Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-11-12 SUD U BARIJU, ZBOG TAJNOSTI ISTRAGE, ODBIO DA OBJAVI DOKUMENTACIJU O MIĆUNOVIĆU, BAROVIĆU, VUJOŠEVIĆU I JEKNIĆEVOJ
Barović, Jeknić i Mićunović Milove prijatelje sada terete za mafijaško udruživanje Italijanski sudija ocijenio da je, iako ima osnova da se vjeruje da su okrivljeni učestvovali u švercu cigareta, optužnica promijenjena zbog zastare Okrivljenim crnogorskim i srpskim državljanima sada se stavlja na teret djelo stvaranje kriminalne organizacije, po članu 416 Krivičnog zakonika Italije, za šta ne nastupa zastarijevanje
Dan - novi portal
Sud u Ba­ri­ju ni­je do­zvo­lio ob­ja­vlji­va­nje do­ku­men­ta­ci­je o su­đe­nju cr­no­gor­skim i srp­skim dr­ža­vlja­ni­ma u okvi­ru „du­van­ske afe­re”, ima­ju­ći u vi­du taj­nost po­stup­ka. Na za­htjev „Da­na” i nje­go­vih sa­rad­ni­ka za pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma o sud­skom pro­ce­su iz ok­to­bra od­go­vo­re­no je da je po­stu­pak ta­jan, pa su nas upu­ti­li na obra­zlo­že­nje sud­ske pred­su­de iz no­vem­bra 2012. go­di­ne, na osno­vu ko­jeg se gru­pi okri­vlje­nih dr­ža­vlja­na Cr­ne Go­re i Sr­bi­je i da­lje su­di u Ita­li­ji. Po tom obra­zlo­že­nju, okri­vlje­ni­ma se sa­da su­di zbog op­tu­žbi za ma­fi­ja­ško udru­ži­va­nje.
Pre­ma do­ku­men­tu iz 2012. go­di­ne, ko­ji je pot­pi­sa­la su­di­ja Su­za­na de Fe­li­će, dio kri­vič­nih dje­la ko­ja se pri­pi­su­ju op­tu­že­ni­ma, a ko­ji se ti­ču is­tra­ge ko­ju je spro­ve­lo tu­ži­la­štvo u Na­pu­lju, pro­gla­šen je za­star­je­lim. U pi­ta­nju su dje­la šver­ca ci­ga­re­ta, od­no­sno ras­tu­ra­nja stra­nih du­van­skih pro­iz­vo­da na te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Ita­li­je. Tu­ži­la­štvo u Na­pu­lju je 2005. go­di­ne sve spi­se pred­me­ta pre­da­lo tu­ži­lač­kim or­ga­ni­ma u Ba­ri­ju, gdje je po­stu­pak ob­je­di­njen.
Su­di­ja u obra­zlo­že­nju ocje­nju­je da, iako ima osno­va za tvrd­nju da su okri­vlje­na li­ca uče­stvo­va­la u ne­le­gal­noj tr­go­vi­ni ci­ga­re­ta­ma, te tač­ke op­tu­žni­ce su, zbog či­nje­ni­ce da se sve od­i­gra­lo dav­no (a mo­gu­ća ka­zna ni­je du­ža od vre­men­skog pe­ri­o­da od ka­da su pret­po­sta­vlje­na dje­la iz­vr­še­na) pro­gla­še­ne za­star­je­lim.
Sto­ga se okri­vlje­ni­ma sa­da su­di za op­tu­žbe ko­je se od­no­se na stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je, po čla­nu 416 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Ita­li­je, za šta ne na­stu­pa za­sta­ri­je­va­nje.
Tu­ži­la­štvo iz Ba­ri­ja sa­da te­re­ti okri­vlje­ne Bra­ni­sla­va Bra­na Mi­ću­no­vi­ća, Ve­se­li­na Ba­ro­vi­ća, Bran­ka Vu­jo­še­vi­ća, Du­šan­ku Jek­nić Pe­šić i An­dri­ju Dra­ško­vi­ća za stva­ra­nje kri­mi­nal­ne orga­ni­za­ci­je. Na spi­sku osum­nji­če­nih ra­ni­je je bio i cr­no­gor­ski pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić, ko­ji je pre­ma spi­si­ma tu­ži­la­štva, ozna­čen kao šef or­ga­ni­za­ci­je, ali je on ipak iz­o­sta­vljen iz pro­ce­sa, jer ima imu­ni­tet dr­žav­nog zva­nič­ni­ka.
Ita­li­jan­ski tu­ži­lac Kar­me­lo Ri­ko ra­ni­je je pre­dao su­du tran­skrip­te raz­go­vo­ra osum­nji­če­nih, a po­sli­je to­ga su advo­ka­ti okri­vlje­nih cr­no­gor­skih i srp­skih dr­ža­vlja­na Bra­ni­sla­va Bra­na Mi­ću­no­vi­ća, Ve­se­li­na Ba­ro­vi­ća, Bran­ka Vu­jo­še­vi­ća, Du­šan­ke Jek­nić Pe­šić i An­dri­je Dra­ško­vi­ća za­tra­ži­li od su­di­je da zva­nič­no od­ba­ci tran­skrip­te pri­slu­ški­va­nih raz­go­vo­ra kao do­kaz jer su nji­ho­vi kli­jen­ti pri­slu­ški­va­ni mi­mo za­ko­na.
Is­tra­žni or­ga­ni, s dru­ge stra­ne, tvr­de da je tu­ži­la­štvo u sve­mu is­po­što­va­lo za­kon­ske pro­ce­du­re, te da či­nje­ni­ca da su pre­sre­ta­li raz­go­vo­re u stra­nim ze­mlja­ma, a ne sa­mo na te­ri­to­ri­je Ita­li­je, ne pred­sta­vlja ni­šta spor­no, jer su u tim stra­nim ze­mlja­ma kri­mi­nal­ne rad­nje spro­vo­di­li ita­li­jan­ski dr­ža­vlja­ni.
Tu­ži­lac Kar­me­lo Ri­ko za­tra­žio je da se pri­slu­ški­va­ni raz­go­vo­ri pre­slu­ša­ju u sud­ni­ci u to­ku po­stup­ka. No­vo ro­či­šte pred su­dom u Ba­ri­ju, ka­ko je sa­op­šte­no, tre­ba­lo bi da bu­de odr­ža­no sre­di­nom ma­ja na­red­ne go­di­ne. 
Op­tu­že­na li­ca i Mi­lo Đu­ka­no­vić, pro­tiv ko­jeg je sud 2009. go­di­ne ar­hi­vi­rao po­stu­pak, op­tu­žnim ak­tom iz 2008. go­di­ne na­ve­de­na su kao čla­no­vi or­ga­ni­za­ci­je ko­ju su sa­či­nja­va­li cr­no­gor­ski zva­nič­ni­ci i kri­mi­nal­ci, zlo­či­nač­ki ele­men­ti iz Ita­li­je i bro­ke­ri iz Švaj­car­ske. Ta or­ga­ni­za­ci­ja je, ka­ko se na­vo­di u op­tu­žnom ak­tu, od 1994. do 2002. go­di­ne na te­ri­to­ri­ji EU šver­co­va­la ogrom­ne ko­li­či­ne ci­ga­re­ta, ko­ri­ste­ći cr­no­gor­ske lu­ke i jav­ne in­sti­tu­ci­je kao lo­gi­sti­ku.
Okri­vlje­ni i nji­ho­vi advo­ka­ti tvr­de da tu­ži­la­štvo iz­no­si ne­i­sti­ne. Pre­li­mi­nar­na fa­za su­đe­nja po­če­la je u ju­nu 2009. go­di­ne, a u no­vem­bru 2013. go­di­ne ot­po­čeo je sud­ski po­stu­pak.
Pri­je ne­go što se ušlo u fa­zu pre­li­mi­nar­nih sa­slu­ša­nja, pre­mi­jer Cr­ne Go­re je po­sled­njih da­na mar­ta 2008. go­di­ne čak šest i po sa­ti svje­do­čio u Ba­ri­ju na do­bro­volj­noj osno­vi. Po­je­di­ni me­di­ji iz Ita­li­je pi­sa­li su da je iz­vje­sno da će slu­čaj pro­tiv Đu­ka­no­vi­ća bi­ti ar­hi­vi­ran ob­zi­rom na to da on uži­va dr­žav­nič­ki imu­ni­tet. Đu­ka­no­vi­će­va od­bra­na do da­nas tvr­di da je slu­čaj ar­hi­vi­ran zbog manj­ka do­ka­za. M.V.


Ze­ka: Is­tra­žni or­ga­ni kr­ši­li za­kon

Na jed­nom od ra­ni­jih su­đe­nja, Mi­ću­no­vi­ćev prav­ni za­stup­nik An­to­nio Ze­ka re­kao je da ne­ma ni­ka­kve sum­nje da su is­tra­žni or­ga­ni, upu­šta­ju­ći se u ove rad­nje, prek­ši­li za­kon, te da ovaj ma­te­ri­jal ne mo­že bi­ti uzet kao do­kaz u po­stup­ku. Ze­ka sma­tra da tu­ži­lac ne­ma prav­nog osno­va da in­si­sti­ra na tran­skrip­ti­ma kao do­ka­zu za svo­je na­vo­de.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"