Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U kolima krio 2,4 kilograma kokaina * Za pet mjeseci nezakonito zaposlili 310 medicinara * Sa računa Opštine DPS-u 20.000 eura za članarine * Katnić da se umiješa ako prebace 100 miliona * Pliva ljudskim venama * U kolima krio 2,4 kilograma kokaina * Počast herojima na vječitoj straži
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milena Zoranović, učiteljica OŠ „Jugoslavij:
– Znam ja, ministre prosvjete, da je između hljeba i ćirilice pametnije birati hljeb, ali – JA ipak biram ćirilicu zato što sam UČITELjICA!

Vic Dana :)

Ide puž ulicom i spotakne se, pa kaže:
- Tako mi i treba kad žurim!


Izlazi policajac iz pekare i sretne drugog policajca, pa ga pita:
- Ako pogodiš koliko krofni imam u džepu, daću ti sve tri...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2016-09-12 VELIKA POLICIJSKA AKCIJA U VIŠE GRADOVA
Akcija „Cunami” u više gradova „Cunami” potopio 68 kriminalaca Osumnjičeni se terete kao izvršioci krivičnih djela – ubistvo i teško ubistvo, ubistvo u pokušaju, nasilničko ponašanje, silovanje, ugrožavanje sigurnosti, neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija, proizvodnja i krijumčarenje narkotika, krijumčarenje ljudi i nedozvoljene polne radnje
Dan - novi portal
Po­li­ci­ja je u sklo­pu ak­ci­je "Cu­na­mi" u pro­te­kla dva da­na uhap­si­la 68 oso­ba. Tom pri­li­kom, ka­ko je sa­op­šte­no, za­pli­je­nje­no je 13 ki­lo­gra­ma raz­li­či­tih nar­ko­ti­ka, pronađeno je na­o­ru­ža­nje, ve­ća ko­li­či­na mu­ni­ci­je, kao i nov­ca, a u jed­nom sta­nu bi­la su če­ti­ri mi­gran­ta.
Mi­ni­star po­li­ci­je Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić sa­op­štio je, na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Pa­la­ti "Sr­bi­ja", da je po­li­ci­ja u sklo­pu bor­be pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la spro­ve­la ak­ci­ju "Cu­na­mi". Ak­ci­ja je spro­ve­de­na u Be­o­gra­du, No­vom Sa­du, Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, Som­bo­ru, Su­bo­ti­ci, Kru­šev­cu, Vra­nju, Pri­je­po­lju, Po­ža­rev­cu, So­po­tu i No­vom Pa­za­ru, a uhap­še­no je 68 oso­ba.
-Oče­ku­je se da će pri­ve­de­ni­ma bi­ti od­re­đen pri­tvor, jer je pri­ku­plje­no do­volj­no do­ka­za da se osum­nji­če­ni te­re­te kao iz­vr­ši­o­ci kri­vič­nih dje­la – ubi­stvo i te­ško ubi­stvo, ubi­stvo u po­ku­ša­ju, na­sil­nič­ko po­na­ša­nje, si­lo­va­nje, ugro­ža­va­nje si­gu­r­no­sti, neo­vla­šće­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja, pro­iz­vod­nja i kri­jum­ča­re­nje nar­ko­ti­ka, kri­jum­ča­re­nje lju­di i ne­do­zvo­lje­ne pol­ne rad­nje. Za­plije­nje­no je i 5,7 ki­lo­gra­ma opoj­nih dro­ga – od to­ga 2,5 ki­lo­gra­ma he­ro­i­na, 2,5 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne, 700 gra­ma am­fe­ta­mi­na, 1.208 sta­blji­ka ma­ri­hu­a­ne, 50 ko­ma­da raz­li­či­tih nar­ko­ti­ka u raz­li­či­tim ob­li­ci­ma. Pro­na­đe­ne su i dvi­je la­bo­ra­to­ri­je za pro­iz­vod­nju nar­ko­ti­ka, re­kao je Ste­fa­no­vić.
U na­stav­ku ak­ci­je pro­na­đe­no je još 500 sta­blji­ka ma­ri­hu­a­ne, kao i 1,7 ki­lo­gra­ma si­ro­ve ma­ri­hu­a­ne i 5,4 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne. U jed­nom sta­nu u Be­o­gra­du su na­đe­na če­ti­ri mi­gran­ta, žr­tve tr­go­vi­ne lju­di­ma.
-Pri­li­kom pre­tre­sa sta­no­va i dru­gih pro­sto­ri­ja po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su pro­na­šli šest pi­što­lja, je­dan re­vol­ver, jed­nu auto­mat­sku pu­šku, kao i ve­ću ko­li­či­nu mu­ni­ci­je raz­li­či­tog ka­li­bra. Pri­li­kom pre­tre­sa sta­no­va i dru­gih pro­sto­ri­ja pro­na­đe­na je i ve­ća su­ma nov­ca- na­veo je Ste­fa­no­vić.
Ste­fa­no­vić je po­seb­no is­ta­kao hap­še­nja čla­no­va or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa, kao što je hap­še­nje če­ti­ri dr­ža­vlja­ni­na Bu­gar­ske, "pri­pad­ni­ka or­ga­ni­zo­va­ne me­đu­na­rod­ne kri­mi­nal­ne gru­pe, ko­ja se u du­žem vre­men­skom pe­ri­o­du ba­vi kri­jum­ča­re­njem nar­ko­ti­ka pre­ma Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji, za tr­ži­šte Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i ka­sni­je za tr­ži­šte za­pad­ne Evro­pe".
-Pri­li­kom pre­tre­sa nji­ho­vih vo­zi­la pro­na­šli smo dva pa­ke­ta sa he­ro­i­nom ukup­ne ma­se od 2.200 gra­ma. Vri­jed­nost ove za­pli­je­nje­ne dro­ge na ulič­nom tr­ži­štu pro­cje­nju­je se na pre­ko 150.000 eura- re­kao je mi­ni­star po­li­ci­je.
On je ka­zao i da je uhap­šen M. T iz Stoj­ni­ka, kod ko­ga je pro­na­đe­no oko 50 sta­blji­ka ma­ri­hu­a­ne.
-U Som­bo­ru je uhap­še­na tro­čla­na kri­mi­nal­na gru­pa ko­ja na pod­ruč­ju tog gra­da or­ga­ni­zo­va­no pro­da­je opoj­ne dro­ge, am­fe­ta­min­sul­fat i ma­ri­hu­a­nu, uz po­tvr­du je od­u­ze­to 2,5 ki­lo­gra­ma opoj­ne dro­ge ma­ri­hu­a­ne i jed­na auto­mat­ska pu­ška. Uhap­še­na su i dva li­ca iz Apa­ti­na kod ko­jih je pro­na­đe­no 100 gra­ma opoj­ne dro­ge spid- na­veo je Ste­fa­no­vić.
U Kru­šev­cu je to­kom re­a­li­za­ci­je po­li­cij­ske ak­ci­je uhap­šen i za­dr­žan sa­o­bra­ćaj­ni po­li­ca­jac S. N. zbog iz­vr­še­nih kri­vič­nih dje­la pre­va­re i fal­si­fi­ko­va­nja is­pra­ve.
-On se sum­nji­či da je od 2013. do da­nas N. N. li­ci­ma obe­ća­vao za­sni­va­nje rad­nog od­no­sa u MUP-u Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, fal­si­fi­ku­ju­ći uvje­re­nje o po­lo­že­nom va­tro­ga­snom kur­su i slič­no- na­veo je mi­ni­star.
Ste­fa­no­vić je is­ta­kao da je po­li­ci­ja že­lje­la da sklo­ni s uli­ca sve one ko­ji su ugro­ža­va­li bez­bjed­nost, a ak­ce­nat je bio na oni­ma ko­ji tr­gu­ju nar­ko­ti­ci­ma i ko­ji su iz­vr­ši­o­ci ne­kih od naj­te­žih kri­vič­nih dje­la.
-Ne­će­mo do­zvo­li­ti da Sr­bi­ja bu­de ze­mlja u ko­joj se la­ko i la­god­no tr­gu­je nar­ko­ti­ci­ma- po­ru­čio je Ste­fa­no­vić.M.Nj.


Po­li­caj­cu pri­je­tio ubi­stvom

Ste­fa­no­vić je re­kao da je u No­vom Sa­du, u sa­rad­nji sa Po­li­cij­skom upra­vom iz Pro­ku­plja i Slu­žbom za su­zbi­ja­nje kri­mi­na­li­te­ta u Ru­men­ci, uhap­šen slo­ve­nač­ki dr­ža­vlja­nin P. I. iz Kra­nja zbog pri­jet­nji ubi­stvom po­li­caj­cu, pri­pad­ni­ku MUP-a Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.
-Za­jed­nič­kim ra­dom po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka Slu­žbe za pre­ven­ci­ju nar­ko­ma­ni­je i kri­ju­ma­ča­re­nja nar­ko­ti­ka u Som­bo­ru pro­na­đe­ne su dvi­je la­bo­ra­to­ri­je za uz­goj ma­ri­hu­a­ne u vje­štač­kim uslo­vi­ma u Apa­ti­nu i Čan­ta­vi­ru i za­pli­je­nje­no je 696 sta­blji­ka ma­ri­hu­a­ne- re­kao je Ste­fa­no­vić.

Pao i si­lo­va­telj

Pre­ma Ste­fa­no­vi­će­vim ri­je­či­ma, u Be­o­gra­du je uhap­šen po­či­ni­lac kri­vič­nog dje­la si­lo­va­nje Lj. M. iz Ni­ša ko­ji je ‘’po­znat kao iz­vr­ši­lac vi­še kri­vič­nih dje­la kra­đe, te­ške kra­đe, ugro­ža­va­nja si­gur­no­sti, ugro­ža­va­nja opa­snim oru­đem i slič­no”.
-Kri­vič­no dje­lo je iz­vr­šio 11. sep­tem­bra 2016. go­di­ne u 00.50 ča­so­va u na­se­lju Pi­no­sa­va u na­pu­šte­noj ku­ći nad ošte­će­nom P. J. ko­ju je na­kon iz­la­ska iz auto­bu­sa dok se kre­ta­la ka svo­joj ku­ći na­pao s le­đa, od­veo u na­pu­šte­nu ku­ću i pod pri­jet­njom no­žem iz­vr­šio ob­lju­bu- na­veo je Ste­fa­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"