Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-12-08 NA SUĐENJU NEBOJŠI OBRADOVIĆU U SLUČAJU „RAMADA” IZNESENI NOVI DETALJI
Martinović i Obradović Plaćalo ministarstvo, a ne Željeznica Prema riječima Obradovića Direkcija za željeznice je u hotelu „Ramada” u dva navrata organizovala sastanke i to je učinjeno zbog „straha od curenja informacija” Nebojša Obradović je rekao da je talac medijske hajke i političke torture, te da u životu nije napravio nijedan prekršaj, a kamoli krivično djelo, a poklapanje vremena sastanaka i događaja koje su u hotelu „Ramada” organizovali Direkcija za željeznice i Socijaldemokrate (SD), puka je slučajnost
Dan - novi portal
Advo­kat di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za že­lje­zni­ce Ne­boj­še Ob­ra­do­vi­ća, okri­vlje­nog u slu­ča­ju „Ra­ma­da”, Ni­ko­la Mar­ti­no­vić ka­zao je ju­če na su­đe­nju da je spor­ne sku­po­ve u tom ho­te­lu pla­ća­lo Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja, a ne Di­rek­ci­ja.
Iz­no­se­ći od­bra­nu, Ne­boj­ša Ob­ra­do­vić je re­kao da je ta­lac me­dij­ske haj­ke i po­li­tič­ke tor­tu­re, te da u ži­vo­tu ni­je na­pra­vio ni­je­dan pre­kr­šaj, a ka­mo­li kri­vič­no dje­lo, a po­kla­pa­nje vre­me­na sa­sta­na­ka i do­ga­đa­ja ko­je su u ho­te­lu „Ra­ma­da” or­ga­ni­zo­va­li Di­rek­ci­ja za že­lje­zni­ce i So­ci­jal­de­mo­kra­te (SD), pu­ka je slu­čaj­nost. On je u pod­go­rič­kom Vi­šem su­du us­tvr­dio da je ne­vin i da ni­je zlo­u­po­tri­je­bio slu­žbe­ni po­lo­žaj po­vo­dom sum­nji da je nov­cem iz bu­dže­ta pla­tio par­tij­ske sku­po­ve SD-a.
Ob­ra­do­vić je ju­če pri­stao da iz­ne­se od­bra­nu, ali je ka­zao da ne že­li da od­go­va­ra na pi­ta­nja su­da i tu­ži­la­štva i da se na ta­kav po­tez od­lu­čio zbog lič­nih i po­ro­dič­nih prin­ci­pa. On je is­ta­kao da je „ta­lac me­dij­ske haj­ke i po­li­tič­ke tro­tu­re, ko­ju su ini­ci­ra­li Pa­tri­ci­ja Po­brić i Mla­den Bo­ja­nić”.
– Ni­je­sam htio da da­jem ni­ka­kve iz­ja­ve jer su me­di­ji uni­šti­li moj pro­fe­si­o­nal­ni in­te­gri­tet i lič­no do­sto­jan­stvo. Ni­je­sam htio da re­a­gu­jem, jer to vam je kao da cr­tam sli­je­pom i pje­vam glu­vom – ka­zao je Ob­ra­do­vić u od­bra­ni pred su­di­jom Anom Vu­ko­vić.
Do­dao je ka­ko će pred su­dom is­pri­ča­ti isti­nu o ovom do­ga­đa­ju i tru­di­ti se da je osvi­je­tli. Ob­ra­do­vić je po­ru­čio da ni­je po­li­ti­čar, već da je pro­fe­si­o­na­lac.
Go­vo­re­ći o pr­vom spor­nom do­ga­đa­ju u ho­te­lu „Ra­ma­da”, ko­ji je odr­žan 23. ju­la pro­šle go­di­ne, Ob­ra­do­vić je us­tvr­dio da je to­ga da­na ra­no za­ka­zao sa­sta­nak sa sa­rad­ni­ci­ma, či­ja je te­ma bio bu­džet. Sa­sta­nak je, ka­ko ka­že, ra­no za­ka­zao, jer je to­ga da­na sa po­ro­di­com pu­to­vao na od­mor u Tur­sku. Za sa­sta­nak Di­rek­ci­je van zgra­de tog ti­je­la, ka­ko je ka­zao, od­lu­čio se zbog „ri­zi­ka od cu­re­nja in­for­ma­ci­ja”. Ob­ra­do­vić je na­veo da je Di­rek­ci­ja za že­lje­zni­ce u po­sled­nje dvi­je go­di­ne bi­la če­sta te­ma me­dij­skih na­pi­sa u, ka­ko je re­kao, ne­ga­tiv­nom kon­tek­stu, te da u že­lje­zni­ci po­sto­je zvi­žda­či ko­ji su go­vo­ri­li o ne­be­zbjed­no­sti sa­o­bra­ća­ja, ka­me­no­va­nju vo­zo­va... Sa­op­štio je da su u me­di­jima iz­la­zi­le po­vr­šne in­for­ma­ci­je sa sa­sta­na­ka odr­ža­nih u Di­rek­ci­ji, ali da se me­di­ji „ni­je­su ba­vi­li ka­ko smo li­der u re­gi­o­nu”.
Ob­ra­do­vić je is­ta­kao da je cu­re­nje in­for­ma­ci­ja naj­va­žni­ji raz­log da za mje­sto sa­stan­ka iza­be­re ho­tel, ali i da je sa­la u Di­rek­ci­ji ne­u­slov­na za sa­stan­ke.
– Di­rek­ci­ja ras­po­la­že bu­dže­tom od mi­li­o­na, i že­lio sam da 300 eura po­tro­šim u tu svr­hu, jer sam na­su­prot tom iz­dat­ku imao ri­zik cu­re­nja in­for­ma­ci­ja – is­ta­kao je Ob­ra­do­vić.
Ka­zao je da je iz istih raz­lo­ga odr­žan i dru­gi spor­ni sa­sta­nak, 15. ja­nu­a­ra ove go­di­ne, a te­ma tog sku­pa sa sa­rad­ni­ci­ma bio je „sta­tus Di­rek­ci­je”. On je do­dao da su oba sa­stan­ka krat­ko tra­ja­la, oko sat vre­me­na, da u „Ra­ma­di” ni­je­su ru­ča­li, ali ni­je pra­tio šta je ko pio. Ob­ra­do­vić je ka­zao da „Ra­ma­da” ni­je jed­no mje­sto gdje su or­ga­ni­zo­va­li sa­stan­ke, već su to či­ni­li i u dru­gim re­sto­ra­ni­ma i ho­te­li­ma.
Di­rek­tor Di­rek­ci­je za že­lje­zni­ce ka­zao je da je oba sa­stan­ka or­ga­ni­zo­vao nje­gov ko­le­ga iz SD-a Emil Du­rum­ba­šić, ko­ji, ka­ko je do­dao, ima is­ku­stva u or­ga­ni­zo­va­nju do­ga­đa­ja. Na­veo je da se Du­rum­ba­ši­ću po­vje­rio ka­ko ima pro­blem sa cu­re­njem in­for­ma­ci­ja i on mu je na­kon to­ga pred­lo­žio i re­zer­vi­sao sa­lu u ho­te­lu „Ra­ma­da“.
– Oti­šao sam u ho­tel, či­ni mi se da je sa­la bi­la na 4. ili 5. spra­tu. Na tom spra­tu je bio ko­no­bar ko­ji je pi­tao ko­jim po­vo­dom smo tu. Re­kao sam da ima­mo sa­sta­nak, na­kon če­ga nas je uslu­žio – tvr­di Ob­ra­do­vić.
Is­ta­kao je da ta­da ni­je pot­pi­sao ni­ti do­bio ra­čun, te da mu je Du­rum­ba­šić ka­zao da će ga ho­tel po­sla­ti. Ob­ra­do­vić je na­veo da je 3. fe­bru­a­ra do­bio fak­tu­ru za dru­gi sa­sta­nak – od 15. ja­nu­a­ra. Dru­gu fak­tu­ru, od pr­vog sa­stan­ka je, ka­ko je ka­zao, do­bio pet da­na ka­sni­je, na­vo­de­ći da je ona bi­la ve­ćeg iz­no­sa. Is­ti­če da se zbog iz­no­sa fak­tu­re obra­tio Du­rum­ba­ši­ću, ko­ji mu je, ka­ko je iz­ja­vio, ka­zao da je to i sam pri­mi­je­tio, te da je po­ku­ša­vao sa sma­nji iz­nos, ali ni­je mo­gao, jer je već iz­da­ta, te da je sa ho­te­lom do­go­vo­rio da će to ri­je­ši­ti kroz po­pust za ne­ki na­red­ni do­ga­đaj.
Go­vo­re­ći o to­me ka­ko je mo­gu­će da su sa­stan­ci Di­rek­ci­je odr­ža­ni u bli­skom vre­men­skom in­ter­va­lu sa par­tij­skim sku­po­vi­ma So­ci­jal­de­mo­kra­ta, Ob­ra­do­vić je ka­zao da se ra­di o „pu­koj slu­čaj­no­sti”, iako, ka­ko je re­kao, ne vje­ru­je u slu­čaj­nost.
– Moj od­go­vor je da se ra­di o pu­koj slu­čaj­no­sti – is­ta­kao je on.
Na su­du je pro­či­ta­na ko­ren­spo­den­ci­ja iz­me­đu Sve­tla­ne Go­ra­no­vić iz „Ra­ma­de” i Emi­la Du­rum­ba­ši­ća od 11. i 20. ja­nu­a­ra, na ko­ju je pri­go­vo­rio Ob­ra­do­vi­ćev bra­ni­lac, advo­kat Ni­ko­la Mar­ti­no­vić, na­vo­de­ći da se ta pre­pi­ska ne od­no­si na Di­rek­ci­ju. Pro­či­ta­ne su fak­tu­re „Ra­ma­de” upu­će­ne Di­rek­ci­ji sa ra­ču­ni­ma od 565 i 389 eura, te na­lo­zi knji­že­nja, a Mar­ti­no­vić je pri­go­vo­rio da fi­skal­ni ra­ču­ni ni­je­su u sa­gla­sno­sti sa fak­tu­ra­ma.
Iz­vr­šen je uvid i u ovje­re na­lo­ga za pla­ća­nje, upu­će­ne Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva od stra­ne Di­rek­ci­je, te iz­vod iz knji­ge ula­znih fak­tu­ra.
– U za­htje­vi­ma za pla­ća­nje ja­sno se na­vo­di da pla­ća Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva. Shod­no ovom do­ka­zu, ja­sno pro­iz­i­la­zi da pla­ća­nje ni­je oba­vi­la Di­rek­ci­ja, ne­go mi­ni­star­stvo – oci­je­nio je Mar­ti­no­vić.
Na to je za­stup­nik op­tu­žni­ce, spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Velj­ko Ru­to­vić ka­zao da je pro­ce­du­ra ko­ja pra­ti ova ak­ta pro­pi­sa­na na taj na­čin.
Su­đe­nje se na­sta­vlja sju­tra, za ka­da je za­ka­za­no sa­slu­ša­nje svje­do­ka.A.O.


Od­bi­jen pred­log za sa­slu­ša­nje Bo­ja­ni­ća

Su­di­ja Ana Vu­ko­vić od­bi­la je pred­log advo­ka­ta Ni­ko­le Mar­ti­no­vi­ća da se u na­stav­ku po­stup­ka sa­slu­ša biv­ši po­sla­nik Mla­den Bo­ja­nić. Mar­ti­no­vić je sma­trao da je nje­go­vo sa­slu­ša­nje neo­p­hod­no, s ob­zi­rom na to da je Bo­ja­nić, ka­ko je us­tvr­dio, jav­no iz­no­sio tvrd­nje da ima sa­zna­nja o ovom slu­ča­ju, te da je „ini­ci­ja­tor ovog po­stup­ka”. Su­di­ja je ka­za­la da u tom mo­men­tu ne vi­di osno­va­nost nje­go­vog pred­lo­ga.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"