Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2016-05-29 LIDER NAPREDNJAKA REIZABRAN NA FUNKCIJU, SNS DOBIO I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČETIRI POTPREDSJEDNIKA
Svi za Vučića
Dan - novi portal
Za pred­sjed­ni­ka Srp­ske na­pred­ne stran­ke na ju­če­ra­šnjoj iz­bor­noj skup­šti­ni stran­ke jed­no­gla­sno je iza­bran Alek­san­dar Vu­čić, dok je za nje­go­vog za­mje­ni­ka iza­bra­na Jor­go­van­ka Ta­ba­ko­vić, či­ja funk­ci­ja osta­je za­mr­znu­ta dok je na če­lu Na­rod­ne ban­ke Sr­bi­je.
Glav­ni od­bor SNS-a jed­no­gla­sno je iza­brao če­ti­ri pot­pred­sjed­ni­ka stran­ke - Ma­ri­ju Ob­ra­do­vić, Mar­ka Đu­ri­ća, Mi­len­ka Jo­va­no­va i Mi­lo­ša Vu­če­vi­ća, dok će pre­o­sta­la dva pot­pred­sjed­nič­ka mje­sta za­u­ze­ti čla­no­vi stran­ke ko­ji se bu­du is­ta­kli svo­jim re­zul­ta­ti­ma u na­red­nom pe­ri­o­du.
Do­sa­da­šnji pred­sjed­nik op­šti­ne Ub Dar­ko Gli­šić iza­bran je za pred­sjed­ni­ka iz­vr­šnog od­bo­ra SNS-a umje­sto Ra­do­mi­ra Ni­ko­li­ća. Iz­bo­r­na skup­šti­na iza­bra­la je i no­vo pred­sjed­ni­štvo SNS-a u ko­jem će bi­ti 42 čla­na, umje­sto do­sa­da­šnjih 30, kao i no­vi glav­ni od­bor. Glav­ni od­bor ovla­stio je pred­sjed­ni­štvo stran­ke da od­lu­ču­je o ko­a­li­ci­ja­ma na svim ni­vo­i­ma.
Li­der na­pred­nja­ka Alek­san­dar Vu­čić po­ru­čio je da je Srp­ska na­pred­na stran­ka sta­vi­la Sr­bi­ju iz­nad stran­ke.
Vu­čić je na iz­bor­noj skup­šti­ni SNS-a, pr­voj po­slije van­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra na ko­ji­ma je ta stran­ka osvo­ji­la ubje­dlji­vu ve­ći­nu, re­kao da je SNS po­ka­za­la da je u pret­hod­nom pe­ri­o­du bi­la naj­od­go­vor­ni­ji či­ni­lac u ze­mlji i naj­od­go­vor­ni­ji po­li­tič­ki fak­tor.
-Hra­brost je ono što raz­li­ku­je ozibljne po­li­tič­ke par­ti­je od onih ko­ji su na toj sce­ni krat­ko i zbog se­be. SNS je na­sli­je­di­la te­ško bre­me, a po­sle de­ce­ni­ja pro­pa­da­nja ne­ko je mo­rao gra­đa­ni­ma da ka­že da aspi­rin i an­dol ne mo­gu da po­pra­ve zdrav­stve­no sta­nje i da se ta­ko ne mo­gu iz­li­je­či­ti jav­ne fi­nan­si­je. To je ura­di­la upra­vo SNS, oci­je­nio je Vu­čić, do­da­ju­ći da to, me­đu­tim, ni­je ura­đe­no na naj­bo­lji na­čin, o če­mu je ras­pra­vu na­ja­vio na za­tvo­re­nom di­je­lu sjed­ni­ce.
Li­der na­pred­nja­ka je po­ru­čio da ni u na­red­nom pe­ri­o­du ne­će bi­ti pra­znih pri­ča, jer je bit­na efi­ka­snost i još ve­ći rad.
-Ni­je sna­ga u Alek­san­dru Vu­či­ću, u na­ma funk­ci­o­ne­ri­ma, već u na­ro­du ko­ji po­dr­ža­va ide­ju nor­mal­ne i pri­stoj­ne Sr­bi­je. Za­to je ozbi­ljan zlo­čin iz­gu­bi­ti vri­je­me. Za­to da­nas ne­će bi­ti pra­znih pri­ča, bit­na je efi­ka­snost i još ve­ći rad i da sva­ki mi­nut po­tro­ši­mo ta­ko da onaj sle­de­ći mi­nut ne bu­de ba­čen i uza­lu­dan- is­ta­kao je Vu­čić, na­ja­vlju­ju­ći ne­u­po­re­di­vo stro­žu kon­tro­lu u na­red­nom pe­ri­o­du, jer u pret­hod­ne dvi­je go­di­ne go­to­vo da ni­je po­sto­ja­la kon­tro­la lo­kal­nih i dru­gih funk­ci­o­ne­ra.
No­vo­i­za­bra­ni pot­pred­sjed­nik SNS-a Mi­len­ko Jo­va­nov re­kao je no­vi­na­ri­ma po­slije iz­bor­ne skup­šti­ne i sjed­ni­ce glav­nog od­bo­ra da će se no­vi pot­pred­sjed­ni­ci tru­di­ti da Sr­bi­ja na­sta­vi pu­tem ko­jim je kre­nu­la za vri­je­me vla­de Alek­san­dra Vu­či­ća, a to je, ka­ko je is­ta­kao, put po­bje­de.M.Nj.


Cilj Vla­de in­te­res Sr­bi­je

Li­der SNS-a je na­ja­vio vla­du ko­ja ne­će od­ra­ža­va­ti par­tij­ske in­te­re­se, već in­te­re­se Sr­bi­je.
On je re­kao da na­pred­nja­ci­ma ni­su po­treb­ni ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri za for­mi­ra­nje re­pu­blič­ke i po­kra­jin­ske vla­de, ali da zbog in­te­re­sa Sr­bi­je tre­ba da na­đu što vi­še lju­di ko­ji će sa nji­ma da se bo­re za isti cilj.
-Mi­slim da je va­žno da pro­na­đe­mo naj­bo­lje rje­še­nje za Sr­bi­ju, iako znam da će mno­gi u pred­sjed­ni­štvu od­mah da sko­če i da mi ka­žu pro­tiv ko­ga su. Uvi­jek je la­ko bi­ti pro­tiv ne­ko­ga, za­to su oni ko­ji su bi­li pro­tiv nas iz­gu­bi­li, jer na­ro­du ni­šta osim mr­žnje ni­su ima­li da po­nu­de. Mo­ra­mo da vo­di­mo ra­ču­na o Sr­bi­ji i da na­đe­mo vi­še lju­di ko­ji će sa na­ma da bu­du za ne­što- re­kao je Vu­čić.


Ne­ki ušli u ko­a­li­ci­je bez odo­bre­nja

Vu­čić je iz­ja­vio da su ne­ki čla­no­vi stran­ke na lo­kal­nom ni­vou na­pra­vi­li ko­a­li­ci­je za ko­je ni­su do­bi­li odo­bre­nje, is­ta­kav­ši da su se zbog lič­nih in­te­re­sa udru­ži­li čak i sa oni­ma ko­ji su na­pred­nja­ke op­tu­ži­va­li za naj­go­re stva­ri.
-Ura­di­li su to ne zbog stra­nač­kih ili in­te­re­sa op­šti­ne, već zbog svo­jih in­te­re­sa. Po­ka­za­li su da im do stran­ke ni­je ni­ma­lo sta­lo, da su po­ka­zi­va­li la­žnu oda­nost i pre­ma stran­ci i la­žnu lju­bav i vje­ru i u me­ne kao pred­sjed­ni­ka stran­ke i u sve drug. Za­to će smje­ne da bu­du uče­sta­le.


Jor­go­van­ka „smr­znu­ta” ne­ko­li­ko go­di­na

Vu­čić je obra­zlo­žio po­tre­bu za no­vim lju­di­ma u vr­hu stran­ke či­nje­ni­com da su ak­tu­el­ni par­tij­ski funk­ci­o­ne­ri isto­vre­me­no i na va­žnim dr­žav­nim funk­ci­ja­ma, po­put nje­ga i gu­ver­ner­ke Jor­go­van­ke Ta­ba­ko­vić, zbog če­ga ni­su do­volj­no po­sve­će­ni stran­ci.
-Jor­go­van­ka je, kao što sam pri­je ne­ki dan re­kao, ‘’smr­znu­ta’’ ne­ko­li­ko go­di­na, a ja ću sa­mo for­mal­no bi­ti pred­sjed­nik. Ni­ko od nas dvo­je se su­štin­ski ne ba­vi stran­kom. Oni ko­ji su u iz­vr­šnoj vla­sti ne mo­gu do­volj­no da po­sve­te stran­ci i u skla­du sa tim prin­ci­pom i bi­ra­mo no­vo ru­ko­vod­stvo – re­kao je Vu­čić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"