Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2016-12-09 RUKOMETAŠICE CRNE GORE DANAS (18.30) PROTIV MAĐARSKE IGRAJU MEČ POSLEDNJEG KOLA U GRUPI C NA EVROPSKOM PRVENSTVU
Meč odluke za Crnu Goru Najvažnijih 60 minuta
Dan - novi portal
Par­ti­ja­ma u me­če­vi­ma pro­tiv Dan­ske i Če­ške pod­mla­đe­na žen­ska ru­ko­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja Cr­ne Go­re je po­ka­za­la da ima po­ten­ci­jal i da je na pra­vom pu­tu, a pra­va na­gra­da za ve­li­ku že­lju i fre­ne­tič­nu bor­be­nost bio bi pla­sman u dru­gu fa­zu Evrop­skog pr­ven­stva u Šved­skoj, pr­vog tak­mi­če­nja u no­vom olim­pij­skom ci­klu­su. Po­bje­dom pro­tiv Če­hi­nja „cr­ve­ne” su do­šle na ko­rak do ci­lja, ali će ipak meč po­sled­njeg ko­la gru­pe C pro­tiv Ma­đar­ske od­lu­či­ti put­ni­ka u glav­nu run­du. Cr­noj Go­ri je do­vo­ljan i bod, a i u ne­koj va­ri­jan­ti bi je i po­raz do tri go­la raz­li­ke od­veo u Top 12 uko­li­ko bi Dan­ska bi­la bo­lja od Če­ške.
Ipak, Maj­da Meh­me­do­vić na­gla­ša­va da kal­ku­li­sa­nja ne­će bi­ti uoči naj­va­žni­jih 60 mi­nu­ta na šam­pi­o­na­tu.
- Tre­ba sa­mo da iza­đe­mo na te­ren kao pro­tiv Dan­ske i Če­ške, i da da­mo sve od se­be. Na­dam se da će to bi­ti do­volj­no za re­zul­tat ko­ji nam od­go­va­ra – ka­za­la je Meh­me­do­vić.
Ma­đar­ska je na šam­pi­o­nat u Šved­sku do­šla osla­blje­na i u pr­va dva me­ča pre­tr­pje­la po­ra­ze, ali i da­lje ima šan­su da iz­bjeg­ne eli­mi­na­ci­ju i iz­bo­ri pla­sman u dru­gu fa­zu.
- Če­šku su svi bi­li ot­pi­sa­li, ali su iz­ne­na­di­le Ma­đar­sku. Mo­ra­mo da se spre­mi­mo za naj­bo­lje što mo­že­mo i da ih po­bi­je­di­mo da bi­smo pro­šle - re­kla je Meh­me­do­vić.
Mla­dom ti­mu pla­sman u dru­gu fa­zu bi mno­go zna­čio, jer bi od­i­gra­le još tri utak­mi­ce.
- Po­pra­vlja­mo se iz utak­mi­ce u utak­mi­cu i gra­di­mo do­bar osje­ćaj, ta­ko da se na­da­mo da će­mo kva­li­tet­no ući u meč i iz­bo­ri­ti pla­sman u na­red­nu fa­zu - ka­za­la je Je­le­na De­spo­to­vić, ko­ja je pro­tiv Če­ške u fin­i­šu ima­la od­lič­nu ro­lu.
De­spo­to­vić igra u De­bre­ci­nu i naj­bo­lje po­zna­je sa­stav Ma­đar­ske.
- To je kva­li­te­tan i is­ku­san tim. Iza se­be ima­ju do­sta ja­kih utak­mi­ca, jer ima­ju jed­nu od naj­bo­ljih li­ga na svi­je­tu. Pro­tiv nas će si­gur­no ima­ti ve­li­ki mo­tiv i bi­će nam te­ško – is­ta­kla je De­spo­to­vić.
Pred mla­dim cr­no­gor­skim ti­mom bi­će svaka­ko naj­ve­ći iza­zov do sa­da.
- Ma­đar­ska ima to­li­ko zvuč­nih ime­na da ne bi tre­ba­lo ni­ko­ga po­seb­no iz­dva­ja­ti. Gor­bic je vr­hun­ska ru­ko­me­ta­ši­ca, ali mo­ra­mo ima­ti jed­nak pri­stup pre­ma svi­ma, da ni­ko­ga ne pot­ci­je­ni­mo, ali ni da pre­ci­je­ni­mo - re­kla je Đur­đi­na Ma­lo­vić
Ipak, bez ob­zi­ra na kva­li­tet ri­va­la Ma­lo­vić vje­ru­je u do­bar re­zul­tat.
- Mi­slim da tre­ba vi­še da se fo­ku­si­ra­mo na nji­ho­ve vr­li­ne, da nas sa te stra­ne ne iz­ne­na­de. U ko­jem god sa­sta­vu Ma­đar­ska da do­đe, ipak je to ru­ko­met­na ve­le­si­la i mo­ra­mo da pri­stu­pi­mo mak­si­mal­no ozbilj­no – is­ta­kla je Ma­lo­vić.
U pr­va dva me­ča Ita­na Gr­bić je do­bro or­ga­ni­zo­va­la igru, a nje­na do­bra par­ti­ja bi­će po­treb­na i pro­tiv Ma­đar­ske
- Va­žno je da uži­va­mo u igri i da po­pra­vi­mo ne­ke seg­men­te u ko­ji­ma smo gri­je­ši­le. Tre­ba­li bi pri­je sve­ga da po­pra­vi­mo vra­ća­nje u fa­zu od­bra­ne – is­ta­kla je Gr­bić.
Su­sret u Mal­meu po­či­nje u 18.30 ča­so­va, a uko­li­ko se pla­si­ra da­lje Cr­na Go­ra će u dru­gu fa­zu pre­ni­je­ti dva bo­da. D.K.


Li­šče­vić Sr­bi­ji do­ni­je­la bod
Sr­bi­ja – Šved­ska 30:30 (18:15)
Dvo­ra­na: „Ho­vet are­na. Gle­da­la­ca: 8.000. Su­di­je: Vik­to­ri­ja Al­pa­id­ze i Ta­tja­na Be­rež­ki­na (Ru­si­ja). Sed­mer­ci: Sr­bi­ja 1 (0), Šved­ska 6 (3). Is­klju­če­nja: Sr­bi­ja 8, Šved­ska 10 mi­nu­ta
SR­BI­JA: Ri­so­vić (12 od­bra­na i tri sed­mer­ca), Čo­lić (jed­na od­bra­na), Ra­do­sa­vlje­vić 5, Kr­pež-Šle­zak 5, Tri­fu­no­vić, Lav­ko 1, Ko­va­če­vić, Ge­or­gi­jev 3, Pop–La­zić 5, Ob­ra­do­vić 2, Ko­lun­džić, Ni­ko­lić 1, Sto­ilj­ko­vić 4, Li­šče­vić 1, Pe­tro­vić, Dmi­tro­vić 3. 
ŠVEDSKA: Bund­sen (13 od­bra­na, 1 sed­me­rac), Me­le­gard, Eken­man Fer­nis, Strom­berg, Blom 3, Ro­berts 3, Sand 8, Iden, Vest­berg 1, La­ger­kvist 2, Gul­den 4 (2), Blom­strad, Hag­man 5 (1), Ja­kob­sen, Oden 2, Alm 2.
Go­lom Kri­sti­ne Li­šče­vić če­ti­ri se­kun­de pri­je kra­ja ru­ko­me­ta­ši­ce Sr­bi­je sti­gle su do ve­li­kog bo­da u der­bi­ju gru­pe A pro­tiv do­ma­ći­na Šved­ske i osvo­ji­le pr­vo mje­sto. Srp­ki­nje su po sve­mu pri­ka­za­nom za­slu­ži­le bod, po­što su u pr­vom po­lu­vre­me­nu ima­le i plus šest (17:11), ali su u na­stav­ku Šve­đan­ke no­še­ne po­dr­škom sa tri­bi­na ipak uspje­le da pre­o­kre­nu re­zul­tat. Ipak, u dra­ma­tič­nom fi­ni­šu iza­bra­ni­ce Dra­gi­ce Đu­rić iz­bje­gle su pr­vi po­raz na Evrop­skom pr­ven­stvu i u dru­gu fa­zu pre­ni­je­le tri bo­da, ko­li­ko je pre­ni­je­la i Šved­ska.
Na­kon dva po­ra­za pr­vu po­bje­du i to ubje­dlji­vu nad Slo­ve­ni­jom ostva­ri­la je Špa­ni­ja i pro­šla u dru­gu fa­zu, ali bez pre­ni­je­tih bo­do­va, dok su iz gru­pe B sve tri re­pre­zen­ta­ci­je – Ho­lan­di­ja, Fran­cu­ska i Nje­mač­ka pre­ni­je­le po dva bo­da. U ne­iz­vje­snim me­če­vi­ma po­sled­njeg ko­la Ho­lan­đan­ke su re­ži­ra­le pre­o­kret pro­i­tiv Fran­cu­ski­nja u na­stav­ku, dok su Nje­mi­ce bi­le bo­lje od Polj­ske i po­sla­le je ku­ći.


Ka­pi­ten­ka sprem­na za Ma­đar­sku

Iako ni­je sti­gla po­tvr­da iz Mal­mea, ka­pi­ten­ka žen­ske ru­ko­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re Mi­le­na Ra­i­če­vić tre­ba­lo bi da bu­de sprem­na za od­lu­ču­ju­ći meč pro­tiv Ma­đar­ske. Ra­i­če­vić je zbog po­vre­de ra­me­na pro­pu­sti­la du­el sa Če­škom, ali se u me­đu­vre­me­nu opo­ra­vi­la i pred­vo­di­će da­nas eki­pu u naj­avž­ni­jih 60 mi­nu­ta na šam­pi­o­na­tu.


Re­zul­ta­ti
Gru­pa A (Stok­holm)
1. ko­lo: Sr­bi­ja – Slo­ve­ni­ja 36:34, Špa­ni­ja – Šved­ska 19:25. 2. ko­lo: Špa­ni­ja – Sr­bi­ja 23:25, Šved­ska – Slo­ve­ni­ja 23:25. 3. ko­lo: Špa­ni­ja – Slo­ve­ni­ja 30:18, Sr­bi­ja – Šved­ska 30:30. Ta­be­la: Sr­bi­ja 5, Šved­ska 3, Špa­ni­ja 2, Slo­ve­ni­ja 2.
Gru­pa B (Kri­sti­jan­štad)
1. ko­lo: Ho­lan­di­ja – Nje­mač­ka 27:30, Fran­cu­ska – Polj­ska 31:22. 2. ko­lo: Polj­ska – Ho­lan­di­ja 21:30, Nje­mač­ka – Fran­cu­ska 20:22. 3. ko­lo: Nje­mač­ka – Polj­ska 23:22, Fran­cu­ska – Ho­lan­di­ja 17:18. Ta­be­la: Fran­cu­ska 4, Ho­lan­di­ja 4, Nje­mač­ka 4, Polj­ska 0.
Gru­pa C (Mal­me)
1. ko­lo: Ma­đar­ska – Če­ška 22:27, Cr­na Go­ra – Dan­ska 20:21. 2. ko­lo: Cr­na Go­ra – Če­ška 28:27 Dan­ska – Ma­đar­ska 23:19. 3. ko­lo (da­nas): Cr­na Go­ra – Ma­đar­ska (18.30), Dan­ska – Če­ška (20.45). Ta­be­la: Dan­ska 4, Če­ška 2, Cr­na Go­ra 2, Ma­đar­ska 0.
Gru­pa D (Hel­sing­borg)
1. ko­lo: Ru­si­ja – Hr­vat­ska 32:26, Nor­ve­ška – Ru­mu­ni­ja 23:21, 2. ko­lo: Ru­mu­ni­ja – Ru­si­ja 22:17, Hr­vat­ska – Nor­ve­ška 16:34. 3. ko­lo (da­nas): Ru­mu­ni­ja – Hrvat­ska (18.30), Nor­ve­ška – Ru­si­ja (20.45). Ta­be­la: Nor­ve­ška 4, Ru­mu­ni­ja 2, Ru­si­ja.


Glav­na run­da

Gru­pa 1 (Ge­te­borg)
Sr­bi­ja......................3
Šved­ska .................3
Fran­cu­ska ..............2
Ho­lan­di­ja ...............2
Nje­mač­ka ................2
Špa­ni­ja ..................0

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"