Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-12-08 NAKON RATIFIKACIJE PROTOKOLA O PRISTUPANJU U KOMITETU SENATA, „VAŠINGTON TAJMS” OCIJENIO
Tekst Koba Korkera u „Vašington postu” o Crnoj Gori U NATO zbog luke Bar S obzirom na veliki broj izazova sa kojima se suočava NATO, važno je da svaka država preuzme obavezu da izdvaja dva odsto BDP-a za odbranu – rekao je senator Bob Korker povodom odluke komiteta o pristupanju Crne Gore NATO-u
Dan - novi portal
Lu­ka Bar, glav­na lu­ka Cr­ne Go­re, stra­te­ški je dra­go­cje­na kao je­di­na mor­ska lu­ka duž ju­žne oba­le Evro­pe ko­ja pri­pa­da dr­ža­vi ko­ja još ni­je čla­ni­ca NA­TO-a, ob­ja­vio je ame­rič­ki list „Va­šing­ton tajms” po­vo­dom ra­ti­fi­ka­ci­je pro­to­ko­la o pri­stu­pa­nju Cr­ne Go­re NA­TO-u u ko­mi­te­tu za spolj­ne po­slo­ve ame­rič­kog se­na­ta. Ka­ko je ob­ja­šnje­no, na­kon ra­ti­fi­ka­ci­je, Se­nat tre­ba da na ple­nar­nom za­sje­da­nju dvo­tre­ćin­skom ve­ći­nom odo­bri ovaj do­ku­ment, na­kon če­ga ide na pot­pis pred­sjed­ni­ku dr­ža­ve, što pred­vi­đa Ustav SAD.
Ka­ko se na­vo­di u tek­stu, šef ko­mi­te­ta za spolj­ne po­slo­ve ame­rič­kog se­na­ta Kob Kor­ker re­kao je da Cr­na Go­ra tre­ba da bu­de sprem­na da pri­hva­ti sve oba­ve­ze ko­je pro­is­ti­ču iz član­stva u NA­TO.
– S ob­zi­rom na ve­li­ki broj iza­zo­va sa ko­ji­ma se su­o­ča­va NA­TO, va­žno je da sva­ka dr­ža­va pre­u­zme oba­ve­zu da iz­dva­ja dva od­sto BDP-a za od­bra­nu – re­kao je Kor­ker.
Ka­ko za­klju­ču­je autor tek­sta u „Va­šing­ton taj­msu”, pri­jem Cr­ne Go­re će da na­lju­ti Ru­si­ju, ko­ja je tra­ži­la da se ta dr­ža­va po­vu­če sa pu­ta pri­bli­ža­va­nja sa­ve­zu sa Za­pa­dom.
– Cr­no­gor­ske vla­sti su ove je­se­ni op­tu­ži­le Mo­skvu da je po­ku­ša­va­la da or­ga­ni­zu­je dr­žav­ni udar to­kom par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ze­mlji. To se mo­žda ne­će svi­dje­ti no­vom ame­rič­kom pred­sjed­ni­ku Do­nal­du Tram­pu, ko­ji je za­go­va­rao bo­lje od­no­se sa Mo­skvom, upr­kos pro­ti­vlje­nju mno­gih u svo­joj par­ti­ji i tvrd­nja­ma da su on i nje­go­vi sa­rad­ni­ci pre­bli­ski sa ru­skim pred­sjed­ni­kom Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom – na­vo­di ame­rič­ki list.
Na­vo­di se i da se Tramp još ni­je pre­ci­zno i kon­kret­no iz­ja­snio o mo­gu­ćem pri­dru­ži­va­nju Cr­ne Go­re NA­TO-u.
– Na­kon du­go­go­di­šnjeg pro­ce­sa pri­bli­ža­va­nja, op­ci­ja član­stva Cr­ne Go­re je odo­bre­na od mi­ni­sta­ra ino­stra­nih po­slo­va čla­ni­ca u ma­ju ove go­di­ne, a Bi­je­la ku­ća je za­tra­ži­la od Kon­gre­sa da ra­ti­fi­ku­je spo­ra­zum u ju­nu. Ka­da je po­čeo pro­ces ra­ti­fi­ka­ci­je, od­la­ze­ći pred­sjed­nik Ba­rak Oba­ma je po­ru­čio Kon­gre­su da će pri­hva­ta­nje Cr­ne Go­re u NA­TO po­ka­za­ti dru­gim ze­mlja­ma na Bal­ka­nu da vra­ta NA­TO-a osta­ju ši­rom otvo­re­na za na­ro­de sprem­ne da spro­ve­du neo­p­hod­ne re­for­me – pod­sje­tio je autor član­ka u „Va­šing­ton taj­msu”.
Ka­ko se da­lje na­vo­di, ta ide­ja ne­će bi­ti do­bro pri­mlje­na u Mo­skvi, jer zva­nič­ni­ci Kre­mlja već du­go stra­hu­ju da NA­TO ugro­ža­va Ru­si­ju, po­seb­no ta­ko što pri­klju­ču­je one dr­ža­ve ko­je su ne­ka­da bi­le dio So­vjet­skog Sa­ve­za ili u sfe­ri nje­go­vog uti­ca­ja to­kom Hlad­nog ra­ta.
– Bo­sna i Her­ce­go­vi­na, Ma­ke­do­ni­ja i Gru­zi­ja su i for­mal­no u pre­go­vo­ri­ma o član­stvu u NA­TO-u, iako ni­jed­na od tih apli­ka­ci­ja ni­je iz­vje­sna. Sa­ma po se­bi, Cr­na Go­ra nu­di ma­lo to­ga NA­TO-u; ma­le­na ze­mlja sa tek ne­što vi­še od 600.000 sta­nov­ni­ka, ima BDP od je­dva 7,5 mi­li­jar­di do­la­ra i stal­nu voj­sku od oko 2.000 lju­di. Ali, glav­na lu­ka Cr­ne Go­re – Bar – stra­te­ški je dra­go­cje­na kao je­di­na du­bo­ko­mor­ska lu­ka duž ju­žne oba­le Evro­pe ko­ja pri­pa­da dr­ža­vi ko­ja ni­je čla­ni­ca NA­TO – na­vo­di se u tek­stu ob­ja­vlje­nom u „Va­šing­ton taj­msu”.
Za­klju­ču­je se da čla­no­vi Kon­gre­sa, po svoj pri­li­ci, ne vo­de mno­go ra­ču­nae da li ta­kav nji­hov po­tez lju­ti Ru­si­ju ili ne.
Pod­sje­ti­mo, no­vo­i­za­bra­ni ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Tramp re­kao je da že­li da NA­TO sa­ve­zni­ci iz­dva­ja­ju vi­še nov­ca za od­bra­nu, is­ti­ču­ći da im u su­prot­nom Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve (SAD) mo­žda ne­će pri­te­ći u po­moć. Po­li­tič­ki ana­li­ti­ča­ri iz Va­šing­to­na sma­tra­ju da će spolj­no­po­li­tič­ke na­mje­re no­vog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Tram­pa bi­ti po­zna­ti­je na­kon što po­pu­ni naj­i­stak­nu­ti­ja mje­sta u svom ka­bi­ne­tu.
M.V.


DPS: Ban­dou je „la­žov sto od­sto”

I na Za­pa­du ima pla­će­ni­ka, isto kao i na Is­to­ku. Po­no­vo se pro­tiv Cr­ne Go­re i pred­sjed­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća ogla­sio do­ka­za­ni pla­će­nik iz Ame­ri­ke Dag Ban­dou, po­znat u Va­šing­to­nu kao za­go­vor­nik ru­skih in­te­re­sa, sa­op­šte­no je iz De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta. Oni su re­a­go­va­li na na­vo­de ko­je je iz­nio Ban­dou da mo­gu­će član­stvo Cr­ne Go­re u NA­TO-u ne do­pri­no­si re­gi­o­nal­noj sta­bil­no­sti, kao i da je Đu­ka­no­vić po­znat kao „go­spo­din de­set od­sto”.
– Su­de­ći po ska­red­no­sti ter­mi­na ko­je ko­ri­sti u tek­stu ob­ja­vlje­nom u „Forb­su”, ka­ko ov­dje pre­no­se ne­ki me­di­ji, ovo­ga pu­ta je po­di­gao ta­ri­fu. Taj tekst kao da je pi­san ru­kom ru­skih na­ci­o­na­li­sta, ili do­mi­cil­nih pla­će­nih pro­tiv­ni­ka Ali­jan­se. Ban­dou je onaj što je pri­je vi­še od jed­ne de­ce­ni­je pri­znao da je za pa­re pi­sao na­ru­če­ne tek­sto­ve u ko­rist jed­nog ko­rum­pi­ra­nog va­šing­ton­skog lo­bi­ste – tvr­de iz DPS-a.
Ka­ko su do­da­li, pre­ma pi­sa­nju ame­rič­kog „Blum­ber­ga”, pri­znao je da je uzi­mao 2.000 do­la­ra po tek­stu.
– Na­rav­no, bez zna­nja ured­ni­ka me­di­ja u ko­ji­ma je „ana­li­zi­rao” i in­sti­tu­ta u ko­jem je ra­dio. Ko­li­ko li tek sad uzi­ma? Ovaj pr­lja­vi pla­će­nik valj­da po­la­zi od se­be kad pi­še o lju­di­ma i pro­cen­ti­ma. La­žov 100 od­sto, re­če­no nje­go­vim je­zi­kom. To je „ana­li­ti­čar” pro­tiv­ni­ka član­stva Cr­ne Go­re u NA­TO-u Dag Ban­dou – na­ve­li su iz DPS-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"