Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-08-12 MLADI U CRNOJ GORI NEMAJU RAZLOGA ZA PROSLAVU SVOG MEĐUNARODNOG DANA
Nakon fakulteta teško do posla Svaki šesti bez posla Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nalazi se 267 magistara, od čega je 17 lica mlađih od 25 godina
Dan - novi portal
Sva­ki še­sti ne­za­po­sle­ni u Cr­noj Go­ri mla­đi je od 25 go­di­na, a u dr­ža­vi je tre­nut­no bez po­sla 40.249 li­ca. Pre­ma po­da­ci­ma Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ), na evi­den­ci­ji ne­za­po­sle­nih mla­dih je 1.861 sa za­vr­še­nim fa­kul­te­tom, od 9.083 li­ca ko­ja su bez po­sla a ima­ju sed­mi ste­pen struč­ne spre­me.
Me­đu­na­rod­ni dan mla­dih – 12. av­gust, po­pu­la­ci­ja „na ko­joj svi­jet osta­je“ do­če­ku­je uglav­nom bez po­sla, bez pri­ma­nja, obes­pra­vlje­na i bez pra­va od­lu­či­va­nja, a naj­ve­ći broj gra­đa­na mla­de do­bi i da­lje ži­vi sa ro­di­te­lji­ma. S ob­zi­rom na to da je u to­ku pro­gram struč­nog ospo­so­blja­va­nja, gdje oko 4.000 mla­dih sti­če rad­no is­ku­stvo de­vet mje­se­ci, po­sli­je či­jeg is­te­ka naj­ve­ći broj njih osta­ne bez po­sla, ja­sno je da je stvar­na ci­fra mla­dih ne­za­po­sle­nih mno­go ve­ća.
Naj­vi­še ne­za­po­sle­nih li­ca je sta­ro­sti iz­me­đu 30 i 40 go­di­na – 9.945 ili 24,71 od­sto.
– Po­sma­tra­no pre­ma ste­pe­ni­ma struč­ne spre­me, naj­vi­še mla­dih (15–25) je sa če­tvr­tim ste­pe­nom 3.227 (osam od­sto od ukup­nog bro­ja ne­za­po­sle­nih). Sa sed­mim ste­pe­nom struč­ne spre­me ukup­no su 9.083 li­ca ili 22,57 od­sto, od če­ga je mla­dih 1.861 ili 20,49 od­sto. Ma­gi­sta­ra je ukup­no bi­lo 267, od če­ga je mla­dih 17 ili 6,37 od­sto. Dok­to­ra na­u­ka je bi­lo de­vet, i svi su sta­ri­ji od 25 go­di­na – sa­op­štio je za „Dan“ di­rek­tor ZZZ Ra­de Mi­lo­še­vić.
Mi­loš Kne­že­vić, ko­or­di­na­tor Omla­din­ske gru­pe Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO), oci­je­nio je da mla­di od 15 do 29 go­di­na osta­ju na mar­gi­na­ma pro­ce­sa od­lu­či­va­nja iako, pre­ma po­sled­njem po­pi­su iz 2011, či­ne 21,4 od­sto ukup­nog sta­nov­ni­šta. On je upo­zo­rio da su is­tra­ži­va­nja po­ka­za­la da mla­di do­mi­nant­no sma­tra­ju da se nji­ma ma­ni­pu­li­še (33 od­sto), dok 21 od­sto is­pi­ta­ni­ka sma­tra da se ula­žu mi­ni­mal­ni na­po­ri ka­ko bi im se po­nu­di­le mo­guć­no­sti jed­na­ke oni­ma ko­je ima­ju sta­ri­ji, a čak 20 od­sto kon­sta­tu­je da mla­di pred­sta­vlja­ju sa­mo „ukras u dru­štvu“.
– Je­dan od go­ru­ćih pro­ble­ma u Cr­noj Go­ri sa ko­ji­ma se mla­di su­sre­ću je­ste i ne­za­po­sle­nost. Sto­pa ne­za­po­sle­no­sti mla­dih u Cr­noj Go­ri 2015. bi­la je 37,6 od­sto od ukup­nog bro­ja mla­dih i bi­la je dvo­stru­ko ve­ća od op­šte sto­pe ne­za­po­sle­no­sti ko­ja je u istom pe­ri­o­du iz­no­si­la 17,5 od­sto. Na ne­za­po­sle­nost uti­če i ne­us­kla­đe­nost obra­zov­ne po­nu­de i po­tre­ba tr­ži­šta ra­da, po­red ina­če skrom­nog kva­li­te­ta obra­zo­va­nja ko­je se nu­di mla­di­ma u Cr­noj Go­ri. Po­sle­dič­no, ima­mo i hi­per­pro­duk­ci­ju od­re­đe­nih obra­zov­nih pro­fi­la, pa je neo­p­hod­no pod hit­no uskla­di­ti po­li­ti­ku obra­zo­va­nja sa tra­že­nim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma na tr­ži­štu ra­da. Ta­ko­đe, obra­zov­ni si­stem bi mo­rao bi­ti po­sve­će­ni­ji raz­vo­ju kri­tič­ke svi­je­sti mla­dih i nji­ho­vog ak­tiv­nog od­no­sa pre­ma stvar­no­sti jer se na taj na­čin raz­vi­ja de­mo­krat­sko dru­štvo ak­tiv­nih gra­đa­na – upo­zo­rio je Kne­že­vić.
Mla­di lju­di ni­je­su sa­mo na­ša bu­duć­nost, već i na­ša sa­da­šnjost, ni­je do­volj­no sa­mo po­sje­do­va­ti na­du u bo­lje sju­tra, neo­p­hod­no je uči­ni­ti na­por u ovom tre­nut­ku da bi mo­gli da stvo­ri­mo Cr­nu Go­ru bo­ga­ti­jom, na­pred­ni­jom, pro­spe­ri­tet­ni­jom dr­ža­vom, oci­je­nje­no je iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re po­vo­dom Me­đu­na­rod­nog da­na mla­dih. Iako su, ka­ko ka­žu, mla­di lju­di iz­vo­ri­šte ide­ja za ino­va­ci­je, ka­ta­li­za­to­ri mi­ra, za­go­vor­ni­ci prav­de i pra­vič­no­sti, oni su u Cr­noj Go­ri is­klju­če­ni iz pro­ce­sa do­no­še­nja od­lu­ka, us­kra­će­na im je mo­guć­nost kre­i­ra­nja sop­stve­ne bu­duć­no­sti, ne­za­po­sle­nost mla­dih je ve­ća u od­no­su na ne­za­po­sle­nost osta­lih ka­te­go­ri­ja sta­no­vi­štva, a ne­do­sta­tak broj­nih umjet­nič­kih i sport­skih sa­dr­ža­ja u ve­li­koj mje­ri ne­ga­tiv­no se od­ra­ža­va na nji­hov raz­voj i sa­zri­je­va­nje.
Iz So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP) je oci­je­nje­no da se mla­di u Cr­noj Go­ri, za­slu­gom ak­tu­el­ne vla­sti, sve vi­še ne­za­slu­že­no na­la­ze na mar­gi­ni dru­štva, umje­sto da bu­du po­kre­tač­ka sna­ga raz­vo­ja na­še ze­mlje. Ka­ko je ka­za­la port­pa­rol SNP-a Sne­ža­na Ka­lu­đe­ro­vić, to po­tvr­đu­ju i po­da­ci iz naj­no­vi­jeg is­tra­ži­va­nja, ko­ji uka­zu­ju da pre­ko 90 od­sto mla­dih lju­di u Cr­noj Go­ri ni­je za­do­volj­no svo­jim po­lo­ža­jem i per­spek­ti­vom u dru­štvu.
– Go­to­vo dvi­je tre­ći­ne mla­dih, pri­je sve­ga stu­dent­ske po­pu­la­ci­je, pre­po­zna­je ko­rup­ci­ju i or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal, te vi­so­ku sto­pu ne­za­po­sle­no­sti kao go­ru­će pro­ble­me Cr­ne Go­re, što je naj­bo­lji do­kaz ka­ta­stro­fal­ne po­li­ti­ke vla­da­ju­će struk­tu­re. Na­ža­lost, da­le­ko smo i od prav­ne dr­ža­ve ko­ju sa­mo na pa­pi­ru pod pla­štom „nje­go­va­nja evrop­skih vri­jed­no­sti” za­stu­pa ak­tu­el­na vlast. Za­to ne tre­ba da ču­di po­da­tak da po­dr­ška evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma me­đu stu­dent­skom po­pu­la­ci­jom iz­no­si 58 od­sto, dok je broj euro­skep­ti­ka po­seb­no u po­ra­stu me­đu stu­den­ti­ma fa­kul­te­ta dru­štve­nih na­u­ka – uka­za­la je ona.
U SNP-u sma­tra­ju da tre­ba uve­sti po­re­ske olak­ši­ce za po­slo­dav­ce ko­ji za­po­šlja­va­ju omla­di­nu, na­ja­vlju­ju­ći da će zna­čaj­nu pa­žnju po­sve­ti­ti re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta omla­din­skog pred­u­zet­ni­štva pu­tem kre­i­ra­nja po­seb­nih pro­gra­ma za mla­de u toj obla­sti.
Iz NVO Mla­di­in­fo Mon­te­ne­gro ka­za­li su da te­že da ostva­re svo­je ci­lje­ve pri­ku­plja­njem i di­stri­bu­i­ra­njem in­for­ma­ci­ja o sti­pen­di­ja­ma, kon­fe­ren­ci­ja­ma, po­slo­vi­ma, prak­sa­ma i dru­gim pri­li­ka­ma za lič­ni i pro­fe­si­o­nal­ni raz­voj mla­dih, ka­ko u ze­mlji, ta­ko i u ino­stran­stvu.
Mar­ja­na Kr­sma­no­vić iz Ju­ven­ta­sa po­ru­či­la je da su mla­di naj­ve­ći ka­pa­ci­tet jed­ne dr­ža­ve.
– Iako su znat­no za­stu­plje­ni u ukup­nom bi­rač­kom ti­je­lu, ma­lo je gla­so­va mla­dih u si­ste­mu od­lu­či­va­nja. Pod­sje­ti­mo, go­vo­ri­mo o li­ci­ma sta­ro­sti od 15 do 30 go­di­na. O mla­di­ma tre­ba da go­vo­re mno­go če­šće mla­di je­zi­kom svo­je ge­ne­ra­ci­je. Cr­na Go­ra ima edu­ko­va­ne, mo­ti­vi­sa­ne mla­de lju­de, ko­ji su po­red do­no­še­nja od­lu­ka za­in­te­re­so­va­ni za jav­ni pro­stor, od­no­sno kre­i­ra­nje me­dij­skog sa­dr­ža­ja, i to či­ne sva­ko­dnev­no ko­ri­šće­njem pa­met­nih ure­đa­ja, te svo­jim pri­su­stvom na dru­štve­nim mre­ža­ma. Tre­ba im da­ti pri­li­ku da kre­i­ra­ju spe­ci­fič­ne sa­dr­ža­je ko­ji od­go­va­ra­ju po­tre­ba­ma nji­ho­ve ge­ne­ra­ci­ja, a ko­ji će se emi­to­va­ti pu­tem in­ter­net por­ta­la, TV-a, dnev­nih no­vi­na, ra­di­ja – po­ru­či­la je ona.A.O.


Ne­jed­na­ke šan­se

Ak­ti­vi­zam kod mla­dih u Cr­noj Go­ri ni­je na za­do­vo­lja­va­ju­ćem ni­vou, a mo­gu­će ga je pod­sta­ći stal­nom for­mal­nom i ne­for­mal­nom edu­ka­ci­jom, na­ve­la je iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je (NVO) Pri­ma Aida Pe­ro­vić Iva­no­vić. U in­ter­vjuu za PR cen­tar ka­za­la je da je po­lo­žaj mla­dih loš „jer je to pri­ča ko­ja tek tre­ba da za­ži­vi“.
– Na pr­vom mje­stu ne­do­sta­je to da in­sti­tu­ci­je na je­dan ozbi­ljan na­čin shva­te sve ono što su po­tre­be i pro­ble­mi mla­dih – is­ta­kla je Pe­ro­vić Iva­no­vić.
Sma­tra da su me­đu pro­ble­mi­ma sa ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju mla­di – ne­za­po­sle­nost, ne­jed­na­ke šan­se me­đu mla­di­ma, ne­jed­nak pri­stup obra­zo­va­nju, raz­li­či­tim ob­li­ci­ma ne­for­mal­nog obra­zo­va­nja, sti­pen­di­ja­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"