Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-08-12 U IZVJEŠTAJU ITALIJANSKE DIREKCIJE ZA ANTIMAFIJU OPISANO DJELOVANJE KOTORSKIH KLANOVA
Kokain nabavljaju od FARK-a, novac peru u Crnoj Gori Klan iz CG nabavlja kokain od Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARK),organizacije na listi terorističkih grupa Stejt departmenta,a istragu o njihovim poslovima zajednički vode američka DEA i italijanska DNA, navodi se u izvještaju objavljenom u februaru ove godine „Kotorski klan”počeo je aktivnosti kao jedinstvena organizacija,da bi se nakon nestanka 200 kg kokaina iz zajedničkog stana u Valensiji podijelio na dvije grupe–škaljarsku koju predvodi Jovan Vukotić i kavačku,na čijem je čelu Slobodan Kašćelan
Dan - novi portal
Ita­li­jan­ska Gvar­di­ja di Fi­nan­ca (GDF) i ame­rič­ka DEA do­šle su do po­da­ta­ka da kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je iz Cr­ne Go­re ku­pu­ju ko­ka­in od Re­vo­lu­ci­o­nar­nih oru­ža­nih sna­ga Ko­lum­bi­je (FARK), or­ga­ni­za­ci­je na li­sti te­ro­ri­stič­kih gru­pa Stejt di­part­men­ta. To je na­ve­de­no u iz­vje­šta­ju o ra­du Tu­ži­la­štva Re­pu­bli­ke Ita­li­je i Na­ci­o­nal­ne an­ti­ma­fi­ja­ške di­rek­ci­je (DNA), u ko­me se kon­sta­tu­je i da ita­li­jan­ski is­tra­žni or­ga­ni ispitujući dje­lo­va­nje jed­ne kri­mi­nal­ne gru­pe iz Cr­ne Go­re, či­ji su pri­pad­ni­ci ak­tiv­ni na ita­li­jan­skoj te­ri­to­ri­ji.
U pi­ta­nju je „ko­tor­ski klan”, ko­ji je svo­ju kri­mi­nal­nu ak­tiv­nost po­čeo kao je­din­stve­na or­ga­ni­za­ci­ja, da bi se s vre­me­nom po­di­je­lio na dva kla­na – ška­ljar­ski i ka­vač­ki. Ita­li­jan­ski iz­vje­štaj sa­dr­ži po­da­tak da je cr­no­gor­ski klan po­ve­zan s ka­la­brij­skom ma­fi­jom – N`drangetom, ko­ja se sma­tra naj­o­pa­sni­jom u Evro­pi.
Pre­ma iz­vje­šta­ju, si­ner­gič­na ak­tiv­nost ita­li­jan­ske Gvar­di­ja di Fi­nan­ca i ame­rič­ke DEA do­ve­la je do ozbilj­nih is­tra­ga u raz­li­či­tim dje­lo­vi­ma svi­je­ta, uklju­ču­ju­ći Cr­nu Go­ru, Bra­zil, Ar­gen­ti­nu, Do­mi­ni­kan­sku Re­pu­bli­ku, Ko­lum­bi­ju i Špa­ni­ju. Na tim mje­sti­ma, ka­ko se na­vo­di, uko­ri­je­nje­ni su čla­no­vi ka­la­brij­ske or­ga­ni­za­ci­je N`drangeta i dru­ga po­ve­za­na li­ca.
Na­vo­di se da su is­tra­ge DEA do­ve­le do to­ga da kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je iz tih ze­ma­lja ko­ka­in ku­pu­ju od Re­vo­lu­ci­o­nar­nih oru­ža­nih sna­ga Ko­lum­bi­je (FARK), ko­ji pro­iz­vo­di i di­stri­bu­i­ra ogrom­ne ko­li­či­ne ko­ka­i­na ši­rom svi­je­ta.
U iz­vje­šta­ju se na­la­zi i ta­be­la ko­ja sa­dr­ži broj stra­nih kri­mi­nal­nih or­ga­ni­za­ci­ja či­ji su pri­pad­ni­ci ak­tiv­ni na te­ri­to­ri­ji Ita­li­je, a ko­ji su pod lu­pom ita­li­jan­skih is­tra­žnih or­ga­na. Za Cr­nu Go­ru, na­ve­de­no je da je pod is­tra­gom jed­na kri­mi­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja. Pre­ma na­vo­di­ma iz iz­vje­šta­ja, u pri­tvo­ru, zbog op­tu­žbi za kri­mi­nal­no udru­ži­va­nje, u ita­li­jan­skim za­tvo­ri­ma na­la­ze se dvo­ji­ca dr­ža­vlja­na Cr­ne Go­re. U do­ku­men­tu tog ni­voa jav­no­sti, ne­ma kon­kret­nih ime­na, već je sve da­to de­skrip­tiv­no, i u broj­ka­ma. Me­đu­tim, za „Dan” po­tvr­di­lo je vi­še iz­vo­ra da je kri­mi­nal­na gru­pa po­me­nu­ta u iz­vje­šta­ju ko­tor­ski kri­mi­nal­ni klan.
Put dro­ge iz Ju­žne Ame­ri­ke do Cr­ne Go­re po­či­nje iz Ko­lum­bi­je, gdje po­seb­no u nje­nom za­pad­nom di­je­lu pri­pad­ni­ci FARK-a kon­tro­li­šu broj­ne la­bo­ra­to­ri­je za pro­iz­vod­nju ko­ka­i­na. Za­tim to­va­ri dro­ge iz Ko­lum­bi­je sti­žu u bra­zil­sku lu­ku San­tos, oda­kle ih cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­ni, sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma, ko­ri­ste­ći pre­ko­o­ke­an­ske bro­do­ve, do­pre­ma­ju u lu­ke Va­le­sni­ja u Špa­ni­ji i Đo­ja di Ta­u­ro u Ita­li­ji. Ina­če, lu­ka Đo­ja di Ta­u­ro na­la­zi se u Ka­la­bri­ji, ko­ja je sje­di­šte N`drangete.
Ka­da dro­ga bu­de do­pre­mlje­na do te dvi­je lu­ke u Špa­ni­ji i Ita­li­ji, pri­pad­ni­ci „ko­tor­skog” kla­na je pre­u­zi­ma­ju i bro­do­vi­ma pre­ba­cu­ju u Cr­nu Go­ru i dru­ge dje­lo­ve Evro­pe, gdje nje­na vri­jed­nost vr­to­gla­vo ra­ste u od­no­su na ci­je­nu u mje­stu pro­i­zvod­nje dro­ge. Dok ki­lo­gram ko­ka­i­na u Ko­lum­bi­ji ko­šta 5.000 eura, u Ita­li­ji se kre­će i do 80.000 eura. Pro­fit od tih kri­mi­nal­nih po­slo­va, le­ga­li­zu­je se ta­ko što se „ko­ka­in­ski keš” uba­cu­je u le­gal­ne cr­no­gor­ske to­ko­ve, pre­ko bi­zni­sa sa ne­kret­ni­na­ma, auto­mo­bi­li­ma, mje­njač­ni­ca­ma, tu­ri­stič­kim agen­ci­ja­ma i koc­kar­ni­ca­ma.
Te ak­tiv­no­sti su već du­že pod lu­pom i cr­no­gor­skih is­tra­ži­te­lja, ali do­sad ni­ko ni­je pro­ce­su­i­ran zbog sum­nje da je oprao no­vac ste­čen pre­pro­da­jom ko­ka­i­na. Me­đu­tim, evi­dent­no je da še­fo­vi kla­no­va i nji­ho­vi sa­rad­ni­ci ima­ju broj­nu i vri­jed­nu imo­vi­nu u Cr­noj Go­ri.
Ita­li­jan­ski list „Espre­so” ob­ja­vio je in­ter­ak­tiv­nu pre­zen­ta­ci­ju „Put ko­ke”, u ko­joj se Cr­na Go­ra na­vo­di kao je­dan od če­ti­ri glav­na ka­na­la u svi­je­tu, pu­tem ko­jeg se oba­vlja tran­sport ko­ka­i­na.
Vi­še cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na, čla­no­va „ko­tor­skog kla­na”, do­vo­đe­no je u ve­zu s kri­mi­nal­no-ma­fi­ja­škom N`drangetom po­sled­njih go­di­na. Kra­jem pro­šle go­di­ne, Dar­ko Ra­du­lo­vić (35), ka­pe­tan bro­da „MSC Fa­bi­e­ne”, uhap­šen je u ita­li­jan­skoj lu­ci Đo­ja di Ta­u­ro po po­tjer­ni­ci ko­ja je za njim bi­la ras­pi­sa­na zbog me­đu­na­rod­nog šver­ca nar­ko­ti­ka. Ne­ko­li­ko mje­se­ci ra­ni­je Cr­no­go­rac Nu­sret Ga­ši (55) uhap­šen je 17. ju­na pro­šle go­di­ne u Ita­li­ji to­kom me­đu­na­rod­ne po­li­cij­ske ak­ci­je pred­vo­đe­ne ame­rič­kom Agen­ci­jom za bor­bu pro­tiv dro­ge DEA, u okvi­ru ko­je je slo­bo­de li­še­no još 37 čla­no­va ma­fi­ja­ške gru­pe N`drangeta. Oni su or­ga­ni­zo­va­li šverc če­ti­ri to­ne ko­ka­i­na iz Ko­lum­bi­je.
Go­di­nu da­na ra­ni­je, u ak­ci­ji ita­li­jan­ske po­li­ci­je usmje­re­noj na raz­bi­ja­nje te kri­mi­nal­ne gru­pe, uhap­še­ni su Vla­dan Ra­do­man, Ma­rio Vu­či­nić (33) i Sa­vo Ko­rać (30), sva tro­ji­ca cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­ni. Ra­do­man je brat po­koj­nog Go­ra­na, a pre­ma na­vo­di­ma ita­li­jan­skih me­di­ja, on i uhap­še­ni ra­di­li su za klan N`drangeta. Od­mah na­kon vi­je­sti i hap­še­nja, advo­kat Vla­da­na Ra­do­ma­na tvr­dio je da je nje­go­vom kli­jen­tu ukra­den pa­soš, ko­ji je zlo­u­po­tri­je­bljen, te da je ita­li­jan­ska po­li­ci­ja uhap­si­la pot­pu­no dru­gu oso­bu, a da je Vla­dan na slo­bo­di u Be­o­gra­du.
Ita­li­jan­ski is­tra­ži­te­lji na­ve­li su da is­pi­tu­ju dje­lo­va­nje jed­nog kla­na, jer je is­tra­ga za­po­če­la pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, dok su dvi­je ko­tor­ske gru­pe ra­di­le za­jed­no. Ta­ko­zva­ni „ška­ljar­ski” i ka­vač­ki klan go­di­na­ma, sve do 2014. go­di­ne, dje­lo­va­li su kao je­din­stve­na struk­tu­ra. Pre­ma po­li­cij­skim po­da­ci­ma, bi­li su jed­na od naj­ja­čih kri­mi­nal­nih gru­pa u Evro­pi, ali i ši­re, ko­ja se ba­vi­la šver­com nar­ko­ti­ka. Pre­ci­znost u ra­du, br­za do­sta­va ka­ko ve­li­kih ta­ko i ma­njih ko­li­či­na ko­ka­i­na – bi­le su od­li­ke tog kla­na. Ta­ko­đe, is­tra­ži­te­lji­ma ši­rom svi­je­ta po­zna­to je da je ta gru­pa od jed­ne po­šilj­ke za­ra­đi­va­la i po vi­še mi­li­o­na eura.
Šef ta­da­šnjeg je­din­stve­nog „ko­tor­skog kla­na” bio je Be­o­gra­đa­nin Lu­ka Bo­jo­vić, ko­ji se u po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma vo­di kao vo­đa „ze­mun­skog kla­na”. Bo­jo­vić je uhap­šen 2012. go­di­ne u Va­len­si­ji i još se na­la­zi u jed­nom od ta­mo­šnjih za­tvo­ra. Na­kon dvi­je go­di­ne, za šverc nar­ko­ti­ka do­šlo je do ra­ta u nje­go­vom naj­ja­čem kla­nu. Do­šlo do po­dje­le na „Ška­lja­re” i „Ka­va­ča­ne”. Rat iz­me­đu ta dva kla­na od­nio je vi­še ži­vo­ta. Me­đu pr­vi­ma je stra­dao Ce­ti­nja­nin Go­ran Ra­do­man, član ko­tor­skog kla­na, ko­jeg su okri­vi­li za ne­sta­nak ko­ka­i­na. Ra­do­man je bio bli­zak sa­rad­nik po­koj­nog Dra­ga­na Du­di­ća Fri­ca. On je ubi­jen u fe­bru­a­ru pro­šle go­di­ne u za­sje­di u ga­ra­ži zgra­de u ko­joj je ži­vio u Be­o­gra­du.
Sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti pri­je Ra­do­ma­no­vog ubi­stva, u Pod­go­ri­ci je usred da­na, u ne­po­sred­noj bli­zi­ni vr­ti­ća u Blo­ku 5, mi­ni­ran blin­di­ra­ni „audi” nje­go­vog ku­ma Mi­la­na Vu­jo­ti­ća.
Na­kon to­ga ubi­jen je Sa­ša Mar­ko­vić, biv­ši po­sla­nik. Sum­nja se da je on ta­da stra­dao zbog ku­ma Go­ra­na Đu­rič­ko­vi­ća. Po­li­ci­ji je od­mah bi­lo ja­sno da je me­ta na­pa­da upra­vo Đu­rič­ko­vić, bu­dvan­ski ugo­sti­telj ko­ji se do­vo­dio u ve­zu s „ko­tor­skim kla­nom”. Ka­da je po­sta­lo ja­sno da mu se u ra­tu ko­tor­skih kla­no­va spre­ma li­kvi­da­ci­ja, po­li­ci­ja je po­če­la da nad­zi­re tog Bu­dva­ni­na. Ipak, rat kla­no­va nad­ja­čao je po­li­ci­ju, pa je Đu­rič­ko­vić li­kvi­di­ran u ok­to­bru pro­šle go­di­ne.
Su­kob je na­sta­vljen ubi­stvi­ma oso­ba ko­je su bli­ske po­di­je­lje­nim kla­no­vi­ma. Kra­jem pro­šle i po­čet­kom ove go­di­ne, rat kri­mi­nal­nih gru­pa na­sta­vljen je u Ko­to­ru. Za ne­pu­na tri mje­se­ca bi­lo je de­se­tak puc­nja­va či­je su me­te bi­le oso­be bli­ske „ka­vač­kom kla­nu”. M.V.P-M.V.


Podjela kla­na zbog 200 ki­lo­gra­ma droge

Do su­ko­ba iz­me­đu Ko­to­ra­na do­šlo je upra­vo zbog pre­kr­še­nih pra­vi­la u ra­du kri­mi­nal­ne gru­pe. Ni­a­me, je­dan ogra­nak, ta­da je­din­stve­nog kla­na, ukrao je oko 200 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na.
Na­i­me, sa­da po­koj­ni Go­ran Ra­do­man, ka­ko „Dan” sa­zna­je, imao je stan u Va­len­si­ji iz ko­jeg su po­slo­va­li on i nje­go­vi sa­rad­ni­ci. Ra­do­man je iz Va­len­si­je sa dje­voj­kom oti­šao na Ku­bu.
Ta­mo je, dok su se vo­zi­li na mo­to­ru, nje­go­va dje­voj­ka po­gi­nu­la. Po­li­ci­ja Ku­be od­mah ga je uhap­si­la. To­kom vre­me­na ko­je je pro­veo u za­tvo­ru, stan u Va­len­si­ji ko­ri­sti­li su nje­go­vi pri­ja­te­lji. Ka­da je Ra­do­man uspio da se oslo­bo­di, vra­tio se u Va­len­si­ju. U sta­nu je pro­na­šao 200 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na. Ra­do­man je, ka­ko su bez­bjed­no­sne slu­žbe uspje­le da sa­zna­ju, pro­dao tu dro­gu bez sa­gla­sno­sti ostat­ka gru­pe. Dro­ga je, na­vod­no, pri­pa­da­la „ka­vač­kom kla­nu”, a Ra­do­man je bio bli­ži „ška­lja­ri­ma”. Ta pro­da­ja ko­ka­i­na do­ve­la je do po­dje­le „ko­tor­skog kla­na” na „ška­lja­re” i „ka­va­ča­ne”.
Na­kon to­ga kre­nu­li su va­tre­ni ob­ra­ču­na iz­me­đu čla­no­va do ta­da jed­nog od naj­ja­čih kla­no­va ka­da je u pi­ta­nju šverc dro­ge.


Vo­đe ne­gi­ra­ju ve­ze sa šver­com

Pre­ma po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma, na če­lu „ška­ljar­skog kla­na” na­la­ze se bra­ća Jo­van i Igor Vu­ko­tić. Vo­đe „Ka­va­ča” su Slo­bo­dan Ka­šće­lan i Ra­do­je Zvi­cer. Ni­je­dan od njih ni­ka­da ni­je hap­šen zbog šver­ca nar­ko­ti­ka. Ta­ko­đe, oni su vi­še pu­ta de­man­to­va­li po­li­cij­ske na­vo­de da pri­pa­da­ju bi­lo ko­joj kri­mi­nal­noj gru­pi, ka­mo­li da su vo­đe kla­no­va.
Ka­da je u Ko­tor upu­će­na po­seb­na je­di­ni­ca po­li­ci­je ka­ko bi se pre­ki­nu­le puc­nja­ve, vo­đe kla­no­va na­pu­sti­le su dr­ža­vu. Ipak, to ni­je spri­je­či­lo na­sta­vak ra­ta kla­no­va. Na­vod­ni vo­đa „ka­vač­kog kla­na” Slo­bo­dan Ka­šće­lan pri­je mje­sec i po ra­njen je u No­vom Sa­du u or­ga­ni­zo­va­noj sa­če­ku­ši.


Bu­džet od 600 mi­li­o­na

Ita­li­jan­ski is­tra­ži­te­lji na­vo­de u iz­vje­šta­ju da ko­ka­in pro­iz­vo­de če­ti­ri ju­žno­a­me­rič­ke dr­ža­ve – Ko­lum­bi­ja, Bo­li­vi­ja, Pe­ru i Ve­ne­cu­e­la. Ra­di se o 100 od­sto či­stom ko­ka­i­nu, ko­ji se kul­ti­vi­še na 190.000 hek­ta­ra ze­mlje, gdje se pro­iz­vo­di ukup­no oko 920 do 980 to­na te dro­ge go­di­šnje.
Pre­ma pi­sa­nju ma­ga­zi­na „Forbs”, FARK ima bu­džet od 600 mi­li­o­na do­la­ra. Re­vo­lu­ci­o­nar­ne oru­ža­ne sna­ge Ko­lum­bi­je je­su te­ro­ri­stič­ka struk­tu­ra sa mark­si­stič­kim po­gle­dom, i kon­tro­li­šu sko­ro po­lo­vi­nu te­ri­to­ri­je te ju­žno­a­me­rič­ke dr­ža­ve – džun­gle ju­ga i pod­nož­ja An­da. One vo­de pra­vi par­ti­zan­ski rat pro­tiv vla­di­nih sna­ga od 1964. go­di­ne.


Do­pre­ma­ju i ma­ri­hu­a­nu i he­ro­in

Pre­ma na­vo­di­ma iz iz­vje­šta­ja Tu­ži­la­štva Re­pu­bli­ke Ita­li­je i Na­ci­o­nal­ne an­ti­ma­fi­ja­ške di­rek­ci­je (DNA), or­ga­ni­za­ci­o­ni i lo­gi­stič­ki apa­rat bal­kan­skih gru­pa sta­vljen je na ras­po­la­ga­nje N`drangeti za pre­ba­ci­va­nje me­ri­hu­a­ne i he­ro­i­na u Ita­li­ju.
Ka­ko se na­vo­di, sa oba­la Cr­ne Go­re i Al­ba­ni­je sna­žnim čam­ci­ma i bro­do­vi­ma pre­ba­cu­ju se po­šilj­ke ma­ri­hu­a­ne i he­ro­i­na duž oba­le re­gi­ja Pu­lja, ali i u Ka­la­bri­ju i Si­ra­ku­zu. Po­seb­no se, ka­ko se na­vo­di, pre­ba­cu­ju ve­li­ke ko­li­či­ne ma­ri­hu­a­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"