Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-08-11 IZ MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA SAOPŠTILI
Gvozdenović Zakon prošao brojne instance
Dan - novi portal
Ni­jed­nim za­ko­nom se ne mo­že „pra­ti rad­na bi­o­gra­fi­ja“, jer ga ne usva­ja ni­je­dan mi­ni­star lič­no, već Skup­šti­na Cr­ne Go­re, oci­je­nje­no je iz Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma. Oni su po­vo­dom na­vo­da ko­je je u tek­stu „Bra­no za­ko­nom pe­re rad­nu bi­o­gra­fi­ju“ iz­nio di­rek­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a De­jan Mi­lo­vac, po­ru­či­li da je Za­kon o re­gu­la­ri­za­ci­ji ne­for­mal­nih obje­ka­ta, u pro­ce­su iz­ra­de, pro­šao de­se­ti­ne in­stan­ci i ra­znih in­sti­tu­ci­ja, te se po­sta­vlja pi­ta­nje da li je lo­gič­na kon­sta­ta­ci­ja o „pra­nju bi­o­gra­fi­je“.
– To bi zna­či­lo da tre­ba po­vje­ro­va­ti u kon­spi­ra­tiv­nu spre­gu de­se­ti­na or­ga­na iz­vr­šne vla­sti, za­tim Skup­šti­ne, te nji­ho­vo sta­vlja­nje u funk­ci­ju jed­ne lič­no­sti, ko god to bio. I za naj­ne­u­re­đe­ni­ju dr­ža­vu – mno­go je, a ka­mo­li za ze­mlju ko­ja je na pu­tu ka EU, ko­ja je do­bi­la po­ziv­ni­cu za NA­TO. Uosta­lom, pod­sje­ća­mo da po­sto­je in­sti­tu­ci­je nad­le­žne za utvr­đi­va­nje lič­ne od­go­vor­no­sti, iako Mi­lo­vac ni­kad ni­je imao pro­ble­ma sa pre­u­zi­ma­njem nji­ho­ve ulo­ge. Prak­sa ola­kog i ne­u­te­me­lje­nog jav­nog ži­go­sa­nja, kao i ola­kog pod­no­še­nja kri­vič­nih pri­ja­va i ne­po­mi­nja­nja nji­ho­vog od­ba­ci­va­nja je, na­ža­lost, re­al­nost – sa­op­šte­no je iz tog re­so­ra.
Na­po­mi­nju da je Za­kon o re­gu­la­ri­za­ci­ji ne­for­mal­nih obje­ka­ta iz­ra­đen upra­vo sa ci­ljem ko­ji je pot­pu­no su­pro­tan na­vo­di­ma u tek­stu, te ni­ka­ko ne mo­že pred­sta­vlja­ti ski­da­nje od­go­vor­no­sti, već od­luč­nost da se ovaj pro­blem ri­je­ši. U mi­ni­star­stvu ka­žu da je bes­prav­na grad­nja, osim sa­da izo­lo­va­nih slu­ča­je­va, su­zbi­je­na upra­vo 2008. go­di­ne ka­da je, ka­ko ka­žu, na nji­ho­vu ini­ci­ja­ti­vu, pro­gla­še­na kri­vič­nim dje­lom. Na­vo­de da je na nji­ho­vu ini­ci­ja­ti­vu for­mi­ra­na In­spek­ci­ja za­šti­te pro­sto­ra, ka­da je do­ni­jet ve­li­ki broj pla­no­va, te kroz LAMP pro­je­kat sa Svjet­skom ban­kom zna­čaj­no pot­po­mog­nut pro­ces iz­ra­de plan­ske do­ku­men­ta­ci­je.
– Flo­sku­le po­put ove u na­slo­vu oči­gled­no tre­ba da, u ne­do­stat­ku ar­gu­me­na­ta, kon­ti­nu­i­ra­nim ko­ri­šće­njem, for­mi­ra­ju stav gra­đa­na o ne­kom pi­ta­nju, pa je ne­svr­sis­hod­no obra­zla­ga­ti nji­ho­vu ne­lo­gič­nost – ka­za­li su iz mi­ni­star­stva.
Oni su na kon­sta­ta­ci­ju Mi­lov­ca da se „nad­le­žnost za­ko­na pro­ši­ru­je i na objek­te u zo­ni mor­skog do­bra i objek­te u za­šti­će­nim zo­na­ma, od­no­sno omo­gu­ća­va vla­sni­ci­ma ta­kvih obje­ka­ta da le­ga­li­zu­ju de­va­sta­ci­ju pri­ro­de“ ka­za­li da ni­je isti­na da će vla­sni­ci u za­šti­će­nim zo­na­ma le­ga­li­zo­va­ti svo­je objek­te.
– Ne ra­di se o le­ga­li­za­ci­ji već o do­bi­ja­nju sta­tu­sa pri­vre­me­nih obje­ka­ta, ka­ko bi nji­ho­vi vla­sni­ci mo­ra­li pla­ća­ti po­seb­ne na­kna­de dr­ža­vi do traj­nog rje­še­nja sta­tu­sa. Ko­nač­no rje­še­nje će se utvr­di­ti do­no­še­njem plan­skog do­ku­men­ta, kao fak­tič­kom od­lu­kom o sta­tu­su objek­ta, uklju­ču­ju­ći pi­ta­nje nje­go­vog ukla­nja­nja. Ako ne­ko mi­sli da je rje­še­nje da se svi objek­ti, ko­ji su de­ce­ni­ja­ma una­zad ne­le­gal­no sa­gra­đe­ni, jed­no­krat­no sru­še, mo­rao bi iz­lo­ži­ti taj kon­cept, i po­seb­no na­čin na ko­ji on rje­ša­va so­ci­jal­ni, eko­nom­ski i eko­lo­ški aspekt ru­še­nja – tvr­de u mi­ni­star­stvu.
Na na­vo­de da se „za­kon do­no­si sa­mo ka­ko bi se for­ma­li­zo­va­lo po­sto­je­će sta­nje“, iz re­so­ra Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća su po­ru­či­li da će svi ko­ji su ne­le­gal­no gra­di­li bi­ti uve­de­ni u si­stem oba­ve­za pla­ća­njem ko­mu­nal­ne na­kna­de ko­ja je tre­ba­lo da bu­de pla­će­na pri sa­moj iz­grad­nji, kao i na­kna­de za le­ga­li­za­ci­ju, ako do nje do­đe.
– Ta sred­stva će bi­ti ulo­že­na u ure­đi­va­nje upra­vo mje­sta iz ko­ga su po­te­kla. Da ne go­vo­ri­mo o ko­nač­nom uvo­đe­nju u le­gal­ne to­ko­ve pi­ta­nja pro­tro­šnje elek­trič­ne ener­gi­je, vo­de... Ka­ko se na­ve­de­no mo­že pod­ve­sti pod „for­ma­li­zo­va­nje po­sto­je­ćeg sta­nja“ osta­je ne­ja­sno – pi­še u sa­op­šte­nju mi­ni­star­stva.
Do­da­ju da će objek­ti u pro­ce­su re­gu­la­ri­za­ci­je bi­ti pre­ci­zno ka­te­go­ri­sa­ni, te će objek­ti pri­mar­nog sta­no­va­nja bi­ti u oba­ve­zi da pla­ća­ju na­kna­du za ko­mu­nal­no opre­ma­nje, dok će osta­li mo­ra­ti da pla­ća­ju i na­kna­du u iz­no­su od 20 od­sto utvr­đe­ne ko­mu­nal­ne na­kna­de.
– Sa­me ko­mu­nal­ne na­kna­de će se, na­rav­no, pla­ća­ti u za­vi­sno­sti od ve­li­či­ne objek­ta, lo­ka­ci­je na ko­joj je gra­đen i slič­no, što zna­či da će se one raz­li­ko­va­ti u hi­lja­da­ma eura za one ko­ji su gra­di­li krov nad gla­vom, u od­no­su na one ko­ji su ne­le­gal­no gra­di­li – na­vo­de iz mi­ni­star­stva, na čijem čelu je Branimir Gvozdenović.A.O.


Pri­mje­na od­lo­že­na zbog pri­pre­me

Da je po­seb­no pro­ble­ma­tič­no što je pri­mje­na za­ko­na od­lo­že­na za mart na­red­ne go­di­ne, te da to mo­že sti­mu­la­tiv­no dje­lo­va­ti na sve one ko­ji bi že­lje­li da ne­le­gal­no gra­de, iz mi­ni­star­stva ocje­nju­ju „ ne­tač­nom i ele­men­tar­no ne­lo­gič­nom te­zom“.
– Pri­mje­na za­ko­na je od­lo­že­na do 1. mar­ta 2017. go­di­ne, da­kle na­kon što će iz­bo­ri bi­ti za­vr­še­ni, te se ne mo­že po­ve­zi­va­ti sa pred­iz­bor­nom kam­pa­njom. Pri­mje­na za­ko­na je od­lo­že­na jer je ovaj pro­ces neo­p­hod­no pri­pre­mi­ti, u sa­rad­nji sa op­šti­na­ma, nad­le­žnim in­spek­cij­skim or­ga­ni­ma i dru­gim in­sti­tu­ci­ja­ma – sa­op­šte­no je iz mi­ni­star­stva.
Iz Gvo­zde­no­vi­će­vog re­so­ra su ka­za­li da ni­je isti­na da ne po­sto­ji pre­sjek sta­nja ne­le­gal­no sa­gra­đe­nih obje­ka­ta. Tvr­de da je 2007. iz­ra­đen pr­vi, a 2010/11. dru­gi or­to-fo­to sni­mak. U pla­nu je, ka­ko ka­žu, iz­ra­da no­vog snim­ka, ko­ji će pre­kla­pa­njem sa po­sto­je­ćim pod­lo­ga­ma, re­zul­ti­ra­ti po­u­zda­nom evi­den­ci­jom svih obje­ka­ta u pro­sto­ru.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"