Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-08-11 MINISTAR ZDRAVLJA BUDIMIR ŠEGRT SAKRIO DA JE BIO DIREKTOR U FIRMI KONTROVERZNOG BIZNISMENA RADOSLAVA LALA SEKULIĆA
Milo Đukanović i Radoslav Sekulić Lažirao biografiju jer je radio za švercera ljekova Ministar Budimir Šegrt je u svojoj zvaničnoj biografiji, objavljenoj na sajtu Ministarstva zdravlja, naveo sve institucije i firme u kojima je radio, izostavljajući angažman u firmi kontroverznog biznismena Sekulića Radoslav Lale Sekulić je optuživan za šverc citostatika i zloupotrebu kredita dobijenih od Agrobanke
Dan - novi portal
Mi­ni­star zdra­vlja Bu­di­mir Še­grt u svo­joj zva­nič­noj bi­o­gra­fi­ji ni­je na­veo da je bio iz­vr­šni di­rek­tor fir­me „No­vit farm“, sa­da po­koj­nog bi­zni­sme­na Ra­do­sla­va La­la Se­ku­li­ća, ko­ji je sum­nji­čen zbog šver­ca lje­ko­va i zlo­u­po­tre­be kre­di­ta vri­jed­nih de­se­ti­ne mi­li­o­na eura. Še­grt je u bi­o­gra­fi­ji, ko­ja je ob­ja­vlje­na na saj­tu Mi­ni­star­stva zdra­vlja, po­bro­jao sve zdrav­stve­ne usta­no­ve i fa­kul­tet­ske je­di­ni­ce u ko­ji­ma je ra­dio, te po­slo­ve ko­je je oba­vljao u pri­vat­nim fir­ma­ma, ali je iz­o­sta­vio kom­pa­ni­ju „No­vit farm“, ko­ja je do­vo­đe­na u ve­zu sa sum­nji­vom na­bav­kom lje­ko­va.
Ime, sa­da po­koj­nog, kon­tro­verz­nog bi­zni­sme­na po­sled­njih go­di­na nje­go­vog ži­vo­ta če­sto se po­mi­nja­lo u jav­no­sti u afe­ra­ma, ve­za­nim za na­vod­ne mal­ver­za­ci­je pri­li­kom na­bav­ke ci­to­sta­ti­ka, a po­tom i u is­tra­zi o zlo­u­po­tre­ba­ma kre­di­ta do­bi­je­nih od „Agro­ban­ke“. Pre­ma pi­sa­nju me­di­ja, Se­ku­lić je kri­vič­nu od­go­vor­nost iz­bje­gao zbog lo­šeg zdrav­stve­nog sta­nja, zbog če­ga je pu­šten iz pri­tvo­ra.
Da ak­tu­el­ni cr­no­gor­ski mi­ni­star zdra­vlja Bu­di­mir Še­grt je­ste bio iz­vr­šni di­rek­tor te kom­pa­ni­je po­ka­zu­ju po­da­ci ob­ja­vlje­ni na vi­še stra­nih saj­to­va re­le­vant­nih or­ga­ni­za­ci­ja. On je za por­tal pi­o­ne­er-in­ve­stors.com svo­je­vre­me­no dao iz­ja­vu kao iz­vr­šni di­rek­tor fir­me „No­vit farm“ iz Pod­go­ri­ce po­vo­dom otva­ra­nja no­ve far­ma­ce­ut­ske fa­bri­ke, na­ja­vlju­ju­ći da će se u njoj pro­iz­vo­di­ti se­dam vr­sta an­ti­bi­o­ti­ka. Še­grt je ta­da re­kao da slič­ni po­go­ni u svi­je­tu obič­no pro­iz­vo­de jed­nu ili dvi­je vr­ste lje­ko­va, te da in­ve­sti­to­ri do­la­ze iz Švaj­car­ske. O to­me svje­do­či čla­nak sa lin­ka http://www.pioneer-investors.com/article.aspItemID=2978&cid=3&scid=33&page=5&utm_source=Viber&utm_medium=Chat&utm_campaign=Private.
Fa­bri­ka „No­vit farm” otvo­re­na je u Pod­go­ri­ci 10. fe­bru­a­ra 2006. go­di­ne, a sve­ča­nu vrp­cu pre­sje­kao je ta­da­šnji i sa­da­šnji pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić.
Še­gr­to­vo ime po­mi­nje se i u iz­vje­šta­ju Bu­gar­ske pri­vred­ne ko­mo­re, u spi­sku uče­sni­ka sa­stan­ka me­đu­re­gi­o­nal­ne sa­rad­nje, ko­ji je 10. ma­ja 2006. go­di­ne tre­ba­lo da se odr­ži u So­fi­ji. On je, su­de­ći pre­ma po­da­ci­ma ob­ja­vlje­nim na saj­tu http://www.bcci.bg/bulgarian/events/atachments/LIST-ALL.pdf, tom sa­stan­ku pri­su­stvo­vao upra­vo sa Ra­do­sla­vom La­lom Se­ku­li­ćem. Še­grt i Se­ku­lić su pri­su­stvo­va­li kao pred­stav­ni­ci fir­me „No­vit farm“ ko­ja se ba­vi pro­iz­vod­njom i di­stri­bu­ci­jom lje­ko­va.
U di­je­lu spi­ska ko­ji se od­no­si na ak­tiv­no­sti fir­me sa stra­nim kom­pa­ni­ja­ma, na­ve­de­no je da je „No­vit farm“ „tek ne­dav­no osno­va­na“, te da još ne­ma­ju zvuč­ne ve­ze sa stra­nim fir­ma­ma. Pi­še i da su nji­ho­vi pro­iz­vod­ni ka­pa­ci­te­ti da­le­ko ve­ći od po­tre­ba do­ma­ćeg tr­ži­šta za nji­ho­vim pro­iz­vo­di­ma, te da je stva­ra­nje ja­kih ve­za sa stra­nim part­ne­ri­ma od su­štin­skog zna­ča­ja za po­slo­vo dje­lo­va­nje te fir­me. Me­đu­tim, ne­ko­li­ko go­di­na ka­sni­je, kon­kret­no 2011, u nju je uve­den ste­čaj.
Še­gr­to­vo ime po­mi­nje se i u do­ku­men­ta­ci­ji ko­ja se od­no­si na ten­der za pro­da­ju 50 od­sto udje­la u fa­bri­ci „No­vit farm“, ko­ji je ob­ja­vljen 31. de­cem­bra 2007. go­di­ne.
Me­đu­tim, Še­grt u svo­joj zva­nič­noj rad­noj bi­o­gra­fi­ji, ob­ja­vlje­noj na saj­tu Vla­de Cr­ne Go­re, ne po­mi­nje rad­ni an­ga­žman u fir­mi „No­vit farm“, iako je pri­lič­no de­talj­no po­bro­jao sve usta­no­ve u ko­ji­ma je ra­dio.
Na saj­tu Mi­ni­star­stva zdra­vlja na­ve­de­no je da je pr­vo za­po­sle­nje na­kon za­vr­še­nog Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta imao u Do­mu zdra­vlja u Nik­ši­ću, 18. fe­bru­a­ra 1981. go­di­ne, te da je po po­lo­že­nom struč­nom is­pi­tu i od­slu­že­nom voj­nom ro­ku do­bio spe­ci­ja­li­za­ci­ju i po­sao u Op­štoj bol­ni­ci u Nik­ši­ću 18. fe­bru­a­ra 1985.
– Po za­vr­še­noj spe­ci­ja­li­za­ci­ji ra­dio je kao spe­ci­ja­li­sta or­to­pe­di­je na or­to­ped­sko-tra­u­ma­to­lo­škom odje­lje­nju Op­šte Bol­ni­ce Nik­šić. Od 21. ju­na 1992. do 1. av­gu­sta 1996. bio je di­rek­tor Jav­ne zdrav­stve­ne usta­no­ve Op­šta Bol­ni­ca u Nik­ši­ću. Da­na 1. av­gu­sta 1996. stu­pio je na po­sao u Kli­nič­ko bol­nič­kom cen­tru u Pod­go­ri­ci, na or­to­ped­sko-tra­u­ma­to­lo­škoj kli­ni­ci. U istom pe­ri­o­du sve do ju­na 1997. go­di­ne bio je me­di­cin­ski di­rek­tor KBC CG. Od 21. ju­na 1997. pa do ok­to­bra 1999. go­di­ne bio je ge­ne­ral­ni di­rek­tor KBC CG u Pod­go­ri­ci – na­vo­di se u Še­gr­to­voj bi­o­gra­fi­ji.
Da­lje pi­še da je 20. mar­ta 2001. go­di­ne iza­bran u zva­nje asi­sten­ta na pred­me­tu Hi­rur­gi­ja na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re (UCG), dok je 30. av­gu­sta 2007. iza­bran u zva­nje do­cen­ta na pred­me­tu hi­ru­r­gi­ja na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu. Su­de­ći pre­ma nje­go­voj bi­o­gra­fi­ji, Še­grt u pe­ri­o­du od 2001. do 2009. ni­je imao dru­gih an­ga­žma­na osim na UCG i u ja­nu­a­ru 2005. go­di­ne u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re ka­da je iza­bran za ko­or­di­na­to­ra pro­jek­ta za re­vi­zi­o­ne pro­te­ze ku­ka i ko­lje­na.
Še­grt je na­veo da je u de­cem­bru 2009. do­bio po­sao u Atlas gru­pi kao vo­đa pro­jek­ta „Me­lji­ne kom­plek­sa“. Po­čet­kom mar­ta 2010. pri­pa­lo mu je mje­sto iz­vr­šnog di­rek­to­ra pri­vat­ne zdrav­stve­ne usta­no­ve Op­šte bol­ni­ce Me­lji­ne. Po­tom je 19. de­cem­bra 2013. iza­bran u zva­nje van­red­nog pro­fe­so­ra Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re za pred­met hi­rur­gi­ja iz obla­sti or­to­pe­di­ja i tra­u­ma­to­lo­gi­ja. Za mi­ni­stra u vla­di Mi­la Đu­ka­no­vi­ća ime­no­van je 18. mar­ta 2015. go­di­ne.A.O.


Mu­go­šin part­ner

Se­ku­lo­vi­će­ve fir­me u Cr­noj Go­ri na­vod­no su dje­lo­va­le pod za­šti­tom ta­da­šnjeg mi­ni­stra zdra­vlja Mi­o­mi­ra Mu­go­še. Pre­ma pi­sa­nju cr­no­gor­skih me­di­ja, Mi­o­mir Mu­go­ša je sre­di­nom 2000. go­di­ne iza­brao Ra­do­sla­va Se­ku­li­ća kao part­ne­ra za na­bav­ku lje­ko­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"