Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-11-30 NOVOG MINISTRA FINANSIJA DARKA RADUNOVIĆA PRATE AFERE IZ BANKARSKOG SEKTORA
Radunović Branovom pašenogu dao sumnjive milionske kredite Bivši ministar turizma je mimo zakona omogućio povećanje spratnosti objekta koji je u Pržnu gradila firma njegovog pašenoga Ljubiše Šestovića, a ta imovina je potom poslužila da NLB banka, na čijem je čelu bio Gvozdenovićev školski drug Darko Radunović, toj kompaniji odobri milionske kredite
Dan - novi portal
No­vog mi­ni­stra fi­nan­si­ja u Vla­di Cr­ne Go­re Dar­ka Ra­du­no­vi­ća, ko­ji je na tu funk­ci­ju do­šao sa mje­sta glav­nog iz­vr­šnog di­rek­to­ra Pr­ve ban­ke, go­di­na­ma pra­te afe­re iz ban­kar­skog sek­to­ra.
Ra­du­no­vić je od mar­ta 2014. go­di­ne u Pr­voj ban­ci, či­ji je ve­ćin­ski ak­ci­o­nar Aco Đu­ka­no­vić, brat do­sko­ra­šnjeg pre­mi­je­ra i li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Pri­je to­ga je ra­dio u NLB-u, Euro­mar­ket ban­ci i Ju­go­ban­ci.
Jed­na od afe­ra ko­ja se naj­vi­še pam­ti je­ste od­lu­ka upra­ve NLB-a, na či­jem je če­lu jed­no vri­je­me bio Ra­du­no­vić, da kre­di­ti­ma fi­nan­si­ra gra­đe­vin­ski po­du­hvat rod­bi­ne do­sko­ra­šnjeg mi­ni­stra tu­ri­zma i odr­ži­vog raz­vo­ja Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća. U pi­ta­nju je grad­nja luk­su­znog kom­plek­sa u Pr­žnu, ko­ju su pra­ti­le broj­ne sum­nje i kon­tro­ver­ze. Na­i­me, opo­zi­ci­ja, NVO sek­tor i me­di­ji su uka­za­li da je Gvo­zde­no­vić mi­mo za­ko­na po­ve­ćao sprat­nost obje­ka­ta u Pr­žnu ko­ji je gra­dio nje­gov pa­še­nog Lju­bi­ša Še­sto­vić. Od Gvo­zde­no­vi­ća je tra­že­na sa­gla­snost na iz­grad­nju stam­be­nog kom­plek­sa po­vr­ši­ne 3.500 kva­dra­ta, a on je odo­brio iz­grad­nju 4.600 kva­dra­ta. Gra­đe­vin­sku do­zvo­lu fir­mi či­ji je su­vla­snik bio nje­gov pa­še­nog Gvo­zde­no­vić je pot­pi­sao 2009. go­di­ne. NLB ban­ka je u to vri­je­me i ka­sni­je od­bri­la ne­ko­li­ko kre­di­ta fir­mi Pla­net, a kao ga­ran­ci­ja je bi­la za­lo­že­na i imo­vi­na sa­gra­đe­na na osno­vu te sum­njive do­zvo­le. Na ru­ko­vo­de­ćoj po­zi­ci­ji u NLB-u u to vri­je­me bio je Dar­ko Ra­du­no­vić, ina­če škol­ski drug mi­ni­stra Gvo­zde­no­vi­ća.
Fir­ma či­ji je osni­vač Gvo­zde­no­vi­ćev pa­še­nog Lju­bi­ša Še­sto­vić gra­di­la je stam­be­ni kom­pleks na sa­moj oba­li u Pr­žnu. Zbog svih ne­za­ko­ni­to­sti ko­je su pra­ti­le taj po­sao, pod­ni­je­ta je i kri­vič­na pri­ja­va, ali epi­log ni­je po­znat.
Vla­sni­ci pred­u­ze­ća Pla­net i mi­ni­star Gvo­zde­no­vić su tvr­di­li da su to kon­struk­ci­je, te da su u sve­mu po­što­va­ni za­ko­ni i ur­ba­ni­stič­ki pro­pi­si.
Pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, na ne­kret­ni­na­ma ko­je su pri­pa­da­le Še­sto­vi­će­voj fir­mi bi­le su upi­sa­ne hi­po­te­ke zbog če­ti­ri kre­di­ta uze­ta u NLB-u, u ukup­nom iz­no­su tri i po mi­li­o­na eura.
Pred­u­ze­će Pla­net osno­va­li su De­jan Sto­jo­vić i Lju­bi­ša Še­sto­vić, ko­ji je, ka­ko se ka­sni­je sa­zna­lo, rod­bin­ski po­ve­zan sa Gvo­zde­no­vi­ćem, is­tak­nu­tim funk­ci­o­ne­rom De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta. Še­sto­vić je na­kon ne­ko­li­ko go­di­na iza­šao iz fir­me u ko­joj je imao udio, pa je ona osta­la u vla­sni­štvu Sto­jo­vi­ća. Ban­ka je po­kre­nu­la na­mi­re­nje du­go­va­nja pro­da­jom ne­po­kret­no­sti u Pr­žnu ko­je su bi­le za­lo­že­ne pod hi­po­te­ku, ali je dug u me­đu­vre­me­nu vra­ćen. U tom vre­me­nu po­ja­vi­la se of­šor kom­pa­ni­ja Ve­ri­po kon­sal­ting inc (ko­ja je sa­da evi­den­ti­ra­na kao vla­snik ne­ko­li­ko sta­no­va u kom­plek­su či­ji je in­ve­sti­tor pred­u­ze­će Pla­net) da ot­pla­ti dio du­go­va pre­ma NLB.
Spe­ku­li­sa­lo se da tu of­šor fir­mu vo­di Oli­ve­ra Ilin­čić, ko­ja je pod is­tra­gom zbog ne­ko­li­ko bu­dvan­skih afe­ra, za po­tre­be kon­tro­verz­nog bi­zni­sme­na Stan­ka Ca­ne­ta Su­bo­ti­ća, ali to ni­ka­da ni­je do­ka­za­no.
To­kom man­da­ta na če­lu Pr­ve ban­ke, Ra­du­no­vić se su­o­čio i sa re­vi­zor­skom ocje­nom o kr­še­nju za­ko­na pri­li­kom po­slo­va­nja sa dvi­je če­ške fir­me. Re­vi­zo­ri su utvr­di­li da Pr­va ban­ka Cr­ne Go­re na dan 31. de­cem­bar 2015. go­di­ne kod dva kli­jen­ta – Lu­nez One i Zu­re­kon – ni­je is­pu­nja­va­la pro­pi­sa­nu iz­lo­že­nost od naj­vi­še 25 od­sto sop­stve­nih sred­sta­va. To je, ka­ko je pred­sta­vlje­no u iz­ve­šta­ju, bi­lo u su­prot­no­sti sa čla­nom 58 Za­ko­na o ban­ka­ma.
Fir­ma Lu­nez One po­slov­no je po­ve­za­na sa jed­nim sa­rad­ni­kom Dar­ka Ša­ri­ća, a po­je­di­ni me­di­ji su tvr­di­li da i sam Ša­rić sto­ji iza nje, ma­da za to ne­do­sta­je do­ka­za. Ta fir­ma je od Pr­ve ban­ke pre­u­ze­la po­tra­ži­va­nja u vri­jed­no­sti od 7.778.000 eura. Ra­di se o po­tra­ži­va­nji­ma ko­ja je Pr­va ban­ka ima­la pre­ma fir­mi Maks pre­stiž, ko­ja se vo­di­la na Bo­ja­na Sta­noj­ko­vi­ća, op­tu­ži­va­nog za sa­rad­nju sa Ša­ri­ćem.
Fir­mom Zu­re­kon for­mal­no upra­vlja iz­vje­sni Mar­tin Šin­del, ali je pra­vi vla­snik do­sad ostao ne­po­znat. Ta je fir­ma ta­ko­đe pre­u­ze­la mi­li­on­ske du­go­ve i po­mi­nje se na vi­še mje­sta u iz­vje­šta­ji­ma re­vi­zo­ra o po­slo­va­nju Pr­ve ban­ke.
Ra­du­no­vić je bio za­po­slen i u Euro­mar­ket ban­ci. Biv­ši di­rek­tor Euro­mar­ket ban­ke Bra­ni­mir Paj­ko­vić je 2006. go­di­ne od­ba­cio op­tu­žbe NLB Mon­te­ne­gro­ban­ke da je ra­ni­je ru­ko­vod­stvo, na če­lu s njim, bi­lo umi­je­ša­no u ne­sta­nak 1,1 mi­li­on eura. Kra­jem 2005.go­di­ne, Euro­mar­ket ban­ka je po­sta­la dio NLB Mon­te­ne­gro­ban­ke.
Ina­če, pre­ko Euro­mar­ket ban­ke su to­kom 2005. go­di­ne oba­vlja­ne ko­rup­tiv­ne is­pla­te u ve­zi sa afe­rom „Te­le­kom”, i to u iz­no­su od 2.324.325 eura, što su po­da­ci do ko­jih su do­šli is­tra­žni or­ga­ni ko­ji su se ba­vi­li tom afe­rom. M.V.


Uhap­šen pa oslo­bo­đen u afe­ri „Ju­go­ban­ka”

Ra­du­no­vić je bio uhap­šen 1995. go­di­ne sa ta­da­šnjom di­rek­tor­kom Ju­go­ban­ke Rad­mi­lom Ka­le­zić, či­ji je bio po­moć­nik, zbog sum­nje da su kom­pa­ni­ji Ova­ka pe­trol AG da­li 2,6 mi­li­o­na do­la­ra ka­ko bi za ra­čun ban­ke iz Be­ča uve­zla ci­ga­re­te. Ci­ga­re­te ni­je­su sti­za­le, no­vac ni­je vra­ćen, pa je po­li­ci­ja po na­lo­gu dr­žav­nog tu­ži­la­štva po­kre­nu­la ak­ci­ju.
Ra­du­no­vić je na kra­ju po­stup­ka oslo­bo­đen svih op­tu­žbi.


Bez od­go­vo­ra na pi­ta­nja „Da­na”

No­vo­i­za­bra­ni mi­ni­star fi­nan­si­ja Dar­ko Ra­du­no­vić ju­če ni­je od­go­vo­rio na pi­ta­nja „Da­na” o nje­go­vom ra­ni­jem an­ga­žma­nu i afe­ra­ma u ko­ji­ma je po­mi­njan. Pi­ta­nja su zva­nič­no po­sla­ta Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja, ali i pu­tem SMS-a i Vaj­be­ra na broj te­le­fo­na do­stu­pan re­dak­ci­ji.
In­te­re­so­va­lo nas je mi­ni­stro­vo mi­šlje­nje da li je nje­gov an­ga­žman u Pr­voj ban­ci, či­ji je ve­ćin­ski ak­ci­o­nar Aco Đu­ka­no­vić, a fir­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća je ta­mo de­po­no­va­la mi­li­on eura, pre­pre­ka da funk­ci­ju mi­ni­stra fi­nan­si­ja oba­vlja na pra­vi na­čin. Pi­ta­nje je bi­lo i da li su, dok je bio u upra­vi NLB-a, mi­mo pro­ce­du­re odo­bra­va­ni kre­di­ti fir­mi Pla­net, či­ji je pred­stav­nik bio Lju­bi­ša Še­sto­vić, pa­še­nog mi­ni­stro­vog škol­skog dru­ga Gvo­zde­no­vi­ća.
Ta­ko­đe, ni­je sti­gao ni od­go­vor na pi­ta­nje da li je u ugo­vo­ri­ma Pr­ve ban­ke sa če­škim fir­ma­ma Lu­nez i Zu­re­kon po­sto­ja­lo bi­lo šta ne­za­ko­ni­to.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"