Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-12-09 POLEMIKA NA JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE TIVAT ZA 2017. GODINU
Predstavnici lokalne uprave odgovarali na pitanja Za plate tri puta više nego lani Ilustrovaću to sa podatkom da su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 2015. godine iznosili 1.650.000, a ove godine je planirano 2,97 miliona. To je 80 odsto više. Ne shvatam, je li u međuvremenu toliko porastao standard svih građana da se plate lokalnoj administraciji podižu 80 odsto ili je u pitanju po meni, prekomjerno zapošljavanje - rekao je Siniša Luković
Dan - novi portal
TI­VAT -Cen­tral­nu jav­nu ras­pra­vu o Na­cr­tu bu­dže­ta op­šti­ne Ti­vat za 2017. go­di­nu, or­ga­ni­zo­va­nu za gra­đa­ne i mje­sne za­jed­ni­ce, obi­lje­ži­la je sko­ro tro­ča­sov­na ras­pra­va i pre­te­žno kri­tič­ki to­no­vi o ak­tu ko­ji ti­vat­ski od­bor­ni­ci tre­ba da usvo­je na za­si­je­da­nju 22.de­cem­bra. Na broj­ne pri­mjed­be i pi­ta­nja uče­sni­ka ras­pra­ve od­go­vo­ra­li su pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Sne­ža­na Ma­ti­je­vić, pot­pred­sjed­ni­ci Si­ni­ša Ku­so­vac i Ili­ja Ja­no­vić, te Raj­ka Jo­vi­će­vić se­kre­tar­ka Se­kre­ta­ri­ja­ta za fi­nan­si­je i lo­kal­ne jav­ne pri­ho­de i di­rek­tor Di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je Pe­đa Ob­ra­do­vić.
Upo­re­đu­ju­ći stav­ke iz Na­cr­ta sa stav­ka­ma iz za­vr­šnog ra­ču­na bu­dže­ta za 2015. go­di­nu Si­ni­ša Lu­ko­vić je iz­nio upo­red­ne po­dat­ke na osno­vu ko­jih je za­klju­čio da je u pi­ta­nju „ra­sip­nič­ki bu­džet“.
- Tro­ško­vi lo­kal­ne ad­mi­ni­stra­ci­je su ka­ta­stro­fal­no vi­so­ki. Mi­slim da je to pro­dukt no­ve re­or­ga­ni­za­ci­je u or­ga­ni­ma Op­šti­ne. Ilu­stro­va­ću to sa po­dat­kom da su bru­to za­ra­de i do­pri­no­si na te­ret po­slo­dav­ca 2015. go­di­ne iz­no­si­li 1.650.000, a ove go­di­ne je pla­ni­ra­no 2,97 mi­li­o­na. To je 80 od­sto vi­še. Ne shva­tam, je li u me­đu­vre­me­nu to­li­ko po­ras­tao stan­dard svih gra­đa­na da se pla­te lo­kal­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji po­di­žu 80 od­sto ili je u pi­ta­nju po me­ni, pre­ko­mjer­no za­po­šlja­va­nje - re­kao je Lu­ko­vić.
Iz­no­se­ći de­talj­no po­ve­ća­nja po stav­ka­ma bu­dže­ta, Lu­ko­vić je re­kao da je za nje­ga naj­čud­ni­ji iz­nos bu­dže­ta Se­kre­ta­ri­ja­ta za mla­de i sport od 759.500 eura, do­ta­ci­je za rad po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da od 500.000 eura i 70.000 za kre­di­te i po­zaj­mi­ce kao i uve­ća­nje bu­džet­skih stav­ki za no­ve op­štin­ske se­kre­ta­ri­ja­te.
- Ono što je Se­kre­ta­ri­jat za upra­vu i dru­štve­ne dje­lat­no­sti ra­dio 2015. go­di­ne je ko­šta­lo 786.795 eura, a tri no­va se­kre­ta­ri­ja­ta pro­is­te­kla iz nje­ga, ko­šta­će nas do­go­di­ne 1.517.500. Pro­ce­nat iz­da­va­nja za pla­te je ka­ta­stro­fa­lan, to je pre­ko tri pu­ta ne­go što se ove go­di­ne tro­ši. Se­kre­ta­ri­jat za ko­mu­nal­no stam­be­ne po­slo­ve i sa­o­bra­ćaj je­dan je od naj­sku­pljih, 2015. tro­šio je 770.211 eura. Ove go­di­ne mu je sa­mo ma­lo ime pro­mi­je­nje­no, a na­mi­je­nje­no mu je 1.438.400 - na­veo je Lu­ko­vić do­da­ju­ći da bu­dže­tom pla­ni­ra­no iz­da­va­nje JU „Mu­ze­ji i ga­le­ri­je“ iz Cen­tra za kul­tu­ru pra­te ve­ći tro­ško­vi. Ta­ko je 2015. Cen­tar za kult­zu­ru sa du­gom od 70.000 imao bu­džet od 715.000, a do­go­di­ne će sam tro­ši­ti 606.000 eura.
Sla­žu­ći se se iz­la­ga­njem Lu­ko­vi­ća, Bi­lja­na Ma­ti­je­vić iz Udru­že­nja pred­u­zet­ni­ka, je sma­nje­nje ka­pi­tal­nog di­je­la bu­dže­ta na uštrb lič­nih pri­ma­nja na­zva­la šo­kant­nim.
- Šo­kant­no je ka­ko je pla­ni­ran bu­džet, po­seb­no što su se ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je sma­nji­le. Po­hval­no je što su se da­va­nja za so­ci­jal­nu po­moć po­ve­ća­la, kao i iz­dva­ja­nja za uče­ni­ke i stu­den­te - re­kla je Ma­ti­je­vi­će­va.
Od­go­va­ra­ju­ći Lu­ko­vi­ću, pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Si­ni­ša Ku­so­vac je re­kao da je op­šti­na ovim bu­dže­tom pla­ni­ra­la raz­voj­ni aspe­kat u svim seg­men­ti­ma ži­vot gra­da, pri­je sve­ga u dru­štve­noj na­do­grad­nji ko­ja se ti­če una­pre­đe­nja spor­ta, obra­zo­va­nja, kul­tu­re i umjet­no­sti.
- Za nas kao grad ko­ji ple­di­ra da se ba­vi na­u­tič­kim tu­ri­zmom tu­ri­sti ne­će pi­ta­ti za vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ju, već ko­li­ko po­zo­ri­šnih pred­sta­va i sport­skih tak­mi­če­nja ima­mo, da li ima­mo ga­le­ri­ju i po­štu­je­mo li svo­ju isto­ri­ju. Shod­no to­me na­pra­vlje­ni su se­kre­ta­ri­ja­ti, da bu­du pli­će or­ga­ni­za­ci­o­ne struk­tu­re. Htje­li smo da u du­hu sva­kog di­je­la dru­štve­ne dje­lat­no­sti i ak­tiv­no­sti sta­vi­mo ak­ce­nat kroz Se­kre­ta­ri­jat, oja­ča­mo sa­rad­nju sa lju­di­ma ka­ko bi u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne bi­li po­sve­će­ni svim tim seg­men­ti­ma. Se­kre­ta­ri­jat tre­ba da slu­ži za mo­ni­to­ring i bu­de kon­trol­ni me­ha­ni­zam za sve te ak­tiv­no­sti, to je bi­la ide­ja vo­di­lja – po­ja­snio je Ku­so­vac tra­že­ći go­di­nu da­na da se vi­di da li će ovaj si­stem funk­ci­o­ni­sa­ti. On je na­ja­vio i da op­šti­na na­mje­ra­va da upra­vlja­nje grad­skim par­kin­zi­ma i ga­ra­ža­ma, kao i no­vom Auto­bu­skom sta­ni­com po­vje­ri Ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću. U tu svr­hu će tzv.fi­zi­bi­li­ti stu­di­ju eko­nom­ske oprav­da­no­sti usko­ro oba­vi­ti struč­nja­ci sa pod­go­rič­kog Eko­nom­skog fa­kul­te­ta. Ku­so­vac je na­ja­vio da ne­ma bo­ja­zni o ugro­že­no­sti ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja jer će se ubu­du­će u do­go­vo­ru sa Vla­dom Cr­ne Go­re, Ti­vat vi­še osla­nja­ti na za­jed­nič­ko fi­nan­si­ra­nje pro­je­ka­ta sa Di­rek­ci­jom za sa­o­bra­ćaj i Di­rek­ci­jom za jav­ne ra­do­ve.
Ž.K.


Kre­dit­na za­du­že­nja ne uli­va­ju na­du

Pred­sjed­nik MZ Kr­to­li Ivan Star­če­vić je re­kao da Kr­to­li i Kra­ši­ći či­ne 54 od­sto te­ri­to­ri­je op­šti­ne pi­ta­ju­ći da li će se sred­stva na­mi­je­nje­na za Mje­sne za­jed­ni­ce di­je­li­ti po od­re­đe­nim kri­te­ri­ju­mi­ma
Kri­ti­ku­ju­ći na­crt bu­dže­ta Ra­to Braj­ko­vić je is­ta­kao da je re­a­lan bu­džet do de­vet mi­li­o­na eura, a sta­nje ak­tu­el­nih in­ve­sti­ci­ja, kre­dit­na za­du­že­nja ve­za­na za iz­grad­nju pu­ta za Lu­šti­cu i no­va za­po­šlja­va­nja, ne uli­va­ju na­du.


Ko­va­če­vić: Od­u­sta­ni­te od ova­kvih pro­jek­ci­ja

Pred­stav­nik Ti­vat­ske ak­ci­je Mir­ko Ko­va­če­vić je za­tra­žio da lo­kal­na upra­va od­u­sta­ne od, ka­ko je re­kao, ova­kvog bu­dže­ta i da iz­dat­ke sma­nji za 750.000 euara.
- Vi ste ko­rak od am­bi­sa. Ove go­di­ne ima­te pri­ho­de od 1,3 mi­li­o­na, a tran­sfe­re in­sti­tu­ci­ja­ma pla­ni­ra­te na 8,3 mi­li­o­na. Od pla­ni­ra­nih pri­ho­da sa­mo mi­li­on je odvo­jen za ka­pi­tal­ni bu­džet, pa i ako re­a­li­zu­je­te sve pla­ni­ra­ne in­ve­sti­ci­je. Go­vo­ri­te o dru­štve­noj na­do­grad­nji kao da smo grad u Švaj­car­skoj i kao da smo sve po­slo­ve za­vr­ši­li, a mi ne­ma­mo ko­mu­nal­nu in­fra­struk­tu­ru, a u Ka­li­ma­nju i kod Do­ma Voj­ske i da­lje se ši­ri smrad kad se pro­đe uli­com. Tra­žim da Op­šti­na od­u­sta­ne od ova­kvog bu­dže­ta i iz­dat­ke sma­nji za 750.000 do iz­no­sa od tri mi­li­o­na za ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je.
Ako to ne ura­di­te, Ti­vat ne­ma bu­duć­nost. Za­vr­ši­li smo sa ka­pi­tal­nim in­ve­sti­ci­ja­ma u na­red­nih 15 go­di­na - po­ru­čio je Ko­va­če­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"