Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-11-20 POSMATRAČI PSSE U IZVJEŠTAJU O CRNOGORSKIM IZBORIMA NAGLASILI SE zabrinut zbog kupovine glasova Ozbiljni nedostaci u organizaciji izbora u Crnoj Gori i dalje postoje, a odluka vlasti da obustave rad Vajbera i Votsapa na dan izbora izazvala je dodatnu zabrinutost, ukazano je u izvještaju
Dan - novi portal
Iako su za­bri­nu­ti zbog na­vo­da o ko­rup­ci­ji i pod­mi­ći­va­nju u iz­bo­r­nom pro­ce­su u Cr­noj Go­ri, po­sma­tra­či Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne Sa­vje­ta Evro­pe (PSSE) ocje­nju­ju da su par­la­men­tar­ni iz­bo­ri odr­ža­ni 16. ok­to­bra ge­ne­ral­no pri­ka­za­li vo­lju cr­no­gor­skog na­ro­da. Iz­vje­štaj po­sma­trač­ke mi­si­je o iz­bo­ri­ma u Cr­noj Go­ri pred­sta­vi­će šef mi­si­je Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne Sa­vje­ta Evro­pe (PSSE) Alek­san­der Po­čej na sjed­ni­ci Stal­nog ko­mi­te­ta PSSE 25. no­vem­bra.
U do­ku­men­tu se na­vo­di da ne­ki ozbilj­ni ne­do­sta­ci u or­ga­ni­za­ci­ji iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri i da­lje po­sto­je upr­kos ra­ni­jim pre­po­ru­ka­ma Sa­vje­ta Evro­pe i Ve­ne­ci­jan­ske ko­mi­si­je.
– To se od­no­si na 24 mje­se­ca pre­bi­va­li­šta da bi gra­đa­ni ima­li pri­li­ku da uče­stvu­ju u iz­bor­nom pro­ce­su. Mno­gi uče­sni­ci iz­bo­ra su uka­za­li na ne­ke ne­do­stat­ke u za­ko­nu ko­je se ti­ču tog pi­ta­nja – uka­za­no je u iz­vje­šta­ju.
Ka­ko se da­lje na­vo­di, či­nje­ni­ca da mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va u vla­di iz­bor­nog po­vje­re­nja ni­je pot­pi­sao bi­rač­ki spi­sak ni­je pro­iz­ve­la za­kon­ske po­slje­di­ce, ali je to po­ka­za­telj ko­li­ko su ozbilj­ne po­li­tič­ke ten­zi­je u ze­mlji.
Je­dan od za­klju­ča­ka je da Par­la­men­tar­na skup­šti­na Sa­vje­ta Evro­pe i Vene­ci­jan­ska ko­mi­si­ja, kao struč­no ti­je­lo Sa­vje­ta Evro­pe, sto­je na ras­po­la­ga­nju cr­no­gor­skim dr­žav­nim or­ga­ni­ma u rje­ša­va­nju pi­ta­nja ko­ja se ti­ču fi­nan­si­ra­nja pred­iz­bor­ne kam­pa­nje iz ino­stran­stva.
Po iz­vje­šta­ju, par­la­men­tar­ni iz­bo­ri u Cr­noj Go­ri odr­ža­ni su u tak­mi­čar­skom okru­že­nju, uz po­što­va­nje osnov­nih slo­bo­da, ali je kam­pa­nju ka­rak­te­ri­sao ne­do­sta­tak ja­snih al­ter­na­tiv­nih rje­še­nja u po­gle­du unu­tra­šnjih po­li­ti­ka, kao i na­pa­di na lič­nom ni­vou
– Iz­bor­na ad­mi­ni­stra­ci­ja je is­pu­ni­la za­kon­ske ro­ko­ve, ali upr­kos po­ve­ća­nim ope­ra­tiv­nim i ljud­skim ka­pa­ci­te­ti­ma, pro­fe­si­o­nal­ni ka­pa­ci­te­ti su i da­lje ne­a­de­kvat­ni. Iz­bor­ni dan je pro­te­kao u mi­ru i ured­no, uz niz slu­ča­je­va ne­pra­vil­no­sti u pro­ce­du­ra­ma – pi­še u iz­vje­šta­ju PSSE.
Oci­je­nje­no je da su na­vo­di o ko­rup­ci­ji i fi­nan­si­ra­nju kam­pa­nje iz ino­stran­stva, po­li­tič­ke ten­zi­je i ne­do­sled­nost u za­kon­skom okvi­ru obo­ji­li iz­bor­no okru­že­nje.
Ka­ko je kon­sta­to­va­no, član­stvo u NA­TO-u je bi­lo jed­no od cen­tral­nih pi­ta­nja to­kom iz­bor­ne kam­pa­nje, a uče­sni­ci na iz­bo­ri­ma su sla­li uglav­nom op­šte po­ru­ke o neo­p­hod­no­sti spro­vo­đe­nja eko­nom­skih, so­ci­jal­nih i po­li­tič­kih re­for­mi, otva­ra­nju rad­nih mje­sta i sma­nje­nju ise­lja­va­nja mla­dih lju­di, su­zbi­ja­nju ko­rup­ci­je na vi­so­kom ni­vou...
– Kam­pa­nje po­li­tič­kih su­bje­ka­ta u ve­li­koj mje­ri su se osla­nja­le na lič­no­sti, sa vr­lo ma­lo de­ta­lja o po­li­tič­kim rje­še­nji­ma – oci­je­nje­no je u do­ku­men­tu Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne Sa­vje­ta Evro­pe (PSSE).
No­ti­ra­no je i da su na dan iz­bo­ra dr­žav­ni or­ga­ni oba­vi­je­sti­li jav­nost o hap­še­nju 20 oso­ba zbog sum­nje da su pla­ni­ra­le te­ro­ri­stič­ki na­pad na in­sti­tu­ci­je, uz pre­po­ru­ku da taj slu­čaj tre­ba de­talj­no is­pi­ta­ti. Na­vo­di se i da je od­lu­ka Agen­ci­je za elek­tron­ske ko­mu­ni­ka­ci­je da ob­u­sta­vi rad in­ter­net ser­vi­sa Vaj­ber i Vot­sap na dan iz­bo­ra iza­zva­la do­dat­nu za­bri­nu­tost.
Iako ni­jed­nu iz­bor­nu li­stu na iz­bo­ri­ma odr­ža­nim 16. ok­to­bra ni­je pred­vo­di­la že­na, po­sma­tra­či PSSE su oci­je­ni­li da je po­zi­ti­van po­mak to što su 32 od­sto kan­di­da­ta na li­sta­ma či­ni­le že­ne.
– U skla­du sa ra­ni­je iz­ni­je­tom pre­po­ru­kom OEBS/ODI­HR i Sa­vje­ta Evro­pe, bi­ra­či vi­še ne mo­ra­ju da da­ju pot­pis po­dr­ške ne­koj iz­bor­noj li­sti u pri­su­stvu pred­stav­ni­ka or­ga­na za spro­vo­đe­nje iz­bo­ra – pi­še u iz­vje­šta­ju.M.V.


Pi­ta­nje pre­bi­va­li­šta i da­lje ne­ri­je­še­no

U iz­vje­šta­ju po­sma­tra­ča PSSE na­vo­di se da ve­ći­na iz­mje­na i do­pu­na u iz­bor­nom za­ko­no­dav­stvu ob­u­hva­ta pret­hod­no da­te pre­po­ru­ke Sa­vje­ta Evro­pe i Ve­ne­ci­jan­ske ko­mi­si­je, ali po­je­di­ne pre­po­ru­ke i da­lje ni­je­su ri­je­še­ne.
– To se, pri­je sve­ga, od­no­si na one pre­po­ru­ke o ne­za­vi­snom na­stu­pu na iz­bo­ri­ma i pre­bi­va­li­štu kao uslo­vu za sti­ca­nje pra­va gla­sa i pra­va da se bu­de bi­ran – pi­še u iz­vje­šta­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"