Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-05-27 NA DANAŠNJI DAN ISPRED REDAKCIJE „DANA“ UBIJEN DUŠKO JOVANOVIĆ
Mjesto ubistva Duška Jovanovića i Mladen Milutinović Režim se 12 godina brani ćutanjem Vlast je svojim nečinjenjem postala saizvršilac u ovom monstruoznom zločinu, zataškavajući činjenice koje bi mogle da dovedu do rasvjetljavanja ubistva Duška Jovanovića, kazao je suvlasnik i glavni i odgovorni urednik „Dana“ Mladen Milutinović Osjećam kako su ubistvom Jovanovića mnogima svezane ruke, pa su tako nijemi i obnevidjeli primorani da ćute i vjeruju da će ih neko učiniti slobodnim ljudima – kaže novinar Novica Đurić
Dan - novi portal
Na da­na­šnji dan pri­je 12 go­di­na, is­pred re­dak­ci­je „Da­na“ ubi­jen je Du­ško Jo­va­no­vić, glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik i vla­snik na­šeg li­sta. Ni na­kon vi­še od jed­ne de­ce­ni­je ne zna se ko je na­ru­čio taj zlo­čin, ko je pu­cao u Du­ška Jo­va­no­vi­ća i šta je bio mo­tiv. Dr­ža­va i re­žim već 12 go­di­na ću­te o Du­ško­vom ubi­stvu, a na op­tu­že­nič­ku klu­pu iz­ve­li su sa­mo Da­mi­ra Man­di­ća, ko­ji se te­re­ti za sa­i­zvr­ši­la­štvo.
Pred­sjed­nik Udru­že­nja no­vi­na­ra Cr­ne Go­re No­vi­ca Đu­rić is­ti­če da je ko­li­ko do ju­če vje­ro­vao da su Oni ubi­li Du­ška Jo­va­no­vi­ća.
–Ka­žem vje­ro­vao, jer sa­da sam ra­zu­mio ka­ko su Oni ubi­li se­be. Za ži­vo­ta ih po­mi­nju kao pre­va­ran­te, lo­po­ve, pla­gi­ja­to­re isto­rij­skih či­nje­ni­ca, od­no­sno isti­na, a ka­da ih sa­hra­ne, pam­ti­će ih kao na­rod­ne šte­to­či­ne i po­ga­ni ko­je su pro­da­le vje­ru za­rad svo­jih i za­pad­nih in­te­re­sa. Upra­vo ti in­te­re­si su, vje­ru­jem, bi­li je­dan, ako ne i glav­ni mo­tiv li­kvi­da­ci­je Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Osje­ćam ka­ko su ubi­stvom Jo­va­no­vi­ća mno­gi­ma sve­za­ne ru­ke, pa su ta­ko ni­je­mi i ob­ne­vi­dje­li pri­mo­ra­ni da ću­te i vje­ru­ju da će ih ne­ko uči­ni­ti slo­bod­nim lju­di­ma. A isti­na o ubi­stvu Du­ška Jo­va­no­vi­ća je­di­no ih mo­že uči­ni­ti slo­bod­nim sla­bi­ći­ma. „Dan” je ga­rant da se ne­će za­bo­ra­vi­ti ni Du­ško ni oni ko­ji su pre­su­di­li nje­go­vom ži­vo­tu. Uosta­lom, sva­ki po­šten čo­vjek mo­ra da vje­ru­je da je isti­na tan­ka pu­ta­nja ko­ja se naj­lak­še ki­da a naj­te­že pro­na­la­zi – ka­zao je Đu­rić.
Slo­bod­ni no­vi­nar iz Pod­go­ri­ce Du­ško Vu­ko­vić oci­je­nio je da se, ka­ko pro­ti­če vri­je­me, spe­ci­fič­na te­ži­na ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća ne sma­nju­je, ne­go po­ve­ća­va i sve ja­če pri­ti­ska gra­đan­sku sa­vjest i op­te­re­ću­je cr­no­gor­sko dru­štvo.
–Sve dok taj zlo­čin ne bu­de ra­svi­je­tljen u pot­pu­no­sti, ni­ko u Cr­noj Go­ri ne­ma pra­vo da se po­hva­li bi­lo ka­kvim uspje­hom na unu­tra­šnjem i spolj­nom pla­nu. Ako u dr­ža­vi ko­ja sla­vi hi­lja­du­go­di­šnji­cu svog tra­ja­nja i či­ja je vlast po­no­sna na po­li­ti­ku evro­pe­i­zi­ra­nja i na­to­i­zi­ra­nja Cr­ne Go­re ni na­kon du­že od de­ce­ni­je ne mo­že­mo da zna­mo ko je na­re­dio da se ubi­je pr­vi čo­vjek opo­zi­ci­o­nih no­vi­na i ko je po­vu­ka oba­rač, on­da ima­mo pra­vo da sum­nja­mo da je to uči­nio ne­ko či­je se ime ne smi­je po­me­nu­ti, ili da su slu­žbe ko­je gra­đa­ni pla­ća­ju da bri­nu o nji­ho­voj bez­bjed­no­sti pot­pu­no ne­spo­sob­ne – is­ta­kao je Vu­ko­vić.
Funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta Ne­boj­ša Me­do­je­vić ka­zao je da cr­no­gor­ski re­žim sto­ji iz stri­je­lja­nja Du­ška Jo­va­no­vi­ća.
–To smo go­di­na­ma jav­no go­vo­ri­li svi mi ko­ji smo u tom ak­tu dr­žav­nog te­ro­ri­zma pre­po­zna­va­li pre­u­zi­ma­nje vla­sti u Cr­noj Go­ri od stra­ne ma­fi­je. Dr­žav­ni udar ma­fi­je je po­čeo ubi­stvom Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Na­lo­go­da­vac je ostao van do­me­ta po­li­ci­je i tu­ži­la­štva. Svi zna­mo da trag vo­di ka jed­noj pe­ći­ni, a DF sve ra­di da me­dvje­da is­tje­ra iz pe­ći­ne – na­gla­sio je Me­do­je­vić.
Ka­ko je do­dao, po­sta­vlja­nje pi­ta­nja ot­kri­va­nja na­lo­go­da­va­ca, or­ga­ni­za­to­ra i iz­vr­ši­la­ca stri­je­lja­nja Du­ška Jo­va­no­vi­ća naj­bo­lji je do­kaz oprav­da­no­sti te­ze De­mo­krat­skog fron­ta da je smje­na re­ži­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća je­di­ni mo­gu­ći put za mo­ral­ni, eko­nom­ski, po­li­tič­ki i in­sti­tu­ci­o­nal­ni opo­ra­vak na­ci­je i dr­ža­ve, ko­ja je, ka­ko je oci­je­nio, kid­na­po­va­na od zlo­či­nač­ke or­ga­ni­za­ci­je.
–Ni na­kon 12 go­di­na, re­žim i oku­pi­ra­ne in­sti­tu­ci­je ni­je­su uspje­li da ot­kri­ju ko sto­ji iza stri­je­lja­nja Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Čak ni ova na­mjer­no tra­lja­vo vo­đe­na is­tra­ga ni­je utvr­di­la mo­tiv je­di­nog osu­đe­nog, što ja­sno uka­zu­je na oprav­da­nost sum­nji da iza te li­kvi­da­ci­je sto­je re­žim i sa nji­me po­ve­za­ni cen­tri mo­ći – na­gla­sio je Me­do­je­vić.
No­vi­nar­ka i iz­vr­šna di­rek­tor­ka „Mo­ni­to­ra“ Mil­ka Ta­dić Mi­jo­vić is­ti­če da je pro­šlo to­li­ko go­di­na, a da da­nas zna­mo ma­nje o ubi­stvu ured­ni­ka „Da­na” ne­go on­da ka­da se zlo­čin do­go­dio.
–Ne zna­mo ko su iz­vr­ši­o­ci i na­lo­go­dav­ci, sa­mo na­slu­ću­je­mo. Moć­na ru­ka op­stru­i­ra či­tav pro­ces, da se ne bi sa­zna­lo ko je i zbog če­ga ubio Du­ška Jo­va­no­vi­ća. To ubi­stvo je ozbilj­no upo­zo­re­nje osta­lim kri­tič­ki na­stro­je­nim no­vi­na­ri­ma ko­ji ovaj re­žim ne sli­ka­ju ru­ži­ča­stim bo­ja­ma – sma­tra Ta­dić Mi­jo­vić.
Iz No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je su sa­op­šti­li da su se i Du­ško Jo­va­no­vić i ,,Dan’’ od­lu­či­li za ot­por lu­di­lu i be­smi­slu.
–Opre­di­je­li­li su se za to da ne mo­že bi­ti kom­pro­mi­sa sa ubi­ca­ma, kri­mi­nal­ci­ma i pljač­ka­ši­ma, da se sa nji­ma ne mo­gu pra­vi­ti do­go­vo­ri i spo­ra­zu­mi, već se mo­ra vo­di­ti bes­po­šted­na bor­ba za čoj­sku Cr­nu Go­ru.
I Du­ško je u toj bor­bi pla­tio naj­sku­plju ci­je­nu, kao što su je u bor­bi za čast pla­ća­li i dru­gi naj­bo­lji kroz na­šu isto­ri­ju. On ni­je vo­dio bor­bu sa za­mi­šlje­nim pro­tiv­ni­kom, ne­go sa vr­lo kon­kret­nim, opa­snim i pod­lim, ko­ji je za­rad lič­nog bo­gat­stva i vla­sti spre­man da se naj­bru­tal­ni­je ob­ra­ču­na sa svo­jim ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma. Ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća je po­ka­za­lo mon­stru­o­znost tih oso­ba, a to su po­ka­za­la i broj­na dru­ga zvjer­stva i na­pa­di u Cr­noj Go­ri. To je, uosta­lom, po­ka­zao i onaj 24. ok­to­bar ka­da su ti mon­stru­mi vr­ši­li tor­tu­ru nad hi­lja­da­ma lju­di, ko­ji su, u naj­ve­ćem pro­cen­tu, svoj duh ot­po­ra cr­pi­li i iz Du­ško­vog pri­mje­ra i nje­go­ve bor­be. Mi­lo Đu­ka­no­vić i nje­go­va vla­da su ne­pri­ja­te­lji Cr­ne Go­re, slo­bod­ne ri­je­či, ne­za­vi­snih me­di­ja, po­šte­nog čo­vje­ka... U svo­joj gr­če­vi­toj bor­bi da oču­va­ju svoj si­stem vri­jed­no­sti, ko­ji po­či­va na zlo­či­nu, pljač­ki i ko­rup­ci­ji, sprem­ni su na sve, ali je ta­kvi­ma naj­o­pa­sni­je po­ka­za­ti sla­bost ili ku­ka­vič­luk. Ubi­ce i na­lo­go­dav­ce ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća ne­će sti­ći prav­da sve dok ne obo­ri­mo Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i nje­gov re­žim, ko­ji i sto­je iza to­ga zlo­či­na, i to vi­še ni­je ni­ka­kva taj­na ni za ko­ga u Cr­noj Go­ri – pi­še u sa­op­šte­nju No­ve.
Da­mir Man­dić je je­di­ni op­tu­že­ni za sa­i­zvr­ši­la­štvo u ubi­stvu vla­sni­ka i ured­ni­ka „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća i osu­đen je na 19 go­di­na za­tvo­ra.
D. ŽIV­KO­VIĆ


Opo­me­na za pra­vo­su­đe

Vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić ka­zao je da je ne­ri­je­še­no ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća opo­me­na za pra­vo­sud­ne or­ga­ne u Cr­noj Go­ri.
–Pro­šla je još jed­na go­di­na ko­ja nas pod­sje­ća da kao dru­štvo ni­je­smo uči­ni­li do­volj­no ka­ko bi do kra­ja bi­le ra­svi­je­tlje­ne sve či­nje­ni­ce tog ne­mi­log do­ga­đa­ja. To ni­ka­ko ne zna­či da će­mo mi u Dr­žav­nom tu­ži­la­štvu od­u­sta­ti. Na­pro­tiv. S ci­ljem da se u tom slu­ča­ju, ali i u dru­gim slu­ča­je­vi­ma ne­ra­svi­je­tlje­nih ubi­sta­va, do­đe do kon­kret­nih re­zul­ta­ta, ne­dav­no sam od ru­ko­vo­di­la­ca vi­ših dr­žav­nih tu­ži­la­šta­va u Pod­go­ri­ci i Bi­je­lom Po­lju za­tra­žio da in­ten­zi­vi­ra­ju rad na ra­svje­tlja­va­nju tih kri­vič­nih dje­la – re­kao je Stan­ko­vić.


Ne­ma po­li­tič­ke vo­lje

Iz­vr­šni di­rek­tor „Vi­je­sti“ Želj­ko Iva­no­vić ka­že da ne­ra­svi­je­tlje­ni zlo­čin aten­ta­ta na ured­ni­ka „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća da­je naj­ja­sni­ju sli­ku sta­nja cr­no­gor­skih in­sti­tu­ci­ja, po­čev od Vla­de, pre­ko tu­ži­la­štva, do sud­ske in­stan­ce.
–Po­što u vr­hu vla­sti ne po­sto­ji po­li­tič­ka vo­lja da taj zlo­čin bu­de ra­svi­je­tljen, ja­sno je za­što se po­li­ci­ja, tu­ži­la­štvo i sud­stvo od da­na ubi­stva do da­nas u ovom slu­ča­ju ne mi­je­ša­ju u svoj po­sao. To jest, ili či­ne sve što je u nji­ho­voj mo­ći da ismi­ju is­tra­gu, ili ne či­ne ni­šta, prav­da­ju­ći se pro­pu­sti­ma ra­ni­jih še­fo­va tih in­sti­tu­ci­ja. Sve to osta­vlja po­gub­ne po­sle­di­ce na at­mos­fe­ru u me­di­ji­ma, gdje se su­o­ča­va­mo sa cen­zu­rom, auto­cen­zu­rom, od­la­skom lju­di iz pro­fe­si­je ili od­bi­ja­njem mla­dih da se ba­ve no­vi­nar­stvom. Ne sa­mo me­di­ji i no­vi­nar­ska pro­fe­si­ja, već i či­ta­vo cr­no­gor­sko dru­štvo ne­ma bu­duć­nost dok taj zlo­čin ne bu­de ra­svi­je­tljen. Za­to sam ubi­je­đen da će­mo sa­zna­ti ime­na i na­lo­go­da­va­ca i iz­vr­ši­la­ca ka­da do­bi­je­mo vlast ko­ja će ima­ti vo­lju da raz­ot­kri­je sve de­ta­lje aten­ta­ta i ka­da do­bi­je­mo tu­ži­la­štvo i sud­stvo ko­ji će na pra­vi i pro­fe­si­o­na­lan na­čin da­ti do­pri­nos ta­kvom epi­lo­gu – re­kao je Iva­no­vić.


Delegacija MUP-a polaže cvijeće

Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović sa delegacijom Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije položiće danas, u 10.30, cvijeće na mjesto ubistva glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista „Dan” Duška Jovanovića.
Mjesto ubistva ministar će posjetiti povodom 12 godina od ubistva Jovanovića. Nakon polaganja cvijeća, ministar Danilović posjetiće redakcijske prostorije dnevnog lista „Dan”.


Pod­mu­klo ubi­stvo

Ako naj­no­vi­ji mi­ni­star po­li­ci­je Go­ran Da­ni­lo­vić (Bo­že, ko­li­ko li ih se to smi­je­ni­lo za mi­nu­lih 12 go­di­na!) odr­ži ri­ječ i iz­bo­ri se za ras­pi­si­va­nje na­gra­de ono­me ko po­mog­ne da se do­đe do isti­ne oko pod­mu­klog i ne­čoj­skog ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća, od­no­sno da se kre­ne ma­kar ko­rak sa mr­tve tač­ke u toj is­tra­zi, po­vje­ro­va­ću u ozbilj­nost nje­go­vih na­mje­ra i na­mje­ra onih ko­ji su ga usto­li­či­li na tu omra­že­nu i kli­ma­vu sto­li­cu. No, čak i ako se to de­si, sum­njam da se on mo­že iz­bo­ri­ti da ta na­gra­da bu­de ve­ća od su­me ko­ju su oni ko­ji o to­me zna­ju, ko­ji su na­ru­či­li i pla­ti­li taj zlo­čin, da­li ili su sprem­ni da da­ju da ta taj­na i da­lje osta­ne u mra­ku ma­fi­ja­ških bu­dža­ka. Bi­će, bo­jim se, po­treb­no da Mo­ra­čom pro­tek­ne još mno­go vo­de da se u vla­sto­dr­žač­koj struk­tu­ri de­si mno­go ve­ći po­tres, pa da isti­na even­tu­al­no is­pli­va na vi­dje­lo, sma­tra no­vi­nar i pu­bli­ci­sta Bu­do Si­mo­no­vić.


Svi­je­će za Du­ška

Čla­no­vi re­dak­ci­je „Da­na“, kao i sva­ke go­di­ne, ve­če­ras, u 23.45, u vri­je­me ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća, za­pa­li­će svi­je­će na mje­stu gdje se taj zlo­čin do­go­dio.


Otkriti nalogodavce

Rješavanjem ubistva glavnog i odgovornog urednika „Dana” Duška Jovanovića Crna Gora bi poslala snažnu poruku protiv nekažnjivosti onih koji ugrožavaju slobodu izražavanja, saopšteno je „Danu“ iz Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori povodom 12. godišnjice od ubistva. Iz tijela kojim rukovodi ambasador Mitja Drobnič poručili su da EU očekuje da Crna Gora otkrije ne samo direktne počinioce, već i nalogodavce ovog zločina.
-Kao što je konstatovano u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu, jedan od nedostataka koje bi Crna Gora trebalo da otkloni podrazumijeva i rješavanje starijih slučajeva nasilja nad novinarima, uključujući i slučaj ubistva Duška Jovanovića. Evropska unija očekuje od Crne Gore da otkrije ne samo direktne počinioce već i one koji stoje iza napada. Rješavanje ovog slučaja bi poslalo snažnu poruku protiv nekažnjivosti onih koji ugrožavaju slobodu izražavanja – poručili su iz Delegacije EU.A.O.


Nalogodavce da stigne ruka pravde

Još jednu godišnjicu ubistva glavnog i odgovornog urednika „Dana“ Duška Jovanovića dočekujemo, na sramotu i nažalost, bez odgovora na mnoga pitanja, uključujući i ono najvažnije – ko je nalogodavac tog zločina. I dalje nema pomaka u rasvjetljavanju političke pozadine Duškovog ubistva, niti postoji ijedna zvanična informacija šta su konkretno državni organi Crne Gore uradili u prethodnom periodu. Ukoliko zaista želimo da budemo demokratska zemlja, onda ne smijemo dozvoliti da krivci prođu nekažnjeno, da ubice budu zaštićene, a nalogodavci neotkriveni, kazao je Srđan Milić, predsjednik SNP-a.
Duško Jovanović je, dodaje on, na oltar slobode i pravde priložio ono najvrednije – svoj život.
-Zato ne smijemo dozvoliti da sloboda govora i javne riječi bude ugušena, a da se lika i djela Duška Jovanovića sjetimo samo na dan njegovog ubistva. Duško Jovanović je bio i ostao časni simbol istine, nade i vjere. Zato država Crna Gora i mi kao njeni politički predstavnici moramo jednom zauvijek i bez odlaganja obezbijediti da nalogodavce ubistva Duška Jovanovića stigne zaslužena ruka pravde, poručio je Milić.


Vlast sa­u­če­snik u zlo­či­nu

Su­vla­snik i glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik „Da­na“ Mla­den Mi­lu­ti­no­vić ka­zao je da se već 12 go­di­na na­me­će je­di­ni lo­gič­ni za­klju­čak da vlast svo­jim ne­či­nje­njem, u stva­ri, sa­u­če­stvu­je u ovom mon­stru­o­znom zlo­či­nu i za­ta­ška­va je­dan od naj­te­žih slu­ča­je­va u Cr­noj Go­ri. On je is­ta­kao da se već 12 go­di­na po­sta­vlja pi­ta­nje ko je ubio Du­ška Jo­va­no­vi­ća i da ono 12 go­di­na op­te­re­ću­je ukup­no cr­no­gor­sko dru­štvo i sve nje­go­ve ljud­ske i de­mo­krat­ske ka­pa­ci­te­te.
–Oči­gled­no je da ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća sa­mo za cr­no­gor­sku vlast ne pred­sta­vlja pro­blem, jer ni na­kon 12 go­di­na ne pred­u­zi­ma ni­šta na pro­na­la­že­nju svih sa­i­zvr­ši­la­ca i na­lo­go­da­va­ca ovog mon­stru­o­znog zlo­či­na – ka­zao je Mi­lu­ti­no­vić.
On je do­dao da osim sud­skog pro­ce­sa sa čud­nim za­ple­ti­ma, od oslo­ba­đa­nja je­di­nog li­ca pro­ce­su­i­ra­nog u ovom slu­ča­ju, pa do osu­đu­ju­će pre­su­de od 19 go­di­na, ne­ma ni­ka­kvih po­ma­ka na ra­svje­tlja­va­nju bit­nih či­nje­ni­ca, po­seb­no či­nje­ni­ce ko je sve uče­stvo­vao u tom zlo­či­nu.
Mi­lu­ti­no­vić je is­ta­kao da za­bri­nja­va i slu­čaj gu­blje­nja slu­žbe­ne za­bi­lje­ške u ko­joj su opi­sa­ni svi de­ta­lji ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća.
–Is­tra­žni or­ga­ni po tom pi­ta­nju ni­je­su pred­u­ze­li ništa. To je ključ­ni do­ku­ment na osno­vu ko­jeg bi tre­ba­lo da se po­stu­pak pro­ši­ri na osta­le sa­i­zvr­ši­o­ce i na­lo­go­dav­ce ubi­stva Jo­va­no­vi­ća – re­kao je Mi­lu­ti­no­vić.
Glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik „Da­na“ vje­ru­je u na­go­vje­šta­je da je mo­gu­će i po­nov­no ras­pi­si­va­nje na­gra­de za in­for­ma­ci­je ko­je bi do­ve­le do ra­svje­tlja­va­nja ubi­stva.
–Že­li­mo da vje­ru­je­mo da će do to­ga do­ći jer bi to mo­glo bi­ti zna­čaj­no u ra­svje­tlja­va­nju ovog mon­stru­o­znog ubi­stva – po­ru­čio je Mi­lu­ti­no­vić.


Otpor pojedinaca da se istina rasvijetli

Glavni i odgovorni urednik B92 i predsjednik Komisije za rasvetljavanje napada na novinare Srbije Veran Matić kaže da je veoma važna upornost porodice Duška Jovanovića, njegovih kolega iz „Dana” i drugih medija i nevladinih organizacija u želji da se u potpunosti razjasne sve okolnosti vezane za to ubistvo.
-Imali smo prilike da se uvjerimo u proteklom periodu da ne postoji neporeciva težnja-želja nadležnih institucija, vlasti, da se otkriju nalogodavci i počinioci. Pokušaj sa osnivanjem komisije pokazao je da postoji puno neiskrenosti, koja se  manifestovala kroz otpor pojedinaca i institucija sistema koje bi i bez Komisije trebalo da obave taj posao. Kako imam pozitivno iskustvo vodeći komisiju za istraživanje ubistava novinara u Srbiji, mislim da vrijedi pokušati da se takva Komisija u Crnoj Gori postavi na zdrave noge i da krene sa radom na način koji će pomoći da se sve učini da se razotkrije u potpunosti ovo ubistvo, ali i da se obnovi istraga u slučaju kolege Tufika Softića, kao i da se razotkriju ostali slučajevi nasilja nad novinarima. Mislim da postoji prostor da se na budućim pozitivnim iskustvima izgradi i mnogo efikasniji mehanizam koji će kroz drastičnu sudsku politku u ovakvim slučajevima odvraćati nasilnike od prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima, kao i da se stvori mehanizam za brzo reagovanje kada dođe do prijetnji ili pokušaja nasilja, kaže Matić.
Traba sve učiniti, ističe on, kada je riječ o preventivi kako bi se otklonile sve sumnje da iza takvih slučajeva stoje organi vlasti ili da bar nečinjenjem postaju saučesnici.
-Nekažnjivost je nedopustiva i demokratičnost Crne Gore sve više će biti cijenjena u odnosu na to kako će rješavati slučajeve ubistava novinara ili nasilja nad novinarima. Svijet to neće zaboraviti. Vjerujem da će se pronaći snaga u postojećim procesima u Crnoj Gori da se napravi bitniji iskorak u pravcu rešavanja prvenstveno ubistva Duška Jovanovića, a da će se postaviti temelji za uspješno rešavanje i ostalih slučajeva, istakao je on.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"