Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-12-03 NEKADAŠNJI MINISTAR TURIZMA VLADIMIR MITROVIĆ NA OPTUŽENIČKOJ KLUPI ZBOG MAHINACIJA SA ZEMLJIŠTEM NA SVETOM STEFANU
Vladimir Mitrović Funkcioner DPS-a prodao tuđu imovinu za 600.000 Zoran Kovačević je optužio Vladimira Mitrovića da je bez njegovog znanja firmi Monte Co prodao zemljište kod Svetog Stefana za 600.000 eura, ili za 350 eura po kvadratu, iako na toj parceli preko 20 godina nesmetano drži ugostiteljski objekat
Dan - novi portal
Pred­u­zet­nik Zo­ran Ko­va­če­vić iz Bu­dve op­tu­žio je Vla­di­mi­ra i Vi­da Mi­tro­vi­ća da su mi­mo nje­go­vog zna­nja pro­da­li atrak­tiv­nu par­ce­lu u bli­zi­ni Sve­tog Ste­fa­na, na ko­joj, ka­ko tvr­di, dr­ži po­zna­ti ugo­sti­telj­ski obje­kat vi­še od 20 go­di­na. Vla­di­mir Vla­do Mi­tro­vić, funk­ci­o­ner i od­bor­nik DPS-a u par­la­men­tu Bu­dve, a ne­ka­da­šnji mi­ni­star tu­ri­zma, od­ba­cio je op­tu­žbe Ko­va­če­vi­ća, na­vo­de­ći da je kao is­klju­či­vi vla­snik imo­vi­ne mo­gao ne­sme­ta­no njom da ras­po­la­že. Po ugo­vo­ru o ku­po­pro­da­ji, ko­ji je za­klju­čen 30. av­gu­sta 2013.go­di­ne, Mi­tro­vi­ći su fir­mi Mon­te Co iz Bu­dve pro­da­li ze­mlji­šte za 600.000 eura, ili, ka­ko se pre­ci­zi­ra, za 350 eura po me­tru kva­drat­nom.
Zo­ran Ko­va­če­vić na­vo­di da bi bu­dvan­ska Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja u po­ne­dje­ljak tre­ba­lo da sru­ši nje­gov ugo­sti­telj­ski obje­kat, i po­ru­ču­je da po svoj pri­li­ci po­sto­ji sum­nji­va spre­ga iz­me­đu kup­ca imo­vi­ne, pro­da­va­ca i od­re­đe­nih dje­lo­va op­štin­skih i dr­žav­nih or­ga­na. On na­gla­ša­va da su dr­žav­ni or­ga­ni go­di­na­ma bi­li za­tr­pa­ni pri­ja­va­ma za na­vod­ne ne­pra­vil­no­sti u po­slo­va­nju nje­go­vog ugo­sti­telj­skog objek­ta, iako se ra­di­lo o kon­struk­ci­ja­ma.
Pre­ma tvrd­nji Ko­va­če­vi­ća, ugo­sti­telj­ski obje­kat „Zof”, ko­ji se na­la­zi ne­po­sred­no po­red pla­že Ka­me­no­vo, vi­še od dvi­je de­ce­ni­je ne­sme­ta­no ra­di i do­bi­ja do­zvo­le od JP Mor­sko do­bro.
Ka­ko je is­ta­kao u iz­ja­vi za „Dan”, spor­na par­ce­la je ka­ta­star­ske ozna­ke 340/5 KO Sve­ti Ste­fan. Ne­ko­li­ko bit­nih okol­no­sti, ob­ja­šnja­va Ko­va­če­vić, do­ve­le su do to­ga da je imo­vi­na na ko­joj je imao ugo­sti­telj­ski obje­kat sa­da vla­sni­štvo dru­gog prav­nog li­ca, a obje­kat tre­ba da bu­de po­ru­šen. On je na­ja­vio da će tu­ži­ti sve ko­ji su od­go­vor­ni za gu­bi­tak nje­go­ve imo­vi­ne.
– Pod­nio sam tu­žbu Osnov­nom su­du u Ko­to­ru ko­jom tra­žim da se utvr­di da sam ste­kao pra­vo svo­ji­ne po osno­vu odr­ža­ja, jer imam dr­ža­vi­nu (fak­tič­ki dr­žim ne­po­kret­nost) vi­še od 20 go­di­na. Iako se ra­di o objek­tu od tvr­de grad­nje, od osni­va­nja JP Mor­sko do­bro pa sve do 2016. go­di­ne, to jav­no pred­u­ze­će mi je iz­da­va­lo go­di­šnje do­zvo­le za po­sta­vlja­nje pri­vre­me­nog objek­ta i za to sam pla­ćao na­kna­du – re­kao je Ko­va­če­vić.
Ka­ko je po­ja­snio, sve što se na­la­zi is­pred objek­ta pre­ma mo­ru ne­kad je bi­lo ši­ro­ki
do­nji sliv po­to­ka Vri­je­šni­ca i tu je po­tok go­di­na­ma na­no­sio ot­pad i šut i sve je to oči­stio, pod­zi­dao i ure­dio.
– Isto­vre­me­no sam vo­dio ra­ču­na da ko­ri­stim pri­rod­ne ma­te­ri­ja­le ka­ko bi se oču­vao am­bi­jen­tal­ni iz­gled. U pla­nu pri­vre­me­nih obje­ka­ta u zo­ni mor­skog do­bra od 2016. do 2018. go­di­ne, ko­ji je do­ni­je­lo Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, moj obje­kat je obri­san – re­kao je Ko­va­če­vić.
On je na­gla­sio da su se Mi­tro­vi­ći, Vla­di­mir i Vi­do, uknji­ži­li na pred­met­no ze­mlji­šte na osno­vu za­pi­sni­ka ko­mi­si­je za iz­la­ga­nje.
– Da­kle, sa­mo po ka­zi­va­nju da su vla­sni­ci, bez ika­kvog pa­pi­ra ko­ji po­tvr­đu­je prav­ni osnov za uknji­žbu. Po­seb­no je in­di­ka­tiv­no da se ru­še­nje spro­vo­di ubr­za­no. Na­rav­no, ka­ko bi sti­gli da po­ru­še obje­kat pri­je ne­go što bu­de pro­mi­je­nje­na lo­kal­na vlast – upo­zo­rio je Ko­va­če­vić, is­ti­ču­ći da Mi­tro­vi­ći mo­ra­ju sno­si­ti sve po­sle­di­ce zbog po­stu­pa­nja.
U tu­žbi ko­ju je pod­nio ko­tor­skom su­du pro­tiv sa­da­šnjeg vla­sni­ka, bu­dvan­ske fir­me Mon­te Co, Ko­va­če­vić je kon­sta­to­vao da je par­ce­lu ku­pio 1994. go­di­ne, na osno­vu ta­da usme­nog ugo­vo­ra sa Ra­di­vo­jem Ka­ža­ne­grom, i da je sve ured­no pla­će­no. Na­vo­di da zbog ne­po­zna­va­nja pro­pi­sa, a i dr­že­ći da je ne­po­treb­no, u tom tre­nut­ku ni­je pro­vje­ra­vao ze­mlji­šne knji­ge, ni­ti je za­klju­čio pi­sa­ni ugo­vor o ku­po­pro­da­ji. Ko­va­če­vi­će­vom tu­žbom se pre­ci­zi­ra da je od 1994. do 2016. go­di­ne na pred­met­nom ze­mlji­štu imao mir­nu dr­ža­vi­nu.
– Ni to­kom ci­je­log ovog pe­ri­o­da, pa čak ni ka­da je zbog eks­pan­zi­je u gra­đe­vi­nar­stvu i tu­ri­zmu ova lo­ka­ci­ja po­sta­la pri­vlač­na za raz­ne in­te­re­se, ni­jed­no li­ce tu­ži­o­cu ni­je tvr­di­lo da je ono vla­snik pred­met­nog ze­mlji­šta, ni­ti je bi­lo ko ika­da ustao sa tu­žbom pre­ma tu­ži­o­cu zbog svo­jin­skih ili dru­gih pre­ten­zi­ja – na­veo je u tu­žbi Ko­va­če­vić.
Pre­ma tek­stu tog do­ku­men­ta, tek po­čet­kom ove go­di­ne Ko­va­če­vić je sa­znao da se tu­že­ni, to jest fir­ma Mon­te Co, upi­sao na ka­ta­star­skoj par­ce­li 340/5 KO Sve­ti Ste­fan.
– Tre­ba na­po­me­nu­ti i to da tu­ži­o­ca ni­ka­da ni­je kon­tak­ti­rao ne­ki pred­stav­nik tu­že­nog kao prav­nog li­ca. Tu­ži­lac je za ovaj upis sa­znao ta­ko što je oba­vi­je­šte­no od ra­znih in­spek­cij­skih slu­žbi da li­ca ko­ja su sa tu­že­nim za­klju­či­la sud­sko po­rav­na­nje ve­za­no za pred­met­no ze­mlji­šte kon­stant­no pri­ja­vlju­ju obje­kat u ko­jem tu­ži­lac vr­ši ugo­sti­telj­sku dje­lat­nost zbog na­vod­nih ne­pra­vil­no­sti u po­slo­va­nju – na­vo­di se u tek­stu tu­žbe ko­ju je su pre­dao Ko­va­če­vić
Ta­ko je, ka­ko se na­vo­di, tu­ži­lac sa­znao do su stvar­ni raz­log za ove pri­ja­ve u stva­ri svo­jin­ske pre­ten­zi­je.
– Tek na­kon to­ga tu­ži­lac je an­ga­žo­vao advo­ka­ta i ta­ko utvr­dio da je na pred­met­nom ze­mlji­štu kao vla­snik upi­san tu­že­ni. Za­kon­skim od­re­đe­njem in­sti­tu­ta – od­ra­žaj pod­ra­zu­mi­je­va da se pra­vo svo­ji­ne sti­če po sa­mom za­ko­nu, a da se par­nič­ni po­stu­pak po­kre­će ra­di de­kla­ra­ci­je ovog pra­va, pa iz tog raz­lo­ga pred­la­že da sud do­ne­se pre­su­du da je tu­ži­lac ima­lac svo­ji­ne na di­je­lu ka­ta­star­ske par­ce­le 340/5 KO Sve­ti Ste­fan – na­vo­di se u tek­stu tu­žbe.
M.V.


Mi­tro­vić: Bio sam vla­snik i imam svu do­ku­men­ta­ci­ju

U iz­ja­vi za „Dan” Vla­di­mir Mi­tro­vić je od­ba­cio Ko­va­če­vi­će­ve op­tu­žbe, tvr­de­ći da se ra­di o iz­mi­šljo­ti­na­ma i pod­me­ta­nji­ma. Na­ja­vio je da će pro­tiv Zo­ra­na Ko­va­če­vi­ća pod­ni­je­ti tu­žbu, kao i pro­tiv svih dru­gih ko­ji ugro­ža­va­ju nje­go­ve in­te­re­se.
– Je­di­ni vla­snik pred­met­nog ze­mlji­šta bio sam ja, i ni­ko dru­gi. On je ta­mo imao ugo­sti­telj­ski obje­kat jer sam mu ja do­zvo­lio ta­ko ne­što. Pre­ma to­me, ne­ma go­vo­ra da sam pro­dao bi­lo šta tu­đe, pro­dao sam sa­mo imo­vi­nu ko­ja pri­pa­da me­ni i ro­đa­ci­ma. Sve dru­go su, vje­ruj­te, ob­ma­ne i ne­i­sti­ne – re­kao je Mi­tro­vić.
On je ka­zao da sa­ma pri­ča da je ne­ko mo­gao da ku­pi tu imo­vi­nu 90-ih go­di­na, a da se ne upi­še kao vla­snik i ni­ka­da ne pro­vje­ri na ko­ga se vo­di, do­volj­no go­vo­ri ko­li­ko su Ko­va­če­vi­će­ve pri­če ozbilj­ne.
– Za­šti­tu svo­jih in­te­re­sa po­tra­ži­ću pred nad­le­žnim su­dom. O vla­sni­štvu po­sje­du­jem svu do­ku­men­ta­ci­ju, po­seb­no što smo vla­sni­ci pred­met­nog ze­mlji­šta još od 1952. go­di­ne. Da­kle, Ko­va­če­vi­će­vi na­vo­di su is­kon­stru­i­sa­ni – re­kao je Mi­tro­vić.


Ne­u­te­me­lje­ni na­vo­di

Prav­ni za­stup­nik bu­dvan­ske fir­me Mon­te Co Jo­vo Vuk­sa­no­vić re­kao je si­noć za „Dan” da su na­vo­di Zo­ra­na Ko­va­če­vi­ća ne­u­te­me­lje­ni, i da je ta kom­pa­ni­ja is­klju­či­vi vla­snik imo­vi­ne kod pla­že Ka­me­no­vo. On je re­kao da ne sto­ji prav­ni osnov na ko­ji se Ko­va­če­vić po­zi­va u tu­žbi, i da dr­žav­nim or­ga­ni­ma pro­sto ne pre­o­sta­je ni­šta dru­go sem da kon­sta­tu­ju da je fir­ma Mon­te Co je­di­ni vla­snik na pred­met­nom zem­ljštu.
– Mi po­sje­du­je­mo sva do­ku­men­ta­ci­ju, od osno­va sti­ca­nja do ku­po­pro­daj­nog ugo­vo­ra i sve je la­ko pro­vje­ri­ti. Sprem­ni smo da do­ku­men­ta­ci­ju ustu­pi­mo sva­ko­me ko­ga to za­ni­ma, jer za­i­sta ne­ma ni go­vo­ra da je bi­lo šta ura­đe­no mi­mo za­ko­na – na­veo je Vuk­sa­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"