Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-08-06 PENZIONER SADRIJA MURIĆ EKSKLUZIVNO PREKO „DANA” POZVAO TUŽILAŠTVO DA ISPITA ZLOUPOTREBE U BIROU RADA GRADA POD HAJLOM
Murić Platili su mi da uništim dokumentaciju o majkama iz Rožaja U rožajskom Birou rada su mi platili da uništim dokumentaciju, zbog čega sada majke iz Rožaja ne mogu da ostvare naknade po osnovu rođenja troje i više djece – tvrdi u izjavi za „Dan” Sadrija Murić
Dan - novi portal
Pen­zi­o­ner Sa­dri­ja Mu­rić tvr­di da su mu pri­je oko go­di­nu dana u ro­žaj­skom Bi­rou ra­da pla­ti­li da eli­mi­ni­še do­ku­men­ta­ci­ju, zbog če­ga maj­ke iz Ro­ža­ja ne mo­gu da ostva­re na­kna­du po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce. Murić je eskluzivno u izjavio za „Dan” pozvao tužilaštvo da ispita navodne zloupotrebe u Birou rada Rožaje, te da je on o uništavanju dokumentacije spreman da im da izjavu.
On objašnjava za naše novine kako su ga u rožajskom Birou rada angažovali da uništi dokumentaciju.
– Kre­nuo sam da  se ja­vim  na Za­vod za za­po­šlja­va­nje – Bi­ro ra­da Ro­ža­je, gdje sam se na­la­zio na evi­den­ci­ji kao ne­za­po­sle­no li­ce, pošto ta­da ni­je­sam još bio pen­zi­o­ni­san. U hod­ni­ku su me sre­li Nu­ho Ra­mo­vić i Ha­mid Ku­je­vić, ko­ji su ta­da ra­di­li u ro­žaj­skom bi­rou. Oni su me pi­ta­li da li ra­dim za dnev­ni­cu, na šta sam im po­tvrd­no od­go­vo­rio, na­kon če­ga sam bio an­ga­žo­van na uni­šta­va­nju do­ku­me­nta­ci­je – us­tvr­dio je za „Dan” Sa­dri­ja Mu­rić, iz Ro­ža­ja.
On tvr­di da je uni­štio do­ku­men­ta­ci­ju maj­ki zbog ko­je sa­da one ne mo­gu da ostva­re na­kna­de po osno­vu ro­đe­nja tr­o­je i vi­še dje­ce.
Osim nje­ga, ka­ko ka­že, u Bi­rou su ta­da an­ga­žo­va­li još jedno lice, ko­je je ta­ko­đe bilo do­šlo da se ja­vi na evi­den­ci­ju lo­kal­nog bi­roa.
– Ka­da sam pri­sta­o da ra­di­m za dnev­ni­cu, od­ve­li su mene i još jedno lice u po­drum Bi­roa, gdje se na­la­zi­la do­ku­men­ta­ci­ja. Na­kon to­ga su nam ka­za­li da svu do­ku­men­ta­ci­ju iz­ba­ci­mo iz dvi­je pro­sto­ri­je i da će nam pla­ti­ti po 25 eura. Po do­go­vo­ru, do­ku­men­ta­ci­ju smo uto­va­ri­li na ka­mi­on i trak­tor Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća. To­kom uba­ci­va­nja do­ku­men­ta­ci­je čuo sam da su re­kli i vo­za­či­ma da se sva do­ku­men­ta­ci­ja ba­ci na de­po­ni­ju – tvr­di on.
Mu­rić se pri­sje­ća da je pri­li­kom iz­ba­ci­va­nja do­ku­men­ta­ci­je iz po­dru­ma, pri­mi­je­tio sta­re kar­to­ne ko­ji su se ra­ni­je ko­ri­sti­li za pri­ja­vlji­va­nje ne­za­po­sle­nih li­ca.
– Mi­slio sam, s ob­zi­rom na to da sam već  go­vo­rio o či­ta­vom slu­ča­ju, da će me osnov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac po­zva­ti da mu dam iz­ja­vu i is­pri­čam ci­je­lu si­tu­a­ci­ju. Na mo­je ču­đe­nje, ni­ko me do sa­da ni­je po­zi­vao, ni iz tu­ži­la­štva ni­ti iz po­li­ci­je – ka­že Mu­rić.
Do­dao je da je pen­zi­o­ner i da pri­ma 143 eura, ko­je je do­bio po osno­vu ste­ča­ja u Gor­njem Ibru, gdje je ra­dio kao sto­lar i ste­kao 30 go­di­na rad­nog sta­ža.
– Po­zi­vam osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca, ako je za­in­te­re­so­van, da mu dam iz­ja­vu o ci­je­lom slu­ča­ju. Ta­ko­đe, pri­dru­ži­ću se sa svo­jom po­ro­di­com svim pen­zi­o­ne­ri­ma i maj­ka­ma na pro­te­ste za­ka­za­ne za 12. av­gust u Ro­ža­ja­ma – za­klju­čio je Mu­rić.
Do­dao je da je spre­man da go­vo­ri o ci­je­lom slu­ča­ju pod ma­te­ri­jal­nom i mo­ral­nom od­go­vor­no­šću.
Ha­mid Ku­je­vić, sa­da­šnji šef Bi­roa ra­da Ro­ža­je ka­te­go­rič­ki od­ba­cu­je sve Mu­ri­će­ve na­vo­de, tvr­de­ći da su ne­i­sti­ni­ti.
– Fond zdrav­stva i Cen­tar za so­ci­jal­ni rad iz­dvo­ji­li su ar­hiv­sku gra­đu ko­joj je bio is­te­kao rok, i te 2002. go­di­ne sva do­ku­men­ta­ci­ja je pre­da­ta Za­vo­du za za­po­šlja­va­nje, a oda­tle je pri­sli­je­đe­na na mi­kro­či­po­va­nje. Ja ni­ti sam se ba­vio ti­me, ni­ti sam bi­lo ko­me pla­ćao da iz­no­si do­ku­men­ta­ci­ju. Ka­te­go­rič­no tvr­dim da sa tim ne­mam ni­ka­kvih do­dir­nih ta­ča­ka – re­kao je u iz­ja­vi za „Dan” Ku­je­vić.
Nu­ho Ra­mo­vić iz­ra­zio je ču­đe­nje ka­ko je do­ve­den u ve­zu s tim slu­ča­jem ka­da, ka­ko tvr­di, već dvi­je go­di­ne ne ra­di u Cen­tru za so­ci­jal­ni rad.
– Ja sam do­bio ot­kaz i moj sud­ski spor za po­vra­tak na rad­no mje­sto du­go tra­je. Ina­če, ni­šta ne znam o tom iz­ba­ci­va­nju do­ku­men­ta­ci­je i na­vod­nom pla­ća­nju dnev­ni­ca bi­lo ko­me. U pi­ta­nju je ve­li­ka iz­mi­šljo­ti­na – ka­že za „Dan” Ra­mo­vić.
Više desetina žena iz Rožaja protestovalo je u više navrata zbog toga što nijesu uspjele da ostvare pravo na naknadu po osnovu rođenja troje i više djece. One su tvrdile da je njihova dokumentacija uništena i pozivale tužilaštvo da reaguje i ispita ko je uništio papirologiju zbog čega ne mogu da ostvare zakonsko pravo.
Novi protest su najavile 12. avgusta, nakon čega su zaprijetile da će stupiti u štrajk glađu.
M.NOVOVIĆ


Pro­test pa štrajk

Maj­ke iz Ro­ža­ja ko­je sma­tra­ju da im je us­kra­će­no pra­vo na na­dok­na­du po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce ju­če su na­ja­vi­le da će na­kon pro­te­sta ko­ji će se odr­ža­ti 12. av­gu­sta, pred Vla­dom, za­po­če­ti štrajk gla­đu. U sa­op­šte­nju ko­je je pot­pi­sa­la Ra­fe­ta Mu­rić, na­vo­di se da su nji­ho­va oče­ki­va­nja o po­ni­šta­va­nju rje­še­nja ko­ja je do­nio Cen­tar za so­ci­ja­li rad u Ro­ža­ja­ma, „pa­la u vo­du”.Ona na­vo­di da su se obra­ti­le pi­smom Vla­di Cr­ne Go­re, od ko­je tra­že da do­ne­se ured­bu, ko­jom bi se odo­bri­la na­dok­na­da svim maj­ka­ma ko­je ima­ju do­ka­ze da su se pri­ja­vlji­va­le bi­rou ra­da pre­ko 15 go­di­na.
– Tra­ži­le smo da se tim do­ku­men­tom ob­u­hva­te i maj­ke ko­je ima­ju pre­ko 65 go­di­na, a ko­je su po si­li za­ko­na ski­nu­te sa evi­den­ci­je ne­za­po­sle­nih. Uko­li­ko Vla­da do na­red­nog pet­ka ne is­pu­ni na­še za­htje­ve, za­po­če­će­mo štrajk gla­đu is­pred Vla­de Cr­ne Go­re, jer sma­tra­mo da sa­mo na taj na­čin mo­že­mo ostva­ri­ti na­ša pra­va – ka­za­la je Mu­ri­će­va.
Po­zva­la je sve ošte­će­ne maj­ke da se sa svo­jom dje­com pri­dru­že pro­te­stu, ko­ji će bi­ti odr­žan na grad­skom tr­gu u Ro­ža­ja­ma 12. av­gu­sta u 14 ča­so­va. V.Ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"