tr­ži­štu.
– Bo­re­ta je sje­dio sam, dok su za su­sjed­nim sto­lom bi­li Ze­če­vić i Sta­ni­šić, ko­ji ne­ma­ju ve­ze s njim. Pri­šla su im dvo­ji­ca ma­ski­ra­nih na­pa­da­ča na mo­to­ru, a je­dan od njih je sa­suo ra­fal u Bo­re­tu. Za­tim je za­pu­cao i po osta­lim go­sti­ma re­sto­ra­na, na­kon če­ga je sa sa­u­če­sni­kom po­bje­gao u prav­cu Ra­fa­i­lo­vi­ća. Za jed­nim od su­sjed­nih sto­lo­va bio je i rad­nik TV Bu­dva, ko­ji je oče­vi­dac ubi­stva, a ko­ji, sre­ćom, pro­šao bez po­vre­da jer se in­stink­tiv­no ba­cio is­pod sto­la – ka­za­li su nam u po­li­ci­ji.
Taj svje­dok je in­spek­to­ri­ma ka­zao da se sa­mo sje­ća da je vi­dio dvi­je so­be sa ka­ci­ga­ma ko­je su na­su­mi­ce pu­ca­le po re­sto­ra­nu.
Bo­re­ta i Ze­če­vić su osta­li mr­tvi na li­cu mje­sta, dok je Sta­ni­šić u te­škom sta­nju pre­ve­zen u bol­ni­cu i lje­ka­ri se bo­re za nje­gov ži­vot.
– Sum­nja se da su na­pa­da­či ima­li po­ma­ga­ča ko­ji im je ja­vio ka­da je Bo­re­ta sti­gao u lo­kal. Blo­ki­ran je grad i svi iz­la­zi, ali ni­ko zva­nič­no ni­je osum­nji­čen – na­ve­li su iz po­li­ci­je.
U mo­men­tu puc­nja­ve, u lo­ka­lu je bi­lo vi­še lju­di, ko­ji su osta­li ne­po­vri­je­đe­ni sa­mo za­hva­lju­ju­ći pu­koj sre­ći.
Iz Upra­ve po­li­ci­je je sa­op­šte­no da pred­u­zi­ma­ju in­ten­ziv­ne ak­tiv­no­sti na te­re­nu usmje­re­ne na iden­ti­fi­ko­va­nje i pro­na­la­že­nje li­ca ko­je je u Be­či­ći­ma li­ši­lo ži­vo­ta Bo­re­tu i Ze­če­vi­ća i na­ni­je­lo te­ške po­vre­de Sta­ni­ši­ću.
– Od­mah po pri­je­mu oba­vje­šte­nja o do­ga­đa­ju, slu­žbe­ni­ci CB Bu­dva su blo­ki­ra­li sa­o­bra­ćaj­ni­ce i uže i ši­re li­ce mje­sta. Slu­žbe­ni­ci CB Bu­dva, za­jed­no sa Po­seb­nom je­di­ni­com po­li­ci­je, vr­še pre­tra­gu te­re­na ra­di pro­na­la­že­nja po­či­ni­la­ca, u ko­ju je uklju­čen i he­li­kop­ter Avio-he­li­kop­ter­ske je­di­ni­ce MUP-a. Slu­žbe­ni­ci kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je su ko­or­di­ni­ra­nim ak­tiv­no­sti­ma ve­o­ma br­zo do­šli do od­re­đe­nih po­da­ta­ka ko­ji mo­gu bi­ti od ko­ri­sti za is­tra­gu u ovom pred­me­tu. Ta­ko­đe, u ovom mo­men­tu po­sto­je in­di­ci­je ko­je uka­zu­ju na to da je ova upo­tre­ba va­tre­nog oruž­ja po­sle­di­ca ra­ni­jih su­ko­ba kri­mi­nal­nih gru­pa­ci­ja sa pod­ruč­ja Cr­ne Go­re i iz re­gi­o­na, a zbog kri­mi­nal­nih ak­tiv­no­sti van te­ri­to­ri­je na­še dr­ža­ve u ko­je su te gru­pe bi­le uklju­če­ne – sa­op­šte­no je iz po­li­ci­je.
Pre­ma po­li­cij­skim po­da­ci­ma, Đor­đe Bo­re­ta je bio bli­zak sa Go­ra­nom Đu­rič­ko­vi­ćem, ko­ji je li­kvi­di­ran pro­šle go­di­ne u Bu­dvi, kao i sa čla­no­vi­ma „ška­ljar­skog kla­na“. U po­sled­nje vri­je­me je če­sto bio u dru­štvu Mar­ka Lju­bi­še Ka­na, ko­ji je ta­ko­đe bio po­ve­zan sa Đu­rič­ko­vi­ćem i sa „ška­ljar­ci­ma“. Đu­rič­ko­vić je ubi­jen u ok­to­bru pro­šle go­di­ne u Bu­dvi, a isnpek­to­ri vje­ru­ju da je to ubi­stvo po­ve­za­no sa ma­fi­ja­škim ob­ra­ču­nom zbog ne­stan­ka dro­ge pri­je ne­ko­li­ko go­di­na u Špa­ni­ji, što je bio oki­dač za se­ri­ju li­kvi­da­ci­ja.
Bo­re­ta je pro­šle go­di­ne uhap­šen u po­li­cij­skoj ra­ci­ji sa pri­pad­ni­ci­ma gru­pa­ci­je ko­ju je pred­vo­dio Lu­ka Đu­ro­vić. Ta­da je kod njih pro­na­đe­no 120 gra­ma ko­ka­i­na, ali su Bo­re­ta i još jed­na oso­ba ubr­zo pu­šte­ni na slo­bo­du. Ta­ko­đe, Bo­re­ta je pro­šle go­di­ne kon­ku­ri­sao da bu­de za­ku­pac pla­že Mo­gren u Bu­dvi.
– Bo­re­ta je u po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma vo­đen kao pri­pad­nik gru­pa­ci­je ko­ja je bi­la oku­plje­na oko Go­ra­na Đu­rič­ko­vi­ća i Mar­ka Lju­bi­še, ko­ji su ima­li po­slov­ne kom­bi­na­ci­je sa kri­mi­nal­nom gru­pom iz Ška­lja­ra. Ta­ko­đe, sa­ra­đi­va­li su i sa gru­pa­ci­jom Lu­ke Đu­ro­vi­ća iz Ba­ra, i upra­vo u to­me tre­ba tra­ži­ti mo­tiv li­kvi­da­ci­je. Mar­ko Lju­bi­ša je u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na u Be­o­gra­du dva pu­ta pre­ži­vio aten­tat. U po­sled­nje vri­je­me je bo­ra­vio u Bu­dvi, ali mu se po­sled­njih 20 da­na gu­bi sva­ki trag. Sve uka­zu­je da je li­kvi­da­ci­ja Bo­re­te na­sta­vak ob­ra­ču­na iz­me­đu kla­no­va u cr­no­gor­skom pod­ze­mlju ko­ji je po­čeo pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, zbog ne­stan­ka 300 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na u Va­len­si­ji – ka­že naš sa­go­vor­nik iz po­li­ci­je.
D.Ž.


Ma­fi­ja moć­ni­ja od dr­ža­ve

Dr­ža­va gu­bi rat sa ma­fi­jom, ko­ja je dio si­ste­ma vla­sti i vla­da sa DPS-om, i mo­že­mo sa­mo da po­sma­tra­mo ka­ko se Cr­na Go­ra pre­tva­ra u Ko­lum­bi­ju na Ja­dra­nu, oci­je­nio je Ne­boj­ša Me­do­je­vić, čel­nik De­mo­krat­skog fron­ta, na­kon dvo­stru­kog ubi­stva u Be­či­ći­ma.
– Ne­moć po­li­ci­je, ANB-a, tu­ži­la­štva i su­do­va po­sle­di­ca je du­go­go­di­šnje ko­ha­bi­ta­ci­je DPS-a i ma­fi­je. Naj­no­vi­ja bla­ma­ža si­ste­ma bez­bjed­no­sti oko la­žnog dr­žav­nog uda­ra na dan iz­bo­ra sa­mo je ohra­bri­la ma­fi­ju da na­sta­vi sa svo­jim kr­va­vim po­ho­dom. Te­ro­ri­stič­ki na­pad usred bi­je­la da­na u ka­fi­ću pre­pu­nom ne­du­žnih gra­đa­na po­ka­zu­je da je ma­fi­ja moć­ni­ja od dr­ža­ve ra­zo­re­ne ko­rup­ci­jom i kri­mi­na­lom i da ova vla­da gra­đa­ni­ma ne mo­že da obez­bi­je­di mir i si­gur­nost – re­kao je Me­do­je­vić.
On sma­tra da sa­mo vla­da bez DPS-a mo­že obez­bi­je­di­ti po­li­tič­ki am­bi­jent za bor­bu pro­tiv ma­fi­je.
-Ni­je sva­ki član DPS-a član ma­fi­je, ali je sva­ki član ma­fi­je ili član ili bi­rač DPS-a. DPS je po­li­tič­ko kri­lo ma­fi­je. Od­stra­nji­va­nje DPS-a iz si­ste­ma vla­sti pred­u­slov je za ozdra­vlje­nje po­li­tič­kog si­ste­ma, bez če­ga ne­ma efi­ka­sne bor­be pro­tiv ma­fi­je – na­gla­sio je Me­do­je­vić, uz za­klju­čak da je ko­rum­pi­ra­na vla­da DPS-a bli­sko po­ve­za­na sa ma­fi­jom dio pro­ble­ma, a ne dio rje­še­nja.


Skretanje priče

Iz DPS-a su ocijenili da Nebojša Medojević ne propušta nijednu priliku da novim manipulacijama skrene pažnju sa neminovnog raspleta pokušaja terorističkog napada 16. oktobra.
-Uzalud mu sva ekvilibristika i upinjanje da realizuje ono što nije uspjelo njemu i njegovim nalogodavcima – da detronizuju legalno i legitimno izabranu Vladu Crne Gore.Kad već priča o mafiji, onda ne možemo a da ga ne podsjetimo na visoke apanaže koje je dobijao od najozloglašenijeg kriminalnog klana na Balkanu, zbog čega je i dobio nadimak Zemunac, saopštili su iz DPS-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"