Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-08-12 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO BLOKIRALO IMOVINU BIVŠEG POTPREDSJEDNIKA DPS-A U KORIST DRŽAVE
Marović Svetu pod hipotekom pet vikendica Pod opterećenjem od 1,1 milion eura našla se imovina Marovića u Budvi, a osim pet vikendica, radi se i o 11.885 kvadrata šuma, pašnjaka i livada Sporazumom o priznanju krivice Svetozar Marović se obavezao da državu obešteti sa 1,1 milion i uplati 50.000 eura u dobrotvorne svrhe
Dan - novi portal
Na imo­vi­nu od 11.885 kva­dra­ta, ko­ja se vo­di na do­sko­ra­šnjeg vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća i čla­no­ve nje­go­ve po­ro­di­ce, dr­ža­va Cr­na Go­ra upi­sa­la je op­te­re­će­nje od 1.096.481,29 eura, ra­di obez­bje­đe­nja po­tra­ži­va­nja po osno­vu za­klju­če­nog Spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce. Ra­di se o šu­ma­ma, li­va­da­ma, pa­šnja­ci­ma, zgra­da­ma za od­mor (pet vikendica) i dvo­ri­šti­ma ko­je Ma­ro­vi­ći ima­ju u Bu­dvi.
Ma­ro­vić je sa Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom sklo­pio dva spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce, ko­jim je pri­znao da je bio na če­lu „bu­dvan­ske kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je“, ko­ja je bu­džet Op­šti­ne Bu­dva ošte­ti­la za de­se­ti­ne mi­li­o­na eura.
Po jed­nom spo­ra­zu­mu, Ma­ro­vić se oba­ve­zao da će od­le­ža­ti 30 mje­se­ci u za­tvo­ru i upla­ti­ti 50.000 eura u hu­ma­ni­tar­ne svr­he. Dru­gim spo­ra­zu­mom je pri­stao na još 20 mje­se­ci ro­bi­je i da dr­ža­vu obe­šte­ti sa mi­li­on i sto hi­lja­da eura, a u do­bro­tvor­ne svr­he da upla­ti 50.000 eura.
Pre­ma po­da­ci­ma u ko­je je „Dan“ imao uvid, dio op­te­re­će­ne imo­vi­ne na­la­zi se u za­jed­nič­kom vla­sni­štvu sa Ma­ro­vi­će­vim srod­ni­ci­ma. Na ime Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća vo­di se naj­ma­nje 2.000 kva­dra­ta op­te­re­će­ne imo­vi­ne.
Mi­li­on­ska hi­po­te­ka upi­sa­na je na šu­me 4. kla­se od 589 kva­dra­ta iz li­sta ne­po­kret­no­sti (LN) 81, ka­ta­star­ska op­šti­na (KO) Pri­je­vor I, ko­ja se na­la­zi u su­vla­ni­štvu Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća i nje­go­vog bra­ta Dra­ga­na.
– Hi­po­te­ka pr­vog re­da u iz­no­su od 1.096.481,39 eura u ko­rist dr­ža­ve Cr­ne Go­re, ra­di obez­bje­đe­nja po­tra­ži­va­nja hi­po­te­kar­nog po­vje­ri­o­ca po osno­vu za­klju­če­nog spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce (KI-S. br. 189/15). Pre­ma ko­jem spo­ra­zu­mu je ime­no­va­ni du­žan upla­ti­ti na ra­čun bu­dže­ta Cr­ne Go­re u ro­ku od jed­ne go­di­ne od da­na pra­vo­sna­žno­sti pre­su­de, sa za­bi­lje­žbom za­bra­ne otu­đe­nja, op­te­re­će­nja i da­va­nja u za­kup bez pi­sa­ne sa­gla­sno­sti sa dej­stvom eks­e­ziv­no­sti hi­po­te­ke kao za­lo­žnog pra­va, te pri­stan­kom na ne­po­sred­no pri­nud­no iz­vr­še­nje bez od­la­ga­nja i za­lo­žne iz­ja­ve UZZ 333/2016, od 9. ju­na 2016. go­di­ne – za­klju­če­ne sa Ma­ro­vić Sve­to­za­rom i Ma­ro­vić Dra­ga­nom – na­vo­di se u do­ku­men­tu u ko­ji je „Dan“ imao uvid.
Hi­po­te­ka je 21. ju­na 2016. go­di­ne upi­sa­na i na šu­mu na Ja­zu, u LN 188. Ra­di se o šu­mi 4. kla­se od 1.013 kva­dra­ta, na ko­ju je kao no­si­lac pra­va, po­red Ma­ro­vi­ća, upi­sa­na i dr­ža­va.
U li­stu ne­po­kret­no­sti 73, u KO Kri­mo­vi­ce, mi­li­on­sko op­te­re­će­nje upi­sa­no je na li­va­du 3. kla­se od 1.274 kva­dra­ta, pa­šnjak 3. kla­se od 615 i šu­me 4. kla­se od 2.190 me­ta­ra kva­drat­nih. Sve­to­za­ru i Dra­ga­nu Ma­ro­vi­ću, pre­ma ka­ta­star­skim po­da­ci­ma, pri­pa­da po jed­na če­tvr­ti­na te imo­vi­ne.
U po­te­zu Du­bra­vlje­vi­na, Ma­ro­vi­ći­ma je hi­po­te­kom od sko­ro 1,1 mi­li­on eura op­te­re­će­na imo­vi­na – li­va­da 4. kla­se od 1.311 i 249 kva­dra­ta, pa­šnja­ci 3. kla­se od 182 i 250, te vi­ken­di­ce od 51, 135, 68, 89 i 107 me­ta­ra kva­drat­nih. Pod hi­po­te­kom su i šu­me 4. kla­se od 3.115 i 250 kva­dra­ta.
Na imo­vi­nu Ma­ro­vi­ća, ko­ja je op­te­re­će­na hi­po­te­kom, stav­lje­na je za­bra­na otu­đe­nja i op­te­re­će­nja i iz­da­va­nja u za­kup bez sa­gla­sno­sti dr­ža­ve kao hi­po­te­kar­nog po­vje­ri­o­ca.
Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci je za po­če­tak sep­tem­bra za­ka­zao pre­tres na kom će raz­ma­tra­ti spo­ra­zu­me o pri­zna­nju kri­vi­ce ko­je je sa biv­šim pred­sjed­ni­kom po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a Sve­to­za­rom Ma­ro­vi­ćem sklo­pi­lo Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo. Ma­ro­vi­ću je na te­ret sta­vlje­no pro­du­že­no kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja.
Pot­pi­su­ju­ći spo­ra­zu­me Ma­ro­vić je pri­znao da je vo­dio ne­za­ko­ni­te po­slo­ve u pred­me­ti­ma „Bu­le­var”, „Kra­pi­na”, „WTE”, „Pro­per­ti in­vest­ment”, „Ko­pi­rajt”, „Pri­je­vor”, „Jaz i „TQ Pla­za”.
Ma­ro­vić je pri­znao da je pod­stre­ka­vao dru­ge na ne­za­ko­ni­te rad­nje pri­li­kom pro­da­je dr­žav­nog ze­mlji­šta u mje­stu Pri­je­vor. Tu­ži­la­štvo ga te­re­ti da je tim ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma ošte­tio dr­žav­nu ka­su. Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci do­sta­vlje­no je još 14 spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce iz bu­dvan­skih pred­me­ta, a do­sad ih je po­tvr­đe­no pet.A.O.


Ras­pro­da­li imo­vi­nu

Su­pru­ga Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća Đor­đi­na Ma­ro­vić u ok­to­bru 2015. go­di­ne pro­da­la je stan u Pod­go­ri­ci od 85 kva­dra­ta i luk­su­znu vi­lu u bu­dvan­skom na­se­lju Ba­bin do, po­vr­ši­ne oko 700 me­ta­ra kva­drat­nih.
Zbog pro­ble­ma sa za­ko­nom, cje­lo­kup­nu imo­vi­nu za­lo­žio je i nji­hov sin Mi­loš. On je pri­znao da je bio dio bu­dvan­ske kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je ošte­ti­la op­štin­sku ka­su za vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura, kao i da je uče­stvo­vao u ne­za­ko­ni­tom po­slu oko pro­da­je op­štin­ske ze­mlje na Ja­zu, u kom je Op­šti­na Bu­dva ošte­će­na za 1,4 mi­li­o­na eura. Sa Spe­ci­jal­nim tu­ži­la­štvom na­go­dio se da vra­ti 385.000 eura i ro­bi­ja go­di­nu u Spu­žu.
Mla­đi Ma­ro­vić je za­lo­žio kom­plet­nu svo­ju imo­vi­nu i ne­kret­ni­ne pri­ja­te­lja, kao ga­ran­ci­ju da će vra­ti­ti dr­ža­vi 385.000 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"