Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-12-06 SPORAZUM MIRKA VELIMIROVIĆA I SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA OTVORIO DODATNE SUMNJE U SLUČAJU „DRŽAVNOG UDARA”
Velimirović juče u sudnici Teroristi kazna 100 eura i pola godine uslovno Kako sam imao nalog od Sinđelića da oružje koje prebacim u Crnu Goru slikam i pošaljem mu fotografiju, nisam imao drugu mogućnost već da slikam oružje koje mi je tužilaštvo pripremilo u Crnoj Gori, iz rezervi u magacinu, i pošaljem Sinđeliću. Nakon toga sastao sam se sa Sinđelićem u Beogradu, gdje mi je pokazao opremu koja je, takođe, trebalo da se isporuči za Crnu Goru. Tada mi je iznio kompletan plan kako bi se izveo navodni teroristički napad na dan izbora u Crnoj Gori, kazao je Velimirović
Dan - novi portal
Je­dan od glav­no­o­sum­nji­če­nih „te­ro­ri­sta”, po­li­ca­jac u pen­zi­ji Mir­ko Ve­li­mi­ro­vić, ka­žnjen je uslov­no po­la go­di­ne i da pla­ti 100 eura na­kon pri­zna­nja da je uče­stvo­vao u pla­ni­ra­nju na­vod­nog dr­žav­nog uda­ra. On je ju­če pred Vi­šim su­dom iz­nio niz tvrd­nji ko­je su kon­tra­dik­tor­ne sa onim ko­je je glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac iz­no­sio u jav­no­sti. Upr­kos tim či­nje­ni­ca­ma i broj­nim ne­lo­gič­no­sti­ma, pred­sjed­nik Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci pri­hva­tio je spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce ko­ji je Ve­li­mi­ro­vić sklo­pio sa tu­ži­la­štvom. Ta­ko je on za „pa­kle­ni plan” ko­ji je tre­ba­lo da spro­ve­de u dje­lo do­bio uslov­nu ka­znu.
Ve­li­mi­ro­vić je, iz­me­đu osta­log, pri­znao da je na­ba­vio auto­mat­ske pu­ške, ali da je one­mo­gu­ćio da se une­su u Cr­nu Go­ru i da ih je na­vod­no ba­cio u je­ze­ro na Ko­so­vu i Me­do­hi­ji. Tvr­di i da je od Alek­san­dra Sin­đe­li­ća iz dva na­vra­ta do­bio ukup­no 30.000 eura da ku­pi oruž­je ko­je je gru­pa Bra­ti­sla­va Di­ki­ća tre­ba­la da is­ko­ri­sti i iza­zo­ve kr­vo­pro­li­će ta­ko što će da za­u­zme Skup­šti­nu Cr­ne Go­re na dan iz­bo­ra 16. ok­to­bra. Is­pri­čao je da je u do­go­vo­ru sa tu­ži­la­štvom na­knad­no po­slao sli­ku oruž­ja iz ma­ga­ci­na ko­je je u vla­sni­štvu dr­ža­ve Sin­đe­li­ću. On je pred su­di­jom Bo­ri­som Sa­vi­ćem ju­če tvr­dio da je spa­sio cr­no­gor­ski na­rod i dr­ža­vu i da za­slu­žu­je or­den da mu se do­di­je­li, a ne da mu se su­di.
Spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Sa­ša Ča­đe­no­vić pro­či­tao je šta mu se sta­vlja na te­ret, na­vo­de­ći da je po­čet­kom ok­to­bra 2016. go­di­ne, svje­stan svog dje­la, po­stao član kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i do­pri­nio stva­ra­nju gru­pe ko­ju su for­mi­ra­la li­ca iz Sr­bi­je i Cr­ne Go­re za sti­ca­nje ne­za­ko­ni­te do­bi­ti i mo­ći u me­đu­na­rod­nim raz­mje­ra­ma, a sva­ki član gru­pe imao je svo­ju ulo­gu, pri če­mu su bi­li svje­sni svo­jih dje­la i htje­li su nji­ho­vo iz­vr­še­nje. Na pi­ta­nje tu­ži­o­ca da li je na nje­ga vr­šen pri­ti­sak ka­ko bi za­klju­čio spo­ra­zum i da li mu je ne­što obe­ća­no, Ve­li­mi­ro­vić je tvr­dio da ni­je.
– Op­tu­že­ni Ve­li­mi­ro­vić je ob­ja­snio ko­ji su bi­li raz­lo­zi ko­ji su ga na­ve­li da za­klju­či spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vice. Sma­tram da je uslov­na osu­da sank­ci­ja ko­jom će se ostva­ri­ti svr­ha ka­žnja­va­nja – ka­zao je tu­ži­lac.
Ve­li­mi­ro­vić je u krat­kim cr­ta­ma ob­ja­snio sve rad­nje ko­je je pred­u­zeo po­vo­dom pri­pre­ma­nja te­ro­ri­stič­kog na­pa­da na dan iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri.
Po­čeo je od pr­vog su­sre­ta sa Sin­đe­li­ćem, ko­ga je, ka­ko tvr­di, upo­znao na jed­nom sku­pu Rav­no­gor­skog po­kre­ta gdje su raz­mi­je­ni­li bro­je­ve te­le­fo­na. Is­pri­čao je da ga je po­čet­kom ok­to­bra ove go­di­ne po­zvao Sin­đe­lić da se vi­de, jer ima ne­što da mu sa­op­šti. Su­sre­li su se u jed­nom mje­stu na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, gdje mu je Sin­đe­lić pre­do­čio da se u Cr­noj Go­ri odr­ža­va­ju iz­bo­ri i da bi tre­ba­lo da po­mog­nu svo­joj bra­ći Sr­bi­ma i da će Mi­lo uko­li­ko opo­zi­ci­ja po­bi­je­di da po­kra­de iz­bo­re i da bi bi­lo po­želj­no da oni do­đu da bu­du tu 16. ok­to­bra.
– Sin­đe­lić me je pi­tao ko­li­ko bi lju­di mo­glo do­ći na taj pro­test, od­no­sno ko­li­ko bi ih ja mo­gao sku­pi­ti. Re­kao mi je da bi on fi­nan­si­rao put i smje­štaj, i da se ja o to­me ne bri­nem. Po­sli­je dva da­na do­go­vo­ri­li smo su­sret u Ri­ba­ri­će, gdje sam mu sa­op­štio da mo­gu da do­đem sa 80 lju­di. Od­go­vo­rio je da je to od­lič­no i tra­žio da na­đem 10 auto­mat­skih pu­ša­ka i tri san­du­ka mu­ni­ci­je, ko­je će on pla­ti­ti. Od­go­vo­rio sam mu da mo­ji lju­di ni­je­su sprem­ni za oruž­je, a on je ka­zao da oni ne­će ima­ti ve­ze sa oruž­jem već da će to za­du­ži­ti dru­gi lju­di, a da će mo­ji sa­mo da oma­so­ve skup. Dao mi je 15.000 eura za oruž­je. Do­go­vor je bio da se ču­je­mo, a ja sam raz­mi­šljao dva da­na šta je naj­bo­lje da ura­dim. Ja sam po­li­ca­jac u pen­zi­ji i svje­stan sam šta je 10 du­gih ci­je­vi i 3.000 me­ta­ka.
– To oruž­je o kom sam vam pri­čao ko­šta od 400 do 450 eura po ko­ma­du. Po­šao sam na Ko­so­vo, sve or­ga­ni­zo­vao i na­ba­vio oruž­je po upu­ti­ma Alek­san­dra Sin­đe­li­ća. Mi­li­vo­je Kat­nić mi je ka­zao da to oruž­je uzmem i uni­štim. Od Sin­đe­li­ća sam tra­žio još nov­ca za oruž­je i is­pri­čao mu da sam bio u Cr­noj Go­ri, da sam na­šao ku­ću gdje ću to oruž­je uskla­di­šti­ti, na­šta mi je on od­go­vo­rio od­lič­no i dao mi još 15.000 eura – ka­zao je Ve­li­mi­ro­vić.
Ka­da je Sin­đe­lić re­kao da to oruž­je tre­ba da se pre­ba­ci pre­ko gra­ni­ce, Ve­li­mi­ro­vić je to pre­nio cr­no­gor­skom tu­ži­o­cu, ko­ji ga je upu­tio da pri­hva­ti taj plan, a po­tom isto to oruž­je ras­klo­pi i ba­ci u je­ze­ro, što je i uči­nio.
– Ka­ko sam imao na­log od Sin­đe­li­ća da sli­kam oruž­je ko­je pre­ba­cim u Cr­nu Go­ru i po­ša­ljem mu fo­to­gra­fi­ju, ni­sam imao dru­gu mo­guć­nost već da oruž­je ko­je mi je tu­ži­la­štvo pri­pre­mi­lo u Cr­noj Go­ri, iz re­zer­vi u ma­ga­ci­nu, sli­kam i po­ša­ljem Sin­đe­li­ću. Na­kon to­ga sa­stao sam se sa Sin­đe­li­ćem u Be­o­gra­du, gdje mi je po­ka­zao opre­mu ko­ja je, ta­ko­đe, tre­ba­lo da se is­po­ru­či za Cr­nu Go­ru. Ta­da mi je iz­nio kom­ple­tan plan ka­ko bi se iz­veo na­vod­ni te­ro­ri­stič­ki na­pad na dan iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri – ka­zao je po­li­ca­jac u pen­zi­ji Mir­ko Ve­li­mi­ro­vić.
Ve­li­mi­ro­vić je ka­zao da je nje­gov za­da­tak bio da po­no­vo do­đe u Pod­go­ri­cu i na­đe pro­sto­ri­ju i lju­de ko­ji bi se tu smje­sti­li.
– Po po­vrat­ku u Sr­bi­ju Sin­đe­lić mi je re­kao da tre­ba da me upo­zna sa ko­man­di­ri­ma gru­pa ko­jih ima vi­še, a on­da mi je re­kao da po­no­vo mo­ram da se vra­tim u Cr­nu Go­ru zbog „spe­ci­jal­nog te­le­fo­na” ko­ji ne mo­že da se pri­slu­šku­je i da ga po­ne­sem čo­vje­ku ko­ji će bi­ti glav­ni za te gru­pe. Sin­đe­lić mi je ka­zao da ga dam Ni­ko­li u Cr­noj Go­ri i da mu pre­dam oruž­je za ko­je je ši­fra bi­la „ra­ki­ja”. Ta­ko­đe, re­kao mi je da pre­ko tog te­le­fo­na, ko­ji je imao dva bro­ja, mo­gu sve otvo­re­no. Bio je broj 06 i 69 i da nje­ga zo­vem, a 6 da ne okre­ćem.
– Po do­la­sku u Cr­nu Go­ru če­kao sam da me na­zo­ve taj Ni­ko­la, to je bio 15. ok­to­bar u ju­tar­njim sa­ti­ma i do 12 ili 1 ni­je me zvao. Po­zvao sam Sin­đe­li­ća i re­kao da mi se čo­vjek ne ja­vlja. Bio sam ma­lo ner­vo­zan pa sam gre­škom okre­nuo 6, a sa dru­ge stra­ne oda­zvao mi se glas čo­vje­ka ko­ji je go­vo­rio na ru­skom. Dje­li­mič­no sam ga ra­zu­mio. Ka­da sam uspio da us­po­sta­vim kon­takt sa Sin­đe­li­ćem, ovaj mi je od­go­vo­rio: „Čo­vje­če, ski­ni se sa tog te­le­fo­na”. Ja­vi­ću ti se. Ču­će­mo se. Ni­ko­la mi se ja­vio tek u ve­čer­njim sa­ti­ma. Uve­če oko 10.20 na­pi­sao mi je po­ru­ku na moj te­le­fon da se na­đe­mo is­pred tr­žnog cen­tra Del­ta si­ti.
Čuo sam se sa Sin­đom, ko­ji mi je re­kao da Ni­ko­li pre­dam te­le­fon i klju­če­ve od „ra­ki­je”. Re­kao mi je i da će Ni­ko­la da upra­vlja „na­ši­ma” na pro­test­nom sku­pu da se ne ra­si­pa­ju lju­di ko­ji će bi­ti ta­mo i da tra­ki­ce ve­že­mo na ra­me da to ne bu­de pre­vi­še uoč­lji­vo ra­di zna­ka ras­po­zna­va­nja. Ovi lju­di ko­ji bu­du u uni­for­mi slič­noj cr­no­gor­skoj po­li­ci­ji ući će u Skup­šti­nu, uhap­si­ti Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i da će ima­ti na­gra­du onaj ko to uči­ni.
Po­zvao me Sin­đe­lić i re­kao mi: „Čo­vjek je iza te­be, ima ma­lu bra­di­cu”. Okre­nuo sam se i pre­po­znao da se ra­di o Bra­ti­sla­vu Di­ki­ću, pr­vom čo­vje­ku srp­ske žan­dar­me­ri­je. Znao sam ga sa te­le­vi­zi­je. Že­na ko­ja je bi­la sa njim u dru­štvu po­šla je u ko­la, a mi smo osta­li sa­mi. Re­kao sam mu da tre­ba da mu pre­dam klju­če­ve i oruž­je. Od­go­vo­rio je „pa on je lud”.
Na­kon to­ga u raz­go­vo­ru me pi­tao ko­li­ko imam lju­di, a za­tim smo po­šli da mu po­ka­žem gdje se na­la­zi ku­ća u ko­joj je smje­šte­no oruž­je. Re­kao mi je ne­ka vi­dje­ću ja „ra­ki­ju”, stao mi je kod ben­zin­ske pum­pe jer sam ja tre­bao da se vra­tim za Sr­bi­ju, a na­kon to­ga sam uhap­šen – is­pri­čao je ju­če Ve­li­mi­ro­vić.
U na­stav­ku su­đe­nja Ve­li­mi­ro­vić je od­go­va­rao na pi­ta­nja tu­ži­o­ca Ča­đe­no­vi­ća. Ob­ja­snio je da je pri­li­kom su­sre­ta sa Sin­đe­li­ćem u Be­o­gra­du, ka­da je vi­dio pri­pre­mlje­nu opre­mu, iz­me­đu osta­log, pri­mi­je­tio i dron ko­ji je tre­ba­lo da sni­ma kom­ple­tan te­ren Skup­šti­ne, sva de­ša­va­nja na dan iz­bo­ra. Ta­da mu je Sin­đe­lić re­kao da ne­ma pu­no lju­di an­ga­žo­va­nih na obez­bje­đe­nju, ali da cr­no­gor­ska po­li­ci­ja ima svo­je je­di­ni­ce u tu svr­hu ko­je su smje­šte­ne na Zla­ti­ci. Ve­li­mi­ro­vić je tvr­dio da lju­di ko­je je on do­veo u Cr­nu Go­ru ni­je­su zna­li za ovaj plan. Nji­hov za­da­tak je bio da bu­du na pro­te­stu i to je sve. Ka­zao je, iz­me­đu osta­log, i da po­zna­je Alek­san­dra Alek­si­ća iz Šap­ca i da je tom čo­vje­ku dao no­vac da do­đe na pro­test u Cr­nu Go­ru. Ka­zao je i to da ne zna tač­no ko je tre­ba­lo da or­ga­ni­zu­je pro­test, ali mu je Sin­đe­lić re­kao da tu po­sto­je mno­go ja­ki lju­di u Cr­noj Go­ri, ali da ima i lju­di sa stra­ne. Na nje­go­vo in­si­sti­ra­nje da bli­že sa­zna o ko­me se ra­di, Sin­đe­lić mu je ma­lo ner­vo­zno od­go­vo­rio da se ra­di o po­li­ti­ča­ri­ma i ovi­ma iz DF-a.
Iz­ja­šnja­va­ju­ći se o oruž­ju ko­je je uni­štio ka­zao je da je to ura­dio po na­lo­gu spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca, te da je to oruž­je tre­ba­lo da se do­pre­mi ka­mi­o­nom sa du­plim dnom i par­ki­ra bli­zu Skup­šti­ne. Sa nji­ma je tre­ba­lo da se na­o­ru­ža­ju lju­di oko 23 sa­ta. Ve­li­mi­ro­vić je tvr­dio da je tra­žio po­li­graf i da je ovaj do­ga­đaj pri­ja­vio cr­no­gor­skoj po­li­ci­ji iz pa­tri­ot­skih raz­lo­ga. Ka­zao je da je že­lio da za­šti­ti ovaj na­rod i da sve što je ura­dio ura­dio svo­jom vo­ljom. Iz­me­đu osta­log is­pri­čao je da je Sin­đe­lić jed­nom pri­li­kom re­kao da ima ne­ko iz­nad njih, da iza sve­ga sto­je ja­ki lju­di i da mo­že la­ko gla­va da se iz­gu­bi.
VJ.D.


Su­de čet­nič­kom voj­vo­di

Na pi­ta­nja svo­ga bra­ni­o­ca Ni­ko­le Be­la­de, op­tu­že­ni je ob­ja­snio da je član Rav­no­gor­skog po­kre­ta od 2006. go­di­ne i da je on čet­nič­ki voj­vo­da. Za čet­nič­kog voj­vo­du ime­no­vao ga je Mi­li­ka Če­ko Da­če­vić uz bla­go­slov vla­di­ke Ar­te­mi­ja.


Kat­nić naj­ve­ća opa­snost po mir i sta­bil­nost

Od­lu­ka Vi­šeg su­da da se Alek­san­dru Sin­đe­li­ću do­di­je­li sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka, a da se sa Ve­li­mi­ro­vi­ćem sklo­pi spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce pred­sta­vlja far­su re­ži­ra­nu od Be­be Po­po­vi­ća, na­ru­če­nu od Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, a spro­ve­de­nu od Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, sa­op­štio je pred­sjed­nik PzP-a i član Pred­sjed­ni­štva DF-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić.
– Či­tav dr­žav­ni udar se sveo na dvo­ji­cu ne­po­sto­je­ćih Ru­sa, ko­je op­tu­žu­ju dvo­ji­ca špi­ju­na sa­rad­ni­ka srp­ske BIA i cr­no­gor­ske ANB Sin­đe i Min­đe, ko­je je za po­tre­be Đu­ka­no­vi­ća i Po­po­vi­ća an­ga­žo­vao vi­so­ki ofi­cir ANB-a, biv­ši rat­ni ko­man­dant pa­ra­voj­nih for­ma­ci­ja u Hr­vat­skoj i BiH, ko­ji ni­ka­da ni­je od­go­va­rao za rat­ne zlo­či­ne, jer je imao po­dr­šku naj­moć­ni­je stra­ne oba­vje­štaj­ne slu­žbe, za ko­ju je oba­vljao pr­lja­ve po­slo­ve – na­veo je Me­do­je­vić.
Tre­nut­na po­zi­ci­ja Kat­ni­ća, oci­je­nio je, neo­dr­ži­va je.
– Vi­še pu­ta mi­je­nja kva­li­fi­ka­ci­je kri­vič­nih dje­la, ver­zi­je do­ga­đa­ja, pot­pi­su­je spo­ra­zu­me o pri­zna­nju kri­vi­ce sa pr­vo­op­tu­že­nim za or­ga­ni­za­ci­ju dr­žav­nog uda­ra. Ide­ja Kat­ni­ća da se iz či­ta­vog skan­da­la iz­vu­če sa op­tu­ži­va­njem dvo­ji­ce ne­po­sto­je­ćih Ru­sa, pu­šta­njem na slo­bo­du Sin­đe i Min­đe i stal­nim me­dij­skim špe­ku­la­ci­ja­ma da iza sve­ga sto­ji ne­ki ne­po­zna­ti ko­man­dant iz DF-a je ne­pri­hva­tlji­va. Ne­ko će mo­ra­ti na ro­bi­ju, Kat­nić ili li­de­ri DF-a – do­da­je Me­do­je­vić, po­zi­va­ju­ći vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­cu Stan­ko­vi­ća da od­mah su­spen­du­je Kat­ni­ća.
On je op­tu­žio glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca da je bru­tal­no zlo­u­po­tri­je­bio svo­ja ustav­na i za­kon­ska ovla­šće­nja, i kao dio zlo­či­nač­ke te­ro­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je DPS-a, di­rekt­no uti­cao na tok iz­bo­ra u ko­rist DPS-a, pla­ni­ra­ju­ći po­li­tič­ku dis­kre­di­ta­ci­ju DF-a, hap­še­nje li­de­ra DF-a i nji­ho­vu li­kvi­da­ci­ju.
– Uko­li­ko Stan­ko­vić ne mo­že ili ne smi­je da su­spen­du­je Kat­ni­ća, on­da bi mo­rao pod­ni­je­ti ostav­ku iz mo­ral­nih raz­lo­ga jer je for­mal­no on nad­re­đe­ni Kat­ni­ću – za­klju­čio je Me­do­je­vić.
Na­gla­sio je i da je Kat­nić tre­nut­no naj­ve­ća opa­snost po mir i sta­bil­nost Cr­ne Go­re i on mo­ra od­mah bi­ti su­spen­do­van, a pro­tiv nje­ga po­krenu­ta is­tra­ga ka­ko bi se sa­zna­le sve okol­no­sti ko­je su do­ve­le do „naj­ve­će bla­ma­že” dr­ža­ve Cr­ne Go­re u nje­noj isto­ri­ji i ugro­zi­le mir i sta­bil­nost u ze­mlji.
– Kat­nić je tre­nut­no naj­ve­ća tem­pi­ra­na bom­ba, ko­ja mo­že da do­ve­de do ha­o­sa u ze­mlji sa ne­sa­gle­di­vim po­sle­di­ca­ma. Nje­go­va smje­na je po­sta­la im­pe­ra­tiv i pred­u­slov bi­lo ka­kvog po­li­tič­kog rje­še­nja kri­ze i sva­ko ko ga po­dr­ža­va, po­dr­ža­va prav­no, po­li­tič­ko i fi­zič­ko na­si­lje i uru­ša­va­nje prav­ne dr­ža­ve i ustav­nog po­ret­ka – do­da­je Me­do­je­vić. M.V.P:


Po­mo­zi­te vi me­ni, a ja ću va­ma

Ve­li­mi­ro­vić je ka­zao da je imao dvi­je so­lu­ci­je.
– Raz­mi­šljao sam da mu vra­tim no­vac i da pri­ja­vim po­li­ci­ji. Ako mu vra­tim no­vac, na­ći će dru­gog i za­vr­ši­ti po­sao, a da pri­ja­vim po­li­ci­ji upla­šio sam se jer sam pret­po­sta­vljao da on ima ne­kog u tim struk­tu­ra­ma. Za­to sam to uči­nio u Cr­noj Go­ri po­sli­je dva da­na, ka­da sam do­šao u Upra­vu po­li­ci­je CB Pod­go­ri­ca i tra­žio pri­jem kod na­čel­ni­ka po­li­ci­je go­vo­re­ći da imam va­žno sa­op­šte­nje za nje­ga, na­kon če­ga sam mu sve is­pri­čao – ka­zao je on.
Ve­li­mi­ro­vić je is­pri­čao da ga je na­čel­nik po­sli­je is­pi­ti­va­nja po­slao kod spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, gdje mu je Ve­li­mi­ro­vić re­kao: „Po­mo­zi­te vi me­ni, a ja ću va­ma”.


Gla­va je na pa­nju

Op­tu­že­ni je ka­zao da se sa Sin­đe­li­ćem upo­znao na Rav­noj go­ri, gdje je Sin­đe­lić uvi­jek do­la­zio sam. Is­pri­čao je da ima ugled i čast u Sr­bi­ji i na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, i da su svi nje­go­vi go­vo­ri bi­li do­bro po­zdra­vlje­ni i da je Sin­đe­lić vje­ro­vat­no iz tog raz­lo­ga do­šao do nje­ga.
– Ja sam va­ma spa­sio na­rod i dr­ža­vu, za­mi­sli­te šta bi zna­či­lo ov­dje 50 pu­ša­ka, 50 pi­što­lja i 3.000 me­ta­ka. Bi­lo bi kr­vo­pli­će i ma­sa­kr u Cr­noj Go­ri. E, ja to ni­je­sam mo­gao, mo­ja gla­va je na pa­nju, ali ni­je­sam mo­gao da do­zvo­lim da iz­gi­ne to­li­ko gla­va – ka­zao je Ve­li­mi­ro­vić.
To­kom su­đe­nja pro­či­ta­no je niz do­ka­za.


Tu­ži­la­štvo po­tvr­di­lo da ne­ma do­ka­ze, sum­nji­va ulo­ga Ve­li­mi­ro­vi­ća

Skla­pa­njem spo­ra­zu­ma sa Ve­li­mi­ro­vi­ćem Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo po­tvr­di­lo je sum­nje da ne­ma­ju do­ka­ze pro­tiv okri­vlje­nih za na­vod­ni te­ro­ri­zam, oci­je­nio je za „Dan” Di­ki­ćev bra­ni­lac, advo­kat Mi­lan Pe­tro­vić. Ka­zao je i da je ovaj čin do­veo u pi­ta­nje ulo­gu ko­ju je Ve­li­mi­ro­vić imao u ovom slu­ča­ju.
– Neo­p­hod­no je na­po­me­nu­ti da je upra­vo Ve­li­mi­ro­vić taj ko­ji je „an­ga­žo­vao” dru­ge okri­vlje­ne. Di­ki­ću je dao te­le­fon pre­ko ko­jeg su ko­mu­ni­ci­ra­li i zbog ko­jeg je on osum­nji­čen ka­sni­je. Dru­ge okri­vlje­ne je po­zi­vao da se sa­sta­nu, zbog če­ga su i oni po­sta­li sum­nji­vi za te­ro­ri­zam. I upra­vo on bu­de taj ko­ji je na­vod­no po­mo­gao da se ot­kri­je ci­je­li slu­čaj i spri­je­či na­vod­na ka­ta­stro­fa. Na kra­ju on sklo­pi spo­ra­zum i do­bi­je uslov­nu ka­znu. Ne­mo­gu­će je da se ne za­pi­ta­mo ka­kva je u stva­ri bi­la ulo­ga Ve­li­mi­ro­vi­ća i da li je on u stva­ri „uba­če­ni ele­ment” – ka­zao je Pe­tro­vić.
Na­po­me­nuo je i da je ne­do­pu­sti­vo da čo­vje­ku ko­ji je ozna­čen kao je­dan od glav­nih za te­ro­ri­stič­ki na­pad sud da uslov­nu ka­znu.
– Šta on­da tre­ba da se de­si sa dru­gim osum­nji­če­nim ko­ji su u pri­tvo­ru, a ko­ji se te­re­te za mno­go bla­ža dje­la – upi­tao je Pe­tro­vić.
Sum­nju u Ve­li­mi­ro­vi­će­vu ulo­gu u ovom pred­me­tu, na­po­me­nuo je ovaj advo­kat, po­ja­ča­va­ju i ne­lo­gič­no­sti iz­me­đu nje­go­vih i tvrd­nji tu­ži­la­štva.
– Tu­ži­la­štvo je re­klo pr­vo da je oruž­je uni­šte­no pod nji­ho­vim nad­zo­rom, a Ve­li­mi­ro­vić je re­kao da je on uni­štio. Sve je to u ko­li­zi­ji, ali i sum­nji­vo – do­da­je Pe­tro­vić.
M.V.P.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"