Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-11-14 BRAT ODLAZEĆEG PREMIJERA JEDAN OD NAJBOGATIJIH LJUDI U CRNOJ GORI
Đukanović Aco ima 280.000 m2 zemljišta, 1.600 m2 poslovnog i 1.195 m2 stambenog prostora U ličnu imovinu Aca Đukanovića ne ulaze nekretnine koje posjeduje u firmama čiji je suvlasnik ili akcionar. Đukanović je većinski akcionar u RZUP-u i Prvoj banci, najveći je pojedinačni akcionar u Rudniku uglja, a suosnivač je firme „Invest nova“ d.o.o. Podgorica. U firmama „Monte nova“ i „Urbisnova“ bio je osnivač, ovlašćeni zastupnik i izvršni direktor
Dan - novi portal
Brat od­la­ze­ćeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, bi­zni­smen Aco Đu­ka­no­vić, je­dan je od naj­bo­ga­ti­jih lju­di u Cr­noj Go­ri. On je vla­snik pre­ko 288.000 me­ta­ra kva­drat­nih ze­mlje, šu­ma, stam­be­nog i po­slov­nog pro­sto­ra i ve­ćin­ski ak­ci­o­nar i osni­vač naj­ma­nje tri fir­me u Cr­noj Go­ri, či­je se bo­gat­stvo pro­cje­nju­je na de­se­ti­ne mi­li­o­na eura. Na Đu­ka­no­vi­će­vo ime vo­di se 285.000 kva­dra­ta ze­mlji­šta i šu­ma, 1.600 me­ta­ra kva­drat­nih po­slov­nog i 1.195 kva­dra­ta stam­be­nog pro­sto­ra.
Na osno­vu po­da­ta­ka u ko­je je „Dan“ imao uvid, a od­no­se se na Đu­ka­no­vi­će­vo bo­gat­stvo u Cr­noj Go­ri, pre­mi­je­rov brat po­sje­du­je vri­jed­nu imo­vi­nu u Ko­to­ru, Pod­go­ri­ci, Ko­la­ši­nu, Ža­blja­ku i Nik­ši­ću.
Đu­ka­no­vić je ve­ćin­ski ak­ci­o­nar u ne­ka­da dr­žav­nom Re­pu­blič­kom za­vo­du za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje (RZUP), gdje ima čak 75 od­sto ak­ci­ja. U Pr­voj ban­ci ima naj­ve­ći dio ak­ci­ja, kao vla­snik 41 od­sto vla­snič­kog udje­la. Naj­ve­ći je po­je­di­nač­ni ak­ci­o­nar i u plje­valj­skom Rud­ni­ku uglja, gdje po­sje­du­je 11,84 od­sto ak­ci­ja. Aco Đu­ka­no­vić je su­o­sni­vač fir­me „In­vest no­va“ d.o.o. Pod­go­ri­ca, ko­ja se, pre­ma po­da­ci­ma iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS), ba­vi raz­ra­dom gra­đe­vin­skih pro­je­ka­ta. Uku­pan ka­pi­tal te fir­me je 11.891.255,79 eura. Su­o­sni­vač fir­me sa Đu­ka­no­vi­ćem je „Cher­cor co li­mi­ted“.
U fir­ma­ma „Mon­te no­va“ i „Ur­bi­sno­va“, Aco Đu­ka­no­vić je bio osni­vač, ovla­šće­ni za­stup­nik i iz­vr­šni di­rek­tor, ali su one u me­đu­vre­me­nu obri­sa­ne.
I dok pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić u jav­no­sti ko­men­ta­ri­še bo­gat­stvo ko­je su ste­kli dru­gi pri­pad­ni­ci cr­no­gor­skog jav­nog ži­vo­ta, iz­gle­da da je ne­u­pi­tan sa­mo na­čin sti­ca­nja enorm­nog bo­gat­stva od stra­ne nje­go­vih naj­bli­žih. Ka­da se ra­di o Đu­ka­no­vi­ći­ma, či­ni se da se nji­ho­vo bo­gat­stvo pod­ra­zu­mi­je­va i da se ne do­vo­di u pi­ta­nje da li je ste­če­no ku­po­vi­nom (ko­jim nov­cem), prav­nim pro­pi­si­ma ili pak od­lu­ka­ma dr­žav­nih orga­na, kao što po­ka­zu­je pri­mjer nje­go­vog bra­ta.
U ka­ta­star­skoj op­šti­ni (KO) Sma­i­la­gi­ća po­lje u Ko­la­ši­nu, Aco Đu­ka­no­vić ima šu­me 4. kla­se, po­vr­ši­ne čak 266.532 kva­dra­ta, ko­je su na nje­go­vo ime upi­sa­ne 2009. go­di­ne i ste­kao ih je ku­po­vi­nom. U is­toj KO Đu­ka­no­vić ima i šu­me 4. kla­se od 8.166 i od 716 kva­dra­ta.
Đu­ka­no­vić je imo­vi­nu ko­ju ima u Ko­to­ru ste­kao „prav­nim pro­pi­som“. Ra­di se o zgra­di u tr­go­vi­ni, ugo­sti­telj­stvu i tu­ri­zmu od 221 kva­drat, ze­mlji­štu uz van­pri­vred­nu zgra­du od 310 me­ta­ra kva­drat­nih i voć­nja­ku 2. kla­se od 541 me­tar kva­drat­ni. Zgra­da se sa­sto­ji od pri­ze­mlja, pr­vog i dru­gog spra­ta i pot­kro­vlja, po­vr­ši­ne 160, 91, 92 i 57 kva­dra­ta. Vla­snik je i li­va­da 2. kla­se od 684 i 403 kva­dra­ta i ne­plod­nog ze­mlji­šta od 248 me­ta­ra kva­drat­nih.
U KO Do­bro­ta I Đu­ka­no­vić ima i „ru­še­vi­ne ra­znog objek­ta“ od 117, 156 i 32 kva­dra­ta, a po­sje­du­je i dvo­ri­šte i li­va­du 2. kla­se ve­li­či­ne 500 i 951 me­tar kva­drat­ni. U ko­tor­skoj op­šti­ni ima i šu­me 2. kla­se od 187 kva­dra­ta, ko­je je ste­kao „prav­nim pro­pi­som“.
Aco Đu­ka­no­vić u Do­bro­ti po­sje­du­je imo­vi­nu ko­ja ima sta­tus spo­me­ni­ka kul­tu­re, a ko­ju je ste­kao od­lu­kom dr­žav­nog orga­na. Po­sje­du­je dvo­sprat­nu zgra­du ve­li­či­ne 291 me­tar kva­drat­ni, jed­no­sprat­nu od 161 i po­moć­nu zgra­du od 103 me­tra kva­drat­na. Đu­ka­no­vić ima i po­moć­nu zgra­du od 19 kva­dra­ta, te ru­še­vi­nu po­ro­dič­ne stam­be­ne zgra­de od 40 me­ta­ra kva­drat­nih. U KO Do­bro­ta I po­sje­du­je i li­va­du 2. kla­se po­vr­ši­ne 135 kva­dra­ta, dvo­ri­šta od 500, li­va­de od 445 i šu­me od 273 me­tra kva­drat­na. Sta­tus spo­me­ni­ka kul­tu­re ima­ju li­va­de, dvo­ri­šte, zgra­de i ru­še­vi­ne zgra­de.
Pre­mi­je­rov brat ima šu­me 3. kla­se od 675 kva­dra­ta u Sta­roj va­ro­ši u Pod­go­ri­ci. U glav­nom gra­du ima i dvo­sprat­nu zgra­du, ko­ja se sa­sto­ji od po­dru­ma od 366 kva­dra­ta, pri­ze­mlja od 357 i dva po­slov­na pro­sto­ra od po 374, od­no­sno 375 me­ta­ra kva­drat­nih.
Aco Đu­ka­no­vić je na Ža­blja­ku, od­lu­kom dr­žav­nog orga­na, ste­kao šu­mu 1. kla­se u po­te­zu Pe­ći­ća ogra­da.
U Nik­ši­ću po­sje­du­je pri­zem­nu zgra­du za po­dru­mom površine 167 kva­dra­ta, te po­ro­dič­nu stam­be­nu zgra­du od 214 me­ta­ra kva­drat­nih. Pr­va eta­ža po­dru­ma ve­li­či­ne je 82 kva­dra­ta. Vla­snik je i tro­sob­nog sta­na od 134 kva­dra­ta, tri so­be ne­stam­be­nog i tri so­be stam­be­nog pro­sto­ra od 123 i 31 kva­drat. Ga­ra­ža kao dio zgra­de ima po­vr­ži­nu 79 kva­dra­ta, ne­stam­be­ni pro­stor od pet so­ba 54 i jed­na so­ba 13 me­ta­ra kva­drat­nih. Đu­ka­no­vić u tom gra­du ima i nji­vu 1. kla­se od 865 kva­dra­ta, dvo­ri­šte od 500 i ne­plod­no ze­mlji­šte od 2.305 me­ta­ra kva­drat­nih. Vla­snik je i gra­đe­vin­ske par­ce­le od 278 kva­dra­ta. Imo­vi­na u Nik­ši­ću upi­sa­na je na Đu­ka­no­vi­će­vo ime to­kom 2015. go­di­ne.
A.O.


Do­bio plac od Op­šti­ne

Ne­dav­no je „Dan“ ob­ja­vio da je Upra­va za ne­kret­ni­ne do­zvo­li­la, na osno­vu za­ključ­ka pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Ža­bljak, da se op­štin­ska par­ce­la u KO Ža­bljak i upi­še kao vla­sni­štvo Đu­ka­no­vi­ća. On je sre­di­nom 90-ih go­di­na dao u traj­no ko­ri­šće­nje 300 me­ta­ra kva­drat­nih ze­mlji­šta na Ža­blja­ku, na osno­vu ugo­vo­ra ko­ji je sklo­pio sa Op­šti­nom.


Pr­va ban­ka ima ne­kret­ni­ne od mo­ra do Dur­mi­to­ra

U vla­sni­štvu Pr­ve ban­ke, ko­ju kon­tro­li­še Aco Đu­ka­no­vić, na­la­zi se 12 zgra­da, šest ku­ća, pre­ko 138.000 kva­dra­ta ze­mlje, li­va­da, pa­šnja­ka, nji­va, mo­čva­ra, šu­ma... Pre­ma po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne, na ime Pr­ve ban­ke u Bu­dvi se vo­di 16 par­ce­la ze­mlje i to nji­va, šu­ma, ka­me­njar, pa­šnja­ka, voć­nja­ka i li­va­da ukup­ne po­vr­ši­ne 17.082 kva­dra­ta. Ze­mlji­šte se na­la­zi na Sve­tom Ste­fa­nu, Gra­bo­vi­ci, Ku­lja­ča­ma, Bu­ći­noj nji­vi, u Pe­trov­cu, Bo­lja­či i Po­di­ma. Na Ža­blja­ku Đu­ka­no­vi­će­va ban­ka po­sje­du­je vi­ken­di­cu od 69 kva­dra­ta, sa dvo­ri­štem od 89 me­ta­ra kva­drat­nih.
Na Ce­ti­nju po­me­nu­ta fi­nan­sij­ska in­sti­tu­ci­ja ima tri šu­me ukup­ne po­vr­ši­ne 5.157 kva­dra­ta, kao i dva ka­me­nja­ra od 236 me­ta­ra kva­drat­nih.
U Da­ni­lov­gra­du u Do­njim Bra­ća­ni­ma Pr­va ban­ka po­sje­du­je po­ro­dič­nu ku­ću od 86 kva­dra­ta, po­moć­nu zgra­du od 20, dvo­ri­šte od 500 i šu­mu po­vr­ši­ne 2.345 me­ta­ra kva­drat­nih. U is­toj op­šti­ni u mje­stu Gr­be po­sje­du­je „zgra­de u tr­go­vi­ni” po­vrši­ne 1.000 me­ta­ra kva­drat­nih, li­va­du od 3.999, ne­plod­no ze­mlji­šte od 1.600, kao i če­ti­ri po­moć­ne zgra­de u pri­vre­di i ze­mlji­šte uz pri­vred­nu zgra­du ukup­ne po­vr­ši­ne 8.308 kva­dra­ta.
U Her­ceg No­vom Pr­va ban­ka ima dio stam­be­no-po­slov­ne zgra­de od 1.295 kva­dra­ta i dvo­ri­šte od 208 me­ta­ra kva­drat­nih, dok u Ko­la­ši­nu po­sje­du­je po­ro­dič­nu stam­be­nu zgra­du od 47 i dvo­ri­šte od 229 kva­dra­ta. U Nik­ši­ću se na ime ove ban­ke u mje­stu Dra­go­va Lu­ka vo­de ku­ća i zgra­da od 131 kva­dra­ta, šu­ma od 111 i dvo­ri­šte od 500 me­ta­ra kva­drat­nih, dok u mje­stu Tre­šnje ima­ju pa­šnjak, dvo­ri­šte, ku­ću i li­va­de ukup­ne po­vr­ši­ne 3.351 me­tar kva­drat­ni. Pr­va ban­ka u Nik­ši­ću ima dvi­je pri­vred­ne zgra­de od 265 i 250 kva­dra­ta, „eko­nom­sko dvo­ri­šte” od 1.585 me­ta­ra kva­drat­nih, li­va­du od 10.846 kva­dra­ta, šu­mu od 16.554 i ku­ću od 48 kva­dra­ta.
U Ko­to­ru ta fi­nan­si­ja­ka in­sti­tu­ci­ja po­sje­du­je dva pa­šnja­ka po­vr­ši­ne 615 kva­dra­ta, po­slov­ni pro­stor od 25 i šu­mu od 4.216 me­ta­ra kva­drat­nih. Što se ti­če imo­vi­ne u Ul­ci­nju, Pr­va ban­ka ima vi­še par­ce­la ze­mlje i to nji­va, šu­me, mo­čva­ra, pa­šnja­ka, li­va­da, ukup­ne po­vr­ši­ne 73.647 kva­dra­ta.
U vla­sni­štvu Pr­ve ban­ke u mje­stu Ibri­če­vi­na u Pod­go­ri­ci su dvi­je po­ro­dič­ne ku­će od 101 i 184 kva­dra­ta, sa dvo­ri­štem i nji­vom, u Ze­le­ni­ci po­slov­na zgra­da od 257 kva­dra­ta, kao i ne­plod­no ze­mlji­šte i pa­šnjak, a na Tr­gu Bo­ža­ne Vu­či­nić u glav­nom gra­du po­slov­na zgra­da od 136 kva­dra­ta i plac od 37 me­ta­ra kva­drat­nih, dok na Za­bje­lu ima tra­fo­sta­ni­cu.M.S.


RZUP po­sje­du­je zgra­du, In­vest no­va ze­mlju

Pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, u vla­sni­štvu Đu­ka­no­vi­će­ve kom­pa­ni­je RZUP u Pod­go­ri­ci su zgra­da od 645 kva­dra­ta i ze­mlji­šte uz nju ukup­ne po­vr­ši­ne 165 me­ta­ra kva­drat­nih.
Nje­go­va tre­ća kom­pa­ni­ja, In­vest no­va u Ba­ru po­sje­du­je dvi­je gra­đe­vin­ske par­ce­le na To­po­li­ci po­vr­ši­ne 2.860 i 2.025 kva­dra­ta, dok u Her­ceg No­vom na ime te fir­me vo­de se je­dan voć­njak od 220 i šest par­ce­la šu­me ukup­ne po­vr­ši­ne 4.659 me­ta­ra kva­drat­nih.M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"