Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-08-03 MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANJA BORIS MARIĆ TVRDI DA SU FUNKCIONERI NA VLASTI POHARALI SOCIJALNE FONDOVE
Đukanović Milioni iz Fonda PIO prebacivani Milovim tajkunima Javnost bi morala da zna ko su ljudi koji su ranije dobijali novac. Svi podaci koje smo dobili su od 2016. godine i definitivno treba jasno reći da su to pare građana, poreskih obveznika, dakle, naše pare. One su, nažalost, bespovratno pošle u tuđe džepove, odnosno u džepove miljenika vlasti. Na kraju krajeva, taj novac je otišao pod pretpostavkom da nije ni oporezovan, rekao je Marić
Dan - novi portal
So­ci­jal­ni fon­do­vi od po­vra­ća­ja do­pri­no­sa za zdrav­stve­no i so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje ošte­će­ni su to­kom se­dam go­di­na za čak 24,14 mi­li­o­na eura što naj­bo­lje osli­ka­va po­li­ti­ku vla­sti – uze­ti od so­ci­jal­nih slu­ča­je­va i da­ti bo­ga­ti­ma, ka­zao je za „Dan” mi­ni­star ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Bo­ris Ma­rić.
On je is­ta­kao da je se­dam go­di­na na sna­zi naj­ve­ća so­ci­jal­na ka­ta­stro­fa ko­ja se ika­da de­si­la, te da je po­ha­ra so­ci­jal­nih fon­do­va svje­dok ve­li­ke zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja.
Pre­ko 20 mi­li­o­na eura is­pla­će­no je funk­ci­o­ne­ri­ma na osno­vu Za­ko­na o oba­ve­znoj so­ci­jal­noj za­šti­ti od 2007. go­di­ne dok je tri mi­li­o­na is­pla­će­no po osno­vu Za­ko­na o zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju što zna­či da se no­vac iz so­ci­jal­ne ka­se slio u dže­po­ve bo­ga­ta­ša, po­ka­zu­ju do­ku­men­ti u ko­je je „Dan” imao uvid.
– Oni ko­ji pri­ma­ju naj­ve­će za­ra­de u Cr­noj Go­ri i to pre­ko 50 hi­lja­da go­di­šnje do­bi­ja­ju još no­vac i iz so­ci­jal­nih fon­do­va. Taj no­vac, što je naj­ža­lo­sni­je, do­bi­ja­ju lju­di ko­ji pla­te pri­ma­ju upra­vo od na­šeg nov­ca, kao što su gu­ver­ner Cen­tral­ne Ban­ke Mi­lo­ji­ca Da­kić, vi­ce­gu­ver­ner Ve­li­bor Mi­lo­še­vić,ali i mno­gi dru­gi. Iz­gle­da da su sa­mo pre­mi­je­ro­vi ku­mo­vi i dru­go­vi tran­zi­ci­o­ni do­bit­ni­ci i upra­vo oni vr­še po­ha­ru so­ci­jal­nih fon­do­va. Da­kle, po­vrh svih be­ne­fi­ta ko­je oni uži­va­ju nji­ma go­di­šnje da još se­dam, osam hi­lja­da, da se ne na­lju­te – re­kao je Ma­rić.
On je ka­zao da se hit­no mo­ra po­kre­nu­ti uki­da­nje ta­kvog pra­vil­ni­ka.
– Za­mi­sli­te šta se sve mo­glo za 23 mi­li­o­na eura u so­ci­jal­ne svr­he ura­di­ti kao, na pri­mjer, po­bolj­ša­nje uslo­va u cen­tri­ma za so­ci­jal­ni rad, u do­mo­vi­ma sta­rih. Ova­mo vra­ća­mo sred­stva lju­di­ma ko­ji ima­ju do­volj­no nov­ca isto kao da smo jed­na od naj­ra­zvi­je­ni­jih dr­ža­va. Ovo je kri­mi­nal­na od­lu­ka i kri­mi­nal­ni pra­vil­nik. Ta­ko­đe, tre­ba da se pro­vje­ri da li su ti lju­di pri­ja­vlji­va­li te pri­ho­de u imo­vin­skim kar­to­ni­ma – re­kao je Ma­rić.
On je ka­zao da su oni sa­mo do­bi­li po­dat­ke o funk­ci­o­ne­ri­ma ko­ji su do­bi­li no­vac iz so­ci­jal­nih fon­do­va u 2016. go­di­ni.
– Jav­nost bi mo­ra­la da zna ko su lju­di ko­ji su ra­ni­je do­bi­ja­li no­vac. Svi po­da­ci ko­je smo do­bi­li su od 2016. go­di­ne i de­fi­ni­tiv­no tre­ba ja­sno re­ći da su to pa­re gra­đa­na, po­re­skih ob­ve­zni­ka, da­kle, na­še pa­re. One su, na­ža­lost, bes­po­vrat­no po­šle u tu­đe dže­po­ve, od­no­sno u dže­po­ve mi­lje­ni­ka vla­sti. Na kra­ju kra­je­va, taj no­vac je oti­šao pod pret­po­stav­kom da ni­je ni opo­re­zo­van – na­gla­ša­va Ma­rić.
On sma­tra da od­go­vor­nost za ova­kvu po­ha­ru so­ci­jal­nih fon­do­va tre­ba pri­je sve­ga da sno­si pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić.
– Tre­ba da od­go­va­ra­ju i svi nje­go­vi sa­rad­ni­ci ko­ji osmi­šlja­va­ju ta­kve pro­jek­te ko­ji nas do­vo­de u sta­nje jav­nog du­ga ko­ji pre­la­zi gra­ni­ce nor­mal­nog. Si­tu­a­ci­ja je za­i­sta za­bri­nja­va­ju­ća sa vr­lo ne­iz­vje­snim epi­lo­gom uko­li­ko se ne­što ne pro­mi­je­ni, uko­li­ko se ne sta­ne na kraj ova­kvom ga­zdo­va­nju dr­žav­nim re­sur­si­ma.
„Dan” je ra­ni­je ob­ja­vio ime­na funk­ci­o­ne­ra ko­ji su do­bi­li no­vac ove go­di­ne od fon­da PIO i od zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja i to pre­ko 200 hi­lja­da eura je oti­šlo u ru­ke funk­ci­o­ne­ra.
Me­đu nji­ma su po­red čel­ni­ka Cen­tral­ne ban­ke i broj­ni stra­ni in­ve­sti­to­ri kao što je iz­vr­šni di­rek­tor kom­pa­ni­je Azmont Ra­šad Ali­jev, ko­ji je od po­vra­ća­ja do­pri­no­sa za PIO za za­po­sle­ne do­bio 11,1 hi­lja­du eura, od­no­sno 6,3 hi­lja­de do­pri­no­sa za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje za za­po­sle­ne. Fa­rid Mu­ra­dov iz iste kom­pa­ni­je do­bio je 2,6 hi­lja­da po­vra­ća­ja od do­pri­no­sa za PIO za za­po­sle­ne, te 1,4 hi­lja­de na ime zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja.
Gre­go­ri Ho­vard Ban­kurst iz ka­tar­ske kom­pa­ni­je Ka­ta­ri di­jar ko­ji bi tre­ba­lo da ra­de vi­še­mi­li­on­ski kom­pleks na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma, do­bio je na osno­vu po­vra­ća­ja do­pri­no­sa za PIO za za­po­sle­ne 41,1 hi­lja­du eura, od­no­sno za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje 24,4 hi­lja­de eura, te 1,4 hi­lja­da eura od do­pri­no­sa za osi­gu­ra­nja od ne­za­po­sle­no­sti za za­po­sle­ne. Pred­stav­nik ita­li­jan­ske kom­pa­ni­je Ter­na, ko­ja je pri­je šest go­di­na pot­pi­sa­la ugo­vor sa Cr­no­gor­skim elek­tro­pre­no­snim si­ste­mom o us­po­sta­vlja­nju pod­mor­ske ko­nek­ci­je iz­me­đu Cr­ne Go­re i Ita­li­je Fe­de­ri­ko Fo­ka­ći od Fon­da PIO za za­po­sle­ne do­bio je 2,6 hi­lja­da, od­no­sno od zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja za za­po­sle­ne 1,5 hi­lja­da eura
No­vac je do­bio i pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra Elek­tro­pri­vre­de Sr­đan Ko­va­če­vić,ko­me je od do­pri­no­sa PIO za za­po­sle­ne upla­će­no 6,9 hi­lja­da eura, od­no­sno po­vra­ćaj za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje 881,5 eura. B.Ma.


So­ci­jal­na ne­prav­da

Ma­rić ka­že da se 24 mi­li­o­na mo­glo ulo­ži­ti u so­ci­jal­ne, od­no­sno dnev­ne cen­tre kao i do­mo­ve za sta­re.
– Umje­sto to­ga, mi­li­o­ni su oti­šli u dže­po­ve po­je­di­na­ca dok je so­ci­ja­la osta­la na cje­di­lu. Mi­slim da ova si­tu­a­ci­ja ja­sno osli­ka­va šta se sve de­ša­va u na­šoj dr­ža­vi – kon­stant­no se zlo­u­po­tre­blja­va­ju so­ci­jal­ni fon­do­vi. Ko ima, da­je mu se i to od onih ko­ji ne­ma­ju go­to­vo ni­šta – za­klju­čio je Ma­rić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"