Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-08-08 DOKUMENTACIJA O ZLOUPOTREBAMA DRŽAVNIH RESURSA U 16 PREZADUŽENIH OPŠTINA
Đukanović i Grbović Pred izbore nezakonito zaposlili 545 osoba Najviše novozaposlenih u prethodnih sedam mjeseci imale su opštine Nikšić – 90, Pljevlja – 88, Danilovgrad – 71 i Budva – 64 Neke opštine koje su u reprogramu uopšte ne vraćaju dug, ali očigledno imaju sredstava za zapošljavanje u izbornoj godini, poručio je direktor ZZZ Rade Milošević
Dan - novi portal
Od 606 rad­nih mje­sta ogla­še­nih od 1. ja­nu­a­ra do 5. av­gu­sta ove go­di­ne, od 16 cr­no­gor­skih op­šti­na ko­je se na­la­ze u re­pro­gra­mu po­re­skog du­ga, čak 90 od­sto, od­no­sno 545, bi­lo je ne­za­ko­ni­to, od­no­sno za njih ni­je po­sto­ja­la neo­p­hod­na sa­gla­snost Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja. Po­da­ci ko­je „Dan“ eks­klu­ziv­no ob­ja­vlju­je po­ka­zu­ju da je u ne­za­ko­ni­tom za­po­šlja­va­nju u pret­hod­nom sed­mo­mje­seč­nom pe­ri­o­du pred­nja­či­la Op­šti­na Nik­šić, ko­ja je u iz­bor­noj go­di­ni za­po­sli­la čak 90 li­ca bez sa­gla­sno­sti Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja.
U iz­bo­r­noj go­di­ni, ma­hom bez neo­p­hod­ne sa­gla­sno­sti, za­po­šlja­va­le su op­šti­ne: Nik­šić, Plje­vlja, Da­ni­lov­grad, Bu­dva, Ce­ti­nje, Be­ra­ne, Ro­ža­je, Ul­cinj, Bi­je­lo Po­lje, Plav, Bar, Moj­ko­vac, Ko­la­šin, Šav­nik, An­dri­je­vi­ca i Ža­bljak, i dru­ge jav­ne usta­no­ve i lo­kal­na pred­u­ze­ća u okvi­ru tih lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va. Ra­di se o op­šti­na­ma či­ja du­go­va­nja pre­ma dr­ža­vi iz­no­se po ne­ko­li­ko sto­ti­na hi­lja­da do čak 17,7 mi­li­o­na eura.
Pre­ma ugo­vo­ri­ma o re­pro­gra­mu du­ga, ko­je je Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja sklo­pi­lo sa pre­za­du­že­nim op­šti­na­ma, lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve su du­žne da obez­bi­je­de po­zi­tiv­no mi­šlje­nje tog re­so­ra pri­li­kom sva­kog no­vog za­po­šlja­va­nja. Kla­sič­no kr­še­nje ugo­vo­ra bu­di sum­nju da su spor­na za­po­šlja­va­nja spro­vo­đe­na u par­tij­ske svr­he.
Po­da­ci do ko­jih je do­šao di­rek­tor Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ) Ra­de Mi­lo­še­vić po­ka­zu­ju i da je 121 oglas bio ras­pi­san na je­dan dan, dok je uku­pan broj rad­nih mje­sta ogla­še­nih is­pod tri da­na 170.
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, od po­čet­ka go­di­ne, sa­gla­sno­sti za za­po­šlja­va­nje ima­le su op­šti­ne: Moj­ko­vac (14 ogla­sa), Ro­ža­je (11), Bi­je­lo Po­lje (10), Šav­nik (osam), Bu­dva (se­dam), Ko­la­šin (se­dam), Ul­cinj (dva), Ža­bljak (dva). Ra­di se sa­mo o di­je­lu ogla­sa ko­je su te op­šti­ne ras­pi­sa­le. Pre­ma tim po­da­ci­ma, sa­gla­snost za za­po­šlja­va­nje ni­je­su ima­le op­šti­ne: Nik­šić, Plje­vlja, Da­ni­lov­grad, Ce­ti­nje, Be­ra­ne, An­dri­je­vi­ca, Bar i Plav.
Upr­kos naj­ve­ćem po­re­skom du­gu od 17.705.863,65 mi­li­o­na eura, Op­šti­na Nik­šić, na či­jem če­lu se na­la­zi Ve­se­lin Gr­bo­vić (DPS), za­po­sli­la je u pret­hod­nom pe­ri­o­du naj­vi­še lju­di – 90, bez po­treb­ne sa­gla­sno­sti. Op­šti­na Nik­šić od po­čet­ka go­di­ne za­po­sli­la je ve­li­ki broj sa­mo­stal­nih sa­vjet­ni­ka, ru­ko­vo­di­la­ca, po­slov­nih se­kre­ta­ra, še­fo­va mje­snih kan­ce­la­ri­ja, sa­mo­stal­nih re­fe­re­na­ta, so­ci­o­lo­ga, eko­no­mi­sta i dr. Od to­ga je 75 li­ca za­po­sle­no na neo­d­re­đe­no, od­no­sno do­bi­lo je stal­no za­po­sle­nje.
U Op­šti­ni Plje­vlja, ko­jom ru­ko­vo­di Mir­ko Đa­čić (DPS), za se­dam mje­se­ci ove go­di­ne ras­pi­sa­no je 88 ogla­sa. Stal­no za­po­sle­nje do­bi­la su dva li­ca, dok su osta­li an­ga­žo­va­ni „na pri­vre­me­ne i po­vre­me­ne po­slo­ve“, na od­re­đe­no, se­zon­ski rad itd.
U iz­bor­noj go­di­ni u Op­šti­ni Da­ni­lov­grad ras­pi­san je 71 oglas. U toj op­šti­ni, či­ji je pred­sjed­nik Bra­ni­mir Đu­ra­no­vić (DPS), 22 li­ca do­bi­la su stal­no za­po­sle­nje od po­čet­ka go­di­ne.
I Op­šti­na Bu­dva, ko­ja se ta­ko­đe na­la­zi u re­po­gra­mu po­re­skog du­ga, a ko­jom ru­ko­vo­di Sr­đa Po­po­vić (DPS), od po­čet­ka go­di­ne ras­pi­sa­na su 64 ogla­sa, od ko­jih je 21 li­ce do­bi­lo stal­no za­po­sle­nje.
Po bro­ju ras­pi­sa­nih ogla­sa sli­je­di Pre­sto­ni­ca Ce­ti­nje, či­ji je gra­do­na­čel­nik Alek­san­dar Bog­da­no­vić (DPS). Pre­sto­ni­ca je od po­čet­ka go­di­ne ras­pi­sa­le su ogla­se za 53 rad­na mje­sta, a stal­no je za­po­sle­no tro­je li­ca.
Op­šti­na Be­ra­ne, ko­jom ru­ko­vo­di Dra­go­slav Šće­kić (SNP), ras­pi­sa­la je 42 ogla­sa. Traj­no za­po­sle­nje do­bi­lo je njih 12. Op­šti­na Ro­ža­je, či­ji je pred­sjed­nik Ejup Nur­ko­vić (Bo­šnjač­ka stran­ka), ras­pi­sa­la je 37 ogla­sa. Ta lo­kal­na sa­mo­u­pra­va od po­čet­ka go­di­ne za­po­sli­la je na neo­d­re­đe­no vri­je­me 12 li­ca.
U Op­šti­ni Ul­cinj, ko­jom ru­ko­vo­di Na­zif Cun­gu (For­ca), ras­pi­sa­na su 32 ogla­sa, a stal­no za­po­sle­nje do­bi­lo je jed­no li­ce. Op­šti­na Bi­je­lo Po­lje, ko­jom ru­ko­vo­di Alek­san­dar Žu­rić (DPS) ras­pi­sa­la je od po­čet­ka go­di­ne 23 ogla­sa, a jed­na oso­ba do­bi­la je stal­no za­po­sle­nje. Isti broj ogla­sa ras­pi­sa­la je i Op­šti­na Plav, na či­jem se če­lu na­la­zi Or­han Šah­ma­no­vić (Bo­šnjač­ka stran­ka). Od po­čet­ka go­di­ne 11 li­ca do­bi­lo je stal­no za­po­sle­nje u toj op­šti­ni.
U iz­bor­noj go­di­ni Op­šti­na Bar, či­ji je pred­sjed­nik Zo­ran Sr­zen­tić (DPS) ras­pi­sa­la je 21 oglas za za­po­sle­nje. Stal­ni po­sao do­bi­lo je osam li­ca.
Op­šti­na Moj­ko­vac ras­pi­sa­la je 16 ogla­sa za po­sao, a po osno­vu njih, čak 11 li­ca do­bi­lo je stal­no za­po­sle­nje. Tom lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom ru­ko­vo­di De­jan Me­do­je­vić (DPS).
U Op­šti­ni Ko­la­šin, na či­jem če­lu se na­la­zi Želj­ka Vuk­sa­no­vić (SDP) od po­čet­ka go­di­ne ras­pi­sa­no je 13 ogla­sa, po ko­ji­ma je za­po­sle­no 11 li­ca, od ko­jih pet na neo­d­re­đe­no.
Po 13 ogla­sa ko­je je ras­pi­sa­la Op­šti­na Šav­nik za­po­sle­no je 14 li­ca, a tro­je je do­bi­lo stal­no za­po­sle­nje. Pred­sjed­nik Op­šti­ne Šav­nik je Mi­jo­mir Vu­ja­čić (DPS).
Op­šti­na An­dri­je­vi­ca, na či­jem je če­lu Sr­đan Ma­šo­vić (DPS) za­po­sli­la je 11 li­ca, od ko­jih jed­no za stal­no. De­vet ogla­sa od po­čet­ka go­di­ne ras­pi­sa­la je Op­šti­na Ža­bljak. U sa­mo­u­pra­vi ko­jom ru­ko­vo­di Ve­se­lin Vu­ki­će­vić (DPS) jed­no li­ce do­bi­lo je stal­no za­po­sle­nje.
Po­dat­ke o ne­za­ko­ni­tom za­po­šlja­va­nju u iz­bor­noj go­di­ni ot­krio je pred­stav­nik Vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja, di­rek­tor ZZZ Ra­de Mi­lo­še­vić, ko­ji is­ti­če da ka­da je u pi­ta­nju za­po­šlja­va­nje u lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va vla­da op­šti ha­os. On upo­zo­ra­va da po­da­ci po­ka­zu­ju da op­šti­ne ko­je su pot­pi­sa­le ugo­vor o re­pro­gra­mu po­re­skog du­ga sa Mi­ni­star­stvom fi­nan­si­ja, ne sa­mo da ne po­štu­ju ugo­vor, ne­go za­po­šlja­va­ju bez ika­kve kon­tro­le.
– Od ukup­no ras­pi­sa­nih 606 ogla­sa, u ovih 16 op­šti­na sve­ga po­treb­nu sa­gla­snost Mi­ni­star­stva po­sto­ji za 10 od­sto rad­nih mje­sta, dok za 90 od­sto, od­no­sno 545 rad­nih mje­sta ne po­sto­ji po­treb­na sa­gla­snost. Ovi po­da­ci su za­bri­nja­va­ju­ći. Da ne­vo­lja bu­de ve­ća, za čak 121 rad­no mje­sto ogla­si su tra­ja­li sa­mo je­dan dan. Sti­če se uti­sak da u obla­sti za­po­šlja­va­nja vla­da op­šti ha­os, da je ve­ći dio ogla­sa una­pri­jed re­a­li­zo­van i da se ne zna­ju kri­te­ri­ju­mi po ko­ji­ma ne­ko do­bi­ja po­sao – ka­zao je Mi­lo­še­vić za „Dan“.
Na­po­me­nuo je da op­šti­ne ko­je su u re­pro­gra­mu du­ga du­gu­ju pre­ko 90 mi­li­o­na eura, do­da­ju­ći da je naj­ve­ći dio ogla­sa ras­pi­san pri­je Vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja.
– Bit­no je na­po­me­nu­ti da dio op­šti­na ko­je su u re­pro­gra­mu uop­šte ne vra­ća­ju dug, ali oči­gled­no ima­ju sred­sta­va za za­po­šlja­va­nje u iz­bor­noj go­di­ni. In­te­re­sant­no je da naj­ve­ći po­re­ski du­žnik, Op­šti­na Nik­šić i naj­vi­še za­po­šlja­va, pa je bez sa­gla­sno­sti Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja za­po­sli­la 90 lju­di, a pri­tom ne pla­ća te­ku­će oba­ve­ze po osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa na za­ra­de za­ključ­no sa 1. ju­nom 2016. – upo­zo­rio je on.A.O.


Uva­ži­li po­dat­ke op­šti­na

Po­da­ci do ko­jih je do­šao Mi­lo­še­vić, raz­li­ku­ju se od zva­nič­nih po­da­ta­ka Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja. Pre­ma po­da­ci­ma tog re­so­ra, ko­je je uva­ža­va­lo in­for­ma­ci­je op­šti­na, od­no­sno ono što su mu do­sta­vlja­le lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, od po­čet­ka go­di­ne do ju­na ras­pi­sa­no je 297 ogla­sa. Pre­ma tim po­da­ci­ma, sa­mo za 61 oglas po­sto­ja­la je sa­gla­snot Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"