Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-08-04 PORODICA POMORCA GORANA VUJOŠEVIĆA SUMNJA DA JE NJIHOV SIN BRUTALNO LIKVIDIRAN NA BRODU „PACIFIC ACTION” U KINI
Goran Vujošević Posada ubila Kotoranina, uprava zataškava Goran je pronađen na palubi u ležećem položaju sa četiri rane na stomaku. Ispod njega se nalazio kuhinjski nož, dok su mu lične stvari, laptop i mobilni telefon, bile razbacane, saopštio je Veselin Vujošević On je ukrcan kao kadet prije sedam dana, da bi nakon tri dana provedena na brodu telefonom kontaktirao s majkom i suprugom, kojima se požalio da je u svađi sa kuvarom Filipincem
Dan - novi portal
Po­mo­rac iz Ko­to­ra Go­ran Vu­jo­še­vić (26) tra­gič­no je na­stra­dao u uto­rak 2. avgusta na bro­du „Pa­ci­fic Ac­tion” u ki­ne­skoj lu­ci Zho­us­han, u bli­zi­ni gra­da Ning­bo.
Ka­ko je „Da­nu” sa­op­štio mla­di­ćev otac Ve­se­lin Vu­jo­še­vić, Go­ran je pro­na­đen na pa­lu­bi bro­da u le­že­ćem po­lo­ža­ju, sa če­ti­ri ra­ne na sto­ma­ku, a is­pod nje­ga se na­la­zio ku­hinj­ski nož, dok su mu lič­ne stva­ri, lap­top i mo­bil­ni te­le­fon, bi­le raz­ba­ca­ne.
Po­ro­di­ca stra­da­log mla­di­ća sum­nja da je Go­ran ubi­jen. Oni ne vje­ru­ju u na­vo­de po­mor­ske agen­ci­je „Mon­te Mast”, pre­ko ko­je je Go­ran ukr­can na brod u vla­sni­štvu nje­mač­ke kom­pa­ni­je, ko­ja ih je oba­vi­je­sti­la da je on se­bi od­u­zeo ži­vot.
Vu­jo­še­vić je ukr­can na brod u svoj­stvu ka­de­ta pri­je se­dam da­na, da bi na­kon tri da­na te­le­fo­nom kon­tak­ti­rao maj­ku i su­pru­gu, ko­ji­ma se to­kom raz­go­vo­ra po­ža­lio da je do­šao u ver­bal­ni su­kob sa ku­va­rom, Fi­li­pin­cem, ko­me je čak išao da se iz­vi­ni, što on ni­je pri­hva­tio. Po­moć u smi­slu po­sre­do­va­nja u po­mi­re­nju tra­žio je i od ka­pe­ta­na bro­da.
– Iz agen­ci­je „Mon­te Mast” po­zva­li su nas u 8 sa­ti uju­tro i oba­vi­je­sti­li da se de­sio ne­sre­ćan slu­čaj, da je Go­ran iz­vr­šio sa­mo­u­bi­stvo na bro­du. Oni su bez ika­kvog zva­nič­nog pa­pi­ra kon­sta­to­va­li da se ubio. Me­đu­tim, in­for­ma­ci­je ko­je smo do­bi­li od kom­pa­ni­je, čak i od ne­kih lju­di sa bro­da, ne­lo­gič­ne su. Re­kli su da je sko­čio sa pro­zo­ra ko­ji je ve­o­ma uzak. Tvr­de da su ga na­šli na pa­lu­bi u le­že­ćem po­lo­ža­ju na sto­ma­ku. Lap­top mu je bio na jed­noj, te­le­fon na dru­goj stra­ni, a ku­hinj­ski nož is­pod nje­ga. Pr­vo smo do­bi­li oba­vje­šte­nje da je ubo­den če­ti­ri pu­ta u sto­mak, da ima če­ti­ri ubod­ne ra­ne, da bi se to ka­sni­je pre­i­me­no­va­lo u po­vr­šin­ske ra­ne. Ne­mo­gu­će je da sa­mo jed­na ka­bi­na na bro­du, i to nje­go­va, ni­je ima­la ključ. Za­tim kom­pa­ni­ja for­si­ra što pri­je sla­nje ti­je­la za Cr­nu Go­ru. Me­đu­tim, ono ne mo­že da se upu­ti bez do­zvo­le am­ba­sa­de, jer ona iz­da­je pro­prat­ni do­ku­ment. Uz to su po­treb­ni još i zva­ni­čan iz­vje­štaj ob­duk­ci­je ti­je­la i po­li­cij­ski iz­vje­štaj sa uvi­đa­ja, što mi još uvi­jek ne­ma­mo. Ima­mo sa­mo je­dan pa­pir ko­ji je bu­kval­no oba­vje­šte­nje da je on tra­gič­no pre­mi­nuo – is­pri­čao je Vu­jo­še­vić.
On ka­že da su sve te in­for­ma­ci­je po­ro­di­cu do­ve­le do sum­nje da je Go­ra­na na bro­du ubio čo­vjek dru­ge na­ci­o­nal­no­sti, naj­vje­ro­vat­ni­je Fi­li­pi­nac, ma­da to osta­vlja nad­le­žnim or­ga­ni­ma da utvr­de.
– Go­ran je vje­ro­vat­no na bro­du imao ne­ku pre­pir­ku sa ku­va­rom, ka­ko je u te­le­fon­skim raz­go­vo­ri­ma oba­vi­je­stio maj­ku i su­pru­gu, i mi smo iz­ra­zi­li sum­nju da ga je ubio ku­var. Išao je kod tog čo­vje­ka da se iz­vi­ni, ali je re­kao da ovaj ne­će da mu opro­sti. Po­sli­je to­ga je išao kod ka­pe­ta­na bro­da. Is­pri­čao mu vje­ro­vat­no za kon­flikt, ma­da ka­pe­tan sve ne­gi­ra, a mi zna­mo iz te­le­fon­skih raz­go­vo­ra da je to isti­na. Sve to skri­va fir­ma ko­ja i da­nas ka­že da se on ni sa kim ni­je pre­pi­rao i da od to­ga ne­ma ni­šta – is­pri­čao je otac na­stra­da­log Ko­to­ra­ni­na.
On po­ru­ču­je da po­ro­di­ca če­ka ob­duk­ci­o­ni na­laz i da će pri­hva­ti­ti isti­nu ma ka­kva ona bi­la.
– Sum­njam da je moj sin ubi­jen, jer mno­go je pi­ta­nja na ko­ja ne­ma­mo od­go­vor – od to­ga ka­ko je na­đen na pa­lu­bi, gdje mu je na­đen lap­top, gdje mu je bio te­le­fon, do to­ga oda­kle po­sli­je tri da­na u nje­go­voj ka­bi­ni ku­hinj­ski nož, je li ga on uzeo ili ga je ne­ko dru­gi uzeo... Ka­bi­na se ne mo­že ot­klju­ča­ti, ne­ma ni­gdje ka­pi kr­vi. Taj nož je na­đen is­pod nje­ga na pa­lu­bi, lap­top na jed­noj, te­le­fon na dru­goj stra­ni, ka­ko je mo­gu­će da se to iz­ve­de – do­da­je Vu­jo­še­vić.
Sve to je kod po­ro­di­ce iza­zva­lo ogrom­nu sum­nju da je ubi­jen, na­gla­ša­va Vu­jo­še­vić, do­da­ju­ći da oni od zva­nič­nih do­ku­me­na­ta ima­ju sa­mo je­dan do­sta­vljen od ko­mpa­ni­je. U tom do­ku­men­tu se na­vo­di da je Go­ra­nu uka­za­na pr­va po­moć na bro­du od stra­ne po­sa­de, da su od­mah po­zva­ne po­li­ci­ja i hit­na po­moć, i da su ga u bol­ni­cu pre­ba­ci­li ne­što po­sli­je 7 sa­ti, a smrt je kon­sta­to­va­na u 8 sa­ti i 39 mi­nu­ta.
– Me­đu­tim, ni­ko ne mo­že da ka­že da se on sam ubio ili da ga je ne­ko ubio uko­li­ko ne­ma me­di­cin­skog do­ku­men­ta da je od­ra­đe­na ob­duk­ci­ja. Za­to tra­ži­mo zva­ni­čan na­laz od­buk­ci­je.
Po svim in­di­ci­ja­ma mo­mak ko­ji je bio vi­sok dva me­tra i imao me­tar ši­ri­ne u ra­me­ni­ma, ni­je mo­gao da uzme lap­top, nož i te­le­fon i da s tim ska­če kroz pro­zor ši­ri­ne 35 cen­ti­me­ta­ra – uka­zu­je on.
Go­ran se ne­dav­no ože­nio, a na brod je oti­šao s na­mje­rom da do­ne­se za­ra­du fa­mi­li­ji.
– Ci­je­li Ko­tor zna da je on bio mi­ran mo­mak i ni­šta ne na­vo­di na to da je mo­rao da se ubi­je po­sli­je tri da­na od ka­da je oti­šao od ku­će. Da je imao tu na­mje­ru ne bi mo­rao da od­la­zi od ku­će – ka­že otac sa­da po­koj­nog Go­ra­na.B.M.


Agen­ci­ja bez ko­men­ta­ra

Po­vo­dom tra­ge­di­je na bro­du „Pa­ci­fic Ac­tion” kon­tak­ti­ra­li smo po­mor­sku agen­ci­ju „Mon­te Mast”, gdje ni­su že­lje­li da da­ju ko­men­tar dok Am­ba­sa­da Cr­ne Go­re ne do­sta­vi do­ku­men­ta­ci­ju.
– Ka­da od Am­ba­sa­de Cr­ne Go­re, ko­ja vo­di taj slu­čaj, bu­de do­bi­jen zva­ni­čan do­ku­ment, on­da mo­že­mo raz­go­va­ra­ti da­lje. Za sa­da ne­mam šta re­ći, am­ba­sa­da je sve to pre­u­ze­la, od­no­sno am­ba­sa­dor Cr­ne Go­re u Pe­kin­gu, i on je u kon­tak­tu sa fa­mi­li­jom, ta­ko da su oni sa svi­me upo­zna­ti. Ka­da bu­de zva­nič­no od nje­ga do­bi­jen do­ku­ment, mo­ći će­mo da pri­ča­mo da­lje o če­mu god že­li­te – ka­zao je „Da­nu” si­noć Dar­ko Ivo­vić is­pred agen­ci­je „Mon­te Mast”, od­biv­ši da sa­op­šti na­ziv kom­pa­ni­je u či­jem je vla­sni­štvu brod na ko­ji je mla­dić bio ukr­can.


Stra­dao na dan sla­ve

Ve­se­lin tvr­di da nje­gov sin ni­je imao ni­ka­kvih pro­ble­ma, te da je bio omi­ljen u dru­štvu.
– Pre­kju­če 2. av­gu­sta bi­la nam je sla­va, Ilin­dan, i na taj dan je ubi­jen. Mo­gu ga­ran­to­va­ti da on to ni­je mo­gao sam da ura­di, da ni­je mo­gao da do­đe do tog mo­men­ta da se po­sli­je tri da­na na bro­du ubio jer ap­so­lut­no ne po­sto­ji raz­log za to – tvr­di Go­ra­nov otac.
Ve­se­lin se za­hva­lio Am­ba­sa­di Cr­ne Go­re u Ki­ni, kao i Kan­ce­la­ri­ji ino­stra­nih po­slo­va, sa ko­ji­ma je po­ro­di­ca u stal­nom kon­tak­tu.
– Če­ka­mo po­ziv od fir­me i agen­ci­je, a sju­tra će­mo vje­ro­vat­no po­no­vo stu­pi­ti u kon­takt sa cr­no­gor­skim am­ba­sa­do­rom u Pe­kin­gu Va­tro­sla­vom Be­la­nom, ko­ji nam mak­si­mal­no po­ma­že – ka­zao je Ve­se­lin Vu­jo­še­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"