Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-08-09 KONTROVERZNOM BIZNISMENU IZ NIKŠIĆA LEGALIZOVAN OBJEKAT U BUDVI
Mićunović Brano od divlje gradnje zaradio 167 hiljada Objekat i pripadajuće zemljište, prema podacima iz ugovora, u koji je „Dan” imao uvid, Mićunović je prodao ukrajinskim biznismenima za 167.708 eura, s tim što je kupac dužan da prodavcu cjelokupan dug izmiri u 46 rata
Dan - novi portal
Kon­tro­verz­ni nik­šić­ki bi­zni­smen Bra­ni­slav Bra­no Mi­ću­no­vić za­ra­dio je 167.708 eura na­kon što su mu Vla­da Cr­ne Go­re i Op­šti­na Bu­dva le­ga­li­zo­va­li bes­prav­no sa­gra­đen obje­kat (zgradu) na par­ce­li u bli­zi­ni Sve­tog Ste­fa­na. To po­ka­zu­ju ka­ta­star­ski po­da­ci za list ne­po­kret­no­sti 641, u ko­ji je „Dan”, shod­no za­htje­vu za slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma, iz­vr­šio uvid u pod­ruč­noj je­di­ni­ci Upra­ve za ne­kret­ni­ne u Bu­dvi.
Pre­ma tim po­da­ci­ma, za­ra­du od 167.708 eura Mi­ću­no­vi­ću ga­ran­tu­je ku­po­pro­daj­ni ugo­vor, ko­ji je pred no­ta­rem 2014. go­di­ne sklo­pio sa fir­mom Ali­jans grup iz Bu­dve. Obje­kat i pri­pa­da­ju­će ze­mlji­šte, pre­ma na­vo­di­ma iz ugo­vo­ra, u ko­ji je „Dan” iz­vr­šio uvid, pro­da­ti su za 167.708 eura, s tim što je ku­pac du­žan da pro­dav­cu cje­lo­ku­pan dug iz­mi­ri u 46 ra­ta.
Dok cje­lo­ku­pan dug ne bu­de iz­mi­ren, pre­ma od­red­ba­ma ugo­vo­ra, par­ce­la se vo­di na Mi­ću­no­vi­ća, što po­ka­zu­ju i ka­ta­star­ski po­da­ci, jer pre­ma li­stu ne­po­kret­no­sti ze­mlji­šte i obje­kat i da­lje su vla­sni­štvo nik­šić­kog bi­zni­sme­na.
Iz po­da­ta­ka za list ne­po­kret­no­sti 641 vi­di se po­sto­ja­nje za­bi­lje­žbe ne­po­sred­ne iz­vr­šno­sti no­tar­skog za­pi­sa – ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji UZZ broj 283/14 od 4. apri­la 2014. go­di­ne, no­ta­ra Bran­ke Ka­šće­lan iz Ko­to­ra, za­klju­čen iz­me­đu pro­dav­ca Bra­ni­sla­va Mi­ću­no­vić iz Nik­ši­ća, i kup­ca Ali­jans grup d.o.o. Bu­dva. U do­ku­men­ta­ci­ji ka­ta­stra za list ne­po­kret­no­sti 641 taj ugo­vor je uni­jet 8. ju­na 2014. go­di­ne.
Pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­nog re­gi­stra Pri­vred­nog su­da, osni­va­či Ali­jans grup iz Bu­dve je­su Ukra­jin­ci Igor Pe­ljuh­no i Igor Ča­plju­gin, dok je iz­vr­šni di­rek­tor An­drij Za­sid­ko. Dje­lat­nost kom­pa­ni­je je „dru­štvo za tr­go­vi­nu i pro­met ro­ba i uslu­ga”. Da­tum re­gi­stra­ci­je je 23. april 2007. go­di­ne.
Kao što je „Dan” već pi­sao, slu­žbe­ni­ci Cen­tra bez­bjed­no­sti (CB) Bu­dva od 2011. go­di­ne ni­ka­ko da pri­ba­ve po­dat­ke od bu­dvan­ske op­šti­ne o iz­ra­di stu­di­je lo­ka­ci­je „Mi­ri­šte”, na osno­vu ko­je je le­ga­li­zo­van ne­za­ko­ni­to sa­gra­đen obje­kat Bra­na Mi­ću­no­vi­ća. Zbog le­ga­li­za­ci­je Mi­ću­no­vi­će­ve di­vlje grad­nje, Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) pod­ni­je­la je u sep­tem­bru 2011. go­di­ne kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv vi­še funk­ci­o­ne­ra u Vla­di Cr­ne Go­re.
U od­go­vo­ru Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva o to­me šta je ura­đe­no u ve­zi sa pri­ja­vom zbog le­ga­li­za­ci­je zgra­de Bra­na Mi­ću­no­vi­ća u Bu­dvi, na­ve­de­no je da su slu­žbe­ni­ci CB Bu­dva tre­ba­lo da pri­ba­ve oba­vje­šte­nja i po­dat­ke od pred­stav­ni­ka Op­šti­ne, ali go­di­na­ma tih oba­vje­šte­nja ne­ma. Prema podacima MANS-a, obje­kat je za­po­čet na ze­mlji­štu ko­je je ta­da­šnjim pro­stor­nim pla­nom Bu­dve bi­lo de­fi­ni­sa­no kao ma­sli­njak, a kom­plet­na iz­grad­nja dvi­je zgra­de, od ko­jih jed­na ima čak osam spra­to­va, ni u jed­nom mo­men­tu ni­je ome­ta­na. Ni­je po­zna­to da li je in­spek­ci­ja, ko­ja je bi­la u nad­le­žno­sti mi­ni­stra odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća (DPS) ika­da in­te­r­ve­ni­sa­la na toj lo­ka­ci­ji.
Kri­vič­nom pri­ja­vom je pred­sta­vlje­no da je ne­sum­nji­vo da obje­kat ni­je po­ru­šen, i po­red či­nje­ni­ce da su ne­le­gal­ni ra­do­vi iz­vo­đe­ni pu­nih se­dam mje­se­ci. Po­red to­ga što je to­le­ri­sao grad­nju na par­ce­li Mi­ću­no­vi­ća, Gvo­zde­no­vić je još 2009. go­di­ne dao sa­gla­snost na iz­mje­ne pro­stor­nog pla­na Bu­dva, gdje se za tu par­ce­lu, umje­sto ma­sli­nja­ka pred­vi­đa iz­grad­nja tu­ri­stič­kih ka­pa­ci­te­ta. Pre­ma na­vo­di­ma kri­vič­ne pri­ja­ve, Gvo­zde­no­vić je ta­da dao sa­gla­snost na ta­kav plan, što je pred­sta­vlja­lo pr­vi ko­rak ka le­ga­li­za­ci­ji ne­le­gal­nih obje­ka­ta na Mi­ri­štu.
Na­vo­di se i da je po­sao le­ga­li­za­ci­je di­vljih obje­ka­ta na par­ce­li bi­zni­sme­na Mi­ću­no­vi­ća, na­kon Gvo­zde­no­vi­ća, pre­u­zeo dru­gi mi­ni­star u Vla­di Cr­ne Go­re Pre­drag Se­ku­lić, ko­ji je ta­ko­đe ob­u­hva­ćen kri­vič­nom pri­ja­vom.
Op­šti­na Bu­dva je kra­jem no­vem­bra 2010. go­di­ne od Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma za­tra­ži­la sa­gla­snost na na­crt pla­na „Mi­ri­šte”. Na­cr­tom ko­ji su ta­da pri­pre­mi­li iz Op­šti­ne, ne­le­gal­ne zgra­de na par­ce­li Mi­ću­no­vi­ća u pot­pu­no­sti su uklo­plje­ne, iako je to bi­lo su­prot­no pla­nu vi­šeg re­da – pro­stor­nom pla­nu Op­šti­ne. Re­sor­no mi­ni­star­stvo u ma­ju 2011. go­di­ne da­je sa­gla­snost (ko­je je pot­pi­sao Se­ku­lić) uz na­po­me­nu da je na­crt pla­na uskla­đen sa pla­no­vi­ma vi­šeg re­da.
Za te iz­mje­ne u par­la­men­tu Bu­dve, gla­sa­li su sa­mo od­bor­ni­ci De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Cr­ne Go­re.
M.V.


Za ho­te­l če­kaju is­hod sud­skog spo­ra

Me­nadž­ment po­slov­nog dru­štva Ze­ta film AD, gdje je Branislav Mi­ću­no­vić na če­lu od­bo­ra di­rek­to­ra, ne­će po­kre­ta­ti da­lje rad­nje na iz­grad­nji ho­te­la u Bu­dvi, dok se ne ri­je­ši pi­ta­nje sud­skog spo­ra o vla­sni­štvu nad di­je­lom ze­mlji­šta na ko­me se pla­ni­ra grad­nja. Skup­šti­na ak­ci­o­na­ra Ze­ta fil­ma AD odr­ža­na je kra­jem ju­na. Je­dan od za­klju­ča­ka te sjed­ni­ce je­ste da se ne pod­no­si za­htjev za do­bi­ja­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le za grad­nju ho­te­la, jer je pred­u­ze­će, iz­me­đu osta­lih, tu­že­no zbog uzur­pi­ra­ne imo­vi­ne.
Gra­đe­vin­ska do­zvo­la i in­ve­sti­ci­o­na iz­grad­nja če­ka­ju is­hod sud­skog spo­ra u ve­zi sa ka­ta­star­skom par­ce­lom KO Bu­dva broj 2411 i 2412, ko­ji je Fon­da­ci­ja Lu­ke­ti­ća po­kre­nu­la pro­tiv Ze­ta fil­ma i Op­šti­ne Bu­dva, iz­me­đu osta­lih, pred ko­tor­skim su­dom.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"